Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh buôn hồ

1,497 28 0
  • Loading ...
1/1,497 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:45

B GIÁO DC ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG VŨ NGC ANH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY H KINH DOANH TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM CHI NHÁNH BUÔN H LUN VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ðà N ng - Năm 2016 B GIÁO DC ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG VŨ NGC ANH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY H KINH DOANH TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM CHI NHÁNH BUÔN H Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã s ᄂ: 60.34 02.01 LUN VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Ng i h ng dn khoa h ᄂ c: GS.TS Trương Bá Thanh ðà N ng - Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Vũ Ng c Anh MC LC M ðU 1 Tính cp thi tc añ tài M ᄂ c tiêu nghiên cu 3 Câu hi nghiên cu ði t ᄂ ng ph ᄂ m vi nghiên cu Phương pháp nghiên cu Ý nghĩa nghiên cu K t cu c añ tài Tng quan tài liu nghiên cu CHƯƠNG CƠ S LÝ LUN V PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY ðI V-I H KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THƯƠNG MI 1.1 HOT ð NG CHO VAY CA NGÂN HÀNG THƯƠNG MI .8 1.1.1 Khái nim 1.1.2 Vai trò c tài, lun văn vCn nhi u u sót, tác gi mong nhn đ ᄂ c s6 góp ý c thi a quý th:y, cô DANH MC TÀI LIU THAM KH O [1] Võ Th3 Thúy Anh (2014), Giáo trình đ ᄉ u tư tài chính, NXB Tài Chính [2] Thi u H>u Chung (2014), “Phân tích tình hình cho vay h kinh doanh t ᄉ i Sacombank, chi nhánh ð!k L!k”, Lun văn cao h c trư ng ñ ᄂ i h c kinh t ðà NHng [3] H- SF Cư ng (2013), “Tín dng v"i h sn xu t t ᄉ i chi nhánh NHNNo&PTNT t#nh ð!k L!k”, Lun văn cao h c trư ng ñ ᄂ i h c kinh t ðà NHng [4] NguyEn ðăng D n (2007), Nghip v ngân hàng thương m ᄉ i, NXB Thng kê [5] Lâm Chí Dũng (2010), Giáo trình k tốn ngân hàng thương m ᄉ i(bn in), Trư ng ð ᄂ i h c Kinh t ðà NHng [6] Tr:n Th3 Thu Hi n (2012), “Phát trin cho vay ñi v"i h sn xu ttᄉi chi nhánh Ngân hàng Nông nghip Phát trin Nơng thơn Qung Bình, Qung Tr, Th a Thiên Hu”, Lun văn Th ᄂ c sF [7] Trương Thanh Hi n (2012), “Phát trin dch v cho vay tiêu dùng t ᄉ i Ngân hàng thương m ᄉ i c$ ph ᄉ n Vit Nam thnh v ng – Chi nhánh Bình ðnh”, Lun văn cao h c trư ng ñ ᄂ i h c kinh t ðà NHng [8] Lê Văn Huy (2011), Giáo trình phương pháp nghiên cu khoa h%c, NXB Tài Chính [9] NguyEn Th3 Kim Loan (2012), “M rng cho vay ñi v"i Doanh nghip nh& v a Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Ni chi nhánh Khánh Hòa”, Lun văn cao h c trư ng ñ ᄂ i h c kinh ðà NHng [10] NguyEn Hòa Nhân (2013), Giáo trình tài doanh nghip, NXB Tài Chính t [11] Ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh Buôn H-, Báo cáo th ng niên 2012-2014 [12] N c CHXHCNVN, Lut doanh nghip năm 2005 [13] N c CHXHCNVN, Lut t$ chc tín dng 2010 [14] Tr:n Cơng Tân (2011), “M rng tín dng v"i doanh nghip nh& v a t ᄉ i chi nhánh ngân hàng nông nghip phát trin nông thôn thành ph ðà N'ng”, Lun văn cao h c trư ng ñ ᄂ i h c kinh t ðà NHng [15] Lê Văn T (2013), Tín dng ngân hàng, NXB Lao ðng [16] ðA Th3 Thùy Trang (2011), “Gi rng cho vay tiêu dùng tᄉi i pháp m chi nhánh Ngân hàng Nông nghip phát trin Nông thôn thành ph ðà N'ng”, Lun văn cao h c trư ng ñ ᄂ i h c kinh t ðà NHng [17] Lê Quang Vinh (2012), “Gii pháp m rng cho vay kinh doanh t ᄉ i Ngân hàng NN & PTNT qun Liên Chiu – TP.ðà N'ng”, Lun văn Th ᄂ c sF ð ᄂ i h c ðà NHng Các Website www.sbv.gov.vn, www.mbbank.com.vn www.lehoicaphe.com.vn www.giacaphe.com.vn www.nhandan.com.vn www.daklak.gov.vn www.vietrade.gov.vn ... CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY ðI V-I H KINH DOANH TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM - CHI NHÁNH BUÔN H 38 2.1 T)NG QUAN V* NGÂN HÀNG NÔNG NGHI+P VÀ PHÁT TRI(N NÔNG...B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG VŨ NGC ANH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY H KINH DOANH TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM CHI NHÁNH BUÔN H Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã s... NHNo&PTNT Chi nhánh Bn H- 42 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY ð$I V/I H KINH DOANH CA NGÂN HÀNG NÔNG NGHI+P VÀ PHÁT TRI(N NÔNG THÔN VI+T NAM - CHI NHÁNH BUÔN H, 56 2.2.1 Phân tích bi mơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh buôn hồ , Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh buôn hồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn