Chuyển dịch cơ cấu cây trồng huyện đức cơ, tỉnh gia lai

92 16 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DIỆP BẢO TRUNG CHUYỂN DỊCH CẤU CÂY TRỒNG HUYỆN ĐỨC CƠ, TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DIỆP BẢO TRUNG CHUYỂN DỊCH CẤU CÂY TRỒNG HUYỆN ĐỨC CƠ, TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Quang Bình Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, Đề tài “Chuyển dịch cấu trồng huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai” cơng trình nghiên cứu tơi thực Các số liệu kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2016 Tác giả Diệp Bảo Trung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Nội dung nghiên cứu Tổng quan tài liệu CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN DỊCH CẤU CÂY TRỒNG TRONG NÔNG NGHIỆP .7 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NÔNG NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm nông nghiệp đặc điểm nơng nghiệp 1.1.2 Vai trò ngành sản xuất nông nghiệp 1.2 CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ VÀ CHUYỂN DỊCH CẤU CÂY TRỒNG TRONG NÔNG NGHIỆP .12 1.2.1 Chuyển dịch cấu kinh tế 12 1.2.2 Chuyển dịch cấu trồng nông nghiệp .14 1.3 CÁC NỘI DUNG CHUYỂN DỊCH CẤU CÂY TRỒNG TRONG NÔNG NGHIỆP 15 1.3.1 Chuyển dịch cấu theo đầu (giá trị sản lượng nông nghiệp) 15 1.3.2 Chuyển dịch cấu theo diện tích trồng 16 1.3.3 Chuyển dịch cấu trồng theo trồng theo vùng 17 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHUYỂN DỊCH CẤU CÂY TRỒNG TRONG NÔNG NGHIỆP 19 1.4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 19 1.4.2 Điều kiện nguồn lực .20 1.4.3 Công nghiệp chế biến thị trường tiêu thụ .21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CẤU CÂY TRỒNG HUYỆN ĐỨC 24 2.1.THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CẤU CÂY TRỒNG CỦA HUYỆN 24 2.1.1 Chuyển dịch cấu trồng theo đầu huyện Đức 24 2.1.2 Chuyển dịch cấu theo diện tích trồng huyện Đức 28 2.1.3 Chuyển dịch cấu trồng theo phân vùng chun mơn hóa huyện Đức 33 2.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHUYỂN DỊCH CẤU NÔNG NGHIỆP 36 2.2.1 Điều kiện tự nhiên tình hình kinh tế, xã hội 36 2.2.2 Thực trạng nguồn lực cho chuyển dịch cấu trồng .44 2.2.3 Hệ thống chế biến thị trường tiêu thụ .47 KẾT LUẬN CHƯƠNG 52 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CẤU CÂY TRỒNG HUYỆN ĐỨC 53 3.1 SỞ ĐỂ ĐƯA RA GIẢI PHÁP 53 3.1.1 Định hướng mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội huyện 53 3.1.2 Quy hoạch phát triển nông nghiệp 55 3.1.3 Quy hoạch tiểu vùng kinh tế - xã hội 55 3.2 ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CẤU CÂY TRỒNG CỦA HUYỆN 57 3.2.1 Định hướng chuyển dịch cấu sản xuất lương thực, thực phẩm 57 3.2.2 Định hướng chuyển dịch cấu sản xuất công nghiệp 59 3.3 CÁC GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CẤU CÂY TRỒNG .61 3.3.1 Hồn thiện sách thúc đẩy chuyển dịch cấu trồng 61 3.3.2 Giải pháp khoa học công nghệ .65 3.3.3 Giải pháp vốn 68 3.3.4 Giải pháp thị trường tiêu thụ 72 3.3.5 Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu Tây Nguyên 76 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .79 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Thực trạng giá trị sản lượng trồng huyện Đức qua năm 24 2.2 Thực trạng chuyển dịch cấu trồng huyện Đức theo giá trị sản lượng 25 2.3 cấu giá trị ngành trồng trọt huyện Đức 26 2.4 cấu giá trị lương thực, thực phẩm huyện Đức 26 2.5 cấu giá trị công nghiệp huyện Đức 27 2.6 cấu giá trị công nghiệp dài ngày huyện Đức 28 2.7 Thực trạng diện tích trồng huyện Đức qua năm 29 2.8 Thực trạng chuyển dịch cấu trồng theo diện tích huyện Đức 30 2.9 cấu diện tích trồng ngành trồng trọt huyện Đức 31 2.10 cấu diện tích lương thực, thực phẩm huyện Đức 32 2.11 cấu diện tích cơng nghiệp dài ngày huyện Đức 32 2.12 Thực trạng diện tích trồng năm 2015 huyện Đức chia theo vùng sản xuất 33 2.13 Thực trạng cấu trồng huyện Đức chia theo vùng sản xuất năm 2015 34 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.14 Diện tích cấu cơng nghiệp lâu năm theo vùng huyện 35 2.15 Nguồn lao động xã hội huyện (Người) 46 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nơng nghiệp ngành kinh tế đặc biệt quan trọng nước phát triển Ở Việt Nam, nông nghiệp ngành kinh tế khơng đóng góp lớn vào tăng trưởng mà giúp cho kinh tế bình ổn qua khỏi biến động lớn năm qua Ngành trồng trọt ngành lớn nông nghiệp Sự phát triển ngành phụ thuộc nhiều vào cấu loại trồng Ở Việt Nam, địa phương điều kiện tự nhiên để phát triển ngành trồng trọt với cấu trồng hợp lý phù hợp với tiềm tự nhiên Đức ba huyện biên giới tỉnh Gia Lai, nằm Quốc lộ 19, cách trung tâm thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 52km cách thành phố Bang Lung, tỉnh Rattanakiri, Campuchia 100km; Cửa Quốc tế Lệ Thanh Đây nơi trao đổi, mua bán hàng hóa hai nước Việt Nam, Campuchia, đặc biệt mặt hàng nơng sản Huyện 10 đơn vị hành (9 xã, thị trấn), gồm 93 thơn, làng, tổ dân phố; dân số 68.196 người, người dân tộc thiểu số chiếm 42% dân số; huyện 71.312 ha, đất nơng nghiệp 66.238,64 Với dòng đất đỏ BaJan, cộng với khí hậu mùa mưa nắng rõ rệt, nên thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, đặc biệt ngành trồng trọt Giai đoạn 2011-2015, huyện nhiều thành tựu đáng kể phát triển kinh tế, trì tốc độ tăng trưởng cao; cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp, hướng, lợi sẵn huyện Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, suất lao động thấp, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đặc biệt ngành trồng trọt Trong ngành này, công nghiệp dài ngày chiếm tỷ trọng lớn giữ vai trò định tới phát triển chung Tuy nhiên, năm gần đây, biến đổi khí hậu, nên thời tiết thay đổi thất thường, gây ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển số loại trồng; mặt khác, sản phẩm đầu công nghiệp dài ngày lại phụ thuộc nhiều vào nhu cầu thị trường nước giới Chính mà Đề tài “Chuyển dịch cấu trồng huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai” ý nghĩa quan trọng địa phương Mục tiêu đề tài - Khái quát lý luận chuyển dịch cấu kinh tế - Đánh giá thực trạng chuyển dịch cấu trồng huyện Đức thời gian qua - Đưa giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu trồng huyện thời gian tới Câu hỏi nghiên cứu Đề tài phải trả lời câu hỏi: - Tình hình chuyển dịch cấu trồng huyện Đức nào? - Cần giải pháp để thúc đẩy chuyển dịch cấu trồng huyện thời gian tới? Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài “Chuyển dịch cấu trồng” - Phạm vi nội dung: Tập trung vào chuyển dịch cấu công nghiệp - Phạm vi không gian: Huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai - Phạm vi thời gian: Từ năm 2011 đến năm 2015 Phương pháp nghiên cứu Do tính phức tạp đề tài, nên phải sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác 69 biệt làm thành cơng mía địa phương nước Ngân hàng nên xem xét cho doanh nghiệp vay vốn cao hạn mức quy định để mua hết sản phẩm cao su, cà phê từ nông dân phục vụ chế biến cần chấp số lượng thành phẩm cao su, cà phê kho - Đối với ngân hàng thương mại: Hiện nay, ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Gia Lai (Đức Cơ) chưa đưa sách cho vay riêng đối vối ngành cao su, cà phê Như hộ sản xuất doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh công nghiệp dài ngày địa bàn tỉnh Gia Lai (Đức Cơ) khó tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ sách ngân hàng để phát triển sản xuất, kinh doanh Thiết nghĩ cần bám sát chủ trương, sách, quy hoạch ngành cao su, cà phê tỉnh, để sở thẩm định, đánh giá tính khả thi dự án, vùng quy hoạch cao su, cà phê toàn tỉnh, đánh giá tính hiệu việc đầu tư sản xuất đơn vị diện tích để xây dựng định mức cho vay thời hạn cho vay hợp lý, sở lập kế hoạch nguồn vốn cho vay ưu đãi dành riêng cho cao su, cà phê để phục vụ địa phương Ưu đãi lãi suất vay vốn: áp dụng cho khách hàng vay vốn để đầu tư, chăm sóc trồng, đặc biệt cơng nghiệp dài ngày (cây cao su, cà phê ) thuộc đối tượng nằm vùng quy hoạch phát triển ngành cao su, cà phê tỉnh Ưu đãi thời hạn vay vốn: khách hàng nằm diện ưu đãi, vay vốn ngân hàng cho vay với thời hạn dài hơn, hay cho vay theo phương thức cho vay mà khách hàng cảm thấy phù hợp Chính sách bảo đảm tiền vay: xem xét cho vay từ tài sản hình thành tương lai, cho vay tín chấp theo tổ vay vốn hộ gia đình trồng cao su, cà phê hợp đồng tiêu thụ sản phẩm doanh 70 nghiệp uy tín vùng quy hoạch dự án, cho vay khơng cần tài sản đảm bảo với định mức cho vay định đơn vị diện tích đảm bảo nguồn trả nợ từ việc thu hoạch sản phẩm loại Về thủ tục vay vốn: hộ gia đình, doanh nghiệp, trang trại sản xuất nằm vùng quy hoạch phát triển công nghiệp dài ngày (cây cao su, cà phê ) tỉnh (Đức Cơ), ngân hàng xây dựng quy trình thủ tục vay vốn đơn giản đối tượng khác; chẳng hạn khách hàng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kiểm tra trồng chăm sóc theo tiêu chuẩn vùng dự án, ngân hàng áp dụng mẫu hồ sơ riêng cho vay vùng dự án mà khơng thiết u cầu khách hàng phải lập phương án vay vốn, chứng minh nguồn thu nhập…và thời gian giải cho vay ngày tối đa ba ngày Tỉnh nên đạo chi nhánh ngân hàng phát triển mở rộng cho vay ưu đãi doanh nghiệp dự án chế biến sâu, tiêu thụ mủ cao su, cà phê cho hộ nông dân nằm vùng dự án xây dựng, cho vay đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê ước, loại sản phẩm từ cà phê… Đối với cao su (cả mủ, gỗ thành phẩm từ cao su), cho vay xây dựng sở hạ tầng vùng dự án cao su, cho vay đổi máy móc thiết bị, công nghệ chế biến cao su để tạo sản phẩm chất lượng cao Trong chiến lược đầu tư tín dụng cho q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn địa phương, ngân hàng địa bàn cần xác định công nghiệp dài ngày (cây cao su, cà phê ) nhóm khách hàng chiến lược quan trọng Các ngân hàng cần xây dựng quy trình cho vay phù hợp, đơn giản, thuận tiện triển khai cho vay khách hàng thể xây dựng phương thức người vay công ty sản xuất, chế biến, xuất khẩu; hộ nơng dân vệ tinh trồng, chăm sóc, giao sản phẩm sơ chế 71 cho công ty Trong trình hộ nơng dân trồng, chăm sóc, sơ chế, cơng ty chế biến xuất (vay vốn) chịu trách nhiệm tốn cho hộ nơng dân theo mức muốn vay trừ lại tiền vay lãi mua sản phẩm từ hộ nơng dân, hầu hết khách hàng vay vốn để phát triển công nghiệp dài ngày địa bàn vay đảm bảo tài sản Kết hợp linh hoạt tài sản đảm bảo bên cạnh tài sản khách hàng cần đánh giá tài sản hình thành tương lai nhà xuởng vườn Bởi vườn tài sản chủ yếu quan trọng - Ngân hàng xây dựng chế bảo đảm tiền vay cho hộ nông dân, chủ trang trại trồng cao su vay vốn tín chấp thơng qua tổ vay vốn, hiệp hội, đoàn thể, tổ chức trị- xã hội, theo hình thức tổ chức thực uỷ thác ngân hàng để thực số khâu nghiệp vụ tín dụng - Thành lập tổ vay vốn tín chấp bầu người đại diện cho tổ để giao dịch với ngân hàng, danh sách lãnh đạo tổ vay vốn tổ viên xác nhận quan thẩm quyền quyền địa phương cho phép hoạt động gửi cho ngân hàng xem xét cho vay - Khi nhận biên tổ vay vốn, cán tín dụng tiến hành thẩm định điều kiện vay vốn, dự án phương án sản xuất, kinh doanh tổ viên, đảm bảo đủ điều kiện cho vay, cán tín dụng lập tờ trình trình lãnh đạo xét duyệt cho vay - Đối với tổ trưởng tổ vay vốn nhận hoa hồng từ phía ngân hàng phải trách nhiệm việc kiểm tra sử dụng vốn tổ viên, việc đôn đốc thu hồi nợ gốc lãi cho ngân hàng Nếu triển khai tốt tổ vay vốn tín chấp xây dựng thủ tục đơn giản việc vay vốn từ ngân hàng, rút ngắn thời gian đưa vốn ngân hàng đến với người vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân tiếp cận 72 nguồn vốn ngân hàng tốt làm ăn hiệu 3.3.4 Giải pháp thị trường tiêu thụ Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản với người sản xuất (hợp tác xã, hộ nông dân, trang trại, đại diện hộ nông dân) nhằm gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ nơng sản hàng hố để phát triển sản xuất ổn định bền vững Hợp đồng sau ký kết sở pháp lý để gắn trách nhiệm nghĩa vụ bên, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người sản xuất nguyên liệu doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến xuất theo quy định hợp đồng Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá phải ký với người sản xuất từ đầu vụ sản xuất, đầu năm đầu chu kỳ sản xuất Trước mắt, thực việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm mặt hàng chủ yếu để xuất khẩu: cà phê, hồ tiêu, cao su để tiêu dùng nước thông qua chế biến công nghiệp Hợp đồng tiêu thụ nơng sản hàng hố ký doanh nghiệp với người sản xuất theo hình thức theo qui định pháp luật - Ứng trước vốn, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật, cơng nghệ sau mua lại nơng sản hàng hố - Trực tiếp tiêu thụ nơng sản hàng hố - Liên kết sản xuất: hộ nông dân sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp cho doanh nghiệp thuê đất sau nơng dân sản xuất đất góp cổ phần, liên doanh, liên kết cho thuê bán lại nông sản cho doanh nghiệp, tạo gắn kết bền vững nông dân doanh nghiệp - Về đất đai, doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ, xuất nơng sản nhu cầu đất đai để xây dựng nhà máy chế biến kho tàng, bến bãi bảo 73 quản vận chuyển hàng hoá ưu tiên thuê đất Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện thuận lợi thủ tục, giá để hỗ trợ doanh nghiệp nhận đất đầu tư - Về đầu tư vùng sản xuất nguyên liệu tập trung gắn với sở chế biến, tiêu thụ nơng sản hàng hố hợp đồng tiêu thụ nơng sản hàng hoá ngân sách Nhà nước hỗ trợ phần đầu tư xây dựng sở hạ tầng (đường giao thông, thuỷ lợi, điện, ) hỗ trợ ngân sách thực quy định Điều 3, Quyết định số 132/2001/QĐ-TTg ngày 07 tháng năm 2001 Thủ tướng Chính phủ - Về tín dụng tín dụng thương mại, ngân hàng thương mại đảm bảo nhu cầu vay vốn cho người sản xuất doanh nghiệp tham gia ký hợp đồng theo lãi suất thoả thuận với điều kiện thủ tục thuận lợi Người sản xuất, doanh nghiệp chấp tài sản hình thành từ vốn vay để vay vốn ngân hàng, vay vốn tín chấp vay theo dự án sản xuất, kinh doanh hiệu - Người sản xuất, doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ nơng sản dự án sản xuất, chế biến hàng xuất hưởng hình thức đầu tư nhà nước từ Quỹ hỗ trợ phát triển theo quy định Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng năm 1999 Chính phủ tín dụng đầu tư Nhà nước Quyết định số 02/2001/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2001 Thủ tướng Chính phủ Các doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản để xuất khẩu, dự án sản xuất, kinh doanh hàng xuất vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ xuất theo quy định Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng năm 2001 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế tín dụng hỗ trợ xuất Các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản mang tính thời vụ vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ xuất để mua nơng sản hàng hố theo hợp đồng áp dụng hình thức tín chấp chấp tài sản hình thành từ vốn 74 vay để vay vốn - Đối với huyện Đức thuộc diện vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, ngồi sách tín dụng hành cho người sản xuất doanh nghiệp vay như: cho vay hộ nghèo, giảm lãi suất cho vay toán, thực sách dự án đầu tư chế biến nông sản, tiêu thụ nông sản hàng hoá vay từ Quỹ Hỗ trợ phát triển với mức lãi suất 3%/năm Trường hợp dự án doanh nghiệp nhà nước thực dự án vào hoạt động, ngân sách nhà nước cấp đủ 30% vốn lưu động - Về chuyển giao tiến kỹ thuật công nghệ, hàng năm ngân sách nhà nước dành khoản kinh phí để hỗ trợ doanh nghiệp người sản xuất hợp đồng tiêu thụ nông sản: áp dụng, phổ cập nhanh (kể nhập khẩu) loại giống mới, tiến kỹ thuật, công nghệ bảo quản, chế biến, đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp sở sản xuất nhân giống trồng, đa dạng hố hình thức tuyên truyền, giáo dục (chương trình VIDEO, truyền thanh, truyền hình, Internet, ) nhằm phổ cập nhanh tiến kỹ thuật công nghệ mới, thông tin thị trường, giá đến người sản xuất, doanh nghiệp Các doanh nghiệp khơng tranh mua nơng sản hàng hố nông dân mà doanh nghiệp khác đầu tư phát triển sản xuất Không ký hợp đồng tiêu thụ nơng sản hàng hố mà người sản xuất ký hợp đồng với doanh nghiệp khác Người sản xuất bán nơng sản hàng hố sản xuất theo hợp đồng cho doanh nghiệp khác doanh nghiệp đầu tư ký hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hố từ chối khơng mua mua khơng hết nơng sản hàng hố Các doanh nghiệp khơng lợi dụng tính độc quyền hợp đồng tiêu thụ để mua giá ký kết hợp đồng hành vi khác gây thiệt hại cho người sản xuất, tuỳ theo tính chất mức độ hành vi vi phạm mà phải chịu biện pháp xử lý - Uỷ ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm việc đạo thực 75 biện pháp thúc đẩy trình tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng địa phương; đạo ngành địa phương tuyên truyền rộng rãi nhân dân phương thức sản xuất theo hợp đồng, tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho doanh nghiệp nơng dân để nhân dân đồng tình hưởng ứng phương thức làm ăn chế thị trường Lựa chọn định cụ thể (có trường hợp cần phối hợp với ngành liên quan, công ty nhà nước) doanh nghiệp thực ký hợp đồng tiêu thụ nơng sản hàng hố; đồng thời kế hoạch bước mở rộng phương thức ký hợp đồng tiêu thụ nơng sản hàng hố, để đến năm 2016 50%, đến năm 2020 70% sản lượng nơng sản hàng hố số ngành sản xuất hàng hoá lớn tiêu thụ thơng qua hợp đồng biện pháp giúp đỡ cần thiết tạo điều kiện cho người sản xuất doanh nghiệp thực phương thức tiêu thụ nông sản hàng hố thơng qua hợp đồng, phát kịp thời vướng mắc doanh nghiệp người sản xuất trình thực thi phương thức này; kịp thời xử lý vướng mắc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền địa phương chủ động làm việc với ngành liên quan để xử lý vấn đề vượt thẩm quyền địa phương Đồng thời đạo xây dựng số mơ hình mẫu phương thức sản xuất theo hợp đồng để rút kinh nghiệm đạo chung hồn thiện sách, nhằm thúc đẩy trình liên kết ngày chặt chẽ hiệu người sản xuất, chế biến, tiêu thụ nơng sản hàng hố nơng nghiệp Hợp tác địa phương vùng - Mở rộng hình thức liên kết, liên doanh sản xuất với chế biến tiêu thụ, tiếp tục triển khai hiệu hình thức ký kết hợp đồng tiêu thụ nơng sản hàng hố - Tăng cường phối hợp sở nghiên cứu, trường đại học 76 với địa phương nghiên cứu chuyển giao tiến kỹ thuật vào sản xuất, điểm trình diễn sản xuất ứng dụng cơng nghệ tiên tiến tổ chức nhân diện rộng huyện - Hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển công nghiệp chế biến, phối hợp việc mở rộng thị trường, để tránh tình trạng thừa lực chế biến thiếu nguyên liệu, lao động - Phối hợp việc khai thác, sử dụng bảo vệ để phát triển bền vững tài nguyên nước, bảo vệ phát triển rừng Hợp tác với huyện, thành phố lân cận vùng Tây Nguyên Mở rộng hợp tác huyện Đức với số huyện khu vực số huyện Tam giác phát triển, hành lang kinh tế trục đường Quốc lộ 19 để phát huy tối đa hiệu tiềm huyện Hợp tác việc chế biến, xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại sản phẩm chủ lực vùng cà phê, cao su, đồ gỗ 3.3.5 Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu Tây Nguyên Trước hết, cần nhận thức tầm quan trọng vai trò đa dạng sinh học, hệ sinh thái tự nhiên giúp người dân thích ứng với biến đổi khí hậu ngày rõ; việc đầu tư quản lý bảo vệ, khôi phục vào sở hạ tầng tự nhiên để tạo vùng đệm vững trước tác động biến đổi khí hậu trọng triển khai, áp dụng nhiều quốc gia đánh phương thức thích ứng hiệu bối cảnh biến đổi khí hậu ngày diễn biến phức tạp Thứ hai, tạo thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái cách tiếp cận lồng ghép, gắn kết việc sử dụng đa dạng sinh học dịch vụ hệ sinh thái chiến lược thích ứng chung, bao gồm hoạt động quản lý bền vững, bảo tồn khôi phục hệ sinh thái để cung cấp dịch vụ sinh thái giúp người dân thích ứng với tác động tiêu cực biến đổi khí hậu, 77 giảm khả dễ bị tổn thương nâng cao khả phục hồi trước rủi ro, tác động tiêu cực biến đổi khí hậu gây ra, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho xã hội mơi trường Thứ ba, chống tình trạng hạn hán ngày gay gắt Tình hình hạn hán trở nên khốc liệt không giữ nước, không chủ động nguồn nước tưới tiêu cho trồng Hạn hán, thiếu nước diễn bề mặt (sông, suối, ao, hồ…) ngầm, bề mặt khơng nước ngầm tụt giảm đương nhiên Khu vực Tây Nguyên lượng mưa trung bình năm từ 1.800-2.000 mm, lượng mưa không nhỏ phần lớn lại trôi xuống sông, xuống biển hết Như vậy, mặt đất không giữ nước mưa Nếu mùa mưa khơng giữ nước tháng mùa khô chắn thiếu nước tưới Giải pháp đặt (i) cần trồng rừng đất nơng nghiệp nhiều hình thức khác, nông lâm kết hợp Trồng rừng đôi với việc bảo vệ diện tích rừng tự nhiên có, khơng bảo vệ, phát triển rừng khó giữ nước Vấn đề này, tơi cho quan Nhà nước nhân dân cần vào liệt, kịp thời trách nhiệm (ii) đất nông nghiệp, điều kiện hạn hán này, phải đa dạng hóa trồng, đặc biệt sử dụng nước cho thu nhập cao (iii) nên sử dụng biện pháp tưới nước tiết kiệm tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa… Hiện nay, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên nghiên cứu triển khai thí điểm cơng nghệ tưới tiết kiệm cho cà phê, giảm 20% lượng nước tưới, 20% phân bón 15% cơng lao động Với huyện Đức Cơ, cần tập trung số lĩnh vực như: Bảo tồn khôi phục rừng để giữ ổn định vùng đất dốc, điều hòa dòng chảy; xây dựng hệ thống nơng lâm kết hợp đa dạng để đối phó với rủi ro điều kiện thời 78 tiết thay đổi; bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp để cung ứng nguồn gen quan trọng giúp cho trồng vật ni thích ứng với biến đổi khí hậu Điều hàm nghĩa giảm dần diện tích trồng suất thấp khơng điều kiện tưới tiêu sang trồng khôi phục rừng Tăng dần diện tích rừng năm tới 79 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu rút số kết luận sau: Thứ nhất, chuyển dịch cấu trồng sản xuất nơng nghiệp q trình tất yếu để bảo đảm cho ngành sản xuất phát triển tác động yếu tố ảnh hưởng mà đặc biệt thời tiết khí hậu, biến động thị trường khoa học công nghệ Thứ hai, chuyển dịch cấu trồng thay đổi cấu theo thời gian từ trạng thái trình độ sang trạng thái trình độ khác Đây trình biến đổi số lượng, chất lượng mối quan hệ nội cấu trồng nông nghiệp; Thứ ba, cấu trồng huyện năm qua thay đổi vừa tính tích cực vừa bộc lộ hạn chế định cấu ngày thiên cơng nghiệp lâu năm, diện tích cơng nghiệp dài ngày tăng mạnh chiếm tỷ trọng cao; cấu trồng theo vùng cho thấy phân bổ đồng diện tích cơng nghiệp dài ngày xã Những lương thực cơng nghiệp ngắn ngày xu hướng tập trung số xã hình thành vùng rõ nét Thứ tư, nhân tố ảnh hưởng tới trình chuyển dịch cấu trồng ngày rõ nét, đặc biệt yếu tố thị trường thời tiết khí hậu Thứ năm, định hướng chuyển dịch trồng địa bàn huyện chủ yếu dựa phát triển sản xuất trồng theo chiều sâu, theo hướng thâm canh, nâng cao suất sở ứng dụng khoa học kỹ thuật, tập trung nâng cao chất lượng nơng sản thay cho gia tăng diện tích quy mô lớn cấu trồng chủ lực xác định định hình rõ nét Thứ sáu, để chuyển dịch cấu trồng năm tới, huyện cần thực 80 giải pháp sau: Hồn thiện sách thúc đẩy chuyển dịch cấu trồng; chuyển giao kỹ thuật sản xuất, thiết bị công nghệ chế biến sản phẩm trồng; bảo đảm nguồn vốn để phát triển trồng mạnh huyện; định hướng sản xuất theo thị trường Kiến nghị Với UBND tỉnh, cần điều chỉnh lại quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh theo hướng gắn với thị trường biến đổi khí hậu ngày gay gắt Tây Nguyên Đây sở để huyện điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội huyện Sở Khoa học công nghệ, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn hỗ trợ cho huyện việc thực giải pháp liên quan tới khoa học công nghệ giống mới, chăm sóc, chuyển giao kỹ thuật lĩnh vực trồng chế biến Sở Kế hoạch đầu tư Sở Tài hỗ trợ cho huyện nguồn vốn để thực số dự án thủy lợi phục vụ chuyển dịch cấu trồng địa bàn huyện Sở Khoa học công nghệ, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Sở Lao động thương binh, xã hội hỗ trợ huyện mở lớp đào tạo nghề cho lao động làm việc liên quan tới sản xuất chế biến nông sản TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đào Thế Anh, Đào Thế Tuấn, Lê Quốc Doanh (2005), Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước KC.07.17: Nghiên cứu luận khoa học chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hố, đại hố, Viện khoa học nơng nghiệp Việt Nam [2] Bùi Quang Bình (2010), “Mơ hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhìn từ góc độ chuyển dịch cấu”, Tạp chí khoa học cơng nghệ Đại học Đà Nẵng, số 5/2010 [3] Võ Tấn Danh (2011), Chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Kon Tum, Luận văn cao học Kinh tế Phát triển 2011 [4] Bùi Tất Thắng (2003), Tiếp cận nghiên cứu vấn đề chuyển dịch cấu kinh tế thời kỳ cơng nghiệp hóa, Viện Kinh tế học, Hà Nội [5] Bùi Tất Thắng (2006), Chuyển dịch cấu ngành kinh tế Việt Nam, Nhà Xuất Khoa học xã hội [6] Chenery H., (1988), Structural transformation, Handbook of development economics, Volume 1, North -Holland, 197-202 [7] Hollis Chenery (1979), Structural Change and Development Policy, World Bank Research Publication [8] H Chenery and M Syrquin (1975), Patterns of Development, Oxford University Press, London [9] H Oshima (1987), “Economic growth in Monsoon Asia: A comparative Survey”, Tokyo University Press, Tokyo [10] Kawakami, T., (2004), “Structural Changes In China's Economic Growth During The Reform Period.”, Review of Urban & Regional Development Studies, July, Vol 16, Issue [11] Fisher A.G.B., The clash of progress and security, London, Macmillan, (1935), Clark c., The conditions of economic progress, London, Macmillan [12] Simon Kuznet (1969), Modern Economic Growth, New Haven and London Yale University Press [13] Wang, Z & Wei, J., (2004), “Structural Change, Capital's Contribution, and Economic Efficiency: Sources of China's Economic Growth Between 1952-1998”, Stockholm University - Center for Pacific Asia Studies (CPAS) and Gưteborg University [14] Shenggen Fan, Xiaobo Zhang Sherman Robinson (2003) “Structural Change and Economic Growth in China”, Review of Development Economics, 7(3), 360-377, 2003 ... TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÂY TRỒNG HUYỆN ĐỨC CƠ 24 2.1.THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÂY TRỒNG CỦA HUYỆN 24 2.1.1 Chuyển dịch cấu trồng theo đầu huyện Đức Cơ 24 2.1.2 Chuyển. .. ngày huyện Đức Cơ 28 2.7 Thực trạng diện tích trồng huyện Đức Cơ qua năm 29 2.8 Thực trạng chuyển dịch cấu trồng theo diện tích huyện Đức Cơ 30 2.9 Cơ cấu diện tích trồng ngành trồng trọt huyện Đức. .. sản lượng 25 2.3 Cơ cấu giá trị ngành trồng trọt huyện Đức Cơ 26 2.4 Cơ cấu giá trị lương thực, thực phẩm huyện Đức Cơ 26 2.5 Cơ cấu giá trị công nghiệp huyện Đức Cơ 27 2.6 Cơ cấu giá trị công
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu cây trồng huyện đức cơ, tỉnh gia lai , Chuyển dịch cơ cấu cây trồng huyện đức cơ, tỉnh gia lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn