Nghiên cứu việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đắk lắk

949 27 0
  • Loading ...
1/949 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:45

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG TRN TH THÚY LINH NGHIÊN CU VIC V N DNG K TOÁN QU N TR TRONG CÁC DOANH NGHIP TRÊN ðA BÀN T NH ð KL K LU N VĂN THC SĨ K TOÁN ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG TRN TH THÚY LINH NGHIÊN CU VIC V N DNG K TOÁN QU N TR TRONG CÁC DOANH NGHIP TRÊN ðA BÀN T NH ð KL K Chuyên ngành: K toán Mã s ᄉ: 60.34.03.01 LU N VĂN THC SĨ K TỐN Ng i h ng dn khoa hc: TS ðồn Ngc Phi Anh ðà Nng – Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c cơng b b chi phí cho vic d ᄂ ng k toán qun tr DN (bao g@m c nhân lc, thAi gian, ñào t ᄂ o…) nh7ng năm v=a qua 1- Rt Ít v 2- Ít Anh/Ch 3- Trung bình đánh giá 4-Cao 5- Rt cao th li ích ròng (li ích ròng = li ích – chi phí) c a vic d tốn qun tr m!t DN nói chung ᄂ ng nh7ng năm v=a qua? 1- Rt Ít 2- Ít 3- Trung bình 4-Cao 5- Rt cao Xin chân thành cm ơn s giúp ñ* ca Anh/ Ch! k Gii thích thu3t ngA Tính giá theo phương pháp tồn b!: phương pháp tính giá thành theo giá thành sn phCm bao g@m chi phí ngun vt liu trc ti p, nhân công trc ti p, chi phi sn xut chung Tính giá theo phương pháp trc ti p: phương pháp tính giá theo giá thành ch9 g@m bi n phí, khơng có đ nh phí Chi phí m ᄂ c tiêu: cơng c ᄂ qun lý chi phí nhGm gim chi phí c a sn phCm qua tt giai ño ᄂ n c a chu kì sng v"i s tham gia c a b! phn sn xut, kI thut, nghiên cu thi t k Chi phí m ᄂ c tiêu chi phí ti đa đ' DN có th' sn xut sn phCm mà vBn ñ ᄂ t ñ c m ᄂ c tiêu li nhun v"i giá bán sn phCm đ c xác đ nh D tốn doanh thu: d toán doanh thu hay sn l ng tiêu th ᄂ m!t thAi kì (tháng, q hay năm) D toán sn xut: D toán s l ng sn phCm sn xut D toán cho vic ki'm soát chi phí: g@m d tốn chi phí NVL TT, Nhân cơng trc ti p chi phí SXC D tốn li nhun: d tốn s li nhun thu đ c m!t thAi kì D tốn bGng ti n: d toán s ti n thu chi m!t kì D tốn báo cáo tài chính: tốn, báo t qu kinh doanh, báo cáo lưu chuy'n ti D toán bng cáo cân k k nt Phân tích chênh lch so v"i d tốn: phân tích s khác bit gi7a thc t so v"i d tốn lp Li nhun b! phn: li nhun t ᄂ o b8i m!t b! phn sau tr= ñi chi phí ki'm sốt đ c c a nhà qun lý b! phn c chi phí phân b cho b! phn Chi phí đ nh mc: chi phí d tính đ' sn xut m!t sn phCm hay thc hin m!t d ch v ᄂ cho khách hàng Phân tích mi quan h chi phí-sn-l ng li nhun: phân tích nh h 8ng c a s thay v chi phí, sn l ng v"i li nhun c nv Phân tích li nhun sn phCm: so sánh gi7a li nhun thc t so v"i d tốn ho6c kì tr "c xác ñ nh nhân t nh h 8ng ñ n li nhun c a t=ng lo ᄂ i sn phCm ... TR TRONG CÁC DOANH NGHIP TRÊN ðA BÀN T NH ð KL K LU N VĂN THC SĨ K TOÁN ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG TRN TH THÚY LINH NGHIÊN CU VIC V N DNG K TOÁN QU N TR TRONG CÁC DOANH. .. quan tài liu nghiên cu CHƯƠNG CƠ S LÝ LU TOÁN QU N V- V N DNG K N TR TRONG CÁC DOANH NGHIP 1.1 TNG QUAN V K- TOÁN QUN TR 1.1.1 Khái nim, m ᄂ c tiêu c ak toán qun tr... đi'm doanh nghip 71 3.4 TNG H1P K-T QU NGHIÊN C)U 72 3.4.1 Nh7ng cơng c ᄂ KTQT đ c s4 d ᄂ ng mc ñ! áp d ᄂ ng công c ᄂ KTQT doanh nghip ñ a bàn t9nh ð:k L:k 72 3.4.2 Các doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đắk lắk , Nghiên cứu việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn