Nghiên cứu việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng bình

1,015 17 0
  • Loading ...
1/1,015 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:45

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGÔ TH PHƯƠNG LOAN NGHIÊN CU VI C VN D NG K TOÁN QU N TR TRONG CÁC DOANH NGHI P TRÊN ðA BÀN T NH QU NG BÌNH LUN VĂN THC SĨ K TOÁN ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGÔ TH PHƯƠNG LOAN NGHIÊN CU VI C VN D NG K TOÁN QU N TR TRONG CÁC DOANH NGHI P TRÊN ðA BÀN T NH QU NG BÌNH Chuyên ngành: K toán Mã s ᄉ: 60.34.03.01 LUN VĂN THC SĨ K TOÁN Ng i h ng dn khoa hc: TS ðoàn Ngc Phi Anh ðà Nng – Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b ng, 1– M ᄂ c sS d ng rPt thPp, – M ᄂ c sS d ng rPt cao) Phân tích quan h" chi phí – sn l ng – li nhu+n Phân tích li nhu+n sn phIm Giá chuy-n nh ng Xin anh/ch vui lòng cho bi t m ᄂ c đ= sS d ng cơng c sau vi"c phân tích chi n l c (V,i – Không sS d ng, - M ᄂ c sS d ng rPt thPp, – M ᄂ c sS d ng rPt cao) D đốn dài hn Tính sS dng chi phí ðánh giá d án th%i gian sS dng vn, ROI Chân thành cám ơn s giúp ñ- ca anh/ch! Gi#i thích thu,t ngN Tính giá theo phương pháp tồn b=: phương pháp tính giá thành theo giá thành sn phIm bao gNm chi phí nguyên v+t li"u trc ti p, nhân công trc ti p, chi phi sn xuPt chung Tính giá theo phương pháp trc ti p: phương pháp tính giá theo giá thành chM gNm bi n phí, khơng có đnh phí D tốn doanh thu: d tốn doanh thu hay sn l ng tiêu th m=t th%i kì (tháng, q hay năm) D tốn sn xuPt: D tốn s l ng sn phIm sn xuPt D toán cho vi"c ki-m sốt chi phí: gNm d tốn chi phí NVL TT, Nhân cơng trc ti p chi phí SXC D toán li nhu+n: d toán s li nhu+n thu đ c m=t th%i kì D tốn bRng ti n: d toán s ti n thu chi m=t kì D tốn báo cáo tài chính: D tốn bng cân k tốn, báo cáo k t qu kinh doanh, báo cáo lưu chuy-n ti n t" D toán linh hot: d toán da m=t phm vi hot đ=ng ch ᄂ khơng phi m=t m ᄂ c hot ñ=ng c th- (hot ñ=ng / ñây có th- s l ng sn phIm sn xuPt, s gi% máy, s gi% cơng…) Phân tích chênh l"ch so v,i d tốn: phân tích s khác bi"t gi>a thc t so v,i d tốn l+p K tốn trách nhi"m: h" thng đ c thi t l+p đ- đo l %ng vi"c thi hành cơng vi"c c a m&i b= ph+n m=t DN (là trung tâm chi phí, doanh thu hay li nhu+n) da vào đ- đánh giá thành qu c a tHng b= ph+n ng %i ñ ᄂ ng ñJu b= ph+n Li nhu+n b= ph+n: li nhu+n to b/i m=t b= ph+n sau trH ñi chi phí ki-m sốt đ a nhà qun lý b= ph+n c chi phí phân b! cho b= ph+n c c Chi phí đnh m ᄂ c: chi phí d tính đ- sn xuPt m=t sn phIm hay thc hi"n m=t dch v cho khách hàng Phân tích mi quan h" chi phí-sn-l ng li nhu+n: phân tích nh h /ng c a s thay ñ!i v chi phí, sn l ng v,i li nhu+n c a ñ n v Phân tích li nhu+n sn phIm: so sánh gi>a li nhu+n thc t so v,i d toán hoGc kì tr ,c xác đnh nhân t nh h /ng ñ n li nhu+n c a tHng loi sn phIm Giá chuy-n nh ng: ñ n v tính cho ñ n v khác m=t t! ch ᄂ c có s chuy-n giao sn phIm, dch v Chi phí vn: chi phí tr cho vi"c sS d ng a đ s/ h>u n v gNm vn vay c ch ...TOÁN QU N TR TRONG CÁC DOANH NGHI P TRÊN ðA BÀN T NH QU NG BÌNH LUN VĂN THC SĨ K TOÁN ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGÔ TH PHƯƠNG LOAN NGHIÊN CU VI C VN D NG K TOÁN... ðÀ NNG NGÔ TH PHƯƠNG LOAN NGHIÊN CU VI C VN D NG K TOÁN QU N TR TRONG CÁC DOANH NGHI P TRÊN ðA BÀN T NH QU NG BÌNH Chuyên ngành: K toán Mã s ᄉ: 60.34.03.01 LUN VĂN THC SĨ K TỐN Ng i h ng dn khoa... 43 K t lu+n Chương 47 CHƯƠNG K T QU NGHIÊN C U 48 3.1 TH7C TRNG V'N DNG KTQT TRONG CÁC DN TRÊN ðAA BÀN TBNH QU3NG BÌNH 48 3.1.1 M ᄂ c ñ= v+n d ng công c KTQT
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng bình , Nghiên cứu việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn