Phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm kinh doanh VNPT đăk lăk

209 34 0
  • Loading ...
1/209 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:44

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG TRNH VĂN DŨNG PHÁT TRIN NGU N NHÂN LC TI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - ð KL K LU N VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH ðà N ᄂ ng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG TRNH VĂN DŨNG PHÁT TRIN NGU N NHÂN LC TI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - ð KL K Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s: 60.34.01.02 LU N VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Ng ᄂ i h ng dn khoa hc: GS.TS NGUYN TR NG SƠN ðà N ᄂ ng - Năm 2016 LI CAM ðOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qa nêu lun văn trung th c chưa t ng ñ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi Trnh Ván Dũng MC LC M- ðU 1 Tính cp thi tc a đ ᄂ tài M ᄂ c tiêu nghiên c ᄂ u Câu hi nghiên c ᄂ u: ði t ng phm vi nghiên c ᄂ u Phương pháp nghiên c ᄂ u B c ᄂ c c a ñ ᄂ tài T ng quan tài li!u nghiên c ᄂ u: CHƯƠNG M T S! V#N ð$ LÝ LU N V$ PHÁT TRIN NGU N NHÂN LC TRONG CÁC DOANH NGHI+P 1.1 KHÁI QUÁT V' PHÁT TRI)N NGU*N NHÂN L+C 1.1.1 M,t s khái ni!m 1.1.2 Ý nghĩa c a phát tri2n ngu3n nhân l4c 1.2 N I DUNG C6A PHÁT TRI)N NGU*N NHÂN L+C 10 1.2.1 Xác ñnh s l ng xây d4ng cu c a ngu3n nhân l4c 10 1.2.2 Nâng cao trình đ, chun mơn, nghi!p v ᄂ c a ngu3n nhân l4c 11 1.2.3 Phát tri2n k: c a ngu3n nhân l4c 12 1.2.4 Nâng cao trình đ, nhc tc QTKD Khóa 2014-2016 ti ðak Lak, ði h>c ðà N}ng [27] Trung tâm tk ñi2n h>c Vietlex (2007), T ñi ᄂ n Ting Vit 2008, NXB ðà N}ng [28] NguyDn Quc Tun (2006), Qu ᄂ n tr Ngun nhân l c, NXB Thng kê, Hà N,i [29] VNPT ðNk LNk TTKD VNPT – ðNk LNk (2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo T!ng kt hot ñng kinh doanh ti VNPT ðNk LNk TTKD VNPT – ðNk LNk [30] NguyDn Như Ý (1998), ði t ñi ᄉ n Ting Vit, NXB Văn hóa - Thơng tin Hà N,i ... quan tâm đ n s4 phát tri2n ngu3n nhân l4c Cùng vEi vi!c ti ngu3n l4c cho phát tri2n kinh doanh, Trung tâm kinh doanh VNPT - ðNk LNk ñã xác ñnh nhi!m v ᄂ tr>ng tâm quan tr>ng hàng ñfu phát. .. ngu3n nhân l4c phát tri2n ngu3n nhân l4c doanh nghi!p - Phân tích th4c trng phát tri2n ngu3n nhân l4c ti Trung tâm kinh doanh VNPT - ðNk LNk th=i gian qua - ð ᄂ gii pháp nhjm phát tri2n ngu3n nhân. .. ᄂ phát tri2n ngu3n nhân l4c doanh nghi!p; Chương 2: Th4c trng phát tri2n ngu3n nhân l4c ti Trung tâm kinh doanh VNPT - ðNk LNk th=i gian qua; Chương 3: Gii pháp phát tri2n ngu3n nhân l4c ti Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm kinh doanh VNPT đăk lăk , Phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm kinh doanh VNPT đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn