Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH MTV hưng vượng

133 29 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THANH HIỆU TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI C NG T TR CH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HƢNG VƢỢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THANH HIỆU TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI C NG T TR CH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HƢNG VƢỢNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH N n n o PGS.TS PHẠM THỊ LAN HƢƠNG Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Phan Thanh Hiệu MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu nội dung đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.1.ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa việc tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động 10 1.2 CÁC HỌC THUYẾT VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 11 1.2.1 Học thuyết hệ thống nhu cầu Maslow 11 1.2.2 Học thuyết hai nhóm nhân tố Frederic Herzberg 14 1.2.3 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom 16 1.2.4 Học thuyết tăng cƣờng tích cực B.F.Skinner 17 1.2.5 Học thuyết công Stacy Adams 19 1.2.6 Tổng hợp học thuyết tạo động lực 20 1.3 CÁC PHƢƠNG HƢỚNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 21 1.3.1 Tạo động lực làm việc công cụ tiền lƣơng 21 1.3.2 Tạo động lực làm việc công cụ tiền thƣởng 24 1.3.3 Tạo động lực làm việc công cụ phúc lợi dịch vụ 24 1.3.4 Tạo động lực làm việc cải thiện điều kiện môi trƣờng làm việc 26 1.3.5 Tạo động lực làm việc đánh giá thực công việc 26 1.3.6 Tạo động lực làm việc công tác đào tạo nguồn nhân lực 27 1.3.7 Tạo động lực làm việc thăng tiến công việc 28 T M TẮT CHƢƠNG 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG C NG T C TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI C NG T TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƢNG VƢỢNG 31 2.1.CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ẢNH HƢỞNG TỚI CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 31 2.1.1 Đặc điểm trình hình thành phát triển 31 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực 34 2.1.3 Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh 44 2.2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY 46 2.2.1 Tạo động lực làm việc công cụ tiền lƣơng 47 2.2.2 Tạo động lực làm việc công cụ tiền thƣởng 52 2.2.3 Tạo động lực làm việc công cụ phúc lợi dịch vụ 54 2.2.4 Tạo động lực làm việc cải thiện điều kiên môi trƣờng làm việc 57 2.2.5 Tạo động lực làm việc đánh giá thực công việc 59 2.2.6 Tạo động lực làm việc công tác đào tạo nguồn nhân lực 63 2.2.7 Tạo động lực làm việc công cụ thăng tiến 66 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY 67 2.3.1 Những thành công 68 2.3.2 Một số tồn 68 2.3.3 Nguyên nhân tồn 69 T M TẮT CHƢƠNG 71 CHƢƠNG GIẢI PH P N NG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI C NG T TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƢNG VƢỢNG 72 3.1.CÁC CĂN CỨ CHO VIỆC VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 72 3.1.1 Các học thuyết tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động 72 3.1.2 Mục tiêu chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực công ty 73 3.1.3 Định hƣớng phát triển công ty tƣơng lai 74 3.1.4 Một số nguyên tắc xây dựng giải pháp tạo động lực làm việc 74 3.1.5 Thách thức từ đối thủ cạnh tranh 75 3.1.6 Căn kết nghiên cứu công tác tạo động lực thúc đẩy làm việc công ty 76 3.2.CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 77 3.2.1 Hồn thiện cơng cụ tiền lƣơng 77 3.2.2 Hồn thiện cơng cụ khen thƣởng 83 3.2.3 Hoàn thiện công cụ phúc lợi dịch vụ 84 3.2.4 Cải thiện điều kiện môi trƣờng làm việc 86 3.2.5 Hồn thiện hệ thống đánh giá thực cơng việc 87 3.2.6 Hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực 94 3.2.7 Hồn thiện cơng tác thăng tiến 97 T M TẮT CHƢƠNG 100 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QU ẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT C C KÝ HIỆU % : Phần trăm & : Và Ltg : Lƣơng thời gian Lsp : Lƣơng sản phẩm CHỮ VIẾT TẮT TNHH : Trách nhiệm hữu hạn MTV : Một thành viên P : Phó LV : Làm việc ĐVT : Đơn vị tính VNĐ : Đồng Việt Nam TSCĐ : Tài sản cố định XD CBDD : Xây dựng dở dang TNDN : Thu nhập doanh nghiệp BH : Bán hàng ROE : Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROA : Tỷ suất lợi nhuận tài sản KCN : Khu công nghiệp KPCĐ : Kinh phí cơng đồn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 Tên bảng Cơ cấu lao động công ty TNHH Hƣng Trang 34 Vƣợng 2012-2014 2.2 Tình hình tài cơng ty giai đoạn 2012- 40 2014 2.3 Giá trị tài sản cố định công ty giai đoạn 43 2012-2014 2.5 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 44 2012-2014 2.6 Tỷ suất lợi nhuận ROE, ROA giai đoạn 2012- 45 2014 2.7 Đánh giá ngƣời lao động công tác tiền 47 lƣơng 2.8 Quy mô tiền lƣơng Hƣng Vƣợng giai đoạn 50 2012-2014 2.9 Đánh giá ngƣời lao động công tác tiền 52 thƣởng 2.10 Đánh giá ngƣời lao động công cụ phúc 54 lợi dịch vụ 2.11 Phúc lợi bắt buộc trích theo quy định Nhà 55 nƣớc 2.12 Phúc lợi tự nguyện công ty Hƣng Vƣợng 56 2.13 Đánh giá ngƣời lao động điều kiện 57 môi trƣờng làm việc 2.14 Đánh giá ngƣời lao động đánh giá thực 60 công việc 2.15 Tiêu chí đánh giá thực cơng việc cho ngƣời 61 lao động 2.16 Đánh giá ngƣời lao động công tác đào 63 tạo nhân lực 2.17 Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 65 2012-2014 2.18 Đánh giá ngƣời lao động công cụ thăng 66 tiến 3.1 Bảng hệ số đánh giá xếp loại lao động công 79 ty 3.2 Cách tính đơn giá lƣơng m3 bê tơng cho lao 81 động trực tiếp 3.3 Bảng đơn giá áp dụng cho mức sản lƣợng 82 3.4 Bản mô tả công việc mẫu 90 3.5 Bảng yêu cầu chuyên môn công việc mẫu 91 3.6 Bảng tiêu chuẩn thực công việc 92 3.7 Bảng đánh giá kết thực công việc 93 nhân viên 3.8 Mẫu quy hoạch nhân công ty Hƣng Vƣợng 98 3.9 Mẫu đánh giá lực cán công ty Hƣng 99 Vƣợng Phụ lục 02 Phân phối m u Kết cấu theo giới tính tính chất lao động Tổng CBNV Cộng Nội dung Nữ Tỷ lệ lao động trực tiếp/gián tiếp (%) Nam Lao động trực tiếp (ngƣời) 26 141 167 83.5 Lao động gián tiếp (ngƣời) 28 33 16.5 31 169 200 100 15.35 84.65 100 Tổng cộng (ngƣời) Tỷ lệ theo giới tính (%) Kết cấu theo giới tính trình độ Trình độ Giới tính Nữ Cộng Tỷ lệ theo trình độ (%) Nam Sau đại học (ngƣời) 2 1.04 Đại học (ngƣời) 36 42 21.03 Cao đẳng (ngƣời) 11 5.56 Trung cấp (ngƣời) 20 108 128 63.84 14 17 8.53 31 169 200 100.0 15.35 84.65 100 PTTH/THCS(ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) Tỷ lệ theo giới tính (%) Kết cấu theo giới tính chức danh Chức danh Giới tính Nữ Cộng Tỷ lệ theo chức danh (%) Nam Quản lý (ngƣời) 3.65 Chuyên viên (ngƣời) 13 16 7.65 Lao động phổ thông (ngƣời) 27 150 177 88.70 Cộng (ngƣời) 31 169 200 100 15.35 84.65 100 Tỷ lệ theo giới tính (%) Kết cấu theo giới tính nhóm tuổi Tổng CBNV Nhóm tuổi Nữ Cộng Tỷ lệ theo nhóm tuổi (%) Nam Dƣới 25 tuổi 17 94 111 55.39 Từ 26-35 11 62 73 36.44 Từ 36-45 11 14 6.79 Từ 46 tuổi trở lên 1.38 31 169 200 100 15.35 84.65 100 Cộng (ngƣời) Tỷ lệ theo giới tính (%) Phụ lục 03 Kết khảo sát tạo động lực làm việc công ty Hƣng Vƣợng Hình thức trả lƣơng phù hợp Chức danh Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) Tỷ trọng (%) Hồn tồn khơng hài lòng Khơng Khơng hài ý kiến lòng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Cộng 16 78 15 48 157 21 33 21 99 16 54 190 11.3 52.1 8.2 28.4 100 Mối quan hệ tiền lƣơng mức độ hoàn thành cơng việc hợp lý Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) 26 111 157 Lao động gián tiếp (ngƣời) 10 33 Tổng cộng (ngƣời) 12 34 11 121 12 190 Tỷ trọng (%) 6.2 18.1 5.9 63.7 6.1 100 Mức lƣơng đảm bảo công nhân viên Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 31 14 111 157 4 22 33 Tổng cộng (ngƣời) 35 18 133 190 2.1 18.2 9.8 69.9 100 Hài lòng Hồn tồn hài lòng Cộng Tỷ trọng (%) Lƣơng đƣợc trả hạn Chức danh Hoàn toàn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 29 35 90 157 19 33 Tổng cộng (ngƣời) 33 43 109 190 17.2 22.7 2.8 57.3 100 Tỷ trọng (%) Tiêu chí thƣởng rõ ràng, minh bạch Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 21 52 75 157 20 33 Tổng cộng (ngƣời) 24 60 11 95 190 12.5 31.3 50.2 100 Tỷ trọng (%) Luôn thƣởng kịp thời cho nhân viên xuất sắc Chức danh Hoàn toàn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 36 58 22 39 157 13 33 Tổng cộng (ngƣời) 41 66 25 52 190 21.5 35.0 13.1 27.3 3.1 100 Tỷ trọng (%) Mức tiền thƣởng hấp d n, có tác dụng khuyến khích làm việc Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Cộng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 50 68 33 157 14 12 33 Tổng cộng (ngƣời) 55 82 45 190 29.3 43 4.1 23.6 100 Tỷ trọng (%) Hình thức khen thƣởng đa dạng Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 18 47 14 78 157 11 18 33 Tổng cộng (ngƣời) 21 58 15 96 190 10.9 30.7 8.1 50.3 100 Tỷ trọng (%) Có chế độ phúc lợi bắt buộc đảm bảo Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 130 13 157 22 33 Tổng cộng (ngƣời) 11 152 19 190 1.1 3.0 6.0 80.0 9.9 100 Tỷ trọng (%) Chế độ phúc lợi tự nguyện đa dạng Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 13 131 157 21 33 Tổng cộng (ngƣời) 17 152 13 190 1.2 8.7 80 7.1 100 Tỷ trọng (%) Các dịch vụ khác đa dạng Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 36 22 95 157 19 33 Tổng cộng (ngƣời) 45 25 114 190 Tỷ trọng (%) 23.7 13.2 60 1.1 100 Tiêu thức đánh giá cụ thể, hợp lý Chức danh Hoàn toàn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 35 33 78 157 21 33 Tổng cộng (ngƣời) 36 40 11 99 190 19.0 21.1 5.7 52.2 2.0 100 Tỷ trọng (%) Hệ thống đánh giá khách quan, khoa học, cơng Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 32 32 79 157 15 33 Tổng cộng (ngƣời) 37 40 94 10 190 19.5 21.0 4.7 49.8 5.0 100 Tỷ trọng (%) Sự phản hồi thông tin đánh giá hiệu Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 33 32 79 157 18 33 Tổng cộng (ngƣời) 36 39 97 10 190 19.0 21.0 4.2 50.8 5.0 100 Tỷ trọng (%) Kế hoạch đào tạo rõ ràng hợp lý Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 19 28 88 19 157 20 33 Tổng cộng (ngƣời) 21 36 108 21 190 10.8 19.1 56.9 11.2 100 Hài lòng Hồn tồn hài lòng Cộng Tỷ trọng (%) Hình thức đào phù hợp Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 16 27 10 93 11 157 22 33 Tổng cộng (ngƣời) 17 32 12 115 14 190 Tỷ trọng (%) 8.8 17.0 6.2 60.6 7.4 100 Đối tƣợng cử đào tạo phù hợp với nhu cầu cơng việc Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Cộng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 20 36 98 157 23 33 Tổng cộng (ngƣời) 21 42 121 190 11.0 22.3 2.0 63.5 1.2 100 Tỷ trọng (%) Công ty tạo điều kiện để học tập phát triển Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Cộng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 13 15 106 20 157 23 33 Tổng cộng (ngƣời) 15 19 129 23 190 Tỷ trọng (%) 8.0 10.0 2.0 68.0 12.0 100 Có nhiều hội thăng tiến cơng ty Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 17 28 104 157 24 33 Tổng cộng (ngƣời) 18 34 128 190 Tỷ trọng (%) 9.5 18 3.2 67.2 2.1 100 Chính sách thăng tiến rõ ràng, minh bạch Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Cộng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 13 40 10 88 157 19 33 Tổng cộng (ngƣời) 14 48 11 107 10 190 Tỷ trọng (%) 7.5 25.2 6.0 56.3 5.0 100 Sự thăng tiến dựa sở lao động thành cơng cơng việc Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Cộng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 28 38 81 157 21 33 Tổng cộng (ngƣời) 29 42 11 102 190 15.5 23.3 5.6 53.8 1.8 100 Tỷ trọng (%) Môi trƣờng làm việc sẽ, thống mát Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 22 26 102 157 21 33 Tổng cộng (ngƣời) 23 32 123 190 12.3 17.0 3.1 64.6 3.0 100 Tỷ trọng (%) Điều kiện làm việc tiện nghi an tồn Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 15 19 95 19 157 21 33 Tổng cộng (ngƣời) 17 24 11 116 22 190 Tỷ trọng (%) 9.2 12.6 6.0 60.7 11.5 100 Thời gian làm việc ổn định hợp lý Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng Hồn tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) 19 37 92 157 22 33 Tổng cộng (ngƣời) 21 43 114 190 11.2 22.4 2.0 60.0 4.4 100 Tỷ trọng (%) Nhu cầu STT Điểm trung bình Tiền lƣơng 2.68 Tiền thƣởng 2.82 Phúc lợi dịch vụ 3.50 Điều kiện môi trƣờng làm việc 3.70 Đƣợc ghi nhận thành tích cơng việc 3.80 Cơ hội thăng tiến công việc 5.30 Cơ hội đƣợc đào tạo phát triển 5.97 ... Chƣơng 2: Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động công ty TNHH thành viên Hƣng - Chƣơng 3: Giải pháp tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động công ty TNHH thành viên Hƣng... quan đến việc tạo động làm việc cho ngƣời lao động doanh nghiệp - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động công ty TNHH MTV Hƣng Vƣợng - Đề xuất biện pháp... ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI C NG T TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƢNG VƢỢNG 31 2.1.CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ẢNH HƢỞNG TỚI CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 31
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH MTV hưng vượng , Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH MTV hưng vượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn