Tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hải châu

105 28 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VIỆT ÁNH TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HẢI CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VIỆT ÁNH TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HẢI CHÂU Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Việt Ánh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái quát ngân sách nhà nước 1.1.2 Khái niệm phân loại chi ngân sách Nhà nước 1.1.3 Khái niệm phân loại kiểm soát chi NSNN 11 1.1.4 Sự cần thiết phải thực kiểm soát chi ngân sách Nhà nước 12 1.2 KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 12 1.2.1 Khái niệm đặc điểm kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước 12 1.2.2 Sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN 14 1.2.3 Nguyên tắc kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN 18 1.3 NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN 19 1.3.1 Nội dung kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN 19 1.3.2 Quy trình kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước 20 1.3.3 Cơ chế kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN 21 1.4 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN 28 1.4.1 Nhân tố bên 28 1.4.2 Nhân tố bên 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HẢI CHÂU 31 2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KHO BẠC NHÀ NƯỚC HẢI CHÂU 31 2.1.1 Sự đời phát triển Kho Bạc Nhà nước Hải Châu 31 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước Hải Châu 32 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước Hải Châu 33 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN HẢI CHÂU 35 2.2.1 Hình thức chi trả toán chi thường xuyên NSNN qua KBNN Hải Châu 35 2.2.2 Phương thức cấp phát toán chi thường xuyên NSNN 38 2.3 QUY TRÌNH KSC THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN HẢI CHÂU 41 2.3.1 Mục tiêu quy trình KSC thường xuyên 41 2.3.2 Nguyên tắc thực quy trình giao dịch “một cửa” KSC thường xuyên NSNN KBNN Hải Châu 42 2.3.3 Quy trình KSC thường xuyên “một cửa” NSNN qua KBNN Hải Châu 42 2.3.4 Trách nhiệm cán KBNN Hải Châu việc thực 54 2.3.5 Tình hình kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN Hải Châu quy trình giao dịch “một cửa” KSC thường xuyên NSNN 56 2.3.6 Kết kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Hải Châu 58 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC KSC THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN HẢI CHÂU 60 2.4.1 Những kết đạt 60 2.4.2 Những hạn chế trình thực 61 2.4.3 Những nguyên nhân hạn chế 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI HƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN HẢI CHÂU 66 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN HẢI CHÂU 66 3.1.1 Mục tiêu tăng cường kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Hải Châu 66 3.1.2 Phương hướng tăng cường kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Hải Châu 67 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN HẢI CHÂU 68 3.2.1 Hoàn thiện hình thức cấp phát ngân sách nhà nước 68 3.2.2 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thơng tin để đại hóa hoạt động kiểm sốt chi NSNN KBNN Hải Châu 69 3.2.3 Vận dụng chế kiểm soát cam kết chi điều kiện vận hành hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc (TABMIS) 70 3.2.4 Cơng khai hóa chế quản lý, quy trình, thủ tục kiểm sốt chi thường xuyên NSNN qua KBNN Hải Châu 71 3.2.5 Tăng cường tốn khơng dùng tiền mặt khoản chi NSNN qua KBNN 71 3.2.6 Nâng cao lực, phẩm chất đội ngũ cán làm cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên NSNN qua KBNN Hải Châu 72 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KHO BẠC HẢI CHÂU 72 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài chính, Kho Bạc Nhà nước 72 3.3.2 Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Định nghĩa NSNN Ngân sách nhà nước KBNN Kho bạc nhà nước KSC Kiểm soát chi KS Kiểm soát ĐVSDNS Đơn vị sử dụng ngân sách NS Ngân sách CNTT Công nghệ thông tin TM Tiền mặt DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Tình hình chi thường xuyên NSNN (theo cấp ngân 2.1 sách) qua Kho bạc Nhà nước Hải Châu giai đoạn từ 56 năm 2011 – 2014 Tình hình chi NSNN cấp quận (theo hình thức chi) 2.2 qua Kho bạc Nhà nước Hải Châu giai đoạn 2010 – 57 2014 2.3 2.4 Số liệu từ chối toán NSNN qua Kho bạc Nhà nước Hải Châu (giai đoạn 2011 – 2014) Số liệu dự tốn chi khơng hết cuối năm bị hủy 58 59 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ 2.1 2.2 2.3 3.1 Tên sơ đồ Cơ cấu tổ chức KBNN Hải Châu Quy trình cấp phát khoản chi thường xun theo hình thức dự tốn Sơ đồ quy trình KSC “một cửa” KBNN Hải Châu Sơ đồ quy trình KSC cửa NSNN qua KBNN Trang 34 36 53 74 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bộ Tài chính, Thơng tư 79/2003/TT- BTC ngày 13/8/2003 hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, toán kiểm soát chi NSNN qua KBNN [2] Bộ Tài chính, Thơng tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 hướng dẫn chế độ kiểm soát chi quan nhà nước thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành [3] Bộ Tài chính, Thông tư số 84/2007/TT-BTC ngày 17/7/2007 sửa đổi số điểm Thơng tư số 18/2006/TT-BTC [4] Bộ Tài chính, Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP [5] Bộ Tài chính, Thơng tư số 81/2006/TT-BTC ngày 6/9/2006 hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đơn vị nghiệp công lập thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài [6] Bộ Tài – Ban Triển khai TABMIS (2007), Một số nội dung Dự án “Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc tích hợp TABMIS” [7] Bộ Tài chính, Thơng tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 hướng dẫn quản lý kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN [8] Bộ Tài chính, cơng văn số 978/BTC-KHTC ngày 21/1/2009 việc hướng dẫn thực cam kết chi NSNN qua KBNN [9] Bộ Tài (2005), Chế độ kế tốn ngân sách nhà nước hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, NXB Tài chính, Hà Nội [10] Bộ Tài (2012), Thơng tư quy định chế độ kiểm sốt, toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 82 [11] Chính phủ, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/ 06/2003 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước [12] Chính phủ, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập [13] Chính phủ, Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước [14] Đỗ Thị Hồng Hạnh (2014), “Hồn thiện cơng tác kế toán ngân sách nhà nước kho bạc nhà nước Hải Châu điều kiện Tabmis” – Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [15] Học viện Tài chính, Giáo trình quản lý tài nhà nước, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội, 2004 [16] Kho bạc Nhà nước (2009).Quyết định số 1116/QĐ-KBNN ngày 24/11/2009 Tổng Giám đốc KBNN vế việc ban hành quy trình giao dịch cửa kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước [17] Kho bạc Nhà nước Tạp chí ngân quỹ KBNN năm 2013- 2014 [18] Kho bạc Nhà nước (2008), Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 NXB Tài [19] Kho bạc Nhà nước, (2009) Đề án xây dựng quy trình cam kết chi NSNN qua KBNN [20] Kho bạc nhà nước Hải Châu (2010), Báo cáo toán chi kiểm soát chi năm 2010 [21] Kho bạc nhà nước Quận Hải Châu (2011), Báo cáo toán chi kiểm soát chi năm 2011 83 [22] Kho bạc nhà nước Quận Hải Châu (2012), Báo cáo toán chi kiểm soát chi năm 2012 [23] Kho bạc nhà nước Quận Hải Châu (2013), Báo cáo toán chi kiểm soát chi năm 2013 [24] Kho bạc nhà nước Quận Hải Châu (2013), Báo cáo tổng kết hoạt động (các năm 2010-2013) [25] Kho bạc Nhà nước (2005), Hệ thống văn hoạt động hệ thống KBNN, tập - tập 14, NXB Tài chính, Hà Nội [26] Lâm Hồng Cường (2013), “Kiểm sốt chi ngân sách: Những kiến nghị”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia https://luattaichinh.wordpress.com/2014/02/11/kiem-sot-chi-ngn-schnhung-kien-nghi/ [27] Nguyễn Xuân Quảng (2012), “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi Ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước” – Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế [28] Nguyễn Ngọc Hùng (2006), Quản lý ngân sách nhà nước, NXB Thống kê, Hà Nội [29] Sơng Trà (2013), “Kiểm sốt chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả”, Báo Nhân dân điện tử, http://www.nhandan.com.vn/kinhte/nhandinh/item/21485102-ki%E1%BB%83m-so%C3%A1t-ching%C3%A2n-s%C3%A1ch-nh%C3%A0-n%C6%B0%E1%BB%9Bcch%E1%BA%B7t-ch%E1%BA%BD,-hi%E1%BB%87uqu%E1%BA%A3.html [30] Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/08/2007 việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 84 [31] Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/08/2007 việc trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ NSNN [32] Ths Phạm Bình (2013), “Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi chương trình mục tiêu quốc gia qua KBNN cấp tỉnh, thành phố” – Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 10/2013 [33] Vũ Thị Tường Vi (2013), “Tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh Đăk Lăk” – Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng 85 PHỤ LỤC HỒ SƠ, THỦ TỤC KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN TẠI KBNN ĐÀ NẴNG I ĐỐI VỚI HÌNH THỨC THANH TỐN THEO DỰ TỐN: Thành phần hồ sơ: 1.1 Hồ sơ gửi lần đầu năm (Bản gốc): - Dự tốn năm cấp có thẩm quyền giao - Đơn vị nghiệp công lập thực theo Nghị định số 43/2006/NĐCP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập gửi Quy chế chi tiêu nội đơn vị; Quyết định giao quyền tự chủ cấp có thẩm quyền - Cơ quan nhà nước thực theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước gửi Quy chế chi tiêu nội đơn vị - Danh sách người hưởng lương, học bổng, sinh hoạt phí; danh sách người hưởng tiền công lao động thường xuyên theo hợp đồng; danh sách cán xã, thôn đương chức (gửi lần đầu gửi có bổ sung, điều chỉnh) - Văn quy định mức chi, danh sách người hưởng chế độ khoán phương tiện theo chế độ, khốn văn phòng phẩm, khốn điện thoại (gửi lần vào đầu năm gửi có phát sinh thay đổi).) 1.2 Hồ sơ gửi có nghiệp vụ phát sinh (Bản gốc): 1.2.1 Hồ sơ gửi tạm ứng: - Đối với đề nghị tạm ứng tiền mặt: Giấy rút dự toán (tạm ứng), ghi rõ nội dung tạm ứng để Kho bạc Nhà nước có kiểm 86 soát theo dõi toán Các khoản chi tạm ứng tiền mặt phải nội dung phép chi tiền mặt quy định Điều Thông tư số 164/2011/TT-BTC - Đối với đề nghị tạm ứng chuyển khoản: Giấy rút dự toán (tạm ứng), ghi rõ nội dung tạm ứng để Kho bạc Nhà nước có kiểm sốt (đối với khoản chi nhỏ lẻ khơng có hợp đồng); Quyết định phê duyệt kết đấu thầu, Quyết định định thầu, Quyết định phê duyệt kết chào hàng cạnh tranh cấp có thẩm quyền; Hợp đồng mua bán, sửa chữa, xây dựng (đối với trường hợp khoản chi phải có hợp đồng) 1.2.2 Hồ sơ tốn tạm ứng gửi lần toán tạm ứng bao gồm: Khi toán tạm ứng, đơn vị gửi Kho bạc Nhà nước Giấy đề nghị toán tạm ứng Tùy theo nội dung chi, gửi kèm theo tài liệu, chứng từ sau: - Thanh toán tạm ứng khoản chi tiền mặt: + Đối với khoản chi có giá trị nhỏ khơng vượt q triệu đồng khoản chi quy định khoản Điều Thơng tư số 164/2011/TTBTC đơn vị lập Bảng kê chứng từ toán Thủ trưởng đơn vị ký duyệt để gửi Kho bạc Nhà nước + Thanh toán tạm ứng khoản chi tiền mặt lại: tài liệu, chứng từ toán đơn vị gửi Kho bạc Nhà nước thực tương tư toán tạm ứng khoản chi chuyển khoản - Thanh toán tạm ứng khoản chi chuyển khoản: Các tài liệu, chứng từ kèm theo nội dung chi trường hợp toán trực tiếp 1.2.3 Hồ sơ toán trực tiếp bao gồm: - Giấy rút dự toán (thanh toán); 87 - Tuỳ theo nội dung chi, khách hàng gửi kèm theo tài liệu, chứng từ sau: + Đối với khoản chi toán cá nhân: Đối với khoản chi tiền lương, học bổng, sinh hoạt phí, khoản đóng góp, chi cho cán xã thơn, đương chức: danh sách người hưởng lương, học bổng, sinh hoạt phí; danh sách người hưởng tiền cơng lao động thường xuyên theo hợp đồng; danh sách cán xã, thôn đương chức (gửi lần đầu gửi có bổ sung, điều chỉnh) Chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức quan hành thực Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, đơn vị nghiệp thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Chính phủ: thực theo Thơng tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/03/2006 Bộ Tài hướng dẫn chế độ kiểm soát chi quan nhà nước thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành chính; Thơng tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 Bộ Tài hướng dẫn chế độ kiểm sốt chi đơn vị nghiệp công lập thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài Các khoản toán khác cho cá nhân: danh sách theo lần toán Đối với toán cá nhân th ngồi: hợp đồng th khốn, lý hợp đồng (nếu có); + Chi mua hàng hóa, dịch vụ: Chi tốn dịch vụ cơng cộng; thơng tin, tun truyền liên lạc: Bảng kê chứng từ toán 88 Chi mua vật tư văn phòng: Bảng kê chứng từ tốn (đối với khoản chi khơng có hợp đồng); hợp đồng, lý hợp đồng, hóa đơn (đối với khoản chi có hợp đồng) Trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách thực việc khoán phương tiện theo chế độ, khốn văn phòng phẩm, khốn điện thoại: văn quy định mức chi, danh sách người hưởng chế độ khoán (gửi lần vào đầu năm gửi có phát sinh thay đổi) + Chi hội nghị: Bảng kê chứng từ tốn (đối với khoản chi khơng có hợp đồng); hợp đồng, lý hợp đồng, hóa đơn (đối với khoản chi có hợp đồng) + Chi cơng tác phí: Bảng kê chứng từ tốn + Chi phí thuê mướn: Bảng kê chứng từ toán (đối với khoản chi khơng có hợp đồng); hợp đồng, lý hợp đồng, hóa đơn (đối với khoản chi có hợp đồng) + Chi đồn ra, đồn vào: Bảng kê chứng từ toán (đối với khoản chi khơng có hợp đồng), hợp đồng, lý hợp đồng, hóa đơn (đối với khoản chi có hợp đồng) + Chi mua sắm tài sản: Bảng kê chứng từ tốn (đối với khoản chi khơng có hợp đồng); hợp đồng, lý hợp đồng, hóa đơn (đối với khoản chi có hợp đồng) + Chi sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn tu, bảo dưỡng cơng trình sở hạ tầng; chi phí nghiệp vụ chun mơn ngành: Bảng kê chứng từ toán (đối với khoản chi khơng có hợp đồng); hợp đồng, lý hợp đồng, hóa đơn (đối với khoản chi có hợp đồng) 89 + Các khoản chi khác: Bảng kê chứng từ tốn (đối với khoản chi khơng có hợp đồng); hợp đồng, lý hợp đồng, hóa đơn (đối với khoản chi có hợp đồng) + Chi mua, đầu tư tài sản vơ hình; chi mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn: Bảng kê chứng từ toán (đối với khoản chi khơng có hợp đồng); hợp đồng, lý hợp đồng, hóa đơn (đối với khoản chi có hợp đồng) Lưu ý kiểm soát hồ sơ đơn vị: Đối với khoản chi có tính bảo mật cao đơn vị an ninh, quốc phòng: thành phần hồ sơ: đơn vị lập Giấy rút dự toán ngân sách (trừ mua sắm ô tô) Trường hợp mua sắm chi thường xuyên gói thầu mua sắm chi thường xuyên có giá trị 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng): đơn vị lập gửi KBNN bảng kê chứng từ tốn (khơng phải gửi hợp đồng, hóa đơn, chứng từ liên quan đến khoản mua sắm cho KBNN) Kho bạc Nhà nước thực chi theo đề nghị đơn vị sử dung NSNN; Thủ trưởng quan, đơn vị sử dụng NSNN chịu trách nhiệm định chi tính xác nội dung chi bảng kê chứng từ gửi KBNN Đối với khoản mua sắm Thanh tốn hình thức thẻ “tín dụng mua hàng” theo quy định Điều Thơng tư số 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 Bộ Tài quy định quản lý thu- chi tiền mặt qua hệ thống KBNN: đơn vị lập liên bảng kê chứng từ toán kèm theo giấy rút dự toán ngân sách nhà nước gửi tới Kho bạc Nhà nước để làm thủ tục kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo quy định Bộ Tài Đơn vị giao dịch khơng phải gửi hóa đơn mua hàng in điểm POS đến Kho bạc Nhà nước; đồng thời, đơn vị giao dịch phải tự chịu trách nhiệm tính 90 xác nội dung khoản chi ghi bảng kê chứng từ toán gửi Kho bạc Nhà nước Trường hợp sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc công việc khác thuộc phạm vi phải đấu thầu phải có đầy đủ định trúng thầu định định đơn vị cung cấp hàng hóa quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật Thời hạn giải hồ sơ: Thời hạn xử lý hồ sơ tính từ thời điểm cán kiểm sốt chi ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước nhận đầy đủ hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi theo quy định đến xử lý toán xong cho khách hàng, quy định cụ thể sau: a) Đối với khoản tạm ứng: thời hạn xử lý ngày làm việc b) Trường hợp tốn khoản chi có hồ sơ đơn giản: thời hạn xử lý ngày làm việc c) Trường hợp tốn khoản chi có hồ sơ phức tạp: thời hạn xử lý 02 ngày làm việc d) Trường hợp toán tạm ứng: thời hạn xử lý tối đa 03 ngày làm việc Hệ thống chứng từ kế tốn: (Theo biểu mẫu đính kèm) II ĐỐI VỚI HÌNH THỨC CHI TỪ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI CỦA ĐƠN VỊ DỰ TỐN: Tiền gửi dự tốn đơn vị an ninh, quốc phòng: - Các khoản chi có độ bảo mật cao: Đơn vị gửi KBNN Ủy nhiệm chi Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi ghi rõ nội dung chi, tiểu mục chi có độ bảo mật cao KBNN thực tốn, chi trả cho đơn vị, khơng thực kiểm soát khoản chi theo quy định 91 - Các khoản chi khơng có độ bảo mật cao: Đơn vị gửi KBNN Ủy nhiệm chi Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi ghi rõ nội dung chi, tiểu mục chi khơng có độ bảo mật cao; tùy theo nội dung chi đơn vị gửi kèm theo hồ sơ, chứng từ trường hợp toán, chi trả từ tài khoản dự tốn Tiền gửi phí, lệ phí: - Dự tốn thu, chi phí, lệ phí (gửi lần vào đầu năm); - Khi có nhu cầu chi, đơn vị lập Ủy nhiệm chi Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi kèm theo hồ sơ, chứng từ có liên quan khoản chi trường hợp toán, chi trả từ tài khoản dự toán Tiền gửi dự toán khác: Hồ sơ toán Ủy nhiệm chi Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi Đối với tài khoản tạm giữ: Hồ sơ toán Ủy nhiệm chi Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi kèm Quyết định xử lý cấp có thẩm quyền Tiền gửi khác: kiểm sốt tính hợp lệ, hợp pháp chứng từ tốn, khơng kiểm soát chi trường hợp toán từ tài khoản Thời hạn giải hồ sơ: Thời hạn xử lý hồ sơ tính từ thời điểm cán kiểm soát chi ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước nhận đầy đủ hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi theo quy định đến xử lý toán xong cho khách hàng, quy định cụ thể sau: a) Đối với khoản tạm ứng: thời hạn xử lý ngày làm việc b) Trường hợp tốn khoản chi có hồ sơ đơn giản: thời hạn xử lý ngày làm việc 92 c) Trường hợp toán khoản chi có hồ sơ phức tạp: thời hạn xử lý 02 ngày làm việc d) Trường hợp toán tạm ứng: thời hạn xử lý tối đa 03 ngày làm việc Hệ thống chứng từ kế tốn: (Theo biểu mẫu đính kèm) III ĐIỀU KIỆN THANH TỐN Kho bạc Nhà nước thực tốn khoản chi ngân sách nhà nước có đủ điều kiện sau (trừ khoản chi đơn vị an ninh, quốc phòng có tính bảo mật cao): Đã có dự tốn chi ngân sách nhà nước giao, trừ trường hợp sau: a) Tạm cấp kinh phí theo quy định Điều 45 Nghị định số 60/2003/NĐ- CP ngày 6/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước b) Chi từ nguồn tăng thu so với dự toán giao theo quy định Điều 54 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP từ nguồn dự phòng ngân sách theo quy định Điều Nghị định số 60/2003/NĐ-CP c) Chi ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm sau theo định cấp có thẩm quyền quy định Điều 61 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quan nhà nước có thẩm quyền qui định 2.1 Đối với đơn vị khoán biên chế kinh phí quản lý hành KBNN thực kiểm soát chi theo Quy chế chi tiêu đơn vị không vượt tiêu chuẩn, định mức, chế độ Nhà nước quy định 2.2 Đối với đơn vị nghiệp công lập: * Đối với đơn vị nghiệp không giao quyền tự chủ tài chính: 93 KBNN thực kiểm sốt chi theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ Nhà nước quy định * Đối với đơn vị nghiệp giao quyền tự chủ tài chính: - Đối với đơn vị nghiệp Nhà nước đảm bảo tồn kinh phí hoạt động nguồn vốn NSNN: KBNN thực kiểm soát chi theo Quy chế chi tiêu đơn vị không vượt tiêu chuẩn, định mức, chế độ Nhà nước quy định - Đối với đơn vị nghiệp Nhà nước đảm bảo phần kinh phí hoạt động nguồn vốn NSNN đơn vị nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động: KBNN thực kiểm sốt chi theo Quy chế chi tiêu đơn vị - Trường hợp đơn vị thực chế độ tự chủ chưa gửi Quy chế chi tiêu nội đến Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch, Kho bạc Nhà nước thực kiểm sốt chi cho đơn vị theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu hành quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành - Đối với việc xây dựng Quy chế chi tiêu tài đơn vị nghiệp giao quyền tự chủ tài lưu ý số nguyên tắc sau: + Đối với khoản chi thường xuyên quy định khoản Điều 15 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 Chính phủ, Thủ trưởng đơn vị nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động đơn vị nghiệp tự bảo đảm phần chi phí hoạt động định số mức chi quản lý hành chính, chi nghiệp vụ chuyên môn cao thấp mức chi quan Nhà nước có thẩm quyền quy định + Đối với khoản chi thường xuyên quy định khoản Điều 22 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 Chính phủ, Thủ trưởng đơn vị nghiệp ngân sách bảo đảm toàn chi phí hoạt độngđược 94 định số mức chi quản lý, chi hoạt động chuyên môn song không vượt mức chi quan Nhà nước có thẩm quyền quy định + Đối với nội dung chi, mức chi cần thiết cho hoạt động đơn vị, phạm vi xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, quan có thẩm quyền chưa ban hành chế độ Thủ trưởng đơn vị xây dựng mức chi cho nhiệm vụ, nội dung cơng việc phạm vi nguồn tài đơn vị + Các tiêu chuẩn, định mức mức chi, đơn vị nghiệp thực chế độ tự chủ phải thực quy định Nhà nước bao gồm: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Tiêu chuẩn, định mức nhà làm việc; Tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại công vụ nhà riêng điện thoại di động; Chế độ cơng tác phí nước ngồi; Chế độ tiếp khách nước hội thảo quốc tế Việt Nam; Chế độ quản lý, sử dụng kinh phí CTMT quốc gia; Chế độ sử dụng kinh phí thực nhiệm vụ đột xuất cấp có thẩm quyền giao; Chế độ sách kinh phí thực tinh giản biên chế (nếu có); Chế độ quản lý, sử dụng vốn đối ứng dự án, vốn viện trợ thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Chế độ quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng bản, kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động nghiệp theo dự án cấp có thẩm quyền phê duyệt; Đã thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách người uỷ quyền định chi 95 Có đủ hồ sơ, chứng từ toán theo quy định Điều 7, Chương II Thơng tư số 161/2012//TT-BTC ngày 01/10/2012 Bộ Tài Ngoài điều kiện quy định khoản 1, 2, 3, Điều này, trường hợp sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc công việc khác thuộc phạm vi phải đấu thầu phải có đầy đủ định trúng thầu định định đơn vị cung cấp hàng hóa quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật./ ... soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hải Châu Chương 2: Thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hải Châu Chương 3: Giải pháp tăng. .. soát chi ngân sách Nhà nước 12 1.2 KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 12 1.2.1 Khái niệm đặc điểm kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho. .. pháp tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hải Châu Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hải châu , Tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hải châu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn