Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh kon tum

116 13 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:44

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ KIỀU UYẾN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ KIỀU UYẾN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH KON TUM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Đà Nẵng – Năm 2016 ỜI C Đ N Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kiều Uyến MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG ẠI 1.1 CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN 1.1.1 Khái niệm cho vay khách hàng nhân 1.1.2 Đặc điểm cho vay khách hàng nhân .6 1.1.3 Phân loại cho vay khách hàng nhân .8 1.1.4 Rủi ro cho vay khách hàng nhân 15 1.1.5 Lợi ích cho vay khách hàng nhân 18 1.1.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay khách hàng nhân Ngân hàng thƣơng mại 19 1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 27 1.2.1 Phân tích bối cảnh hoạt động cho vay khách hàng nhân 27 1.2.2 Phân tích mục tiêu cho vay khách hàng nhân 29 1.2.3 Phân tích tổ chức máy quản lý hoạt động cho vay khách hàng nhân 29 1.2.4 Phân tích hoạt động Ngân hàng thực nhằm đạt mục tiêu hoạt động cho vay khách hàng nhân 30 1.2.5 Phân tích kết hoạt động cho vay khách hàng nhân Ngân hàng thƣơng mại 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG .39 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH KON TUM 40 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NHNN&PTN - CHI NHÁNH KON TUM 40 2.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng NHNN&PTNT Việt Nam 40 2.1.2 Giới thiệu chung Ngân hàng NHNN&PTNT - chi nhánh Kon Tum .41 2.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT – Chi nhánh Kon Tum 46 2.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NHNN&PTNT – CHI NHÁNH KON TUM 55 2.2.1 Bối cảnh chung hoạt động cho vay khách hàng nhân Ngân hàng Agribank – chi nhánh Kon Tum thời gian qua 55 2.2.2 Mơ hình tổ chức quản lý hoạt động cho vay khách hàng nhân 60 2.2.3 Phân tích mục tiêu giải pháp mà NH thực nhằm đạt mục tiêu hoạt động cho vay khách hàng nhân .64 2.2.4 Phân tích kết hoạt động cho vay khách hàng nhân Agribank – chi nhánh Kon Tum 73 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH CHO VAY NHÂN CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK – CHI NHÁNH KON TUM 81 2.3.1 Những mặt làm đƣợc 81 2.3.2 Một số hạn chế 82 2.3.3 Nguyên nhân .83 KẾT LUẬN CHƢƠNG .85 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NHÂN TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK - CHI NHÁNH KON TUM 86 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK – CHI NHÁNH KON TUM .86 3.1.1 Nhận định môi trƣờng kinh doanh thời gian tới .86 3.1.2 Định hƣớng phát triển hoạt động cho vay nhân Agribank – chi nhánh Kon Tum thời gian tới 88 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NHÂN TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK – CHI NHÁNH KON TUM 90 3.2.1 Tăng cƣờng mối quan hệ với khách hàng truyền thống, đẩy mạnh phát triển khách hàng .90 3.2.2 Vận dụng linh hoạt sách lãi suất cho vay KHCN 93 3.2.3 Phát triển kênh phân phối trực tiếp 95 3.2.4 Nâng cao trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức đội ngũ cán 95 3.2.5.Tăng cƣờng hiệu tác động biện pháp xúc tiến Marketing cơng tác chăm sóc khách hàng nhân 96 3.2.6 Tăng cƣờng biện pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng nhằm giảm rủi ro tín dụng cho vay KHCN 99 3.2.7 Các giải pháp bổ trợ 101 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 102 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nƣớc 102 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Agribank Việt Nam 103 KẾT LUẬN CHƢƠNG 105 KẾT LUẬN 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GI ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn CBVC : Cán viên chức CN : Chi nhánh ĐVT : Đơn vị tính KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng nhân NH : Ngân hàng NHNo : Ngân hàng nông nghiệp NHNN&PTNT : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn NHTM : Ngân hàng thƣơng mại TCTD : Tổ chức tín dụng TD : Tín dụng TDCN : Tín dụng nhân TMCP : Thƣơng mại cổ phần TSĐB : Tài sản đảm bảo XLRR : Xử lý rủi ro SXKD : Sản xuất kinh doanh DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn Agribank Kon Tum 47 2.2 Tình hình cho vay Agribank Kon Tum 51 2.3 Kết kinh doanh Agribank Kon tum 54 2.4 Dƣ nợ cho vay nhân 73 2.5 Dƣ nợ bình quân khách hàng 74 2.6 Dƣ nợ cho vay KHCN tỉnh Kon Tum Agribank Kon Tum 75 2.7 Dƣ nợ cho vay KHCN theo lĩnh vực đầu tƣ 76 2.8 Dƣ nợ cho vay KHCN theo hình thức bảo đảm khoản nợ 77 2.9 Tăng trƣởng thu nhập từ hoạt động cho vay nhân 78 2.10 Tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu cho vay 80 2.11 Trích lập dự phòng rủi ro cho vay KHCN Agribank Kon Tum 81 Ở ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh kinh tế nƣớc ta nay, thành phần kinh tế ngày phát triển đà lớn mạnh, chiến Ngân hàng ngày gay gắt, theo khoản mục cho vay luôn chiếm tỷ trọng lớn tổng giá trị tài sản hầu hết TCTD nƣớc ta Trong hoạt động tín dụng (TD) giữ vai trò chủ đạo việc cung cấp vốn cho nhân, doanh nghiệp, cơng ty hộ gia đình nhằm sản xuất kinh doanh nhƣ tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn đời với mục đích cho vay phát triển nơng nghiệp nƣớc ta xuất phát nƣớc nơng nghiệp, bên cạnh đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp dịch vụ, xuất nhập việc đẩy mạnh nông nghiệp vững vấn đề quan trọng, sở cho phát triển kinh tế phát triển ổn định Khi kinh tế phát triển ổn định đời sống ngƣời dân đƣợc nâng cao, xã hội tiến bộ, đất nƣớc bƣớc theo kịp với phát triển toàn cầu Kon Tum tỉnh mạnh sản xuất nơng nghiệp, hình thức kinh doanh chủ yếu địa bàn tỉnh đa phần hình thức kinh doanh nhỏ lẻ nhân hộ gia đình Chính từ đặc trƣng làm cho hoạt động tín dụng NH NN&PTNT Kon Tum nói riêng NHTM khác Kon Tum nói chung mạnh chủ yếu tín dụng nhân Hoạt động tín dụng nhân (TDCN) NH NN&PTNT Kon Tum năm vừa qua đạt đƣợc nhiều thành tựu đáng khích lệ, song chứa đựng nhiều tồn cần đƣợc khắc phục Đặc biệt tổ chức TD đời địa bàn tỉnh ngày nhiều, đòi hỏi NH NN&PTNT Kon Tum phải có giải pháp hiệu nhằm nâng cao hiệu hoạt động TDCN thời gian tới Với lý tơi định chọn đề tài: “Phân tích tình hình cho vay khách hàng nhân Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn - chi nhánh Kon Tum” làm nội dung nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu hệ thống hố vấn đề lý luận phân tích cho vay khách hàng nhân NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay khách hàng nhân Agribank Chi nhánh Kon Tum - Trên sở kết phân tích, đề xuất số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng nhân Agribank Chi nhánh Kon Tum giai đoạn - Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng nhân Agribank Chi nhánh Kon Tum thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận Hoạt động cho vay khách hàng nhân NHTM thực tiễn cho vay khách hàng nhân Agribank Chi nhánh Kon Tum - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay khách hàng nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thônchi nhánh Kon Tum + Về thời gian: Luận văn tập trung phân tích tình hình cho vay khách hàng nhân giai đoạn từ năm 2013 - 2015 đề xuất giải pháp phát triển thời gian tới Phƣơng pháp nghiên cứu Các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng bao gồm: - Phƣơng pháp luận: Chủ nghĩa vật biện chứng; chủ nghĩa vật lịch sử 94 yếu tố lợi nhuận thực ƣu đãi với khách hàng, cho vay ngân hàng nên tăng cƣờng doanh số bán chéo sản phẩm, dịch vụ k m, từ vừa bù trừ lợi ích thu đƣợc từ hoa hồng, phí dịch vụ với việc giảm lãi suất cho vay vừa cung cấp trọn gói sản phẩm tài gia tăng lợi ích cho KHCN Một nhân tố ảnh hƣởng lớn đến hoạt động cho vay KHCN vấn đề tài sản bảo đảm khách hàng Mặc dù tài sản bảo đảm có ý nghĩa lớn hạn chế rủi ro tín dụng, nhƣng đặt nặng vấn đề dẫn tới hệ tiêu cực khó mở rộng cho vay ngân hàng Thực tế cho thấy, có KHCN xây dựng đƣợc phƣơng án SXKD nhƣng tình hình tài yếu dẫn đến khơng có tài sản bảo đảm giá trị tài sản bảo đảm thấp nên không đƣợc xét duyệt cho vay Vì vậy, để khắc phục đƣợc vấn đề này, chi nhánh cần xem xét số vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm nhƣ sau: Đa dạng hóa hình thức tài sản bảo đảm KHCN Các KHCN sử dụng hàng tồn kho, loại máy móc, thiết bị để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay Đối với khách hàngtình hình tài lành mạnh, phƣơng án SXKD hiệu ngân hàng xem xét tiêu chuẩn tài sản bảo đảm theo nguyên tắc tài sản bảo đảm cho khoản vay phải lớn giá trị khoản vay Tùy thuộc vào mức độ rủi ro khoản vay, tình hình tài khách hàng, lịch sử quan hệ với ngân hàngngân hàng xem xét, nới lỏng tiêu chuẩn tài sản bảo đảm khác Thực công tác giúp nhiều khách hàng tốt với dự án hiệu tiếp cận dễ dàng với ngân hàng thân ngân hàng gia tăng số lƣợng khách hàng dƣ nợ cho vay 95 3.2.3 Phát triển kênh phân phối trực tiếp - Xây dựng đội ngũ bán hàng trực tiếp - Tăng cƣờng tiếp cận chủ động đến khách hàng thay chờ khách hàng đến giao dịch trụ sở điểm giao dịch - Tích cực vận dụng phƣơng tiện giao tiếp điện tử để tiếp cận khách hàng cung ứng dịch vụ nhƣ: Internet Banking; Home Banking, E-Mobile Banking - Kết hợp kênh phân phối truyền thống với phƣơng tiện phân phối đại 3.2.4 Nâng cao trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức đội ngũ cán Nhân yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động lĩnh vực Bởi vậy, cần trọng việc hƣớng dẫn tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, trọng nghiệp vụ marketing, kỹ bán hàng, thƣơng thảo hợp đồng văn hố kinh doanh Thực tốt cơng tác tuyển dụng nhân viên, phải đặt điều kiện yêu cầu tối thiểu trình độ kỹ cần thiết nhằm tuyển đƣợc ứng cử viên có đủ trình độ, phẩm chất đạo đức để đảm nhiệm tốt công việc đƣợc giao Việc tuyển dụng thiết phải thực cách nghiêm túc, công đảm bảo chất lƣợng Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, phát triển dịch vụ đƣợc thuận lợi ngân hàng thƣờng xuyên tổ chức thi kiểm tra nghiệp vụ kỹ giao tiếp với khách hàng Trên sở rà sốt, phân loại lại lao động theo vị trí cơng tác chuyên môn phù hợp với lực nhân lập kế hoạch đào tạo phù hợp: Đào tạo cán bao gồm cán tuyển dụng, cán từ nghiệp vụ khác chuyển sang; Đào tạo 96 nâng cao cán nghiệp vụ có trình độ thời gian công tác định nhằm nâng cao kỹ tác nghiệp, trình độ xử lý tình nghiệp vụ; Đào tạo chuyên sâu cán chủ chốt phụ trách chuyên sâu mảng nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc Tổ chức buổi gặp gỡ, giao lƣu để truyền đạt kinh nghiệm tình ứng xử với khách hàng, vấn đề khó khăn q trình cho vay Bên cạnh đó, ngân hàng cần thƣờng xuyên cập nhật, phổ biến kịp thời chủ trƣơng, sách, văn Nhà nƣớc Agribank đến cán nhằm đảm bảo hoạt động cho vay KHCN ngân hàng đƣợc thực theo quy định hạn chế đến mức thấp rủi ro xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động kinh doanh chi nhánh Bố trí đủ phân công công việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình trạng giao cơng việc q nhiều cho cán để đảm bảo chất lƣợng công việc, giúp cho cán đủ thời gian để nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu Có chế độ lƣơng bổng, khen thƣởng, trợ cấp hợp lý cán ngân hàng, đặc biệt cán chủ động tích cực tìm kiếm khách hàng, hồn thành tốt vƣợt tiêu kinh doanh đƣợc giao Trong thời gian tới, để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, chi nhánh cần xây dựng chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực, trọng cơng tác nâng cao chất lƣợng tuyển dụng, trình độ nghiệp vụ nhân viên 3.2.5 Tăng cƣờng hiệu tác động biện pháp xúc tiến arketing cơng tác chăm sóc khách hàng nhân Ngày ngân hàng hoạt động biến đổi không ngừng môi trƣờng kinh doanh chiến danh giật thị trƣờng diễn ngày gay gắt, khốc liệt nƣớc Điều đòi hỏi ngân hàng phải 97 nâng cao khả khám phá kinh doanh vị thể kinh doanh; điều đƣợc thực tốt có giải pháp truyền thơng, cổ động động hƣớng Cũng nhƣ doanh nghiệp ngân hàng phải lựa chọn giải vấn đề kinh tế hoạt động kinh doanh với hỗ trợ đắc lực hoạt động truyền thơng, cổ động Nó trở thành yếu tố thành cơng nhiều ngân hàng kinh tế trƣờng đặc biệt giai đoạn hội nhập kinh tế Một công cụ hữu hiệu để thức đẩy phát triển thị trƣờng cho vay KHCN công cụ truyền thông, cổ động Luôn phải nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu khách hàng nhƣng động tìm đối sản phẩm dịch vụ tạo khác biệt phong cách phục vụ so với ngân hàng TCTD địa bàn, cụ thể: - Tích cực thực cơng tác tiếp thị sản phẩm tín dụng bán lẻ địa bàn tới khách hàng nhân thuộc doanh nghiệp có quan hệ tốn lƣơng qua tài khoản Agribank, tăng cƣờng bán kèm, bán chéo, trọng quảng bá sản phẩm cho vay nhân chủ chốt - Thƣờng xuyên việc kết hợp với quan Nhà nƣớc địa bàn Tỉnh việc tổ chức hội thảo, tọa đàm, trực tiếp, tham gia hoạt động tài trợ, từ thiện, hoạt động khuyến mãi, hậu cung cấp sản phẩm đồng thời, cho thiết lập đƣờng dây nóng để tạo điều kiện cho ngƣời dân tìm hiểu thong tin cách nhanh thuận lợi - Hỗ trợ kinh phí xây dựng trƣờng học, tài trợ trang thiết bị học tập, giảng dạy nâng cấp hạng mục xây dựng trƣờng hoạt động Những bàn ghế, thƣ viện, phòng tin học hay đơn giản bể nƣớc sạch, nhà để xe, sân thể thao đơn giản nhƣng thiết thực với trƣờng nhiều khó khăn, góp phần khơng nhỏ việc cải thiện nâng cao chất lƣợng dạy học cho thầy cô, học sinh Tiếp sức cho học sinh 98 nghèo an tâm vững bƣớc đƣờng tới trƣờng, dành tặng học bổng cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc có nỗ lực học tập điều kiện khó khăn thông qua Quỹ học bổng, Quỹ khuyến học địa phƣơng… - Tài trợ xây dựng bệnh viện, trạm y tế, trang bị thiết bị thiết yếu cho cơng tác khám, chữa bệnh…quan tâm, chia sẻ khó khăn với bệnh nhân ngh o nhƣ hỗ trợ chi phí phẫu thuật, thăm hỏi bệnh nhân đặc biệt trẻ em nghèo có hồn cảnh khó khăn, ủng hộ xuất ăn từ thiện cho bệnh nhân - Ngoài dự án an sinh xã hội thuộc lĩnh vực y tế; giáo dục, chi nhánh cần tích cực hỗ trợ xây nhà tình nghĩa; chăm lo cho gia đình sách; hỗ trợ ngƣời ngh o, ngƣời tàn tật, trẻ em ngh o ngƣời già có hồn cảnh đặc biệt nhiều chƣơng trình tri ân có ý nghĩa khác - Chi nhánh cần kiến nghị với Hội sở để tăng mức độ phân quyền, tạo chủ động định sách xúc tiến Marketing áp dụng đối dịch vụ cho vay KHCN - Chính sách truyền thơng, cổ động cần thể đƣợc đặc thù dịch vụ cho vay nhân - Phƣơng pháp phƣơng tiện truyền thông cần phù hợp với đối tƣợng tiếp nhận - Về cơng tác chăm sóc khách hàng nhân, định kỳ cần thực phân đoạn khách hàng, xác định nhóm khách hàng quan trọng, nhóm khách hàng thân thiết, nhóm khách hàng phổ thơng để có sách chăm sóc khách hàng phù hợp - Hiện chi nhánh chƣa có phận tiếp đón hƣớng dẫn khách hàng đến giao dịch Vì để khách hàng đến giao dịch nhận thấy đƣợc chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo chi nhánh nên thành lập phận tiếp đón khách hàng hƣớng dẫn thủ tục ban đầu cần thiết Sau tùy 99 theo mục đích giao dịch khách hàng mà có hƣớng dẫn, hỗ trợ - Giảm chi phí cho khách hàng - Thực thăm dò đo lƣờng hài lòng khách hàng theo định kỳ - Cần đặt mức vị trí cơng tác chăm sóc khách hàng nhân tƣơng quan với phận khách hàng doanh nghiệp - Vận dụng sách chăm sóc khách hàng nhân nhƣ: tƣ vấn, cung cấp thông tin, hƣớng dẫn sử dụng dịch vụ, giải khiếu nại, hội nghị khách hàng, tặng quà, - Xây dựng thƣờng xuyên cập nhật sở liệu khách hàng nhân 3.2.6 Tăng cƣờng biện pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng nhằm giảm rủi ro tín dụng cho vay KHCN Việc kiểm sốt rủi ro tín dụng ln mối quan tâm hàng đầu ngân hàng Trong thời gian tới, việc mở rộng quy mô cho vay KHCN đồng nghĩa với việc gia tăng rủi ro tín dụng cho ngân hàng, vậy, để giảm thiểu rủi ro tín dụng hoạt động cho vay KHCN chi nhánh cần trọng vấn đề sau: - Tuân thủ quy định pháp luật Agribank điều quan trọng nhằm đảm bảo an tồn hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động cho vay KHCN nói riêng Do đó, chi nhánh cần thƣờng xuyên phổ biến, cập nhật kịp thời chủ trƣơng, sách, văn Nhà nƣớc Agribank có liên quan đến hoạt động cho vay KHCN đến cán - Áp dụng hệ thống chấm điểm, xếp hạng khách hàng nhân: cần triển khai việc chấm điểm - Xếp hạng tín dụng nội KHCN - Tăng cƣờng kiểm soát sau cho vay 100 - Các phận cho vay khách hàng nhân cần thiết lập kế hoạch kiểm tra theo qui định với đầy đủ nội dung cần có - Cần chấn chỉnh cơng tác thẩm định, khắc phục biểu hình thức Trong cơng tác thẩm định tín dụng, cần thu thập thơng tin từ nhiều kênh, nguồn khác nhau, chọn lọc thông tin cách hiệu quả, kết hợp với việc kiểm tra thực tế để đƣa đề xuất cho vay đắn - Kiểm tra định giá lại tài sản đảm bảo theo định kỳ - Có biện pháp kiểm tra tính trung thực, đạo đức cán nghiệp vụ, ngăn chặn biểu trục lợi, có chế tài thật nghiêm khắc cán có vi phạm - Cần điều chỉnh sách mở rộng dƣ nợ để tránh tình trạng gây áp lực lớn cho cán tín dụng dẫn đến nới lỏng khoản cho vay dƣới chuẩn dẫn tới gia tăng rủi ro tin dụng - Kiểm tra, kiểm sốt thƣờng xun, liên tục tính tn thủ nghiệp vụ cán bộ: Tăng cƣờng công tác kiểm tra kiểm sốt quy trình nghiệp vụ cán tác nghiệp nhằm hạn chế rủi ro xảy Điều có ý nghĩa quan trọng, mặt giúp ngân hàng phát sai sót trình cho vay để chấn chỉnh, khắc phục từ có biện pháp ngăn ngừa rủi ro kịp thời; mặt khác giúp ngân hàng phát điểm bất hợp lý chế, quy trình, sách cho vay để kịp thời hoàn thiện điều chỉnh cho phù hợp Để cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội vào thực chất đạt hiệu cao việc phát xử lý sai phạm, góp phần phòng ngừa hạn chế rủi ro, chi nhánh cần thực theo hƣớng sau: Định kỳ đột xuất thực việc kiểm tra, kiểm soát nội để kịp thời phát sai sót, rủi ro tiềm ẩn để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, góp phần nâng cao chất lƣợng cho vay Nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra việc chấp hành quy trình cho vay; sách tín dụng; kiểm tra việc thực chế đảm bảo 101 tiền vay; kiểm tra tính hợp lý đầy đủ hồ sơ vay; kiểm tra việc thực phân cấp, ủy quyền hoạt động cho vay…Cần bố trí cán làm cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội cán có trình độ, kinh nghiệm, am hiểu lĩnh vực tín dụng, pháp luật liên quan đến công tác cho vay KHCN xử lý khoản nợ xấu - Thƣờng xuyên đào tạo lớp học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cán 3.2.7 Các giải pháp bổ trợ a Hoàn thiện quy trình cho vay Quy trình cho vay tinh giảm gọn nhẹ khâu khơng cần thiết, đòi hỏi phải nhanh nhƣng đảm bảo đƣợc chất lƣợng Nhóm quan hệ khách hàng: Trực tiếp tiếp xúc với khách hàng hƣớng dẫn thủ tục vay vốn, kiểm tra hồ sơ vay, phân tích đánh giá lực tài khách hàng, thẩm định phƣơng án, dự án vay vốn, thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, đề xuất phê duyệt vay (chuyển đến nhóm quản lý rủi ro) Nhóm quản lý rủi ro: Sau nhận hồ sơ khách hàng vay từ nhóm quan hệ khách hàng chuyển đến, tái thẩm định hồ sơ nhóm quan hệ khách hàng chuyển đến b Tăng cường mối quan hệ Ngân hàng với tổ chức có liên quan - Tạo mối quan hệ chặt chẽ với quyền cấp quan đơn vị; thƣờng xuyên nắm bắt, cập nhật thông tin tình hình kinh tế địa phƣơng, tiến độ thực dự án đầu tƣ, giải tỏa, đền bù địa bàn, chủ động tiếp cận có phƣơng án thu hút nguồn vốn - Triển khai kết nối toán với Kho bạc, Thuế, Hải quan, Điện lực, triển khai rộng rãi dịch vụ thu hộ tiền thuế, thu ngân sách, nộp phạt, tiền điện, nƣớc nhằm tranh thủ tối đa nguồn vốn “giá rẻ” 102 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nƣớc - Đẩy mạnh hiệu hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Xây dựng phát triển CIC trở thành Trung tâm Thơng tin tín dụng cơng theo tiêu chuẩn quốc tế để ngân hàng thoả mãn tối đa nhu cầu tra cứu sử dụng thông tin KH Để thực điều này, CIC cần phải: Liên kết chặt chẽ với NHTM nhằm cập nhật thơng tin cách nhanh chóng nhất, đầy đủ xác nhất; nâng cấp ứng dụng cơng nghệ mới, tiên tiến, phục vụ việc lƣu trữ, xử lý kho liệu lớn thông tin tín dụng quốc gia, từ cung cấp thơng tin nhanh chóng, tiện lợi đầy đủ hơn; xây dựng đào tạo đội ngũ cán có trình độ cao, phẩm chất trung thực, khách quan, phục vụ tốt yêu cầu NHTM việc khai thác sử dụng thông tin - Nhà nƣớc cần xây dựng chƣơng trình trợ giúp để nâng cao lực hoạt động sản xuất kinh doanh khả cạnh tranh nhân, hộ gia đình nhƣ ban hành sách hỗ trợ thị trƣờng cung cầu - Tiếp tục hồn thiện khn khổ pháp luật, ý đến việc đồng hoá văn hƣớng dẫn luật - Cần sửa đổi bổ sung thuế thu nhập nhân, đơn giản hoá phƣơng pháp tính thuế tạo điều kiện cho nhân, hộ gia đình - Thực miễn, giảm thuế gia hạn thời gian đóng thuế trƣớc tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao để khuyến khích nhân, hộ gia đình cầm cự phát triển - Tiếp tục đẩy mạnh cơng tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân, hộ gia đình việc thành lập, đăng ký kinh doanh, thủ tục cho thuế đất, giải phóng mặt bằng, thuế - Khuyến khích Hiệp hội doanh nghiệp địa bàn hoạt động cách động… 103 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Agribank Việt Nam - Quy định lãi suất huy động theo mức cố định hạn chế việc điều hành lãi suất, ảnh hƣởng đến khả cạnh tranh Chi nhánh Đề nghị Ngân hàng Agribank Việt Nam nên quy định lãi suất theo hƣớng mở để chi nhánh dễ thực (có thể áp dụng khung lãi suất huy động có chế để chi nhánh trình Ngân hàng Agribank Việt Nam xin điều chỉnh mức lãi suất theo kỳ hạn cụ thể, ) - Cần tăng tiện ích dịch vụ Internet Banking: Dịch vụ Agribank chủ yếu vấn tin tài khoản tốn hóa đơn ngân hàng thƣơng mại khác chuyển khoản đƣợc hệ thống - Tăng số lƣợng ngân hàng thƣơng mại kết nối chuyển khoản qua ATM - Agribank cần xây dựng mơ hình phòng chăm sóc khách hàng VIP để đảm bảo theo nhận diện thƣơng hiệu, thống tồn hệ thống, quảng bá tốt hình ảnh Agribank - Đề xuất thay đổi thời hạn sử dụng thẻ ghi nợ nội địa: Hiện tại, thẻ ghi nợ nội địa Agribank có thời hạn năm thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Đơng Á khơng có thời hạn sử dụng Do Agribank cần thay đổi thời hạn sử dụng thẻ ghi nợ nội địa để cạnh tranh thẻ với NHTM khác tránh so sánh khách hàng - Thƣờng xuyên mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán tín dụng vào ngành, lớp tập huấn chuyên sâu cho cán tín dụng thâm niên - Tạo điều kiện sở vật chất để bƣớc đại hố cơng nghệ, nâng cao vị ngân hàng - Hồn chỉnh hệ thống thơng tin tín dụng nội bộ, kết nối với hệ thống thơng tin tín dụng ngân hàng nhà nƣớc, cung cấp cho chi nhánh khai thác 104 sử dụng cách có hiệu - Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt để sai sót phát chỉnh sửa cách kịp thời 105 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở lý luận Chƣơng kết phân tích, khảo sát, đánh giá trạng Chƣơng 2, nội dung Chƣơng đƣợc tơi tập trung vào việc đƣa giải pháp để phát triển cho vay đồng thời kiểm soát đƣợc rủi ro Agribank Kon Tum Sau trình bày chiến lƣợc hoạt động định hƣớng phát triển cho vay khách hàng nhân Agribank Kon Tum, đề giải pháp để phát triển cho vay khách hàng nhân đồng thời kiếm soát đƣợc rủi ro đề xuất Cuối cùng, mạnh dạn đề xuất số ý tƣởng Chính phủ Ngân hàng Agribank Việt Nam nhằm tạo thêm điều kiện, môi trƣờng giúp cho hoạt động cho vay khách hàng nhân đạt hiệu cao 106 KẾT LUẬN Nền kinh tế phát ngày phát triển, thu nhập nhân, hộ gia đình đƣợc cải thiện Chính mà nhu cầu tiêu dùng, mua sắm, kinh doanh ngày tăng lên Hoạt động cho vay khách hàng nhân, hộ gia đình Ngân hàng trở nên thông dụng Việt Nam Lĩnh vực cho vay khách hàng nhân, hộ gia đình thị trƣờng rộng lớn đầy tiềm Ngân hàng Nhƣng trƣớc thách thức cạnh tranh hội nhập đòi hỏi ngân hàng phải có sách cho hoạt động cho vay khách hàng nhân, hộ gia đình hợp lý hiệu nhằm nâng cao lực cạnh tranh phát triển bền vững Qua phân tích đánh giá tình hình cho vay khách hàng nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thônchi nhánh Kon Tum, Luận văn hệ thống hoá vấn đề lý luận cho vay KHCN NHTM Phân tích, lý giải vấn đề liên quan đến cho vay khách hàng nhân ngân hàng thƣơng mại Từ phân tích, đánh giá thực trạng cho vay khách hàng nhân Agribank Kon Tum dựa tiêu chí đánh giá q trình cho vay khách hàng nhân đƣợc nêu chƣơng Qua rút nhận định mặt thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế Từ thực tế kết hợp với lý luận, xin đƣa số giải pháp hoạt động cho vay khách hàng nhân nhằm góp phần giúp cho chi nhánh đƣa hoạt động cho vay khách hàng nhân phát triển mạnh mẽ tƣơng lai TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum (2013, 2014, 2015), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, Kon Tum [2] Các quy chế cho vay Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thônChi nhánh Kon Tum [3] Nguyễn Minh Kiều – 2006 Tiền tệ - Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Thống Kê [4] Nguyễn Minh Kiều – 2006 Nghiệp vụ Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Thống Kê [5] Nguyễn Minh Kiều – 2007 Tín dụng Thẩm định tín dụng Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh – NXB Thống Kê [6] Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng [7] Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lí rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ KIỀU UYẾN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH KON TUM Chuyên ngành: Tài ngân hàng. .. ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG ẠI 1.1 CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân 1.1.2 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân. .. Y KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG ẠI 1.1 CH V Y ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân Cho vay khách hàng cá nhân hình thức tín dụng cấp phát cho cá
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh kon tum , Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn