Nghiên cứu sự liên kết của các bên liên quan trong mạng lưới điểm đến đà nẵng

141 21 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ LÊ XUÂN SANG NGHIÊN CỨU SỰ LIÊN KẾT CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG MẠNG LƢỚI ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ LÊ XUÂN SANG NGHIÊN CỨU SỰ LIÊN KẾT CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG MẠNG LƢỚI ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY Đà Nẵng- Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn un n MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài u 3 Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu 10 Đ 10 tƣợng phạm vi nghiên cứu P ƣơ g p áp g ê Cấu trúc luậ vă Tổ g qua ứu 10 tà ệu g ê 11 ứu 11 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ LIÊN KẾT GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUANMẠNG LƢỚI ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH 18 U L CH 1.1 ĐI M Đ N 1.1.1 Đ g ĩa đ ể đế u 1.1.2 Đặ đ ểm đ ể đế 1.2 C C 18 ch 18 u ch 18 N LI N QU N CỦ MỘT ĐI M Đ N U L CH 20 1.2.1 Các bên liên quan tổ chức 20 21 1.2.3 Các thuộc tính bên liên quan 23 1.2.2 Cá 1.3 S ê ê qua H P T C GI đ ể đế C C u N LI N QU N TRONG QUẢN L TI P TH ĐI M Đ N 1.3.1 Quả ýđể 1.3.2 T ếp t 25 đến đ ể đế 1.3.3 Sự cần thiết hợp tác tiếp th đ ể 25 29 ê ê qua đ i với quảnđến 1.3.4 Lợi ích ợp tá 31 ê ê qua đ ể đến du l ch 33 1.3.5 Nhữ g ă ê ết ợp tá 1.4 TI P C CỦ C C N MẠNG LƢỚI NGHI N CỨU S N LI N QU N ĐI M Đ N bên liên quan 36 LI N K T H P T C U L CH 1.4.1 Khái niệm mạ g ƣới 1.4.2 Mạ g ƣớ 1.4.3.Cá p ƣơ g ê ê qua 40 đ ể đế u t 40 ện m i quan hệ bên liên quan mạ g ƣới 1.4.4 P 38 42 g ƣớ 43 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VỀ LIÊN KẾT GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUANĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG 50 2.1 MỤC TI U VÀ C U H I NGHI N CỨU 50 2.1.1 Mụ t g ê ứu 50 2.1.2 Các câu hỏi nghiên cứu .50 2.1.3 Phát triển giả thuyết nghiên cứu 50 2.2 TI N TR NH NGHI N CỨU 55 2.3 THI T K NGHI N CỨU 56 2.3.1 Nghiên cứu đ nh tính 56 2.3.2 Nghiên cứu đ ƣợng .57 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 61 K T QUẢ NGHI N CỨU Đ NH T NH 61 K T QUẢ NGHI N CỨU Đ NH LƢ NG 62 3.2.1 Mô tả mẫu khảo sát .62 3.2.2 Kết ạt độ g ợp tá 3.2.3.Kết đặ đ ểm chung mạ g ê ê qua để đế 63 ƣới liên kết bên liên quan đ ể đế Đà Nẵng 75 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ CÁC HÀM Ý CHO QUẢN 89 NH NG K T LU N VÀ THẢO LU N V K T QUẢ NGHI N CỨU 89 HÀM CHO C NG T C QUẢN L HẠN CH CỦ NGHI N CỨU VÀ Đ NH HƢỚNG NGHI N CỨU TRONG TƢƠNG L I Hạ ế Đề xuất g ê ứu g ê ứu tr g tƣơ g a ẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC 94 97 97 98 100 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CRM DNNVV : Quảnquan hệ khách hàng :a g ệp v a ỏ DMOs : Tổ chức RST : Du l ch thể thao khu vực STD : P át tr ể SUT : Du l SMMEs : Doanh nghiệp SNA : Phân tích mạ g ƣớ x NA : Phân tích mạ g ƣớ UNWTO : Tổ chức Du l ch Thế giới VH-TT&DL : Vă WTO : Tổ chức Du l ch Thế giới ý đ ể đến u đô t at ểt ề vữ g bền vững quy ô ỏ trung bình a u ội DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng g ês ƣợg Trang 3.1 T 3.2 Các hoạt động có hợp tác bên liên quan đ ể đế Đà Nẵng 63 3.3 Lý ợp tá 65 3.4 K ă tr g ạt độ g ợp tá 3.5 T 3.6 T g ês thông 3.7 Lựa ƣa t ợp tá đ vớ u vự ô g – tƣ v ạt độ g u đ ể đế Đà Nẵ g 72 3.8 T g ê quan 73 3.9 Các ă g 3.10 T ô tả 3.11 Cá Nẵ g 3.12 Kết 3.13 Cá tr s đ ƣ ng tính trung tâm liên kết g ƣớ g ĩ vự u 79 3.14 Đ ƣ g ổ g ấu tr 83 3.15 C sp ụ 3.16 Kết ƣớ t g ê tứ ĩ vự t a g a ê ê qua để đế Đà Nẵng ê ê qua ƣợ g tra đổ ợp tá qua ýđể u g s đ ƣ ể g 62 68 ợp tá g ữa ậ t ứ va tr g ê ả sát ợp tá ê 71 truyề ê ê đến cần hợp tác cải thiện 74 g ƣớ u g 75 g ƣớ đ ể đế Đà đ g ả t ết H tổ g t ể a trậ p ụm t 76 78 g ƣớ g ƣớ node 71 ê ê qua tr g 85 g 88 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình 1.1 Cá yếu t 1.2 Mơ ục tiêu phát triển bền vững nhóm bên liên quan (WTO, 1993) 23 1.3 Mơ 26 1.4 Mô tr g 1.5 ểu t ả đ ể Trang đế u ý đ ể đế ê ết tá g ƣớ u (N s 20 ƣợ g ê (á ê a ar ê qua ) 41 ) ết đ và đ ột 46 đ 1.6 1.7 ểu t ảg gầ g g ữa đ X Y 46 Between centrality mạng 47 1.8 tw tra ty stru tura 2.1 T ế tr 3.1 Sơ đ tổ g t ể ấu tr đ ể đế Đà Nẵ g 3.2 Sơ đ ấu tr centrality) t gt ể ệ ứ độ tru g t (Degree tru g t (centrality) 82 3.3 Sơ đ yp ƣớ u ụ 87 g g ƣớ ê ứu 48 56 g ƣớ ê ê ê qua ê qua tr g g 77 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài đ Ngày ay u đ tr t ột u ầu ô g t ể t ếu đƣợ tr g s g vă a x ộ ƣớ Về ặt tế u đ tr t ột tr g Cá ữ g gà ợ tế qua tr tế a g g t u ều ƣớ đ ều ôgtểp ủ v ệ t ù g u đ vớ sả p ẩ tầ g g a tă g tổ g t u ập tạ t ê Để đế b i nhiều bên ôg g ệp p ậ u át tr ể t ô g qua p át tr ể s ôgă vệ ề tế đƣợc coi sản phẩm du l ch tổng thể đƣợc cung cấp ê qua Tuy ê gà u ch nhiều qu c gia, nhiều vùng thực tế lại bao g m phân mảnh m i quan hệ kinh a Để cung cấp trải nghiệm giá tr , mang lại thỏa mãn cao cho du đ ỏ ê ết p i hợp bên liên quan toàn đ ể đến Sự hợp tác ô g ty a tr g ĩ vực du l ch với doanh nghiệp du l ch với tổ chức khác yêu cầu chiế ƣợc phát triển du l ch cho khu vực (Augustyn & Knowles, 2000; Telfer, 2001; Tinsley & Lynch 2001) Sự hợp tác t tranh tổ chức kinh doanh du l ch yếu t p át tr ể ề vữ g ột đ ể đến u n tạ đ ng th i với cạnh tạo nên t ô g Sự phát triển bền vững đ ể đến du l ch liên quan quan tr ng tham gia hữu hiệu tổ chức quản lý thuộc quyề Nà ƣớc việc quản lý tiếp th đ ể đến (Presenza Cipollina, 2008; Rodolfo Baggio, 2008) Hợp tác êê qua đƣợ xá đ nh có lợi cho tất nhà cung cấp sản phẩm du l để tạo sáng kiến tiếp th a (Hwa g tg 2002; Leslie McAleenan, 1990; Morrison 1998), chia sẻ kiến thứ gu đến ngành du l ch, Diễn đ n oan ng iệp Việt Nam [91] Tô Ng c Th nh (2016), Đng quản tr chuỗi cung ứng du l ch, Tạp chí Du l ch Các trang w [92] http://vietnamfinance.vn/dien-dan-vnf/hop-tac-cong-tu-va-kha-nangcanh-tranh-diem-den-trong-nganh-du-lich-20151210230408193.htm [93] http://esrt.vn/default.aspx?portalid=1&tabid=454&docid=620&pageid=2636 [94] http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/19792 [95] http://www.baodanang.vn/channel/5404/201512/tren-5-trieu-luot-khachden-da-nang-nam-2016-2461646/ [96] http://faculty.ucr.edu/~hanneman/ PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 C C LĨNH VỰC DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG ĐƢ C X C ĐỊNH CHO PHỎNG VẤN Lĩnh vực Các tổ chức cung cấp d ch vụ ƣu tr tr ) Các tổ chức cung cấp d ch vụ ă u café, ) í hiệu ( g( sạ àg à g r s rt ar Công ty cung cấp d ch vụ vận chuyể ô tô, taxi ) ( áy ay Cá v đặc sả đ a p ƣơ g a g ƣu ệ t uê x L2 áy L3 L4 Công ty lữ hành Cá tổ L1 L5 ứ đầu tƣ/ a u vu g ả tr đ ể u L6 Cá v tổ chức kiện L7 H ệp ộ L8 Cá tổ ) u ch ứ đà Cơ qua ý tạ g ê ứu (trƣ ƣớ u g đạ vệ g ê ứu L9 L10 PHỤ LỤC 02 DANH S CH THAM GIA PHOẢNG VẤN CHU NS U ( NGHI N CỨU ĐỊNH T NH Tên đơn vị tham gia vấn K sạ M us Blue Ocean hotel N à g Ta u (N ật ả ) N àg ể Tax àg ôg Ng Lĩnh vực kinh oanh u ịch hoạt động Chức vụ vị trí c ng việc ngƣời vấn L1 Quả ý L1 Quả ý L2 Quả ý L2 C ủ s ữu L3 Tax Đà Nẵ g Trƣ L3 Cô g ty ữ Mart V ta trav Công ty ữ V ệt Đà L5 g p g tà Quả ý Quả ý kinh doanh L5 Quả ý Nà L6 Quả ý át tu g Nguyễ H ể L6 Trƣ L6 P Đà Nẵ g L8 Củt TP Đà Nẵ g L8 Tà 14 Trƣ g Ca Đẳ g T ƣơ g Mạ L9 Trƣ g a u 15 K a u Trƣ g a u K u u 10 N ĩ 11 ả tà g đ 12 H ệp ộ ắ Că u 13 H ệp ộ ữ ĐN gp g ế g ệp ộ v ê ệp ộ ĐH K tế ĐN L9 16 Tru g t tổ ứ ễ ộ Đà Nẵ g ệ L10 Trƣ g p g u L10 Trƣ g p g 17 S vă a T ể t a Đà Nẵ g PHỤ LỤC 03 C C BẢNG ẾT QUẢ PH N T CH DỮ LIỆU TỪ PHẦN MỀM UCINET 6.0 hn m tả mạn lưới ết iểm đ nh mật đ ản iểm đ nh tư n qu n iữ m trận li n ết QAP MATRIX CORRELATION Bivariate Statistics Value Signif Avg SD P(Large P(Smal 1.Pearson Correlation 0.881 0.000 -0.000 0.038 0.000 1.000 2.Simple Matching 0.959 0.000 0.878 0.018 0.000 1.000 3.Jaccard Coefficient 0.920 0.000 0.033 0.020 0.000 1.000 4.GoodmanKruskal Gamma 1.000 0.000 -0.072 0.294 0.000 1.000 1060.00 0.000 3122.50 106.486 1.000 0.000 5.Hamming Distance Ngu n: Kết phân tích từ d liệu s cấp thu thập nghiên cứu ản ết ph n t ch c m th o m trận thứ ậc tron mạn lưới PHỤ LỤC 04 PHIẾU HẢO S T SỰ LI N ẾT CỦA B N LI N QUAN TRONG MẠNG LƢỚI ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG Xin chào quý doanh nghiệp v ! Tôi tên Võ Lê Xuân Sang, hiệ tô đa g t cứu liên kết bên liên quan mạng ực hiệ đề tài “Nghiên ƣới điểm đến Đà Nẵng nhằm khảo sát hiệu hoạt động quản lý tiếp th ƣới du l ch tạ đ ể đế Đà Nẵ g đề xuất giải pháp nhằ liên kết, hợp tác cấp d ch vụ du l Để mạng ê u ê qua g ƣ nâng cao chất ƣợng cung tr g g đƣợc kết g p t g a tă gsự ƣớc đề tài, mong nhậ đƣợc hợp tác quý Doanh nghiệp (Đơ v ) việc tham gia trả l i phiếu khảo sát Thông tin Doanh nghiệp (Đơ cho mụ đ g ê ứu đề tài, ngồi ra, chúng tơi hồn tồn khơng sử dụng cho mụ đ Anh/Ch ch o th m vui l n i v ) cung cấp, ch sử dụng hoạt đ n iết l nh vực u l ch mà c n inh o nh t nh ch đ n ằng cách khoanh tròn vào s tư n ứng: í hiệu Lĩnh vực Các tổ chức cung cấp d ch vụ ƣu tr tr ) ( Các tổ chức cung cấp d ch vụ ă u café, ) g( sạ g Công ty cung cấp d ch vụ vận chuyể ô tô, taxi ) ( áy ay Cá v đặc sả a g ƣu ệ àg r s rt ar t uê x đ a p ƣơ g L1 L2 áy L3 L4 Lĩnh vực í hiệu Công ty lữ hành Cá tổ L5 ứ đầu tƣ/ a u vu g ả tr đ ể u L6 Cá v tổ chức kiện L7 H ệp ộ du l ch L8 Cá tổ ) ứ đà tạ g ê Cơ qua ý ứu (trƣ g đạ vệ g ê ứu ƣớ u L9 L10 nh h h vui l n đ cho iết v n inh o nh h n uồn inh ph hoạt h chủ ếu n củ đ n v nh của:   ƣớ Nà Tƣ nh h vui l n cho iết nhữn hoạt đ n mà đ n v th m i hợp t c với c c n li n qu n h c tron hoạt đ n Đà Nẵn : 1.Quy hoạ x y ựg sá Hợp tá tr g đầu tƣ p át tr ể Quả ýa 4.Tiếp th đ ể p át tr ể u đế (đ vớ t trƣ g tr 5.Tiếp th sản phẩm du (đ vớ t 6.Cung cấp sản phẩ / vụ u ch P át tr ể t Cu g vụ để tƣ vấ trƣ g tr g ƣớc/qu c tế) u u C a sẻ t ô g t xu ƣớ g t trƣ g trợ gu ự u g ƣớc/qu c tế) trƣ g ấp t ô g t C a sẻ ự ) đ ể đế s hạ tầng dự án du l ch trật tự a t P át tr ể sả p ẩ u (quỹ t ề tệ ô g u g ệ m nh c u l ch Lê ết tr g ạt độ g vậ Lê ết tr g ạt độ g ƣu trữ ế Hợp tá tr 5Hợp tá tr g áạt độ uyể g tà trợ g ảo hiểm hàng hóa vật chất, tài sả 6Đà tạ p át tr ể gu gƣ ự u 17.Các hoạt động khác (vui lòng cho biết cụ th )…… ron năm qu tổ chức củ làm việc với c c đ n v hoạt đ n vui l n nh h c qu n hệ hợp t c h h c thu c nhữn hợp t c liệt cu cho iết mức đ tr n v o n ng p ng vui ng đ trống) hợp t c tron qu n hệ l nh vực n u s u đ nhữn Đà Nẵn h Nếu c hn c c m i qu n hệ đ n n o m An ựa c ọn oan ông ợp t c Qua Qua Lĩ vực ệ tra ê đổ thông tin Qua ệ kinh doanh Qua ệ đạ ệ ệ đ tá ( ê /nhƣợ doanh) quyề t ƣơ g Các tổ chức cung cấp d ch vụ ƣu tr Các tổ chức cung cấp d ch vụ ă u ng Công ty cung cấp d ch vụ vận chuyển 4 Đơ v kinh doanh hàng ƣu ệ đặc sả đ a p ƣơ g Công ty lữ hành g Qua ệ ê Lĩ vực tra đổ thông tin Qua ệ kinh doanh Qua ệ đ tá ( ê doanh) Qua ệ đạ ệ /nhƣợ g quyề t ƣơ g Cá tổ a ứ đầu tƣ/ u vu gả Cá v tổ chức kiện H ệp ộ Cá tổ ứ đà tạ g ê ứu Cơ qua ý ƣớ u tr để u u ch Nhữn điều s u đ nh h cho l o mà đ n v củ m nh đ thực hợp t c với c c đ n v h c tron hoạt đ n u l ch: Khai thác lợi tƣơ g đ i t l ch, v tr tr g g a t ƣơ g hạ tầ g g đ i tác tài nguyên du s vật chất kỹ thuật ngu n lực khác Tă g u ất ƣợ g sả p ẩ tă g ệu a t u Giả p t ếp t t ga vụ g ả gátà g t ƣơ g ệu g ả đầu sả p ẩ p ạt độ g KD T ết tr ệ g vấ vấ đề ễ g đƣợ g ả ợp tá đề p ứ tạp Hợp tá p át tr ể sả p ẩ u tạo m i liên kết việc xây dựng tour, tuyến thu hút khách du l ch 6Gả đƣợ u t uẫ p trá g ữa tổ ứ đƣợ ữg p v ệ g ả T á;t đẩy tập ô g v ệ ế t ứ t ề ă g đ tá đẩy sá g tạ ă g ự ỹ ă g g ữa ê ta g a hợp tá Nhiều bên liên quan tham gia ợp tá t đẩy chấp nhận xã hội tă g ệu t ự ệ đ vớ quy quy đ sách tạ đ ể đến Tạ sứ tr g v ệ đề xuất ý ế để ả t ệ p ù ợp tr g t ự tế đƣa sá đƣợ ấp t đẩy trình hợp tác dân chủ hóa 10 Kết hợp ngu n lự kinh doanh Tra đổ gu ôgvệ Nắ a t ôg t ậ ế g ảm thiểu đƣợc rủi ro gu t ô g t àg ê g tạ ữ g gu t ô g t đƣợ sá ều xu ƣớ g p át tr ể t ết g t ệu để t ê ê tr g ếu u Cơ ội lớ vệ t đẩy đạt đƣợ ụ t x ộ g a ợ p tế p át tr ể tế u vự ế ƣợ p át tr ể u ề vững K (vui lòng cho biết cụ th )……………………………………………………… hi t m đ n v để hợp tác, tổ chức Anh/Ch thư n th ch ph i hợp h n với đ i tượn ưới đ :   Cá v N ƣớ Cá v tƣ h o nh h việc hợp t c với c c tổ chức h c Đà Nẵn tron hoạt đn inh o nh quản l u l ch c mức đ qu n tr n ông quan trọng n t ường uan trọng ất quan trọng hi thực hợp t c với c c đ n v p nhữn h hăn ưới đ : K p Ngu Tr tr ê ệ g ữa độ gu n nhân lự T độ p ê yếu ợp t ếu t 7C sá a ƣa đ g ộ ều ợp ý a ệu uyế ất ập ợp tá t ếu ự ê vớ ê T ếu quy tr ộ tr p ứ tạp à gả g ệ ê đ u t uẫ tr g ợ Kôg N đ g t uậ t đƣợ ết ợp tá ặt ): ẽ; quy đ t ủ tụ N ƣớ ứ tr t ếu g p át tr ển sản ạnh tranh gay gắt g ữa tổ ứ g đƣợ đẳ g g ữa t ôgt a gađ tr g ợp tá (vui lòng cho biết cụ u ch ợp tá g ộc lộ nhiều yếu ế ạch ất g ả ậ vấ đề g ữa tổ ứ u g g ữa ê t a g a Một s t v ê ữgtà vê 5Ká t t g a để t t ể tự đ g ợp tá ế t ếu & ô g p ổ ế 10 Công tác giám sát tổ chức thực hiệ dẫ đến tình trạ g ợp tá ôgt T tổ ứ tr tá Sự liên kết ý đ a p ƣơ g tổ phẩ ƣa ệu quả, mang tính hình thức 9Nữg nh ch đ g ợp tá ự 5Tôgt rộ g r h c tổ chức củ ột vấ đề ả t v ê tr g ợp tá au g g p đ đạt đƣợ u ƣ g ợ nh tru ền th n đ n v h c là:  ộ Hộ t ả mà tổ chức củnh h tr o đổi hợp t c với g t a  Đệ t ( đ  T ƣ t đ ệ tử   uậ độ g) a ax Gặp gỡ tra đổ trự t ếp Thông qua mạng xã hội 10 ổ chức củ n h h thư n hợp t c với c c đ n v h c th o h nh thức c t c ọn  h nh thức: n t ức ả vă tra ết ợp tá  h n ch nh thức: ế ế ụ t ể đƣợ tra đổ g ữa á ýgá gẫu ê sá t ể ôg tứ 11 h o nh h c n i tăn hợp tác giữ c c n li n q un để cải thiện việc thực chức năn quản l điểm đến ưới đ cho Đà Nẵn  Quy hoạ đ ể đến du l ch (phát triển chiế ƣợc tầ  P át tr ể gu ự để để đế ) đế  Tiếp th đ ể đến du l ch  Tạơ trƣ ng thích hợp cho phát triển du l ch (thuế, pháp luật quy đ nh, chế độ ấp p p ạt độ g )  Phát triển ngu n nhân lự  Quản lý hài ấp ẫ s g s g u g vớ v ệ p ất ƣợ g tƣ vấ tr độ a u (p át tr ển ết ợp đ ể đế ý đ ểm du l ày vớ vụ doanh nghiệp du l ch, ) au g a Anh/ Ch có th vui lòng cho biết thêm thơng tin: Tê g ty /C : V trí cơng việc Anh/Ch : S ă /Ch làm việc công ty:………………………………………………… in ch n thành c m n i p đỡ Anh/Ch ! ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ LÊ XUÂN SANG NGHIÊN CỨU SỰ LIÊN KẾT CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG MẠNG LƢỚI ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh... hệ bên liên quan mạ g ƣới 1.4.4 P 38 42 g ƣớ 43 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VỀ LIÊN KẾT GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUAN Ở ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG 50 2.1 MỤC TI U VÀ C U H I NGHI N CỨU... tiễn nghiên cứu hợp tác biên liên quan quản lý tiếp th nghiên cứu đ ể đ ể đến du l ch việc tiếp cận lý thuyết mạ g ƣới đến du l ch T đ ứng dụ g để nghiên cứu đặ đ ểm liên kết bên liên quan mạ g
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự liên kết của các bên liên quan trong mạng lưới điểm đến đà nẵng , Nghiên cứu sự liên kết của các bên liên quan trong mạng lưới điểm đến đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn