Nghiên cứu việc vận dụng và ảnh hưởng của việc vận dụng các công cụ kế toán quản trị đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

1,075 31 0
  • Loading ...
1/1,075 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:45

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ XUÂN BÌNH NGHIÊN CU VIC VN DNG VÀ NH H NG C A VIC VN DNG CÁC CÔNG C K TOÁN QU N TR ð N THÀNH QU HOT ð ᄂ NG C A CÁC DOANH NGHIP TRÊN ð A BÀN THÀNH PH ðÀ NNG LUN VĂN THC SĨ K TOÁN ðà Nng, năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ XUÂN BÌNH NGHIÊN CU VIC VN DNG VÀ NH H NG C A VIC VN DNG CÁC CƠNG C K TỐN QU N TR ð N THÀNH QU HOT ð ᄂ NG C A CÁC DOANH NGHIP TRÊN ð A BÀN THÀNH PH ðÀ NNG Chuyên ngành: K ᄂ toán Mã s: 60.34.03.01 LUN VĂN THC SĨ K TOÁN Ng i h ng dn khoa hc: TS ðoàn Ngc Phi Anh ðà Nng, năm 2016 u khoa h ᄂ c Xin chân thành cm ơn s giúp đM nhit tình ca anh/ch! PH!N A: THÔNG TIN CHUNG V# DOANH NGHIP VÀ CÁ NHÂN NGƯ I TR L I B NG CÂU HBI PhHn dành cho doanh nghi'p Lĩnh vc hot ñ&ng hin ti ca Quý doanh nghip là: Sn xut Thương mi Khác Dch v Loi hình doanh nghip Cơng ty c phDn Công ty TNHH Công ty tư nhân Khác Quy mô ca doanh nghip V ᄂ n < 10 t@ lao ñ&ng < 10 ng 2i V ᄂ n < 20 t@ lao ñ&ng tE 10 - 200 ng 2i V ᄂ n tE 20 - 100 t@ lao ñ&ng tE 200 - 300 ng 2i V ᄂ n > 100 t@ lao ñ&ng > 300 ng 2i PhHn dành cho cá nhân ng i tr$ li Trình đ& ca q anh/ch: Trung cp Cao ñng cơng c phi tài Giá tr kinh t gia tăng hoAc thu nhp ñ$ li Chi phí ñnh mc phân tích chênh lch so v#i chi phí ñnh mc Anh/ch ñánh giá thành qu hot ñ&ng tài ca doanh nghip (thơng qua ch? tiêu ca th #c ño v doanh thu li nhun, chi phí, hiu sut s! d ng tài sn, kh tốn, kh sinh l2i hot đ&ng kinh doanh kh sinh l2i v ᄂ n) so v#i ch? tiêu trung bình ngành th nào? (V#i – Rt kém, – Kém, – Trung bình, – T ᄂ t, – Rt t ᄂ t) Mc ñ& Ch? tiêu T ᄂ c ñ& tăng tr "ng li nhun T@ l giá v ᄂ n hàng bán tng doanh thu Hiu sut s! d ng tài sn Kh toán hin hành T@ sut li nhun doanh thu T@ sut sinh l2i v ᄂ n ch s" h u (ROE) T@ l hồn v ᄂ n đDu tư (ROI) 3a Anh/ch ñánh giá thành qu hot ñ&ng phi tài ca doanh nghip giai ñon 2013-2015 thơng qua ch? tiêu ca th #c đo v phương din khách hàng th nào? (V#i – Rt kém, – Kém, – Trung bình, – T ᄂ t, – Rt t ᄂ t) Mc đ& Ch? tiêu S hài lòng ca khách hàng Lòng trung thành ca khách hàng Th phDn T@ l khách hàng u ni Doanh thu hàng năm mFi khách hàng Chi phí dch v khách hàng tEng khách hàng 3b Anh/ch ñánh giá thành qu hot đ&ng phi tài ca doanh nghip giai ñon 2013-2015 thông qua ch? tiêu ca th #c ño v quy trình hot ñ&ng n&i b& th nào? (V#i – Rt kém, – Kém, – Trung bình, – T ᄂ t, – Rt t ᄂ t) Mc ñ& Ch? tiêu T@ tr ᄂ ng doanh thu tE sn phBm/dch v m#i tng doanh thu Th2i gian hoàn v ᄂ n T@ l sn phBm h0ng S ᄂ l ng sn phBm b tr li S ᄂ l ng yêu cDu bo hành tE khách hàng Hiu qu chu kỳ sn xut Th2i gian gii quy t u ni 5 Chi phí s!a ch a, bo hành, ñi tr sn phBm/dch v cho khách hàng 3c Anh/ch ñánh giá thành qu hot ñ&ng phi tài ca doanh nghip giai ñon 2013-2015 thơng qua ch? tiêu ca th #c đo v quy trình h ᄂ c h0i phát tri$n doanh nghip th nào? (V#i – Rt kém, – Kém, – Trung bình, – T ᄂ t, – Rt t ᄂ t) Mc ñ& Ch? tiêu S hài lòng ca nhân viên Th2i gian bình quân m&t nhân viên làm vic t chc T@ l thay th ch ᄂ t Doanh thu m&t nhân viên S ᄂ l ng chương trình ñào to nhân viên X p loi giao ti p n&i b& T@ l nhân viên có b>ng cp cao S ᄂ lDn t chc khám sc kh0e cho nhân viên T ᄂ c đ& x! lý thơng tin 5 Chi phí xây thơng tin nhân viên ch dng h th ᄂ ng S ᄂ l ng sáng ki n ca nhân viên ñ c áp d ng vào thc t công vic Cm ơn s ᄂ giúp đ$ ca anh/ch r"t nhiu Gi$i thích thu9t ng8 Phân tích chênh lch so v#i d tốn: phân tích s khác bit gi a thc t so v#i d tốn lp Chi phí đnh m c: chi phí d tính đ$ sn xut m&t sn phBm hay thc hin m&t dch v cho khách hàng Phân tích chênh lch so v#i chi phí đnh m c: phân tích s khác bit gi a thc t so v#i chi phí d tính K tốn trách nhim: h th ᄂ ng ñ c thi t lp ñ$ ño l 2ng vic thi hành công vic ca mFi b& phn m&t doanh nghip (là trung tâm chi phí, doanh thu hay li nhun) da vào ñ$ ñánh giá thành qu ca tEng b& phn ng 2i ñ ng ñDu b& phn Li nhun b& phn: li nhun to b"i m&t b& phn sau trE chi phí ki$m sốt đ c ca nhà qun lý b& phn c chi phí phân b cho b& phn Li nhun ki$m soát: li nhun to b"i m&t b& phn sau trE chi phí ki$m sốt đ c ca nhà qun lý b& phn mà khơng quan tâm đ n chi phí ngồi s ki$m sốt ca nhà qun lý b& phn ðo l 2ng b>ng cơng c phi tài chính: khơng s! d ng th #c ño ti n t, s hài lòng ca khách hàng, cht l ng sn phBm, phát tri$n sn phBm m#i,… Giá tr kinh t gia tăng hay thu nhp ñ$ li: phDn thu nhp tăng thêm tE chênh lch gi a li nhun hot ñ&ng tr #c lãi vay sau thu chi phí s! d ng v ᄂ n ... VI-C VN DNG CÁC CƠNG C K TỐN QUN TR DÙNG ð+ ðÁNH GIÁ THÀNH QU HOT ð NG TRÊN ðA BÀN THÀNH PH, ðÀ N-NG 49 3.2 TH'C TRNG V6 THÀNH QU HOT ð NG C%A CÁC DOANH NGHI-P TRÊN ðA BÀN THÀNH PH,... DNG VÀ NH H NG C A VIC VN DNG CÁC CƠNG C K TỐN QU N TR ð N THÀNH QU HOT ð ᄂ NG C A CÁC DOANH NGHIP TRÊN ð A BÀN THÀNH PH ðÀ NNG Chuyên ngành: K ᄂ toán Mã s: 60.34.03.01 LUN VĂN THC SĨ K TOÁN... DNG CÁC CƠNG C K TỐN QU N TR ð N THÀNH QU HOT ð ᄂ NG C A CÁC DOANH NGHIP TRÊN ð A BÀN THÀNH PH ðÀ NNG LUN VĂN THC SĨ K TOÁN ðà Nng, năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ XUÂN BÌNH NGHIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu việc vận dụng và ảnh hưởng của việc vận dụng các công cụ kế toán quản trị đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng , Nghiên cứu việc vận dụng và ảnh hưởng của việc vận dụng các công cụ kế toán quản trị đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn