Quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đăk lắk

119 21 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN XUÂN BÁCH QUẢN ĐẦUXÂY DỰNG SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Đà Nẵng, Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Phan Xuân Bách MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .3 Phƣơng pháp nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu Điểm luận văn 7 Cấu trúc luận văn CHƢƠNG LUẬN VỀ ĐẦUXÂY DỰNG CSHTGT VÀ QUẢN ĐẦUXÂY DỰNG CSHTGT TỪ NGUỒN VỐN NSNN .8 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦUXÂY DỰNG CSHTGT .8 1.1.1 Vai trò đặc điểm đầuxây dựng CSHTGT 1.1.2 Vai trò đặc điểm đầutừ nguồn vốn NSNN 1.2 NỘI DUNG QUẢN ĐẦU TƢ CSHTGT TỪ NGUỒN VỐN NSNN11 1.2.1 Khái niệm quản đầu tƣ CSHTGT từ nguồn vốn NSNN 11 1.2.2 Quy hoạch đầu tƣ CSHTGT từ nguồn vốn NSNN 12 1.2.3 Thực quản chuẩn bị đầu tƣ CSHTGT từ nguồn vốn NSNN13 1.2.4 Lập thực kế hoạch vốn NS đầuxây dựng CSHTGT 14 1.2.5 Quản chất lƣợng đầu tƣ CSHTGT từ nguồn vốn NSNN .15 1.2.6 Thực công tác giám sát đánh giá đầu 19 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUẢN ĐẦUXÂY DỰNG CSHTGT TỪ NGUỒN VỐN NSNN 20 1.3.1 Đặc điểm tự nhiên địa phƣơng 20 1.3.2 Tình hình phát triển kinh tế -xã hội địa phƣơng 20 1.3.3 Khả máy quản chế quản đầu .21 1.4 KINH NGHIỆM CỦA TỈNH NGHỆ AN VÀ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG .23 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN ĐẦUXÂY DỰNG CSHTGT TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CỦA TỈNH ĐẮK LẮK .25 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI ĐẦU TƢ CSHTGT TỪ NGUỒN VỐN TỈNH ĐẮK LẮK 25 2.1.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Đắk Lắk ảnh hƣởng tới đầu tƣ CSHTGT từ nguồn vốn NSNN 25 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk ảnh hƣởng tới đầu tƣ CSHTGT từ nguồn vốn NSNN 26 2.1.3 Khả máy quản chế quản đầu tƣ 31 2.2 TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ CSHTGT TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH ĐẮK LẮK 33 2.2.1 Tình hình đầu tƣ CSHTGT từ nguồn vốn ngân sách tỉnh ĐắkLắk 33 2.2.2 Đóng góp đầu tƣ CSHTGT từ nguồn vốn ngân sách vào phát triển kinh tế xã hội 38 2.3 TÌNH HÌNH QUẢN ĐẦU SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CỦA TỈNH 42 2.3.1 Thực trạng quy hoạch đầuxây dựng CSHTGT 42 2.3.2 Thực trạng công tác quản chuẩn bị đầu 48 2.3.3 Thực trạng lập thực kế hoạch vốn NS cho xây dựng CSHTGT 62 2.3.4 Thực trạng quản chất lƣợng đầuxây dựng CSHTGT từ nguồn vốn NSNN .66 2.3.5 Thực trạng công tác giám sát đánh giá đầu 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG .71 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN ĐẦU TƢ CSHTGT TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH ĐẮK LẮK 75 3.1 SỞ CỦA CÁC GIẢI PHÁP .75 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội tỉnh đến năm 2020 75 3.1.2 Định hƣớng mục tiêu phát triển sở hạ tầng giao thông tỉnh đến năm 2020 77 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN ĐẦU SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CỦA TỈNH 78 3.2.1 Hoàn thiện công tác quy hoạch đầu tƣ CSHTGT 78 3.2.2 Hồn thiện cơng tác quản chuẩn bị đầu tƣ CSHTGT .80 3.2.3 Cải thiện công tác lập thực kế hoạch vốn NS cho CSHTGT nhằm huy động nguồn lực .83 3.2.4 Cải thiện quản chất lƣợng đầuxây dựng CSHTGT từ nguồn vốn NSNN 85 3.2.5 Tăng cƣờng công tác giám sát, đánh giá đầu 88 3.2.6 Một số giải pháp khác 89 KẾT LUẬN CHƢƠNG .91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa CSHTGT sở hạ tầng giao thông NSNN Ngân sách nhà nƣớc BOT Dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao BT Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao PPP Phƣơng thức Đối tác công- tƣ GDP Giá trị tổng sản phẩm UBND Ủy ban nhân dân GTNT Giao thông nông thôn QL Quốc lộ KCHTKT Kết cấu hạ tầng kỹ thuật QHPTGT Quy hoạch phát triển giao thông Km Ki lô mét GTVT Giao thông vận tải XDCB Xây dựng UBND cấp huyện UBND huyện, thị xã Buôn Hồ Thành phố Buôn Ma Thuột DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk 29 2.2 Giá trị cấu vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn ngân sách tỉnh theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2004-2013 34 2.3 Tình hình thực cơng tác quy hoạch giao thơng 2004-2013 44 2.4 Tình hình thẩm định dự án đầu tƣ CSHTGT 2004-2013 49 2.5 Tình hình thẩm định phê duyệt dự tốn CSHTGT 2004-2013 52 2.6 Tình hình quản đấu thầu CSHTGT 2004-2013 53 2.7 Tình hình hoạt động doanh nghiệp lĩnh vực đầuxây dựng 56 2.8 Đánh giá lực hoạt động đơn vị hoạt động xây dựng 56 2.9 Tình hình thực kế hoạch vốn NS cho xây dựng CSHTGT 64 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Tốc độ tăng vốn đầu tƣ XDCSHTGT từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2004-2013 36 2.2 Tỷ trọng vốn đầu tƣ CSHTGT nguồn vốn ngân sách dành cho đầu tƣ XDCB tỉnh Đắk Lắk 36 2.3 Tổng giá trị tốc độ tăng giá trị XDCB đƣợc đầutừ nguồn vốn NSNN 37 2.4 Quan hệ tăng trƣởng vốn đầutừ NS cho CSHTGT % tăng trƣởng GDP tỉnh Đắk Lắk 38 2.5 Khối lƣợng vận tải hàng hóa hành khách địa bàn tỉnh từ đầu tƣ CSHTGT qua năm 39 2.6 Kế hoạch vốn cho CSHTGT từ nguồn vốn NSNN tỉnh Đắk Lắk 61 2.7 Tình hình giải ngân kế hoạch vốn cho CSHTGT từ NSNN tỉnh Đắk Lắk 64 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đắk Lắk tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, nằm khu vực trung tâm vùng Phía Bắc giáp với tỉnh Gia Lai, phía Nam giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Tây Nam giáp tỉnh Đắk Nơng, phía Đơng giáp tỉnh Phú n Khánh Hòa, phía Tây giáp với Vƣơng quốc Cămpuchia Tỉnh 15 đơn vị hành chính, bao gồm: thành phố Bn Ma Thuột (trung tâm tỉnh lỵ), thị xã Buôn Hồ 13 huyện Ea H'leo, Ea Súp, Krông Năng, Krông Búk, Buôn Đôn, Cƣ M’Gar, Ea Kar, M’Đrăk, Krông Pắk, Krông Bông, Cƣ Kuin, Krông Ana huyện Lắk (gọi chung UBND cấp huyện) Diện tích tự nhiên tồn tỉnh 13.125 km 2, dân số trung bình năm 2013 1.810 nghìn ngƣời, chiếm 24% diện tích 36,3% dân số vùng Tây Nguyên Mật độ dân số trung bình tồn tỉnh 138 ngƣời/km2 Đắk Lắk nhiều tuyến đƣờng giao thơng quan trọng nối liền với tỉnh vùng Tây Nguyên Duyên hải miền Trung quốc lộ 14 chạy xuyên dọc tỉnh, nối Đắk Lắk với Gia Lai (phía Bắc) với Đắk Nơng (phía Nam); quốc lộ 26 nối tỉnh với thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa quốc lộ 27 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hai trung tâm du lịch lớn nƣớc Mạng giao thơng liên vùng điều kiện cho Đắk Lắk mở rộng giao lƣu với tỉnh vùng Tây Nguyên Duyên hải miền Trung, miền Đông Nam nƣớc, tăng cƣờng khả liên kết, hợp tác Đắk Lắk với tỉnh mở rộng thị trƣờng hợp tác kinh tế Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk nhƣ tỉnh khác vùng Tây Nguyên đƣợc Nhà nƣớc quan tâm đầuthông qua Nghị số 10-NQ/TW Quyết định 168/2001/QĐ-TTg số sách ƣu đãi khác, tiềm lực kinh tế Đắk Lắk bƣớc phát triển mới; sở hạ tầng giao thông bƣớc đƣợc đầu tƣ hoàn thiện thêm nhƣ tỉnh lộ (đƣờng liên tỉnh), đƣờng huyện (đƣờng liên xã), đƣờng xã (nội vùng xã) đƣờng chuyên dùng; đời sống nhân dân bƣớc đƣợc cải thiện Đó tảng cho trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, năm qua, tốc độ tăng trƣởng kinh tế bình quân đạt 7,17%/năm Tính đến năm 2013, tổng sản phẩm xã hội (theo giá so sánh 2010) đạt 34.628 tỷ đồng, đó: Ngành nơng, lâm, ngƣ nghiệp 15.551 tỷ đồng, ngành công nghiệp - xây dựng 5.787 tỷ đồng, ngành dịch vụ 13.290 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu ngƣời theo giá thực tế 28,82 triệu đồng…, đời sống nhân dân ngày đƣợc cải thiện Bên cạnh thành tựu đạt đƣợc, việc sử dụng nguồn vốn đầutừ ngân sách nhà nƣớc cho đầusở hạ tầng giao thông chiếm tỷ trọng đầu tƣ lớn so với ngành lĩnh vực khác, nhƣng lại nhiều tồn cần phải khắc phục Ngay từ khâu lập quy hoạch, thiết kế, đấu thầu, thi công quản đầuxây dựng… hiệu việc đầu tƣ mang lại chƣa cao, thất thốt, lãng phí nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc tiếp diễn Làm để quản đầuxây dựng đem lại hiệu kinh tế -xã hội cao tình hình nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc hạn chế, đặc biệt dự án đầuxây dựng sở hạ tầng giao thông, sử dụng mục tiêu khoản đóng góp từ nguồn thu nhân dân cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội vấn đề cần giải tỉnh Đắk Lắk thời gian tới Đề tài “ Quản đầu xây dựng sở hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đắk Lắk ” đƣợc giải góp phần nâng cao hiệu nguồn đầu tƣ Mục tiêu nghiên cứu - Khái quát luận quản đầuxây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc sở cho nghiên cứu; - Đánh giá thực trạng quản đầuxây dựng sở hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đắk Lắk; PHỤ LỤC PL 01 Bản đồ hành tỉnh Đắk Lắk PL 02 Diện tích, dân số mật độ dân số năm 2013 Chỉ tiêu TỔNG SỐ Diện tích (Km ) Dân số trung bình Mật độ dân số (Ngƣời) (Ngƣời/km ) 13.125,37 1.810.000 3.225,44 377,18 350.300 901,11 Huyện : Ea H'leo 1.335,12 125.373 93,72 Huyện : Ea Súp 1.765,63 62.622 35,40 Huyện : Krông Năng 614,79 121.653 197,48 Huyện :Krông Búk 357,82 60.012 167,38 Huyện : Buôn Đôn 1.410,40 62.425 44,17 Huyện : Cƣ M'Gar 824,43 168.420 203,88 Huyện : Ea Kar 1.037,47 147.104 141,51 Huyện : M'Đrắk 1.336,28 69.152 51,65 625,81 203.519 324,56 1.257,49 90.306 71,67 356,09 84.211 236,02 1.256,04 62.697 49,82 14 Huyện : Cƣ Kuin 288,30 102.058 353,29 15 Thị xã : Buôn Hồ 282,52 100.149 353,78 TP Buôn Ma Thuột 10 Huyện : Krông Pắc 11 Huyện : Krông Bông 12 Huyện : Krông Ana 13 Huyện : Lăk Nguồn: NGTK tỉnh Đăk Lăk năm 2013 PL 03.Tình hình lao động tỉnh Đắk Lắk phân theo loại hình kinh tế đến năm 2013 Khu vực kinh tế Stt Chỉ tiêu Tổng số Nhà nƣớc Ngoài Nhà nƣớc Khu vực vốn đầu tƣ nƣớc ngồi Năm 2005 771.683 69.090 702.521 72 Năm 2006 820.807 74.693 746.021 93 Năm 2007 871.149 80.146 790.899 104 Năm 2008 903.300 84.007 819.186 107 Năm 2009 913.493 85.868 827.362 263 Năm 2010 930.446 87.461 842.301 684 Năm 2011 954.090 91.345 862.038 707 Năm 2012 981.270 92.302 888.071 897 Năm 2013 1.006.103 93.232 911.968 903 Tăng BQ (%) 3,37 3,82 3,32 37,18 Nguồn: NGTK tỉnh Đăk Lăk năm 2013 PL 04 Tăng trƣởng kinh tế theo GDP theo giá so sánh 2010 chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 20042013 STT Chỉ tiêu ĐVT Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Tăng trƣởng 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 16.095 17.583 18.929 21.475 23.346 25.485 27.695 30.348 32.564 34.628 7,17 BQ % Tổng GDP theo giá so sánh 2010 1.1 Nông lâm thủy sản Tỷ đồng 10.326 10.610 10.535 11.995 12.633 13.342 13.906 14.629 15.201 15.551 3,53 1.2 Công nghiệp, xây dựng Tỷ đồng 1.444 2.021 2.654 2.950 3.291 3.700 4.361 5.146 5.604 5.787 12,46 1.3 Thƣơng mại, dịch vụ Tỷ đồng 4.325 4.952 5.740 6.530 7.422 8.443 9.428 10.573 11.759 13.290 10,45 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - cấu kinh tế 2.1 Nông lâm thủy sản % 64 60 56 56 54 52 50 48 47 45 - 2.2 Công nghiệp, xây dựng % 11 14 14 14 15 16 17 17 17 - 2.3 Thƣơng mại, dịch vụ % 27 28 30 30 32 33 34 35 36 38 - Nguồn: NGTK tỉnh Đăk Lăk năm 2008; 2013 PL 05 Bản đồ quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Đắk Lắk đến 2020 Nguồn: Quy hoạch KT-XH tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020 PL 06 Hiện trạng loại đường tỉnh Đắk Lắk đến năm 2013 Số TT Danh mục Tổng số (km) Toàn tỉnh Cấp đƣờng Loại mặt đƣờng (km) BTN 11162,8 494 576,5 337 LN + BTXM Cấp phối 3077 7587,7 402 Quốc lộ QL 14 126 III-IV 126 QL 26 119 III-IV 119 31 QL 27 88,5 III-IV 67,5 QL 14C 68,5 IV QL 29 68,5 IV QLTrƣờngSơn Đông 106 V II Đƣờng tỉnh 457 ĐT 687 (TL 7) 14 IV 14 ĐT 688 (TL 8) 35 IV 35 ĐT 689 (TL 9) 27 IV 27 4 ĐT 690 (TL 10) 20 IV ĐT 691 (TL 11) 64 IV 64 ĐT 692 (TL 12) 53 IV 53 19 ĐT 693 (TL 13) 40 IV 30 ĐT 695 (TL 15) 29 IV ĐT 696 (TL 16) 42 IV 10 ĐT 697 (TL 17) 67 IV 11 ĐT 697E (TL 19A) 15 IV 12 ĐT 698 (TL 18) 27 IV 27 13 ĐT 699 (TL 19) 24 IV 24 751,1 218,5 (cái) I III Đƣờng đô thị 21 Cầu, ngầm 21 114 26 68,5 20 20 48,5 4,5 101,5 24 52 88 157 248 20 19 10 10 14 42 67 19 15 495,6 251,5 15 ’ H Cƣ M Gar 56,1 25 Huyện Buôn Đôn 10 Huyện Ea Súp 23 13,5 9,5 Huyện Krông Búk 8,8 8,8 Thị xã Buôn Hồ 146,5 48,1 98,4 H Krông Năng 22 14,6 7,4 Huyện Krông Pak 62 34 28 Huyện Ea Kar 45,4 21,8 23,6 H Krông Bông 25 9,2 15,8 10 Huyện M’Đrak 13,7 10,5 3,2 11 Huyện Lăk 19,8 13 6,8 12 Huyện Krông Ana 32,9 24,2 8,7 13 Huyện Ea H’leo 33 27 5,9 14 Huyện Cƣ Kuin 5,2 4,2 247,7 247,7 1403,8 954,4 449,5 67 V-VI 168,3 20,9 14 30 V-VI 16,5 13,5 239 V-VI 119,3 119,7 15 TP Buôn Ma Thuột IV Đƣờng huyện ’ 189,1 31,2 H Cƣ M Gar Huyện Buôn Đôn Huyện Ea Súp Huyện Krông Búk 23 V-VI 23 Thị xã Buôn Hồ 64 V-VI 64 H Krông Năng Huyện Krông Pak Huyện Ea Kar H Krông Bông 152,8 V-VI 130,8 22 67 V-VI 42,1 24,9 204,6 V-VI 130,3 74,3 78 V-VI 41,5 36,5 V-VI 96,8 25 11 Huyện Lăk 53,5 V-VI 44,5 12 Huyện Krông Ana 51,5 37,3 14,2 10 Huyện M’Đrak 121,8 V-VI 13 Huyện Ea H’leo 83,5 V-VI 77,5 14 Huyện Cƣ Kuin 46 V-VI 34 12 3220,1 GTTNA 891,3 2328,8 118 4754,3 466,8 4287,5 4079,3 GTTNB 466,8 3612,5 V Đƣờng xã VI Các đƣờng khác Đƣờng thôn, buôn Đƣờng chuyên dùng cho N L 675 675 Nguồn: Quy hoạch giao thông tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020 PL 07: Bản đồ quy hoạch giao thông đường tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 Nguồn: Quy hoạch giao thông tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020 PL 08 :Danh mục dự án đầu tƣ CSHTGT đƣợc phê duyệt chƣa đầu tƣ kỳ quy hoạch (DA, công Tổng mức đầunguồn vốn Chủ đầu tƣ TỔNG SỐ Tổng Giao thông STT Tổng số dự án trình) mức đầu Giao Các ngành, thơng lĩnh vực tƣ (đồng) khác Trong chia theo nguồn vốn NS TW NS tỉnh hỗ trợ 546 292 7.318.645 4.743.943 2.574.702 1.510.798 4.993.039 814.808 485 238 6.331.821 3.847.322 2.484.499 1.510.798 4.227.641 593.382 A Khối huyện UBND huyện M' Drăk 10 289.778 177.156 112.622 40.977 248.801 - UBND huyện Buôn Đôn 13 216.524 163.026 53.498 84.474 132.050 - UBND huyện Cƣ M'gar 24 11 640.826 320.975 319.851 274.532 256.314 109.980 UBND huyện Krông Ana 43 10 248.772 174.686 74.086 79.369 165.823 3.580 UBND TP BMT 30 26 561.515 514.937 46.578 108.762 255.596 197.157 UBND TX Buôn Hồ 14 441.136 308.371 132.765 2.413 325.245 113.478 UBND huyện Cƣ Kuin 44 26 311.069 170.875 140.194 - 311.069 - UBND h.Krông Năng 41 22 376.349 196.049 180.300 162.589 202.363 11.397 UBND h Krông Bông 34 13 292.092 143.966 148.126 26.208 229.088 36.796 10 UBND huyện Ea H'leo 19 11 345.726 211.272 134.454 157.747 180.189 7.790 11 UBND huyện Ea Sup 18 13 932.999 405.624 527.375 459.681 473.318 12 UBND huyện Krông Buk 49 14 544.123 439.514 104.609 4.700 504.005 35.418 13 UBND huyện Krông Pắc 72 34 590.261 337.495 252.766 61.336 478.154 50.771 14 UBND huyện Lắk 66.672 27.185 39.487 16.854 49.818 15 UBND huyện Ea Kar 73 42 473.979 256.191 217.788 31.156 415.808 27.015 B Khối Sở, ngành 61 54 986.824 896.621 90.203 - 765.398 221.426 Sở Giao thông vận tải 9 288.888 288.888 - 288.888 Công ty TNHH MTV quản đô thị Môi trƣờng 52 45 697.936 607.733 90.203 476.510 221.426 Nguồn: Quy hoạch giao thông tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020 PL 09: Dự kiến tổng vốn đầu phân kỳ vốn đầu CSHTGT theo quy hoạch phê duyệt TT Danh mục Tổng số Kinh phí Giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn (km) (Tỷ 2013- 2016- 2021- đồng) 2015 2020 2030 Toàn tỉnh 16.931 89.235 22.559 34.715 31.961 I Các quốc lộ 685,85 32725 8609 2331 21785 QL 14 125 26.134 4.349 QL 26 119 1.358 741 617 QL 27 88,5 1.167 777 390 QL 14C 68,5 568 358 210 QL Trƣờng Sơn Đông 110 1.650 990 660 QL 29 174,85 1.848 1.394 454 II Các tuyến đƣờng tỉnh 961 9247 3644 5423 A Nâng cấp cải tạo tuyến cũ 179 2070 1751 319 ĐT 688 (TL 8) 35 476 342 134 ĐT 689 (TL 9) 27 277 277 ĐT 690 (TL 10) 20 184 184 ĐT 692 (TL 12) 53 636 563 73 ĐT 695 (TL 15) 29 248 185 63 ĐT 697E (TL 19A) 15 249 200 49 B Nâng cấp kéo dài tuyến 263 2704 657 2047 ĐT 687 (TL 7) 31 261 119 142 ĐT 693 (TL 13) 40 368 114 254 ĐT 697 (TL 17) 81 892 142 750 21.785 180 10 ĐT 698 (TL 18) 37 489 70 419 11 ĐT 699 (TL 19) 74 694 212 482 459 3933 1236 2697 12 ĐT 687B (TL 19C) 55 495 90 405 13 ĐT 690 20 228 228 14 ĐT 693B (TL 13B) 35 255 45 210 15 ĐT 693C (TL 13A) 33 267 162 105 16 ĐT 694B (TL 14B) 51 433 162 271 17 ĐT 696B (TL 16B) 43 387 117 270 18 ĐT 696C (TL 16C) 31 279 99 180 19 ĐT 696D (TL 16A) 30 230 90 140 20 ĐT 697B (TL 17B) 40 310 21 ĐT 697C (TL 17C) 39 351 90 261 22 ĐT 697D (TL 17A) 47 383 63 320 23 ĐT 699B (TL 19B) 35 315 90 225 60 540 360 180 2.020 8.283 1.214 2.316 4.753 221 554 C D Quy hoạch tuyến Hệ thống đường gom QL, ĐT III Các đƣờng huyện 310 H Cƣ M'Gar 189 775 H Buôn Đôn 197 807 128 146 533 H Ea Súp 247 1.012 209 172 631 TX Buôn Hồ 35 144 62 82 H Krông Buk 50 205 82 57 H Krông Năng 148 607 197 410 H Krông Pắk 118 484 164 230 H Ea Kar 170 698 226 472 H Krông Bông 176 722 144 410 66 90 168 10 H M'Đrắk 187 767 172 369 226 11 H Lăk 176 721 131 180 410 12 H Krông Ana 89 365 41 119 205 13 H Cƣ Kuin 46 189 78 29 82 14 H Ea H’leo 192 787 131 205 451 1.025 23.363 4.768 18.595 IV Đƣờng đô thị Thành phố Buôn Ma Thuột 397.1 7.075 1.075 6.000 Thị xã Buôn Hồ 175.2 2.508 508 2.000 Phƣớc An 170 2.609 609 2.000 Ea Drăng 170 2.659 659 2.000 Buôn Trấp 170 2.696 696 2.000 Quảng Phú 170 2.696 401 2.295 Các đô thị cấp V huyện lại 345 3.120 820 2.300 V Đƣờng xã, thôn, buôn 11.343 13.376 3.576 5.550 4.250 Đường xã 6.343 8.376 2.876 3.250 2.250 Đường thôn, buôn 5.000 5.000 700 2.300 2.000 VI Đƣờng dùng cho nông lâm 896 2.241 748 500 993 Nguồn: Quy hoạch giao thông tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020 PL 10: Dự kiến nguồn vốn đầu CSHTGT tỉnh Đắk Lắk Tổng Số TT Danh mục kinh phí (tỷ đồng) Kinh phí 2013 - Kinh phí 2021 - Nguồn 2020 (tỷ 2030 (tỷ vốn đồng) đồng) Toàn tỉnh (A + B) 89.235 57.274 31.961 A Trung ƣơng 32.725 10.940 21.785 Các tuyến quốc lộ 32.725 10.940 21.785 B Địa phƣơng 56.510 46.334 10.176 Các đƣờng tỉnh 9.247 9.067 180 ĐP + DN Các đƣờng huyện 8.283 3.530 4.753 ĐP + DN Đƣờng đô thị 23.363 23.363 ĐP + DN Đƣờng xã, thôn, buôn 13.376 9.126 4.250 ĐP + DN Đƣờng chuyên dùng nông lâm 2.241 1.248 NSNN ĐP + DN 993 Nguồn: Quy hoạch giao thông tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020 ... – Lý luận đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng giao thông quản lý đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng giao thông từ nguồn vốn vốn ngân sách nhà nƣớc Chƣơng – Thực trạng quản lý đầu tƣ sở hạ tầng giao thông từ nguồn. .. thiện cơng tác quản lý đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đắk Lắk Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu * Đối tư ng nghiên cứu luận văn: Quản lý đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng giao. .. quát lý luận quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc sở cho nghiên cứu; - Đánh giá thực trạng quản lý đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đắk Lắk;
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đăk lắk , Quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đăk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn