Quản trị quan hệ khách hàng tại quỹ tín dụng nhân dân huy hoàng huyện eakar, tỉnh đăk lăk

829 11 0
  • Loading ...
1/829 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:45

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG H THANH BÌNH QUN TR QUAN H KHÁCH HÀNG TI QU TÍN DNG NHÂN DÂN HUY HỒNG HUYN EAKAR, T NH ð KL K LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG H THANH BÌNH QUN TR QUAN H KHÁCH HÀNG TI QU TÍN DNG NHÂN DÂN HUY HOÀNG HUYN EAKAR, T NH ð KL K Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s ᄉ: 60.34.01.02 LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH ðà Nng – Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn H Thanh Bình MC LC M ð-U 1 Tính c p thit c tài M ng nhân dân Huy Hồng (có th% chn nhi u đáp án)? Danh ting qu0 tín d ng Chăm sóc khách hàng tt Lãi su t ưu đãi ð"a ñi%m giao d"ch thun tin Có nhi u d"ch v Câu 2: Anh/ch" ñã quan h giao d"ch v&i Qu0 tín d ng nhân dân Huy Hồng th7i gian bao lâu? D &i năm T; ñn năm T; năm ñn năm Trên năm Câu 3: Xin vui lòng cho bit m ᄂ c ñ# tho mãn c a anh/ch" v thái ñ# ph cv c a nhân viên ti Qu0 Hoàn toàn hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng Hồn tồn khơng hài lòng Câu 4: Xin vui lòng cho bit m ᄂ c ñ# tho mãn c a anh/ch" v th t Bình th 7ng c, đ# xác cơng vic ti Qu0 Hồn tồn hài lòng Hài lòng Bình th 7ng Khơng hài lòng Hồn tồn khơng hài lòng Câu 5: Xin vui lòng cho bit m ᄂ c đ# tho mãn c a anh/ch" v s3 vt ch t ti Qu0 Hồn tồn hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng Hồn tồn khơng hài lòng Câu 6: Xin vui lòng cho bit m ᄂ c đ# tho mãn c a anh/ch" v d"ch v Bình th 7ng cung c p ti Qu0 Hồn tồn hài lòng Khơng hài lòng Hài lòng Bình th 7ng Hồn tồn khơng hài lòng Câu 7: Anh/ch" ñánh th v th7i gian c p tín d ng ti Qu0? R t ñ n gin ð n gin Bình th 7ng Chm R t chm Câu 8: M ᄂ c ñ# hài lòng c a anh/ch" v&i knh tương tác hin ti Qu0? Yu t Hồn Hài lòng tồn hài Bình th 7ng lòng Khơng hài lòng Hồn tồn khơng hài lòng ði h#i thành viên ðin thoi Email Hòm thư góp ý Câu 7: Anh/ch" đánh th v bo mt thông tinnhân khách hàng ti Qu0? R t tt Tt Không tt R t khơng tt Bình th 7ng Câu 8: Qu0 tín d ng ñt m#t s cam kt v&i khách hàng ðã bao gi7 anh/ch" th y Qu0 không thc hin cam kt khơng? Có Câu 9: Qu0 tín d Khơng có ý kin Chưa ng hi vng s< tr3 thành Qu0 có ch t l ng d"ch v chăm sóc khách hàng tt nh t đ"a bàn, anh/ch" có tin t 3ng vào u khơng? R t tin t 3ng Tin t 3ng Bình th 7ng Không tin t 3ng R t không tin t 3ng Câu 10: ðóng góp ý kin c a anh/ch" cho cơng tác chăm sóc khách hàng c a Qu0 tín d ng Huy Hồng? Anh/ch" vui lòng cho bit thêm m#t s thơng tinnhân sau: H tên:…………………………………………………………………… Gi&i tính: ð# tui: Nam D &i 30 Thu nhp: D &i triu 4-8 triu 8-12 triu Trên 12 triu N! 30-40 41-50 Trên 50 ... qu0 tín d ng nhân dân Huy Hoàng 29 2.1.4 Kt qu hot đ#ng c a qu0 tín d ng nhân dân Huy Hoàng 33 2.2 TH1C TRNG QU-N TR QUAN H KHÁCH HÀNG TI QU TÍN DNG NHÂN DÂN HUY HOÀNG... HỒN THIN CƠNG TÁC QUN TR QUAN H KHÁCH HÀNG TI QU TÍN DNG NHÂN DÂN HUY HOÀNG 53 3.1 CĂN C5 ð RA GI-I PHÁP HOÀN THI N QU-N TR QUAN H KHÁCH HÀNG TI QU TÍN DNG NHÂN DÂN HUY HỒNG .53 3.1.1 S c2n... c a qu0 tín d ng nhân dân Huy Hoàng 54 3.1.3 M c tiêu k hoch kinh doanh c a qu0 tín d ng 57 3.2 HỒN THI N CƠNG TÁC QU-N TR QUAN H KHÁCH HÀNG TI QU TÍN DNG NHÂN DÂN HUY HỒNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị quan hệ khách hàng tại quỹ tín dụng nhân dân huy hoàng huyện eakar, tỉnh đăk lăk , Quản trị quan hệ khách hàng tại quỹ tín dụng nhân dân huy hoàng huyện eakar, tỉnh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn