Phân tích tình hình cho vay hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh đăk nông

1,690 29 0
  • Loading ...
1/1,690 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:45

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG TRN MT PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY H NGHÈO TI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH H I CHI NHÁNH TNH ðĂK NƠNG LUN VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ðÀ NNG - NĂM 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG TRN MT PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY H NGHÈO TI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH H I CHI NHÁNH TNH ðĂK NƠNG Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã s : 60.34.02.01 LUN VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Ng i h ᄂ ng dn khoa hc: PGS TS LÂM CHÍ DŨNG ðÀ NNG - NĂM 2016 L ᄂ I CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Trn M t MᄂCLᄂC M ðU 1 Tính cp thi tc tài Mc tiêu nghiên cu ð i t ng ph ᄉ m vi nghiên cu: Các câu h ᄉ i nghiên cu Phương pháp nghiên cu Ý nghĩa khoa hc thc tin c qua năm (2011 – 2015) ðvt: triu ñ)ng Ch& tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 I Tng thu 62,924.40 83,418.30 100,228.44 111,979.70 138,647,00 Thu lãi cho vay 62,622.00 83,250.90 302.40 167.40 3,581.04 3,677.30 600,00 30,032.10 36,297.90 38,215.63 40,508.58 48,150,00 651.60 534.60 429.98 297.55 215.00 Chi tr phí u8 thác 11,106.00 13,822.20 17,919.69 20,219.05 20,113,00 Chi phí qun lý ca NH khon chi 18,274.50 21,941.10 19,865.95 19,991.97 19,698,00 32,892.30 47,120.40 62,012.81 71,471.12 90,497,00 Thu khác II Tng chi Chi tr lãi HðV 96,647.40 108,302.40 138,047,00 khác III Chênh lch thu chi (Ngu)n NHCSXH chi nhánh tnh ðăk Nông) * Các bng s li#u dùng Phi*u đi,u tra: a Phân tích m i quan h gi ᄂ a mc vay hiu qu ᄂ vay v n Mc cho vay Mc vay 10 triu T8 l % Mc vay 20 triu T8 l % Mc vay 25 triu T8 l % Mc vay 30 triu T8 l % Tng cng T8 l % b Phân tích m ð n v tính: H, % Mc s ng ca h nghèo sau s< dng Tng v n vay Ci thin Bình th %ng Khó khăn i quan h gi ᄂ a thi hn vay v n hiu qu ᄂ v n vay Th%i h ᄉ n cho vay ð n 12 tháng T8 l % T9 12 ñ n 24 tháng T8 l % T9 24 ñ n 36 tháng T8 l % Tng cng T8 l % ð n v tính: H, % Mc s ng ca h nghèo sau s< dng v n vay Tng Ci thin Bình th %ng Khó khăn c Phân tích c ᄂ m nhn c a h nghèo v hot ñ ng c a t TK&VV Ho ᄉ t ñng ca Ban qun lý t TK&VV BQL t tr !ng có thơng báo v n đ n h dân T8 l % T vay v n có hp bình xét cho vay cơng khai T8 l % Ban qun lý t/cán b hi có thu ti CóKhơng ð n v tính: H, % Ý ki Tng n khác n làm h1 sơ vay v n T8 l % Ban qun lý t/cán b hi có thu ti n chi phí khác T8 l % Tín nhim đ i v/i BQL t T8 l % d Phân tích c ᄂ m nhn c a h nghèo v quy trình, th t c vay v n thái ñ ph cv nhân dân c a cán b ti NHCSXH chi nhánh tnh ðăk Nông Quy trình vay v n ðn Phc t ᄉ p Ý ki n khác Tng Không Ý ki n khác Tng gin Th tc, h1 sơ h1 sơ vay v n T8 l % Quy trình thu n, thu lãi ca Ngân hàng T8 l % ðánh giá ca h vay v n Hài lòng hài lòng Thái ñ phc v ca cán b Ngân hàng T8 l % ... NNG TRN MT PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY H NGHÈO TI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH Xà H I CHI NHÁNH TNH ðĂK NƠNG Chun ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã s : 60.34.02.01 LUN VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Ng... V PHÂN TÍCH HOT ð NG CHO VAY H NGHÈO CA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH Xà H I 1.1 TNG QUAN V- NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH Xà H I 1.1.1 Tng quan v h th ng ngân hàng 1.1.2 Ngân. .. Ngân hàng sách xã hi 1.2 HOT ð NG CHO VAY H NGHÈO C A NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH Xà H I 13 1.2.1 Ho ᄉ t ñng cho vay h nghèo 13 1.2.2 Ni dung ho ᄉ t ñng cho vay h nghèo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh đăk nông , Phân tích tình hình cho vay hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh đăk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn