Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp tư nhân huyện chư sê tỉnh gia la

104 25 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ MINH PHƢỢNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆPNHÂN HUYỆN CHƢ TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ MINH PHƢỢNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆPNHÂN HUYỆN CHƢ TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:TS Nguyễn Trung Kiên Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Thị Minh Phƣợng MỤC LỤC MỞĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆPNHÂN 1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆPNHÂN 2.1.1 Khái niệm phát triển DNNNTN .9 2.1.2 Đặc điểm DNNNTN 11 2.1.3 Vai trò phát triển DNNNTN .12 2.1.4 Tiêu chí xác định quy mơ DNNNTN 14 1.2.NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆPNHÂN 16 1.2.1.Phát triển số lƣợng DNNNTN 17 1.2.2.Phát triển nguồn lực DNNNTN 17 1.2.3.Hình thức tổ chức sản xuất doanh nghiệp 19 1.2.4.Mở rộng liên kết 19 1.2.5.Mở rộng thị trƣờng 20 1.2.6.Kết hiệu sản xuất DNNNTN .21 1.3.CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆPNHÂN 23 1.3.1.Điều kiện tự nhiên 23 1.3.2.Điều kiện xã hội 26 1.3.3.Điều kiện kinh tế 28 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆPNHÂN TẠI HUYỆN CHƢ TỈNH GIA LAI 33 2.1 CÁC ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆPNHÂN HUYỆN CHƢ 33 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .33 2.1.2 Điều kiện xã hội 40 2.1.3 Điều kiện kinh tế .42 2.1.4 Tình hình phát triển nông nghiệp huyện Chƣ 2011 -2015 46 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆPNHÂN HUYỆN CHƢ TỈNH GIA LAI 2010-2015 50 2.2.1 Số lƣợng DNNNTN 50 2.2.2 Các nguồn lực phát triển DNNNTN 54 2.2.3 Các hình thức tổ chức DNNNTN .60 2.2.4 Thực trạng mối liên kết doah nghiệp nông nghiệpnhân 61 2.2.5 Thực trạng mở rộng thị trƣờng DNNNTN 61 2.2.6 Kết hiệu sản xuất DNNNTN 63 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆPNHÂN HUYỆN CHƢ 66 2.3.1.Thành tựu đạt đƣợc 66 2.3.2.Những mặt hạn chế 68 2.3.3.Nguyên nhân hạn chế .69 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆPNHÂN HUYỆN CHƢ TỈNH GIA LAI 72 3.1.CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 72 3.1.1.Căn thay đổi môi trƣờng kinh doanh 72 3.1.2.Căn mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế Huyện Chƣ 72 3.1.3.Các quan điểm có tính định hƣớng phát triển DNNNTN thời gian tới 75 3.2.CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆPNHÂN HUYỆN CHƢ -SÊ TỈNH GIA LAI 76 3.2.1.Gia tăng số lƣợng doanh nghiệp 76 3.2.2.Tăng cƣờng yếu tố nguồn lực .79 3.2.3.Phát triển hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh 83 3.2.4.Đẩy mạnh mở rộng thị trƣờng 84 3.2.5.Đẩy mạnh mở rộng liên kết 85 3.2.6.Gia tăng kết sản xuất doanh nghiệp 86 KẾTLUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Giải th ch CCHC Cải cách hành CNH, HĐH Cơng nghiệp hố, đại hoá CNXH Chủ nghĩa xã hội CSH Chủ sở hữu DN Doanh nghiệp DNTN Doanh nghiệpnhân DNNNTN Doanh nghiệp nông nghiệpnhân DTTB Doanh thu trung ình LĐ Lao động 10 LN Lợi nhuận 11 NS Ngân sách 12 NSNN Ngân sách nhà nƣớc 13 NSĐP Ngân sách địa phƣơng 14 ROE T số lợi nhuận vốn chủ sở hữu 15 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 16 TSCĐ Tài sản cố định 17 SXKD Sản xuất kinh doanh 18 UBND U an nhân dân 19 XDCB Xây dựng ản DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Tiêu chí xác định quy mơ doanh nghiệp 16 2.1 Hiện trạng s dụng đấthuyện Chƣ năm2011 năm 2015 35 2.2 Cơ cấu s dụng đất theo xã - huyện Chƣ năm 2015 36 2.3 Dân số huyện Chƣ giai đoạn 2011-2015 39 2.4 Cơ cấu dân số theo dân tộc huyện Chƣ giai đoạn 2011– 2015 40 2.5 Cơ cấu lực lƣợng lao động, huyện Chƣ giai đoạn 2011-2015 41 2.6 Tăng trƣởng cấu kinh tế huyện Chƣ giai đoạn 2011-2015 42 2.7 Tình hình Thu – Chi ngân sách huyện Chƣ giai đoạn 2011-2015 43 2.8 Cơ cấu gía trị sản xuất nơng nghiệp theo hoạt động sản xuất, huyện Chƣ 46 2.9 Diện tích sản lƣợng lƣơng thực huyện Chƣ 47 2.10 Diện tích sản lƣợng lâu huyện Chƣ 48 2.11 Gía trị sản xuất đàn gia súc gia cầm huyện Chƣ 49 2.12 Số lƣợngDN theo hình thức sở hữu huyện Chƣ giai đoạn 2011-2015 51 2.13 Cơ cấu theo ngành hoạt động DNTN huyện Chƣ 52 2.14 Số lƣợng DNNNTN huyện Chƣ giai đoạn 20112015 53 2.15 Lao động s dụng DNNNTN giai đoạn 20112015 55 2.16 Lao động DNNNTNtheo giới tính giai đoạn 2011-2015 56 2.17 Lao động DNNNTN theo trình độ chun mơn năm 2015 57 2.18 Quy mô vốn DNNNTN giai đoạn 2011-2015 58 2.19 Nguồn vốn SXKD bình quân 1DNNNTNgiai đoạn 2011-2015 59 2.20 Mức trang ị TSCĐ cho ngƣời lao động1DNNNTN giai đoạn 2011-2015 60 2.21 Cơ cấu DNNNTN theo hình tổ chức hoạt động giai đoạn 2011-2015 61 2.22 Số lƣợng DNNNTN tham gia Hiệp hội Hồ Tiêu huyện Chƣ năm 2015 63 2.23 Tổng mức lƣu chuyển án lẻ hàng hố nơng nghiệp DNNNTN giai đoạn 2011-2015 64 2.24 Doanh thu ình quân DNNNTN huyện Chƣ giai đoạn 2011- 2015 65 2.25 Lợi nhuận sau thuế ình quân DNNNTN huyện Chƣ giai đoạn 2011- 2015 66 2.26 Đóng góp cho ngân sách địa phƣơng DNNNTN giai đoạn 2011- 2015 67 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 2.1 Biểu đồ cấu đất s dụng năm 2011 năm 2015 35 2.2 Biểu đồ iến động DNNNTN theo lĩnh vực hoạt động giai đoạn 2011-2015 53 2.3 Biểu đồ iến động lao động s dụng DNNNTN giai đoạn 2011-2015 55 79 cần có sách h trợ nhƣ sau: - Hệ thống ngân hàng phải linh hoạt đơn giản hoá thủ tục cho vay, giảm ớt điều kiện lợi cho Khách hàng đồng thời có sách h trợ doanh nghiệp có r i ro nguyên nhân khách quan ất khả khan - Thực ình đẳng quan hệ tín dụng doanh nghiệp, hình thành trung tâm đăng ký ất động sản nh m tạo điều kiện cho việc xác lập quyền sở hữu doanh nghiệp, qua tổ chức tín dụng đơn giản hố thủ tục, có quyền chủ động t nh xem xét khả t ng doanh nghiệp vay, chấp,tín chấp t lệ so với tài sản chấp - Trên địa àn huyện nên xúc tiến khuyến khích thành lập Quỹ ảo lãnh tín dụng cho DNNNTN tổ chức tín dụng để h trợ gặp r i ro ất khả kháng không trả đƣợc nợ 3.2.2 Tăng cƣờng yếu tố nguồn lực a Nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực nội dung quan trọng phát triển DNNNTN địa àn Huyện nay, Với hạn chế nguồn nhân lực nhƣ cần sách thúc đẩy nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực nhƣ sau: Đối với quyền địa phương: - Hình thành trung tâm xúc tiến việc làm để tuyển dụng đào tạo tay nghề cho ngƣời lao động để doanh nghiệp tuyển chọn đƣợc nguồn nhân lực có chất lƣợng cho chuyên môn nh m nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực - Điều động cán ộ nông nghiệp t v ng sở, t phòng an quản lý địa phƣơng để trực tiếp đào tạo hƣớng d n kỹ thuật cho lao động phổ thông sở nh m h trợ doanh nghiệp trình đào tạo nâng cao 80 tay nghề - Cần thiết tổ chức lớp đào tạo cán ộ nguồn đào tạo kỹ quản lý cho chủ doanh nghiệp nh m nâng cao kỹ làm việc, c ng nhƣ tạo môi trƣờng đê chủ doanh nghiệp giao lƣu học hỏi kinh nghiệm Coi trọng việc nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp qua việc đào tạo đào tạo lại nguồn nhân lực, lao động phổ thông lao động phụ trách chuyên mơn, cụ thể: - Nâng cao trình độ nhận thức cho ngƣời lao động nh m phát huy tinh thần tự giác, hành vi, thái độ làm việc hoạt động SXKD - Nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật kỹ lao động để ngƣời lao động linh hoạt, sáng tạo, s dụng có hiệu cơng cụ, phƣơng tiện lao động tiến tiến, tăng cƣờng khả tiếp thu áp dụng khoa học công nghệ - Phát huy tinh thần rèn luyện, tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao tay nghề ngƣời lao động Cải thiện điều kiện làm việc; thực chế độ ngộ, khen thƣởng để động viên, khuyến khích ngƣời lao động b Phát triển nguồn lực đất đai Vấn đề nguồn lực đất đai phục vụ cho nông nghiệp ngày thu hẹp đồng thời giá đất nông nghiệp cao nhƣ khó khăn lớn DNNNTN trình phát triển Để giải đƣợc cần sách t quyền địa phƣơng c ng nhƣ doanh nghiệp việc nâng cao chất lƣợng nguồn đất c ng nhƣ h trợ doanh nghiệp tìm kiếm đƣợc quỹ đất thích hợp để hoạt động sản xuất kinh doanh - Tăng cƣờng h trợ doanh nghiệp việc thực thủ tục pháp lý chuyển đổi, chuyển nhƣợng,cho thuê chấp tài sản góp vốn ng quyền s dụng đất nh m tạo điều kiện cho giao dịch đất đai có 81 hiệu pháp luật - Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền s dụng đất nh m tạo điều kiện cho quản lý Nhà nƣớc đất đai khai thông quan hệ giao dịch thức thị trƣờng tự tìm kiếm mặt ng sản xuất – kinh doanh cho - Đơn giản hố thủ tục hành việc cho phép chuyển đổi mục đích s dụng đất ph hợp với quy hoạch đƣợc duyệt - H trợ quy hoạch v ng nguyên liệu sản phẩm nông nghiệp g n với công nghiệp chế iến phục vụ nhu cầu tiêu d ng xuất Hình thành v ng chuyên canh cơng nghiệp ổn định diện tích - Khuyến khích phát triển mơ hình kinh tế trang trại, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tƣ phát triển mở rộng ngành chăn nuôi gia súc gia cầm theo hƣớng công nghiệp - Nhà nƣớc cần quản lý chặt chẽ việc s dụng đất nông nghiệp s dụng khơng mục đích, sản xuất khơng theo quy hoạch, chuyển đât sản xuất nông nghiệp sang đất - Tập trung thâm canh, tăng suất ứng dụng tiến ộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tƣ đƣa giống trồng suất sản lƣợng cao thay dần giống trồng suất thấp c Phát triển nguồn lực vật chất C ng với vấn đề nguồn lực đất đai nguồn lực vật chất c ng khó khăn DNNNTN địa àn huyện Các giải pháp nh m phát triển nguồn lực vật chất để phát triển DNNNTN nhƣ sau: - Tăng cƣờng quy hoạch phát triển hạ tầng ố trí dân cƣ ên cạnh khu, cụm, điểm công nghiệp làng nghề để ảo đảm nhu cầu xã hội cho lực lƣợng lao động khu, cụm, điểm cơng nghiệp làng nghề - Đầu tƣ hồn chỉnh sở hạ tầng, kỹ thuật thu hút đầu tƣ phát triển 82 khu, cụm công nghiệp Huy động nguồn lực cho phát triển giao thông cho nông thôn đô thị Phát triển đầu tƣ xây dựng cơng trình phục vụ thƣơng mại, h trợ doanh nghiệp - Phát triển thị trƣờng ất động sản, h trợ doanh nghiệpnhân giải khó khăn mặt ng sản xuất kinh doanh - Mở rộng t ng ƣớc đại hoá hệ thống chợ, siêu thị trung tâm thƣơng mại nh m đáp ứng nhu cầu mặt ng kinh doanh doanh nghiệpnhân việc uôn án, giới thiệu sản phẩm d Tăng cường nguồn lực tài Một khó khăn DNNNTN địa àn vốn sản xuất, kinh doanh Vì sách h trợ vốn cho kinh tế tƣ nhân có ý nghĩa quan trọng hàng đầu để thúc đẩy kinh té tƣ nhân phát triển hƣớng hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả.Trên tinh thần đó, cần xúc tiến đổi số sách giải pháp vốn để h trợ doanh nghiệp nhƣ sau: - Tạo điều kiện thuận lợi cho việc s dụng tài sản quyền s dụng đất để chấp vay vốn t nguồn vốn tín dụng thƣơng mại thức Bởi doanh nghiệp doanh nghiệp v a nhỏ thêm vào thủ tục vay vốn doanh nghiệp rƣờm rà, đó để tạo điều kiện cho doanh nghiệp cần nhƣ: S a đổi ổ sung số quy định cho ph hợp với thực tiễn nhƣ đăng ký tài sản chấp theo hƣớng thuận lợi thơng thống - Có chế thơng thống thủ tục pháp lý cho nhà đầu tƣ tƣ nhân việc d ng giá trị quyền s dụng đất vay vốn ngân hàng góp vốn cổ phần với đối tác nƣớc - Nâng cao hiệu hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân để huy động vốn t nguồn dân cƣ, qua mở rộng cho vay - Mở rộng đa dạng hình thức tín dụng, huy động nguồn vốn nhàn 83 r i nhân dân đầu tƣ cho phát triển Tao điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng, ngân hàng phát triển nh m đáp ứng nhu cầu vốn phát triển sản xuất kinh doanh cho thành phần kinh tế - H trợ mở lớp đào tạo hƣớng d n s dụng vốn vay hiệu cho cấp quản lý doanh nghiệp nh m trang ị kiến thức tài để doanh nghiệp vận dụng s dụng nguồn vốn vay ƣu đãi hiệu e Đẩy mạnh ứng d ng khoa học kĩ thuật công nghệ thông tin Vần đề ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào sản xuất đƣợc phổ iến đến DNNNTN, nhiên đến v n chƣa thật hiệu vậy, cần có giải pháp đẩy mạnh ứng dụng KHKT công nghệ thông tin để tăng hiệu hoạt động - Tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh thần Nghị 36-QN/TW ngày 1/7/2014 ộ Chính Trị Đảm ảo nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ đƣợc áp dụng có hiệu vào sản xuất - H trợ tƣ vấn thiết ị, công nghệ đại, thích hợp cung cấp thơng tin cơng nghệ cho doanh nghiệp - Tƣ vấn, giúp đỡ doanh nghiệp tiếp cận nguồn h trợ công nghệ cách có hiệu - Đẩy mạnh cơng tác khuyến nơng, xây dựng phổ iến mơ hình sản xuất hàng hố có hiệu ph hợp với điều kiện thực tế t ng v ng sinh thái Chuyển giao thực h trợ áp dụng giống, tiến ộ kỹ thuật ni trồng mới, sản xuất có kiểm sốt loại dịch ệnh trồng vât nuôi 3.2.3 Phát triển hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh Theo phân tích huyện Chƣ DNNNTN hoạt động dƣới hình thức doanh nghiệp tƣ nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, 84 cơng ty cổ phần Tuy hoạt động dƣới hình thức cần xác định đƣợc vấn đề nhƣ sau: - Phát triển doanh nghiệpnhân để trở thành động lực nâng cao lực cạnh tranh kinh tế - Khuyến khích chuyển đổi hình thức hoạt động trang trại tƣ nhân đáp ứng đày đủ yêu cầu vốn, lao động chuyển đổi sang hoạt động loại hình doanh nghiệpnhân - Xây dựng, củng cố đổi phát triển kinh tế hợp tác, tạo ƣớc chuyển iến tích cực phát triển kinh tế tập thể, đa dạng hình thức hợp tác nơng dân ph hợp với t ng v ng, t ng lãnh vực g n với xây dựng nông thôn Để đáp ứng đƣợc điều doanh nghiệp cần xác định loại hình cơng ty trách nhiệm hữu hạn cơng ty cổ phẩn ph hợp 3.2.4 Đẩy mạnh mở rộng thị trƣờng Việc tìm hƣớng cho thị trƣởng nơng sản cần có phối hợp nhiều sở an ngành trƣớc hết công tác thị trƣờng, ản thân doanh nghiệp cần có thay đổi để nâng cao chất lƣợng sản phẩm đồng thời đa dạng hoá hàng hố nơng sản để phục vụ cho nhiều phân khúc khách hàng khác Nh m khuyến khích mở rộng thị trƣờng tiêu thị thị trƣờng sản phẩm cho nông sản, cần thực vấn đề sau: - Cần xây dựng thƣơng hiệu cho sản phẩm hàng nông sản doanh nghiệp đƣa thị trƣờng Trong kinh tế canh tranh nhƣ nay, thƣơng hiệu sản phẩm nh m đƣa sản phẩm ngon lên vị trí xứng tầm để ngƣời iết đến chủng loại cây, đặc th doanh nghiệp - Xây dựng quy hoạch nhƣng mơ hình trồng trọt chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao ứng dụng khoa học vào sản xuất nh m nâng cao chất lƣợng sản phẩm 85 - Xây dựng cánh đồng m u lớn sở thống địa phƣơng doanh nghiệp nh m đảm ảo đầu vào sản phẩm đầu ra, đảm ảo lợi ích ên - Tăng cƣờng xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại tạo môi trƣờng thuận lợi để thu hút đầu tƣ đặc iệt đầu tƣ vào ngành nghề s dụng nguyên liệu ch - Khuyến khích h trợ thành phần kinh tế mở rộng thị trƣờng tham gia đẩy mạnh xuất hàng hoá 3.2.5 Đẩy mạnh mở rộng liên kết Đẩy mạnh mở rộng liên kết doanh nghiệp với thành phần kinh tế yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển DNNNTN địa àn - Khuyến khích doanh nghiệpnhân ngành nơng nghiệp tham gia liên kết, liên doanh vói phát triển hiệp hội doanh nghiệp Hiệp hội doanh nghiệp có vai trò quan trọng đói với sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Thông qua tổ chức DNNNTN liên kết với nhau, h trợ vốn, kỹ thuật trình sản xuất thiêu thụ sản phẩm nông nghiệp HIệp hội nơi ảo vẹ lợi ích đáng doanh nghiệp có tranh chấp kinh tế Do đó, nói hiệp hội tăng sức mạnh DNNNTN, phát huy tiềm năng, mạnh doanh nghiệp Cần khuyến khích thành lập,và hoạt động hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội hàng nông sản… để thực liên kết doanh nghiệp nông nghiệp Đây nơi để doanh nghiệp giao lƣu,học hỏi kinh nghiệm quảng sản phẩm nông nghiệp Nhà nƣớc định hƣớng, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp thông qua hiệp hội ngƣợc lại nhà nƣớc cần tơn trọng tiếng nói cộng đồng doanh nghiệp,m trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp thông qua hiệp hội để n m t giải ức xúc vấn đề kinh doanh - Khuyến khích hoạt động DNNNTN g n với phát triển 86 thành phần kinh tế khác đồng thời g n liền với đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá đất nƣớc Mặc d t lệ thành phần kinh tế khác phụ thuộc vào trình độ phát triển lực lƣợng sản xuất ,hiệu hoạt động kinh doanh đóng góp vào kinh tế nhiên thành phần kinh tế n m thể kinh té nên có mối quan hệ tƣơng tác l n Bởi g n kết thành phần kinh tế với trng trình phát triển tạo nên sức mạnh tổng hợp thành phần tạo sức mạnh cạnh tranh sản xuất tiêu d ng sản phẩm nông sản va thúc đẩy kinh tế phát triển - Khuyến khích DNNNTN liên kết với khoa học phát triển trung tâm khuyến nông huyện Chƣ Khoa học nghiên cứu giống vật nuôi, trồng có suất cao, chất lƣợng tốt ph hợp với điều kiện sinh thái thổ nhƣỡng t ng v ng, miền; nghiên cứu quy trình kỹ thuật canh tác công nghệ cao; công nghệ chế iến ảo quản sau thu hoạch để nâng cao giá trị hàng hóa nơng sản Vì vậy,cần h trợ cơng tác chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, đơn c nhƣ phát triển liên kết doanh nghiệp Phòng Khuyến nơng huyện Chƣ nh m phổ iến đƣa vào sản xuất giống mới, n ng xuất cao góp phần đạt kế hoạch sản xuất nơng nghiệp Huyện thúc đẩy kinh tế Huyện phát triển 3.2.6 Gia tăng kết sản xuất doanh nghiệp Muốn nâng cao hiệu kinh doanh, ản thân doanh nghiệp phải chủ động sáng tạo, hạn chế khó khăn, phát triển thuận lợi để tạo mơi trƣờng hoạt động có lợi cho Doanh nghiệp cần tận dụng đƣợc tối đa nguồn lực, kinh doanh đạt đƣợc hiệu tối ƣu Muốn nâng cao kết hoạt động kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh 87 nghiệp phải s dụng tổng hợp iện pháp t nâng cao lực quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đến việc tăng cƣờng cải thiện hoạt động ên doanh nghiệp, iết làm cho doanh nghiệp ln ln thích ứng với iến động thị trƣờng, Tuy nhiên, dƣới đề cập đến số iện pháp chủ yếu: - Tăng cƣờng quản trị chiến lƣợc KD phát triển doanh nghiệp Kinh tế thị trƣờng iến động, đồng thời hoạt động ngành nông nghiệp doanh nghiệp gặp r i rõ iến động thị trƣờng ản thân ngành nơng nghiệp nhƣ thiên tai, dịch ệnh… để tăng kết hoạt động cần thiết doanh nghiệp phải xây d ng chiến lƣợt kinh doanh cụ thể cho t ng giai đoạn với phƣơng châm chiến lƣợc kinh doanh phải g n với thị trƣờng Các doanh nghiệp xây dựng chiến lƣợc kinh doanh sở điều tra nghiên cứu nhu cầu thị trƣờng khai thác tối đa thòi cơ, thuận lợi nguồn lực sản xuất nông nghiệp huyện Chƣ Khi xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cần xác định đƣợc mục tiêu then chốt, xác định phân khúc thị trƣờng sản phẩm đồng thời phải có sách giá, sách tiếp thị, sách giao tiếp ph hợp với sản phẩm doanh nghiệp Khi xây dựng chiến lƣợc cần xác định sách kinh doanh phù hợp với t ng giai đoạn phát triển, t ng đối tƣợng khách hàng - Phát triển trình độ đội ng lao động tạo động lực cho tập thể cá nhân ngƣời lao động Cần đầu tƣ để phát triển quy mô ồi dƣỡng lại đào tạo lực lƣợng lao động, đội ng trí thức có chất lƣợng cao doanh nghiệp Nâng cao nghiệp vụ kinh doanh, trình độ tay nghề cơng nhân kỹ thuật để khai thác tối ƣu nguyên vật liệu, suất máy móc, thiết ị cơng nghệ tiên tiến 88 Cán ộ quản lý doanh nghiệp, giám đốc phải đƣợc tuyển chọn kỹ càng, có trình độ hiểu iết cao Giám đốc nhà lãnh đạo kinh doanh, đảm ảo cho hoạt động kinh doanh có hiệu nên giám đốc phải có kiến thức công nghệ, khoa học, giao tiếp xã hội, tâm lý, kinh tế, tổng hợp tri thức sống phải iết vận dụng kiến thức vào tổ chức, định công việc thực tiễn hoạt động doanh nghiệp Về công tác quản trị nhân sự: Doanh nghiệp phải hình thành nên cấu lao động tối ƣu, phải ảo đảm đủ việc làm sở phân công ố trí lao động hợp lý, cho ph hợp với lực, sở trƣờng nguyện vọng m i ngƣời Trƣớc phân cơng ố trí đề ạt cán ộ phải qua kiểm tra tay nghề Khi giao việc cần xác định rõ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm Đặc iệt công tác trả lƣơng, thƣởng, khuyến khích lợi ích vật chất ngƣời lao động vấn đề quan trọng Động lực tập thể cá nhân ngƣời lao động yếu tố định tới hiệu kinh tế Động lực c ng yếu tố để tập hợp, cố kết ngƣời lao động lại Các doanh nghiệp cần phân phối lợi nhuận thỏa đáng, đảm ảo công ng, hợp lý, thƣởng phạt nghiêm minh Đặc iệt cần có chế độ đãi ngộ thỏa đáng với nhân viên giỏi, trình độ tay nghề cao có thành tích, có sáng kiến đồng thời c ng cần nghiêm kh c x lý trƣờng hợp vi phạm Phát triển sản phẩm nơng sản dịch vụ với sách giá ph hợp để đáp ứng nhu cầu đa dạng ngƣời Về sản phẩm : Chọn giống nuôi trồng vật nuôi ph hợp với điều kiện snr xuất nuôi trồng canh tác địa phƣơng, nâng cao chất lƣợng, cải tiến m u mã để sản xuất sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trƣờng Về giá bán : Doanh nghiệp cần có chiến lƣợc giá án hợp với t ng thời gian, thời k , ph hợp vào mục tiêu định giá : mục tiêu lợi nhuận tối đa, mục tiêu tăng doanh số hay tạo dựng vị thế, gia tăng thị phần 89 KẾT LUẬN Hiện nay, phát triển kinh tế xã hội nƣớc ta v n g n với phát triển ngành nơng nghiệp,trong vai trò kinh tế tƣ nhân tạo động lực cho trình phát triển với thành phần chủ đạo doanh nghiệpnhân Đặc iệt điều kiện Việt Nam phát triển DNNNTN đóng vai trò quan trọng thúc đẩy trình phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế theo hƣớng hàng hóa Và vấn đề phát triển DNNNTN nƣớc cần đƣợc đề cao quan tâm triển khai giải pháp để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nói riêng c ng nhƣ nơng nghiệp nói chung Do việc hồn thiện đề giải pháp để phát triển DNNNTN địa àn Huyện Chƣ Tỉnh Gia Lai cần thiết, ởi trình thực tế triển khai h trợ phát triển doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hạn chế Thêm vào đó, với iến đổi điều kiện khách quan nhƣ khí hậu thời tiết, nguồn nƣớc ảnh hƣởng đến kết hoạt động doanh nghiệp Với mục tiêu thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tƣ nhân , h trợ doanh nghiệp nông nghiệp theo tiêu chí Nghị định 210/2013 / NĐ –CP nh m khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn Qua nghiên cứu, tác giả hệ thống hoá sở lý luận phát triển DNNNTN, sở thực trạng phát triển địa àn Huyện Chƣ Tỉnh Gia Lai Tác giả đƣa nhận xét, đánh giá kết đạt đƣợc cách khách quan c ng nhƣ hạn chế thực trạng, hạn chế nguyên nhân hạn chế DNNNTN T đó, tác giả đề xuất số giải pháp nh m phát triển DNNNTN Huyện Chƣ Tỉnh Gia Lai Hy vọng kết nghiên cứu đề tài góp phần hồn thiện tổ chức c ng nhƣ hạn chế nhƣợc điểm công tác h trợ phát triển doanh 90 nghiệp nh m nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiêp nông nghiệpnhân địa àn Tỉnh Gia Lai DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bùi Quang Bình (2012), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Thông tin Truyền thông, Hà Nội [2] B i Quang Bình (2010)“S dụng hợp lý hiệu qủa lao động nông thôn để phát triển ền vững kinh tế Việt Nam thời k 2011-2020” , Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 391, tr 65-71 [3] V Trọng Bình (2012),”Đặc trƣng nơng nghiệp ối cảnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nƣớc, tồn cầu hố”,Tạp chí khoa học phát triển, số 182 ,tr 8-11 [4] Báo cáo B i Bá Bổng (2004),”Một số vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam năm tới”,trangwebhttp://www.isgmard.org.vn/Information%20Service/R eport/General/BuiBaBongSB8-v.pdf [5] Đ Kim Chung cộng (2009), Giáo trình Ngun lý Kinh tế Nơng nghiệp, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội [6] Hồng Thu Hà, Đặng Kim Sơn (2002), Một số vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn, NXB Thống Kê Hà Nội, Hà Nội [7] Quốc Hội ( 2015), Luật Doanh nghiệp, Nhà xuất ản Tài chính, Hà Nội [8] Lê Thị Vân Liêm (2007), Phát triển loại hình doanh nghiệp khu vực kinh tế nhân Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Hà Nội, Hà Nội [9] Nguyễn Đình Luận (2015),”Vai trò kinh tế tƣ nhân với tăng trƣởng Việt Nam”, Tạp chí khoa học phát triển, số 25(35), tr 24-27 [10] Trịnh Thị Hoa Mai (2005), Kinh tế nhân Việt Nam tiến trình hội nhập, Nx Thế giới, Hà Nội [11] Chính Phủ (2009), Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 Chính phủ tiêu chí xác định quy mơ doanh nghiệp, Hà Nội [12] Chính Phủ (2013), Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp, Hà Nội [13] Trần Đức Phát (2015), Phát triển doanh nghiệp Nông nghiệp tỉnh Hải Dương, Luận văn thạc sỹ quản lý kinh tế, Học Viện nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội [14] Nguyễn Danh Sơn (2013), Nông nghiệp, nơng thơn, nơng dân Việt Nam q trình phát triển đất nước theo hướng đại, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội [15] Nguyễn Trần Trọng (2012),” Phát triển nông nghiệp Việt Nam kinh tế thị trƣờng giai đoạn 2011-2020”, Tạp chí cộng sản, Số ngày 15/6/2012 [16] Đinh Văn Thông (2010), Nông nghiệp Việt Nam qua 25 năm đổi kinh tế (1986-2010), Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội [17] Serey Mardy,Nguyễn Phúc Thọ,Chu Thị Kim Loan (2013), “Những vấn đề lý luận thực tiễn phát triển nông nghiệp bền vững”, Tạp chí khoa học phát triển, 11(3), tr 439-446 [18] Văn phòng Huyện ủy, UBND Huyện, Phòng NN&PTNT, Phòng Tài - Kế hoạch, Phòng Thống kê, phòng Kinh tế hạ tầng UBND Huyện Chƣ (2010-2015), Các áo cáo tổng kết hàng năm giai đoạn 2011-2015, Gia Lai [19] Văn kiện đại hội đại iểu Đảng ộ Tỉnh Gia Lai lần thứ 15 (2015), Đảng ộ Tỉnh GIa Lai [20] Tổng cục thống kê, Báo cáo lao động - việc làm năm 2015 [21] Tổng cục thống kê, Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2015 ... phát triển doanh nghiệp nông nghiệp tƣ nhân Chƣơng 2: Thực trạng phát triển doanh nghiệp nông nghiệp huyện Chƣ Sê tỉnh Gia Lai Chƣơng 3: Các giải pháp phát triển doanh nghiệp nông nghiệp tƣ nhân. .. phát triển doanh nghiệp nông nghiệp tƣ nhân - Phân tích thực trạng phát triển doanh nghiệp nơng nghiệp tƣ nhân Huyện Chƣ Sê- Tỉnh Gia Lai - Đề xuất giải pháp nh m phát triển DNNNTN Huyện Chƣ S Tỉnh. .. TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP TƢ NHÂN TẠI HUYỆN CHƢ SÊ TỈNH GIA LAI 33 2.1 CÁC ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP TƢ NHÂN HUYỆN CHƢ SÊ 33 2.1.1 Điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp tư nhân huyện chư sê tỉnh gia la , Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp tư nhân huyện chư sê tỉnh gia la

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn