Tạo động lực cho người lao động tại công ty thoát nước và xử lý nước thải đà nẵng

144 23 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:45

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ NGUYỄN CẨM VINH TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY THỐT NƢỚC XỬ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số:60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN TRƢỜNG SƠN Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Võ Nguyễn Cẩm Vinh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG 1.1.1 Nhu cầu lợi ích 1.1.2 Động 1.1.3 Động lực 1.1.4 Tạo động lực 11 1.1.5 Mối quan hệ nhu cầu, lợi ích động lực lao động 12 1.2 CÁC HỌC THUYẾT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 12 1.2.1 Các học thuyết nhu cầu 12 1.2.2 Học thuyết hệ thống hai yếu tố F.Herzberg 18 1.2.3 Học thuyết tăng cƣờng tích cực B.F.Skinner 22 1.2.4 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom 22 1.2.5 Học thuyết công J.Stacy.Adams 24 1.2.6 Học thuyết đặt mục tiêu Edwin Locke 25 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG 25 1.3.1 Các yếu tố thuộc cá nhân ngƣời lao động 25 1.3.2 Các yếu tố bên công việc 26 1.3.3 Các yếu tố thuộc môi trƣờng 28 1.4 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG 30 1.4.1 Mơ hình tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động 30 1.4.2 Các nghiên cứu ứng dụng mô hình mƣời yếu tố Kovach 32 1.5 CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 35 KẾT LUẬN CHƢƠNG 42 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY THỐT NƢỚC XỬ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG 43 2.1 TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY THỐT NƢỚC XỬ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG 43 2.1.1 Tổng quan Công Ty Thoát Nƣớc Xử Nƣớc Thải Đà Nẵng 43 2.1.2 Tình hình sử dụng nguồn nhân lực yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc ngƣời lao động 50 2.1.3 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 56 2.2 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY THỐT NƢỚC XỬ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG 58 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu điều tra khảo sát 58 2.2.2.Đánh giá tác động yếu tố đến động lực làm việc ngƣời lao động (phân tích mơ tả thang đo mơ hình) 63 2.2.3 Thực trạng nhân tố tạo động lực làm việc ngƣời lao động Công ty 71 2.2.4 Nhận xét chung công tác tạo động lực làm việc Cơng ty Thốt nƣớc Xử nƣớc thải Đà Nẵng 87 KẾT LUẬN CHƢƠNG 92 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY THỐT NƢỚC XỬ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG 93 3.1 PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 93 3.1.1 Phƣơng hƣớng phát triển kinh doanh 93 3.1.2 Phƣơng hƣớng tạo động lực lao động 96 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY THỐT NƢỚC XỬ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG 97 3.2.1 Cải thiện điều kiện làm việc 97 3.2.2.Hồn thiện cơng tác tiền lƣơng, tiền thƣởng, phúc lợi 98 3.2.3 Cải thiện hỗ trợ cấp 101 3.2.4 Hồn thiện cơng tác đào tạo – thăng tiến 102 3.2.5 Hồn thiện phƣơng pháp đánh giá thành tích 104 3.2.6 Hồn thiện thang đo cơng việc (hệ thống đánh giá thực công việc) 105 3.2.7 Một số khiến nghị khác 110 KẾT LUẬN CHƢƠNG 112 KẾT LUẬN 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Cơ cấu lao động Công ty từ năm 2013 - 2015 51 2.2 Cơ cấu lao động theo chức từ năm 2013 - 2015 52 2.3 Hệ số sử dụng lao động chuyên môn từ năm 2013 - 2015 53 2.4 Tình Hình thu nhập ngƣời lao động từ năm 2013 2015 53 2.5 Giá trị tài sản từ năm 2013 đến 2015 54 2.6 Bảng cân đối kế tốn Cơng ty từ năm 2013 - 2015 55 2.7 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2013 – 2015 56 2.8 Điều kiện làm việc 65 2.9 Đánh giá yếu tố lƣơng 66 2.10 Đánh giá hỗ trợ cấp 67 2.11 Đánh giá yếu tố đồng nghiệp 68 2.12 Đánh giá yếu tố đào tạo thăng tiến 69 2.13 Đánh giá thành tích 69 2.14 Đánh giá yếu tố chất công việc 70 2.15 Đánh giá yếu tố động lực làm việc 71 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Hình Trang 1.1 Quá trình tạo động lực 11 1.2 Sơ đồ hệ thống nhu cầu Maslow 13 1.3 Học thuyết đo lƣờng động lực làm việc Herzberg 21 1.4 Thuyết kỳ vọng Victor Vroom 23 1.5 Mơ hình mƣời yếu tố động viên nhân viên Kenneth S Kovach 31 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy 48 2.2 Mơ hình nghiên cứu sử dụng 59 2.3 Quy định hệ số phụ cấp 79 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngƣời ta thƣờng nói: “Sự thành hay bại ngƣời” Trong trình lao động sản xuất, ngƣời yếu tố vô quan trọng khơng thể thiếu Con ngƣời có đặc trƣng riêng phân biệt hoàn toàn với nguồn lực khác Đó sức sáng tạo, khả học hỏi, khả tái tạo sức lao động… Không có ngƣời, tất yếu tố khác q trình lao động sản xuất trở lên vơ dụng Hiểu rõ vai trò nguồn nhân lực thành công tổ chức, nhƣng làm để phát huy hết tác dụng khơng phải tổ chức làm đƣợc Mục tiêu nhà quản trị phải sử dụng có hiệu nguồn nhân nhằm tạo hiệu cao công việc, mang lại lợi ích tối đa cho tổ chức Nhƣng kết mà nhà quản trị mong đợi phụ thuộc vào nhiều yếu tố Theo kết nghiên cứu cho thấy, hiệu công việc = lực + động lực làm việc, động lực làm việc ln chiếm tỷ lệ lớn lực Để tạo động lực cho nhân viên, tổ chức phải sử dụng hàng loạt công cụ đãi ngộ nhằm thoả mãn nhu cầu, ƣớc muốn nhân viên, kích thích họ làm việc hiệu Tạo động lực lao động tốt mang lại hiệu to lớn cho tổ chức nhƣng làm khơng tốt khiến suất lao động giảm sút, chí rời bỏ tổ chức ngƣời lao động Nhƣ vậy, công tác tạo động lực cho nhân viên nhà quản thực có ý nghĩa quan trọng thành công tổ chức Đối với Cơng ty Thốt nƣớc Xử Nƣớc thải Đà Nẵng, tạo động lực cho ngƣời lao động đƣợc nhà lãnh đạo quan tâm Tuy nhiên cơng tác cơng ty số điểm chƣa đƣợc thỏa đáng cần phải hồn thiện Chính vậy, tơi chọn đề tài: “Tạo động lực cho người lao động Cơng ty Thốt nước Xử Nước thải Đà Nẵng” làm luận văn cao học Mục tiêu nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm đáp ứng ba mục tiêu chính: - Thứ hệ thống hóa sở luận vấn đề tạo động lực cho ngƣời lao động doanh nghiệp - Thứ hai tìm hiểu thực trạng cơng tác tạo động lực Cơng ty Thốt nƣớc Xử Nƣớc Thải Đà Nẵng Đƣa phân tích, đánh giá thành công hay tồn công tác tạo động lực nhƣ nguyên nhân - Thứ ba từ thực trạng tìm hiểu đƣợc, đƣa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tạo động lực Cơng ty Thốt nƣớc Xử Nƣớc Thải Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu chuyên đề công tác tạo động lực - Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: đề tài nghiên cứu số nội dung chủ yếu liên quan đến việc tạo động lực thúc đẩy ngƣời lao động Về thời gian: giải pháp có liên quan đƣợc đề xuất đề tài có ý nghĩa cho thời gian trƣớc mắt Về không gian: đề tài tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp để tạo động lực cho ngƣời lao động Cơng ty Thốt nƣớc Xử Nƣớc thải Đà Nẵng Câu hỏi nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm trả lời số câu hỏi cụ thể: - Thế tạo động lực lao động, tạo động lực lao động nhƣ phải tạo động lực lao động? - Công tác tạo động lực Cơng ty Thốt nƣớc Xử Nƣớc Thải Đà Nẵng đƣợc quan tâm mức chƣa? Nếu tồn ngun nhân chúng gì? - Dựa sở luận tìm hiểu nhƣ thực trạng tạo động lực Cơng ty Thốt nƣớc Xử Nƣớc Thải Đà Nẵng, đƣa đƣợc giải pháp để nhằm hồn thiện cơng tác tạo động lực đó? Sau trả lời đƣợc câu hỏi biết rõ tạo động lực lao động nhƣ cách thức thực thực tế công tác doanh nghiệp cụ thể Phƣơng pháp nghiên cứu Để tìm hiểu trả lời câu hỏi đặt ra, tiến hành phƣơng pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thống kê: Từ số liệu Công ty Thoát nƣớc Xử nƣớc thải Đà Nẵng cung cấp, đặc biệt số liệu từ phòng Tổ chức hành số liệu thu thập đƣợc từ điều tra bảng hỏi, tiến hành thống kê lại để có kết Từ thơng tin, số liệu,… thu thập đƣợc, tiến hành nghiên cứu định lƣợng Thang đo Likert năm mức độ đƣợc sử dụng để đo lƣờng giá trị biến số Sau phân tích tổng hợp để có đƣợc nhận xét, đánh giá vấn đề đề tài nghiên cứu - Phương pháp điều tra bảng hỏi: Bảng hỏi đƣợc thiết kế sẵn đƣợc phát cho nhiều đối tƣợng lao động để thu thập thông tin Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục bảng biểu… Luận văn bao gồm ba chương chính: - Chương 1: Cơ sở luận chung tạo động lực lao động C1.9 Các sách phúc lợi thể quan tâm tổ chức đến cán nhân viên Sự hỗ trợ cấp C1.10 5 Ý kiến đóng góp nhân viên đƣợc cấp tôn trọng C1.11 Cấp đánh giá thành tích cơng C1.12 Cấp thân thiện, dễ tiếp cận C1.13 Cấp giúp đỡ hỗ trợ việc giải công việc C1.14 Cấp tin tƣởng vào khả nhân viên C1.15 Cấp chia sẻ giúp đỡ nhân viên khó khăn sống Mối quan hệ với đồng nghiệp C1.16 Có phối hợp tốt thành viên nhóm làm việc Các thành viên nhóm làm việc ln quan C1.17 tâm, giúp đỡ lẫn công việc sống C1.18 C1.19 Quan hệ đồng nghiệp tổ chức cởi mở, thân thiện, trung thực Đồng nghiệp thƣờng giúp đỡ lẫn nhau, sẵn sàng chia kinh nghiệm, kỹ Cơ hội học tập thăng tiến C1.20 Công ty có sách đào tạo phát triển nghề nghiệp cho nhân viên thƣờng xuyên C1.21 Có hội thăng tiến cơng việc C1.22 Nhân viên có hội học tập thăng tiến cách công C1.23 Nhân viên có hội phát huy khả thân C1.24 Cơng ty thơng báo vị trí trống để nhân viên ứng tuyển Đánh giá thành tích C1.25 Phân tích cơng việc có ý nghĩa lớn C1.26 Bảng phân tích cơng việc Cơng ty rõ ràng, chi tiết C1.27 Hệ thống đánh giá THCV cơng khai, minh bạch C1.28 Có tiêu chuẩn rõ ràng, cụ thể đƣợc phổ biến đến nhân viên C1.29 Kết đánh giá thành tích xác Yếu tố công việc C1.30 Công việc thú vị C1.31 Tơi đƣợc khuyến kích để phát triển cơng việc theo hƣớng chun nghiệp C1.32 Cơng việc đòi hỏi nhiều kỹ C1.33 Công việc ổn định C1.34 Công việc tơi có nhiều thử thách Nhân tố động lực Anh/chị hài lòng với cơng việc Anh/chị hoàn toàn cảm thấy thoải mái làm cơng việc Anh/chị ln nỗ lực cơng việc Anh/chị muốn gắn bó lâu dài với Công ty Phần 2: Thơng tin cá nhân (Xin anh chị vui lòng đánh dấu  vào trống  thích hợp nhất) Giới tính:Nam Nữ Độ tuổi: ≤30  30-45 >45 Trình độ học vấn:  THCS THPT  Trung cấp  Cao đẳng  Đại học  Sau đại học Vị trí cơng tác:  Nhân viên văn phòng  Nhân viên làm việc phận khác Số năm công tác: ≤ năm  Từ 1- năm  3-5 năm >5 năm Thu nhập hàng tháng anh/chị: Dƣới triệu đồng  Từ - triệu đồng  Từ - triệu đồng  Trên triệu đồng Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý anh chị! PHỤ LỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CON1 Frequency Percent Khong dong y Binh thuong Dong y Valid Hoan toan dong y Total 22 51 37 15.8 36.7 26.6 29 20.9 20.9 139 100.0 100.0 CON2 Frequency Percent Khong dong y Dong y Valid Hoan toan dong y Total 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 26.6 26.6 63.3 89.9 37 88 26.6 63.3 14 10.1 10.1 139 100.0 100.0 CON1 Frequency Percent Khong dong y Binh thuong Dong y Valid Hoan toan dong y Total Valid Cumulative Percent Percent 15.8 15.8 36.7 52.5 26.6 79.1 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 15.8 15.8 36.7 52.5 26.6 79.1 22 51 37 15.8 36.7 26.6 29 20.9 20.9 139 100.0 100.0 100.0 CON2 Frequency Percent Khong dong y Dong y Valid Hoan toan dong y Total 37 88 26.6 63.3 14 10.1 10.1 139 100.0 100.0 CON3 Frequency Percent Hoan toan khong dong y Binh thuong Valid Dong y Hoan toan dong y Total Cumulative Percent 4.3 4.3 4.3 63 47 23 139 45.3 33.8 16.5 100.0 45.3 33.8 16.5 100.0 49.6 83.5 100.0 Valid Percent Cumulative Percent 10 7.2 7.2 7.2 33 34 62 139 23.7 24.5 44.6 100.0 23.7 24.5 44.6 100.0 30.9 55.4 100.0 IN1 Frequency Percent Hoan toan khong dong y Khong dong y Valid Binh thuong Dong y Hoan toan dong y Total Valid Percent 100.0 CON4 Frequency Percent Hoan toan khong dong y Binh thuong Valid Dong y Hoan toan dong y Total Valid Cumulative Percent Percent 26.6 26.6 63.3 89.9 Valid Percent Cumulative Percent 10 7.2 7.2 7.2 42 31 25 31 139 30.2 22.3 18.0 22.3 100.0 30.2 22.3 18.0 22.3 100.0 37.4 59.7 77.7 100.0 IN2 Frequency Percent Hoan toan khong dong y Khong dong y Valid Binh thuong Dong y Hoan toan dong y Total 4.3 4.3 4.3 39 36 32 26 139 28.1 25.9 23.0 18.7 100.0 28.1 25.9 23.0 18.7 100.0 32.4 58.3 81.3 100.0 Valid Percent Cumulative Percent 6.5 6.5 6.5 47 30 24 29 139 33.8 21.6 17.3 20.9 100.0 33.8 21.6 17.3 20.9 100.0 40.3 61.9 79.1 100.0 IN4 Frequency Percent Khong dong y Binh thuong Dong y Valid Hoan toan dong y Total Cumulative Percent IN3 Frequency Percent Hoan toan khong dong y Khong dong y Valid Binh thuong Dong y Hoan toan dong y Total Valid Percent Valid Cumulative Percent Percent 5.8 5.8 32.4 38.1 31.7 69.8 45 44 5.8 32.4 31.7 42 30.2 30.2 139 100.0 100.0 100.0 IN5 Frequency Percent Khong dong y Binh thuong Dong y Valid Hoan toan dong y Total Hoan toan khong dong y Binh thuong Valid Dong y Hoan toan dong y Total Hoan toan khong dong y Binh thuong Valid Dong y Hoan toan dong y Total Hoan toan khong dong y Khong dong y Valid Binh thuong Dong y Hoan toan dong y Total 10 52 29 7.2 37.4 20.9 48 34.5 139 100.0 MA1 Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 7.2 7.2 37.4 44.6 20.9 65.5 34.5 100.0 100.0 Valid Percent Cumulative Percent 4.3 4.3 4.3 66 47.5 4.3 61 43.9 139 100.0 MA2 Frequency Percent 47.5 4.3 43.9 100.0 51.8 56.1 100.0 13 Valid Percent Cumulative Percent 9.4 9.4 9.4 51 36.7 37 26.6 38 27.3 139 100.0 MA3 Frequency Percent 36.7 26.6 27.3 100.0 46.0 72.7 100.0 Valid Percent Cumulative Percent 21 15.1 15.1 15.1 27 51 28 12 139 19.4 36.7 20.1 8.6 100.0 19.4 36.7 20.1 8.6 100.0 34.5 71.2 91.4 100.0 MA4 Frequency Percent Hoan toan khong dong y Binh thuong Valid Dong y Hoan toan dong y Total 8.6 8.6 8.6 48 31 48 139 34.5 22.3 34.5 100.0 34.5 22.3 34.5 100.0 43.2 65.5 100.0 Valid Percent Cumulative Percent 26 18.7 18.7 18.7 54 30 29 139 38.8 21.6 20.9 100.0 38.8 21.6 20.9 100.0 57.6 79.1 100.0 MA6 Frequency Percent Hoan toan khong dong y Binh thuong Valid Dong y Hoan toan dong y Total Cumulative Percent 12 MA5 Frequency Percent Hoan toan khong dong y Binh thuong Valid Dong y Hoan toan dong y Total Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 1.4 1.4 1.4 35 62 40 139 25.2 44.6 28.8 100.0 25.2 44.6 28.8 100.0 26.6 71.2 100.0 CO1 Frequency Percent Hoan toan khong dong y Binh thuong Valid Dong y Hoan toan dong y Total Hoan toan khong dong y Binh thuong Valid Dong y Hoan toan dong y Total Hoan toan khong dong y Binh thuong Valid Dong y Hoan toan dong y Total Cumulative Percent 21 15.1 15.1 15.1 31 46 41 139 22.3 33.1 29.5 100.0 22.3 33.1 29.5 100.0 37.4 70.5 100.0 CO2 Frequency Percent Hoan toan khong dong y Binh thuong Valid Dong y Hoan toan dong y Total Valid Percent 14 Valid Percent Cumulative Percent 10.1 10.1 10.1 39 28.1 48 34.5 38 27.3 139 100.0 CO3 Frequency Percent 28.1 34.5 27.3 100.0 38.1 72.7 100.0 10 Valid Percent Cumulative Percent 7.2 7.2 7.2 42 30.2 47 33.8 40 28.8 139 100.0 CO4 Frequency Percent 30.2 33.8 28.8 100.0 37.4 71.2 100.0 Valid Percent Cumulative Percent 4.3 4.3 4.3 41 48 44 139 29.5 34.5 31.7 100.0 29.5 34.5 31.7 100.0 33.8 68.3 100.0 LE1 Frequency Percent Hoan toan khong dong y Khong dong y Valid Binh thuong Dong y Hoan toan dong y Total 1.4 1.4 1.4 43 38 55 139 30.9 27.3 39.6 100.0 30.9 27.3 39.6 100.0 32.4 59.7 99.3 100.0 Valid Percent Cumulative Percent 16 11.5 11.5 11.5 18 47 39 19 139 12.9 33.8 28.1 13.7 100.0 12.9 33.8 28.1 13.7 100.0 24.5 58.3 86.3 100.0 LE3 Frequen Percent cy Hoan toan khong dong y Khong dong y Vali Binh thuong d Dong y Hoan toan dong y Total Cumulative Percent LE2 Frequen Percent cy Hoan toan khong dong y Khong dong y Vali Binh thuong d Dong y Hoan toan dong y Total Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 22 15.8 15.8 15.8 13 45 41 18 139 9.4 32.4 29.5 12.9 100.0 9.4 32.4 29.5 12.9 100.0 25.2 57.6 87.1 100.0 LE4 Frequen Percent cy Hoan toan khong dong y Khong dong y Vali Binh thuong d Dong y Hoan toan dong y Total 7.9 7.9 7.9 20 45 44 19 139 14.4 32.4 31.7 13.7 100.0 14.4 32.4 31.7 13.7 100.0 22.3 54.7 86.3 100.0 Valid Percent Cumulative Percent 3.6 3.6 3.6 27 42 44 21 139 19.4 30.2 31.7 15.1 100.0 19.4 30.2 31.7 15.1 100.0 23.0 53.2 84.9 100.0 WO1 Frequen Percent cy Hoan toan khong dong y Khong dong y Vali Binh thuong d Dong y Hoan toan dong y Total Cumulative Percent 11 LE5 Frequen Percent cy Hoan toan khong dong y Khong dong y Vali Binh thuong d Dong y Hoan toan dong y Total Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 12 8.6 8.6 8.6 48 49 26 139 34.5 35.3 18.7 2.9 100.0 34.5 35.3 18.7 2.9 100.0 43.2 78.4 97.1 100.0 WO2 Frequency Percent Hoan toan khong dong y Khong dong y Valid Binh thuong Dong y Hoan toan dong y Total 11.5 11.5 11.5 34 51 34 139 24.5 36.7 24.5 2.9 100.0 24.5 36.7 24.5 2.9 100.0 36.0 72.7 97.1 100.0 Valid Percent Cumulative Percent 5.0 5.0 5.0 47 52 23 10 139 33.8 37.4 16.5 7.2 100.0 33.8 37.4 16.5 7.2 100.0 38.8 76.3 92.8 100.0 WO4 Frequency Percent Hoan toan khong dong y Khong dong y Valid Binh thuong Dong y Hoan toan dong y Total Cumulative Percent 16 WO3 Frequency Percent Hoan toan khong dong y Khong dong y Valid Binh thuong Dong y Hoan toan dong y Total Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 6.5 6.5 6.5 36 44 36 14 139 25.9 31.7 25.9 10.1 100.0 25.9 31.7 25.9 10.1 100.0 32.4 64.0 89.9 100.0 WO5 Frequency Percent Hoan toan khong dong y Khong dong y Valid Binh thuong Dong y Hoan toan dong y Total 7.2 7.2 7.2 21 44 33 31 139 15.1 31.7 23.7 22.3 100.0 15.1 31.7 23.7 22.3 100.0 22.3 54.0 77.7 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 25.2 25.2 28.1 53.2 42.4 95.7 35 39 59 25.2 28.1 42.4 4.3 4.3 139 100.0 100.0 DE2 Frequency Percent Hoan toan khong dong y Binh thuong Valid Dong y Hoan toan dong y Total Cumulative Percent 10 DE1 Frequency Percent Khong dong y Binh thuong Dong y Valid Hoan toan dong y Total Valid Percent Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 4.3 4.3 4.3 63 58 12 139 45.3 41.7 8.6 100.0 45.3 41.7 8.6 100.0 49.6 91.4 100.0 DE3 Frequency Percent Hoan toan khong dong y Khong dong y Valid Binh thuong Dong y Hoan toan dong y Total 10 Hoan toan khong dong y Binh thuong Valid Dong y Hoan toan dong y Total N CON1 CON2 CON3 CON4 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 Valid Percent 7.2 7.2 7.2 29 20.9 40 28.8 43 30.9 17 12.2 139 100.0 DE4 Frequency Percent 20.9 28.8 30.9 12.2 100.0 28.1 56.8 87.8 100.0 Valid Percent Cumulative Percent 4.3 4.3 4.3 55 62 16 139 39.6 44.6 11.5 100.0 39.6 44.6 11.5 100.0 43.9 88.5 100.0 Descriptive Statistics Minimum Maximum 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 Cumulative Percent 2 1 1 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 Mean 3.53 3.57 3.58 3.99 3.18 3.24 3.12 3.86 3.83 3.83 3.33 3.88 3.74 3.26 Std Deviation 995 993 916 1.158 1.281 1.177 1.265 918 992 1.133 1.163 1.158 1.188 1.321 MA6 CO1 CO2 CO3 CO4 LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 WO1 WO2 WO3 WO4 WO5 DE1 DE2 DE3 DE4 Valid N (listwise) 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 1 1 5 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5 5 5 5 3.99 3.62 3.69 3.77 3.89 3.07 3.19 3.14 3.29 3.35 3.0288 2.8849 3.0935 3.0791 3.2950 2.73 2.83 2.87 3.07 3.39 3.26 3.50 3.20 3.59 821 1.321 1.172 1.092 998 890 1.179 1.237 1.118 1.069 1.13535 1.21631 89193 1.29136 1.18232 962 1.021 992 1.088 1.195 887 914 1.124 858 ... NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THOÁT NƢỚC VÀ XỬ LÝ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG 43 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THOÁT NƢỚC VÀ XỬ LÝ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG 43 2.1.1 Tổng quan Cơng Ty Thốt Nƣớc Xử Lý Nƣớc Thải. .. việc Công ty Thoát nƣớc Xử lý nƣớc thải Đà Nẵng 87 KẾT LUẬN CHƢƠNG 92 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY THỐT NƢỚC VÀ XỬ LÝ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG 93 3.1... - Công tác tạo động lực Công ty Thoát nƣớc Xử Lý Nƣớc Thải Đà Nẵng đƣợc quan tâm mức chƣa? Nếu tồn ngun nhân chúng gì? - Dựa sở lý luận tìm hiểu nhƣ thực trạng tạo động lực Công ty Thốt nƣớc Xử
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực cho người lao động tại công ty thoát nước và xử lý nước thải đà nẵng , Tạo động lực cho người lao động tại công ty thoát nước và xử lý nước thải đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn