Nghiên cuwua các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất cây cà phê ở xã IAYOK huyện IAGRAI tỉnh GIA LAI

119 39 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT CÂY PHÊ IAYOK HUYỆN IAGRAI TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT CÂY PHÊ IAYOK HUYỆN IAGRAI TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Quang Bình Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết Luận văn trung thực xin chịu trách nhiệm hồn tồn điều trình bày Luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Thị Tuyết Nhung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi giả thiết nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG SUẤT CÂY PHÊ 1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1.1 Khái niệm sản lượng 1.1.2 Khái niệm suất 1.1.3 Năng suất phê 1.2 KHÁI QUÁT VỀ CÂY PHÊ 10 1.2.1 Khái niệm phê 10 1.2.2 Đặc điểm phê 10 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT CÂY PHÊ 11 1.3.1 Nhóm yếu tố khách quan 11 1.3.2 Nhóm yếu tố chủ quan 13 KẾT LUẬN CHƯƠNG 18 CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ HỘI IAYOK HUYỆN IAGRAI TỈNH GIA LAI 19 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 19 2.1.2 Tình hình phân bố sử dụng đất 22 2.1.3 Các nguồn tài nguyên thiên nhiên 24 2.1.4 Đặc điểm kinh tế - hội 25 2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 31 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 34 2.3.2 Phương pháp thu thập thông tin 34 2.3.3 Phương pháp tổng hợp thông tin 36 2.3.4 Phương pháp xử lý số liệu 39 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 3.1 TÌNH HÌNH NĂNG SUẤT CÂY PHÊ IAYOK HUYỆN IAGRAI TỈNH GIA LAI 40 3.1.1 Diện tích phê 40 3.1.2 Nguồn nhân lực tham gia sản xuất phê 43 3.1.3 Sản lượng suất phê 45 3.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN NĂNG SUẤT CÂY PHÊ IAYOK HUYỆN IAGRAI TỈNH GIA LAI 48 3.2.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA 48 3.2.2 Phương pháp thống kê mô tả 51 3.2.3 Kết mơ hình hồi quy 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 78 4.1 ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TĂNG NĂNG SUẤT CÂY PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN IAYOK 78 4.1.1 Những kết đạt 78 4.1.2 Những hạn chế nguyên nhân 79 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 81 4.2.1 Đối với người nông dân 81 4.2.2 Đối với quyền địa phương 83 4.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bộ NN&PTNT Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn DTTS Dân tộc thiểu số KTCB Kiến thiết KD Kinh doanh LĐNN Lao động nông nghiệp LĐ SX Lao động sản xuất PBVC Phân bón vơ PBHC Phân bón hữu Sở NN&PTNT Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn SC, TC, CĐ Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Diện tích số trồng chủ yếu 25 2.2 Tình hình chăn ni giá súc, gia cầm 26 2.3 Số lượng mẫu thôn 36 2.4 Mô tả biến độc lập sử dụng mơ hình suất 36 3.1 Tình hình biến động diện tích phê qua năm 43 3.2 Tình hình biến động nguồn nhân lực IaYok 44 3.3 Đóng góp sản xuất phê tổng giá trị sản xuất IaYok qua năm 48 3.4 Kết phân tích nhân tố lần 49 3.5 Kết phân tích nhân tố lần cuối 50 3.6 Mơ tả kết thống kê diện tích suất phê trung bình 51 3.7 Tình hình diện tích suất phê trung bình nhóm hộ điều tra 53 3.8 Khối lượng phân bón khuyến cáo cho phê 53 3.9 Năng suất phê mức phân bón hộ điều tra 55 3.10 Phương pháp tưới nước cho phê hộ gia đình 56 3.11 Tần suất tưới nước cho phê năm suất phê trung bình hộ điều tra 57 3.12 Tần suất làm cỏ cho vườn phê hộ điều tra 58 3.13 Phương pháp cắt, tỉa cành phê hộ nông dân 60 Số hiệu Tên bảng Trang 3.14 Tần suất cắt, tỉa cành suất trung bình hộ điều tra IaYok 61 3.15 Tình hình trình độ lao động suất phê trung bình hộ nông dân điều tra IaYok 62 3.16 Hệ thống chắn gió suất phê trung bình hộ điều tra 65 3.17 Tình hình làm bồn suất phê trung bình hộ điều tra 66 3.18 Tình hình độ tuổi vườn suất phê trung bình hộ điều tra 67 3.19 Trình độ lao động, diện tích suất người Kinh người đồng bào tham gia sản xuất phê 68 3.20 Kết hồi quy bội lần mơ hình 70 3.21 Phân tích phương sai ANOVA 71 3.22 Kết phân tích hồi quy bội lần 71 3.23 Kết hồi quy bội lần mơ hình 72 3.24 Phân tích phương sai ANOVA lần 73 3.25 Kết phân tích hồi quy bội lần 74 3.26 Bảng kết kiểm định giả thuyết 76 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 2.1 Bản đồ hành huyện IaGrai 19 2.2 Tỷ lệ loại hình thương mại, dịch vụ 27 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 32 3.1 Diện tích phê loại trồng khác tồn diện tích trồng IaYok 41 3.2 Tỷ lệ diện tích phê già cỗi tồn diện tích phê IaYok 42 3.3 Sản lượng phê tươi qua năm 46 3.4 Năng suất phê trung bình IaYok qua năm 47 3.5 Cơ cấu diện tích sản xuất phê hộ điều tra 52 3.6 Phương pháp bón phân cho phê hộ 54 3.7 Tần suất làm cỏ/năm suất phê trung bình hộ điều tra 58 3.8 Phương pháp diệt cỏ hộ gia đình điều tra 59 3.9 Phương pháp cắt, tỉa cành hộ nông dân điều tra IaYok 60 3.10 Năng suất phê trung bình theo kinh nghiệm sản xuất nhóm hộ điều tra IaYok 64 3.11 Tình hình sử dụng hệ thống chắn gió cho vườn phê hộ điều tra 64 3.12 Cơ cấu dân tộc tổng số hộ điều tra 67 13 Ông bà có tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc phê khơng? - Khơng - Có (Bao nhiêu lần/năm………….) Ngày tháng năm 2015 Điều tra viên (Ký, ghi rõ họ tên ) Chủ hộ/chủ trang trại (Ký, ghi rõ họ tên ) PHIẾU SỐ 2: THƠNG TIN VỀ Q TRÌNH SẢN XUẤT VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÂY PHÊ (Dùng cho – có diện tích lớn hộ/ trang trại) Nội dung Loại đất - Đất phẳng - Đất dốc - Đất dốc - Khác Hệ thống thủy lợi - Có hệ thống kênh mương dẫn nước tự chảy - Bơm nước từ sông suối - Bơm từ giếng khoan - Khác Hình thức tưới nước - Tưới tự chảy - Tưới béc quay - Tưới vòi (dí) - Tưới tiết kiệm - Tưới khác Giống phê - phê chè - phê vối - phê mít - Khác Thửa Thửa Thửa Nguồn gốc giống - Của viện nghiên cứu - Mua - Tự ươm - Ghép - Được cấp - Khác Độ tuổi vườn - Đang giai đoạn tăng trưởng ( – năm) - Đang giai đoạn sinh trưởng (12 – 25 năm) - Đang giai đoạn già cỗi (> 25 năm) Hệ thống chắn gió - Khơng có hệ thống chắn gió - Hệ thống che bóng tạm thời - Hệ thống che bóng lâu dài - Hệ thống đai rừng chắn gió Làm bồn - Khơng làm - Có làm (bồn) + Dài (m) + Rộng (m) Loại phân bón a Phân hóa học (tấn) - Đạm Ure (Đơn giá:………… đ/tấn) - Phân NPK (Đơn giá:………… đ/tấn) - Phân Lân (Đơn giá:………… đ/tấn) - Phân Kali (Đơn giá:………… đ/tấn) - Phân khác (Đơn giá:………… đ/tấn) b Phân hữu (khối) - Phân chuồng (Đơn giá:………… đ/khối) - Phân xanh (Đơn giá:………… đ/khối) - Phân vi sinh (Đơn giá:………… đ/khối) 10 Thuốc bảo thực vật (lít) - Thuốc trừ sâu (Đơn giá:………… đ/lít) - Thuốc diệt cỏ (Đơn giá:………… đ/lít) - Thuốc trừ rệp (Đơn giá:………… đ/lít) - Khác (Đơn giá:………… đ/lít) 11 Số lần tưới nước - Không lần - lần - lần - lần - Trên lần 12 Đào hố ép xanh (hố) - Khơng đào - Có đào + Dài (m) + Rộng (m) 13 Số lần làm cỏ năm - Không lần - lần - lần - lần - Trên lần 14 Số lần cắt, tỉa cành năm - Không lần - lần - lần - lần - Trên lần 15.Chi phí nguyên nhiên liệu, thuế, lệ phí (đ) - Chi phí xăng, dầu, nhớt - Tiền điện - Khấu hao TSCĐ - Khấu hao vườn - Dụng cụ nhỏ - Bảo hiểm trồng Thuế sử dụng đất NN Chi phí trực tiếp khác - Tiền thuê, đấu thầu đất - Trả lãi vay 16 Chi phí th ngồi (đ) - Th MM, thiết bị, phương tiện vận chuyển khơng tính cơng lao động - Xới, vun gốc, làm cỏ, tưới - Bón phân phun thuốc - Đốn cây, tạo tán, tỉa cành - Thu hái vận chuyển - Sơ chế bảo quản sản phẩm - Bảo vệ vườn - Th ngồi khác 17 Chi phí lao động tự làm hộ (đ) - Xới, vun gốc, làm cỏ, tưới, đốn cây, tạo tán, tỉa cành - Bón phân phun thuốc - Thu hái vận chuyển - Sơ chế bảo quản sản phẩm - Công việc hộ tự làm khác 18 Sản lượng năm 2015 (kg) - Bán - Dự trữ, tiêu dùng 19 Giá bán (đ/kg) - Bán tươi - Bán khô (nhân) 20 Kênh tiêu thụ - Bán buôn - Bán cho công ty Ngày tháng năm 2015 Điều tra viên Chủ hộ/chủ trang trại (Ký, ghi rõ họ tên ) (Ký, ghi rõ họ tên ) PHỤ LỤC Phụ lục 2.1 Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 IaYok huyện IaGrai tỉnh Gia Lai Chỉ tiêu Tỷ lệ (%) Đất sản xuất nơng nghiệp Diện tích (ha) 2059.98 - Đất trồng lâu năm 1888.98 73.93 + phê + Cao su + Tiêu + Bời lời + Khác + Điều - Đất trồng hàng năm +Lúa + Khác Đất nuôi trồng thủy sản nước 1511.18 95 193.82 35 43.98 10 164.24 127.52 36.72 6.76 59.14 3.72 7.59 1.37 1.72 0.39 6.43 4.99 1.44 0.26 Đất phi nông nghiệp 428.03 16.75 - Đất nông thôn 89.48 3.50 - Đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp 18.97 0.74 - Đất quốc phòng 0.52 0.02 - Đất sở sản xuất kinh doanh 8.16 0.32 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa 7.1 0.28 - Đất sông suối mặt nước chuyên dùng 19.34 0.76 - Đất phát triển hạ tầng 284.46 11.13 Đất chưa sử dụng 67.21 2.63 2555.22 100.00 Tổng 80.62 PHỤ LỤC Phụ lục 3.1 Tình hình lao động qua đào tạo thôn, làng IaYok Tổng số Tổng lao động độ tuổi số lao động qua đào tạo 343 507 428 817 268 513 343 360 373 291 440 366 547 5596 61 101 89 187 56 115 72 76 78 62 92 65 114 1168 Chia theo trình độ Đơn vị Số TT 1 10 11 12 13 (Tổ, thôn, làng địa bàn xã) Làng Bồ Văn Yên Hợp Nhất Chư Hậu Tân Hợp Hưng Bình Thơn Tân Thành Thái Hòa Chư hậu Lập Thành Làng Bồ Tân Sao Tổng cộng Tỷ lệ lao Dạy nghề Sơ cấp nghề Trung cấp nghề Cao đẳng nghề 50 61 45 70 30 65 38 32 36 30 46 52 66 621 6 10 15 35 16 15 17 15 10 12 17 181 25 6 11 86 Trung cấp chuyên nghiệp 11 11 18 9 10 107 Cao đẳng Đại học 9 16 4 7 81 10 18 5 82 Sau đại học 11 11 Ghi chú: Lao động độ tuổi nam đủ 15 tuổi đến 60 tuổi; Nữ đủ 15 tuổi đến 55 tuổi động qua đào tạo (%) 12=4/3 17.78 19.92 20.79 22.89 20.90 22.42 20.99 21.11 20.91 21.31 20.91 17.76 20.84 20.87 Phụ lục 3.2 Kết sản xuất phê năm 2015 huyện IaGrai tỉnh Gia Lai TT I 10 11 12 13 II Tên đơn vị Khu vực nhân dân Iasao IaYok Ia Hrung Ia Bă Ia Pêch Ia Chía Ia O Ia Krái Ia Khai Ia Ia Grăng Ia Dêr Ia Kha Khu vực quốc doanh Công ty phê Chư Păh Nông trường 706 Nông trường IaSao Nông trường IaSao Công ty phê IaGrai Công ty phê Ia Châm Công ty phê Ia Blan Trơng Diện mới, tích tái (ha) canh (ha) 1=2+3+4 Kiến thiết (ha) Kinh doanh (ha) Sản lượng (tấn nhân) Năng suất (tạ/ha) =5*10/1 1.095,5 1.060,5 1.515,1 1.375,5 1.304,5 524,1 275,3 593,3 208,5 1.612,6 486,5 1.896,0 1.145,1 9,0 71,0 35,5 14 22,3 6,4 60,0 19,5 18 88,4 11 90 32 76 17 20 26 22 1.096 1.040 1.354 1.308 1.304,5 434 236,3 590,3 183,1 1.526,6 462 1.878 1.034,7 3.286,5 3.120,6 3.993,4 3.859,5 3.678,7 1.194,6 637,2 1.652,0 492,8 4.381,3 1.270,5 5.634,0 3.105,0 30,0 30,0 29,5 29,5 28,2 27,5 27,0 28 27 28,7 27,5 30,0 30,0 448,2 - - 448,2 1.299,9 29,0 178,8 50 - 128,8 363,1 28,2 473,8 50 - 123,8 1.059,6 25,0 473,8 126 - 346,8 979,6 28,2 343,1 - - 343,1 857,8 25 217,5 - - 217,5 543,7 25,0 387,0 18 - 369,0 959,4 26,0 TT 10 11 12 13 Tên đơn vị Trơng Diện mới, tích tái (ha) canh (ha) 1=2+3+4 436,5 - Kiến thiết (ha) - Kinh doanh (ha) 436,5 Sản lượng (tấn nhân) 1.091,3 Năng suất (tạ/ha) =5*10/1 25,0 Công ty phê 705 Công ty 74 118,4 118,4 296,1 25,0 Công ty 75 88,5 88,5 221,2 25,0 Công ty 715 597,7 597,7 1.554,1 26,0 Công ty 15 185,1 185,1 425,8 23,0 Đội 2/9 công 61,5 61,5 141,4 23,0 ty phê tỉnh Nguồn: Phòng nơng nghiệp phát triển nông thôn huyện Iagrai Phụ lục 3.3 Kết phân tích nhân tố lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .806 414.289 78 000 Cumulative% 3.108 23.905 1.765 13.577 1.515 11.657 1.093 8.405 23.905 37.482 49.139 57.544 3.015 1.553 1.387 1.221 % o fVariance Cu mul ativ e % Rotation Sums of Squared Loadings Total Cu mul ativ e % % o fVariance Total 3.565 29.706 29.706 3.565 29.706 29.706 1.347 11.222 40.928 1.347 11.222 40.928 1.261 10.508 51.436 1.261 10.508 51.436 1.004 8.365 59.801 1.004 8.365 59.801 882 7.348 67.149 840 6.998 74.147 681 5.678 79.825 611 5.095 84.920 561 4.677 89.597 10 514 4.286 93.883 11 395 3.291 97.174 12 339 2.826 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis % ofVariance Total Cumulative% % ofVariance Total Cumulative% % o fVariance Cu mul ativ e % Total 28.786 28.786 3.742 28.786 28.786 10.904 39.690 1.418 10.904 39.690 9.996 49.686 1.299 9.996 49.686 7.858 57.544 1.022 7.858 57.544 6.885 64.429 6.695 71.124 5.671 76.795 4.972 81.767 4.404 86.171 4.316 90.487 3.956 94.443 2.954 97.397 2.603 100.000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 3.742 1.418 1.299 1.022 895 870 737 646 572 561 514 384 338 Component 10 11 12 13 % ofVariance Total Component Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 25.126 12.943 11.558 10.174 25.126 38.069 49.627 59.801 Rotated Component Matrixa 797 Component Khối lượng phân bón hữu cho phê Khối lượng phân bón vơ cho 789 phê Số năm học 763 Số năm kinh nghiệm 636 Dân tộc -.522 Số lần cắt, tỉa cành 501 Đào hố ép xanh Số lần làm cỏ 744 Bồn 672 Hệ thống chắn gió 817 Nguồn gốc giống 662 Độ tuổi vườn Số lần tưới nước 572 Phụ lục 3.4 Kết phân tích nhân tố lần 724 620 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .795 378.405 66 000 3.565 29.706 29.706 1.347 11.222 40.928 1.261 10.508 51.436 1.004 8.365 59.801 882 7.348 67.149 840 6.998 74.147 681 5.678 79.825 611 5.095 84.920 561 4.677 89.597 514 4.286 93.883 395 3.291 97.174 339 2.826 100.000 Khối lượng phân bón hữu cho phê Khối lượng phân bón vơ cho phê Số năm học Số năm kinh nghiệm Dân tộc Phương pháp cắt, tỉa cành Phương pháp tưới nước Phương pháp làm cỏ Bồn Hệ thống chắn gió Nguồn gốc giống Độ tuổi vườn Cumulative% Total 3.565 29.706 29.706 1.347 11.222 40.928 1.261 10.508 51.436 1.004 8.365 59.801 Rotated Component Matrix % ofVariance Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative% % ofVariance Total Cumulative% % ofVariance Total Component 10 11 12 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 3.015 1.553 1.387 1.221 25.126 12.943 11.558 10.174 Component 25.126 38.069 49.627 59.801 a 790 785 772 667 -.546 524 724 701 646 836 664 820 Phụ lục 3.5 Kết phân tích hồi quy bội lần 962 002 000 318 750 173 498 183 070 1.171 187 -1.406 -.136 -1.342 029 158 194 140 052 021 305 291 288 128 355 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X11 X12 X13 Sig Collinearity Statistics 3.462 001 232 6.042 000 516 1.936 429 142 029 115 138 114 117 019 -.147 -.033 -.116 11.096 4.752 894 3.546 3.538 3.353 3.836 643 -4.879 -1.058 -3.780 000 000 373 001 001 001 000 521 000 292 000 510 859 711 732 501 658 819 872 840 768 807 1.960 1.165 1.406 1.366 1.996 1.519 1.221 1.146 1.191 1.302 1.239 Beta VIF 3.332 X1 t Tolerance Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Model (Constant ) Coefficientsa Phụ lục 3.6 Kết phân tích hồi quy bội lần Coefficients (Constant) Model X1 a Unstandardized Standardized t Coefficients Coefficients B Std Beta Error 3.618 838 4.316 002 X2 317 X3 794 X5 501 X6 189 X7 069 X8 1.065 X11 -1.426 X13 -1.376 Sig Collinearity Statistics Tolera VIF nce 000 000 231 6.042 000 522 1.915 029 151 139 051 021 292 276 353 427 150 115 142 113 106 -.149 -.119 11.116 5.267 3.598 3.681 3.330 3.650 -5.168 -3.900 000 000 000 000 001 000 000 000 515 939 744 511 661 894 914 814 1.940 1.065 1.343 1.957 1.512 1.118 1.094 1.228 ... tài “ Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến suất cà phê xã IaYok huyện IaGrai tỉnh Gia Lai Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề sở lý luận cà phê - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến suất cà phê -... nhân tố đến suất cà phê Câu hỏi giả thiết nghiên cứu a Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi 1: Yếu tố tác động đến suất cà phê xã IaYok huyện IaGrai tỉnh Gia Lai? Câu hỏi 2: Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến suất. .. 1.1.3 Năng suất cà phê 1.2 KHÁI QUÁT VỀ CÂY CÀ PHÊ 10 1.2.1 Khái niệm cà phê 10 1.2.2 Đặc điểm cà phê 10 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT CÂY CÀ PHÊ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cuwua các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất cây cà phê ở xã IAYOK huyện IAGRAI tỉnh GIA LAI , Nghiên cuwua các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất cây cà phê ở xã IAYOK huyện IAGRAI tỉnh GIA LAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn