Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện EA KAR tỉnh đăk lăk

133 31 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƢU KHẢI HỒN PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR TỈNH ĐĂK LĂK Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : TS LÊ BẢO Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lƣu Khải Hoàn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài7 .4 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ NÔNG NGHIỆPPHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP9 1.1.1 Khái niệm nông nghiệp 1.1.2 Khái niệm phát triển nông nghiệp 10 1.1.3 Đặc điểm sản xuất nông nghiệp 10 1.1.4 Vai trò, vị trí nơng nghiệp .11 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP .12 1.2.1 Gia tăng số lƣợng sở sản xuất nông nghiệp 12 1.2.2 Chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp hợp lý .13 1.2.3 Gia tăng yếu tố nguồn lực .15 17 1.2.5 Nâng cao trình độ thâm canh nông nghiệp 18 1.2.6 Nâng cao kết sản xuất nông nghiệp 19 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 20 20 21 22 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 24 1.4.1 Kinh nghiệm huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình 24 1.4.2 Kinh nghiệm huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận 25 1.4.3 Kinh nghiệm huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG .27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN EA KAR, TỈNH ĐĂK LĂK 28 2.1 CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆPHUYỆN EA KAR 28 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 28 2.1.2 Đặc điểm xã hội 33 2.1.3 Đặc điểm kinh tế 37 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP HUYỆN EA KAR 47 2.2.1 47 2.2.2 50 2.2.3 53 2.2.4 Tình hình liên kết sản xuất nơng nghiệp 56 2.2.5 Tình hình thâm canh nông nghiệp 57 2.2.6 Kết sản xuất nông nghiệp .61 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN EA KAR 69 2.3.1 Những mặt thành công 69 2.3.2 Những mặt hạn chế 69 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế .70 KẾT LUẬN CHƢƠNG .71 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN EA KAR TỈNH ĐĂK LĂK TRONG THỜI GIAN TỚI 72 3.1 QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP72 3.1.1 Quan điểm 72 3.1.2 Định hƣớng phát triển nông nghiệp 72 3.1.3 Mục tiêu phát triển nông nghiệp 73 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP74 3.2.1 Phát triển sở sản xuất nông nghiệp 74 3.2.2 Chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp 77 3.2.3 Tăng cƣờng nguồn lực nông nghiệp 80 3.2.4 Áp dụng mơ hình liên kết kinh tế phù hợp 84 3.2.5 Tăng cƣờng thâm canh nông nghiệp 86 3.2.6 Gia tăng kết sản xuất nông nghiệp 88 3.2.7 Phát triển sở hạ tầng nơng nghiệp, nơng thơn 98 3.2.8 Hồn thiện số sách liên quan 100 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 103 3.3.1 Đối với Chính phủ 103 3.3.2 Đối với tỉnh Đăk Lăk 103 3.3.3 Đối với huyện Ea Kar 104 KẾT LUẬN CHƢƠNG 105 KẾT LUẬN 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa GDP Giá trị tổng sản phẩm GTSX Giá trị sản xuất KHCN Khoa học công nghệ KTTT Kinh tế trang trại NTTS Nuôi trồng thủy sản PTNT Phát triển nông thôn SXNN Sản xuất nông nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Phân loại đất huyện Ea Kar 32 2.2 Tình hình dân số huyện Ea Kar từ 2008-2013 34 2.3 Tình hình lao động huyện Ea Kar từ 2008-2013 35 2.4 Tăng trƣởng giá trị sản xuất ngành kinh tế huyện Ea Kar từ 2008 đến 2013 38 2.5 Tăng trƣởng giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản huyện Ea Kar từ 2008 - 2013 39 2.6 Tỷ lệ tiếp cận thông tin thị trƣờng sản xuất nông nghiệp năm 2013 41 2.7 Tỷ lệ tiếp cận nguồn thông tin 42 2.8 Các yếu tố rủi ro SXNN 43 2.9 Các sản phẩm xuất chủ yếu huyện Ea Kar giai đoạn 2008 - 2013 44 2.10 Thực trạng sở SXNN huyện Ea Kar qua năm 50 2.11 Chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp huyện Ea Kar từ 2008 - 2013 50 2.12 Cơ cấu sản xuất nông lâm thủy sản huyện Ea Kar từ 2008-2013 51 2.13 Tình hình chuyển dịch cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt huyện Ea Kar giai đoạn 2008 - 2013 52 2.14 53 – 2013 2.15 2.16 – 2013 – 2013 55 58 2.17 Tình hình thực giới hóa nơng nghiệp huyện Ea Kar giai đoạn 2003 - 2013 60 2.18 GTSX nông, lâm, thủy sản (giá SS10) huyện Ea Kar giai đoạn 2003-2013 62 2.19 – 2013 2.20 – 2013 2.21 2.22 64 – 2013 – 2013 65 67 68 3.1 Định hƣớng chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp huyện Ea Kar đến năm 2020 79 3.2 Quy hoạch phát triển trồng trọt huyện Ea Kar đến năm 2020 93 3.3 Quy hoạch phát triển chăn nuôi huyện Ea Kar đến năm 2020 96 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Cơ cấu lao động ngành kinh tế huyện Ea Kar năm 2008 2013 36 2.2 Chuyển dịch cấu kinh tế huyện Ea Kar qua năm 40 2.3 Cơ cấu kinh tế ngành nông lâm thủy sản đến năm 2020 79 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Ở Việt Nam, nông nghiệp ngành sản xuất sở vật chất bản, chủ yếu, với 70% dân số sống nghề nơng, có nguồn thu nhập từ nông nghiệp Sau tiến hành đổi kinh tế, từ năm 1986 đến nay, nông nghiệp Việt Nam bƣớc phát triển thành kinh tế nông nghiệp hàng hóa, an ninh lƣơng thực đƣợc đảm bảo nƣớc ta trở thành nƣớc xuất nơng sản có tỷ suất hàng hóa ngày cao Huyện Ea Kar có diện tích tự nhiên 103.747 ha, đất sử dụng cho sản xuất nông nghiệp 50.155 chiếm 48,34% Nhóm đất đỏ vàng chiếm diện tích lớn có tầng đất dày 70 cm, thành phần giới thịt nặng, kết cấu viên, độ xốp cao, thấm thoát nƣớc tốt, đất giàu đạm chất hữu Phân bổ diện rộng vùng, hầu hết diện tích khai thác trồng lâu năm nhƣ Cây điều; Cây hồ tiêu; Cây cao su; Cây cà phê; Chè, số đƣợc khai thác trồng sắn, mía; thuốc lá, thuốc lào; Cây lấy sợi: bơng, đay, cói cho suất cao Ngồi điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển trang trại chăn nuôi, nông lâm kết hợp Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp huyện Ea Kar đến chƣa bền vững Nông nghiệp huyện Ea Kar chƣa thực đảm bảo phát triển hƣớng tiến bộ, chƣa phát huy hết vai trò động lực to lớn thúc đẩy ngành kinh tế khác Sản xuất nông nghiệp nhiều bất cập, cấu sản xuất chƣa hợp lý, giá trị SXNN thấp, sách PTNN triển khai nhiều hạn chế đời sống nơng dân đƣợc cải thiện nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo có giảm nhƣng không nhanh bền vững Việc thâm canh, ứng dụng tiến khoa học kỷ thuật, đƣa giới hóa vào sản xuất nhiều hạn chế, thu nhập nơng nghiệp thấp; hiệu 110 đàn doanh nghiệp [24] Trang web: http://vientriethoc.com.vn/?vientriet=article_details&id =439&cat=44&pcat [25] Võ Tòng Xuân (2010), “Nơng dân nơng nghiệp Việt Nam nhìn từ sản xuất thị trƣờng”, Tạp chí Cộng sản, Số 12 (204), Hà Nội [26] Ủy Ban Nhân Dân huyện Ea Kar (2011-2013), Báo cáo tình hình thực nghị HĐND phát triển kinh tế- xã hội năm 2010, 2011, 2012 mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011, 2012, 2013 [27] UBND huyện Ea Kar (2013), Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội năm 2013, Đăk Lăk [28] UBND huyện Ea Kar (2010), Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Ea Kar giai đoạn 2011-2015 định hướng đến 2020, Đăk Lăk [29] UBND huyện Ea Kar (2010), Quy hoạch sử dụng đất huyện Ea Kar giai đoạn 2011-2015 định hướng đến 2020, Đăk Lăk [30] Lê Quốc Sử (2001), Chuyển dịch cấu xu hướng phát triển kinh tế nông nghiệp Việt Nam theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa từ kỷ XX đến kỷ XXI "thời đại kinh tế tri thức", Nxb Thống kê [31] Bùi Xuân Sơn (2000), "Chính sách đất đai q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn", Hội thảo quốc gia Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nơng thơn theo hƣớng cơng nghiệp hóa, đại hóa, Bắc Ninh [32] http://www.vacvina.org.vn/printContent.aspx?ID=661 [33] http://www.baolaocai.vn/55/nong-dan-san-xuat-kinh-doanh-gioi/trang-1.aspx [34]http://www.baoquangnam.com.vn/kinh-te/thoi-su-kinh-te/201408/phong-trao- nong-dan-san-xuat-kinh-doanh-gioi-o-dai-loc-519935/ [35] http://cccsc.huaf.edu.vn/index.php/vi/cac-d-an-dang-th-c-hi-n/120-d-an-hi-u- 111 qu-s-n-xu-t-lua-tai-sinh-huy-n-l-th-y-t-nh-qu-ng-binh [36] http://www.binhthuancpv.org.vn/Index.aspx?CatID=247 [37] http://hanam.gov.vn/vi-vn/Pages/Channel.aspx?ChannelId=69 [38] http://www.mard.gov.vn/Pages/home.aspx [39]http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/bonganh/bonongnghiep vaphattriennongthon [40] http://sonongnghiepdaklak.gov.vn/ [41] http://www.khuyennongdaklak.com.vn/ [42]http://www.trangvangnongnghiep.vn/so-nong-nghiep-va-ptnt/2471-so-nong- nghiep-va-phat-trien-nong-thon-dak-lak.html PHỤ LỤC PL 01 Bản đồ địahuyện Ea Kar PL 02 Tình hình diện tích, dân số mật độ dân số huyện Ea Kar năm 2013 Stt Chỉ tiêu Tổng số Diện tích (Km ) Dân số trung bình Mật độ dân số (Người) (Người/km ) 1.037,47 149.203,0 143,81 Thị trấn Ea Kar 24,4 13.422 549,18 Thi trấn Ea Knốp 28,3 11.240 396,61 Xã Ea Sô 332,0 3.779 11,38 Xã Ea Sar 30,8 7.628 247,34 Xã Xuân Phú 40,0 5.890 147,14 Xã Cƣ Huê 27,9 10.242 367,62 Xã Ea Týh 42,9 8.687 202,73 Xã Ea Đar 31,3 13.223 422,73 Xã Ea Kmút 31,3 12.772 407,79 10 Xã Cƣ Ni 58,2 17.232 296,03 11 Xã Ea Păl 38,3 8.238 214,92 12 Xã Cƣ Prông 64,2 4.295 66,93 13 Xã Ea Ô 57,7 11.454 198,58 14 Xã Cƣ Elang 80,2 7.435 92,66 15 Xã Cƣ Bông 88,7 6.294 70,97 16 Xã Cƣ Yang 61,2 7.372 120,46 Nguồn: Niên giám thống kê huyện Ea Kar năm 2013 PL 03 Tình hình hộ nghèo, cận nghèo thu nhập dân cƣ huyện Ea Kar giai đoạn 2008 - 2013 Năm TT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tỷ lệ hộ nghèo (%) 30,33 29,17 27,74 26,52 24,51 21,82 Tỷ lệ hộ cận nghèo (%) 21,12 20,61 18,52 19,52 18,53 15,47 Thu nhập BQ ngƣời dân SXNN (triệu đồng/ngƣời/năm) 12,93 15,31 17,62 18,03 19,75 21,63 Nguồn: Niên giám thống kê huyện Ea Kar qua năm PL 04 Hiện trạng sử dụng đất huyện Ea Kar giai đoạn 2008-2013 Năm 2008 Năm 2013 Tăng giảm ST Chỉ tiêu T Tổng DT đất tự nhiên Diện Cơ Diện Cơ tích cấu tích cấu (ha) (%) (ha) (%) (+)/(-) 103.747 100 103.747 100 I Đất nông nghiệp 45.985 44,32 50.155 48,34 4.169,90 Cây hàng năm 31.098 67,63 34.607 69 3.509 - Lúa 5.303 17,05 4.743 13,71 -560 - Ngô, lấy bột CN 20.617 66,3 26.264 75,89 5.647 5.178 16,65 3.600 10,4 -1.578 HN - Rau đậu loại Cây lâu năm 14.030 30,51 15.432 30,77 1.402 - Cây công nghiệp lâu năm 13.342 95,1 14.458 93,69 1.116 - Cây ăn 688 4,9 974 6,31 286 Đất trồng cỏ 325 0,71 116 0,23 -209 Đất có mặt nƣớc NN 532 1,16 639 1,27 107 II Đất dùng vào lâm nghiệp 39.590 38,16 36.270 34,96 -3.320 - Rừng tự nhiên 24.536 61,98 21.335 58,82 -3.201 - Rừng trồng, sản xuất 11.824 29,87 14.047 38,73 2.223 - Rừng phòng hộ 3.230 8,16 889 2,45 -2.341 Đất phi nơng nghiệp 7.616 7,34 7.312 7,05 -304 689 9,05 41 0,56 -648 III - Đất xây dựng - Đƣờng giao thông 4.058 53,28 4.073 55,7 15 - Đất mặt nƣớc chuyên dùng 2.856 37,5 3.006 41,11 150 IV Đất khu dân cƣ 1.432 1,38 1.921 1,85 489 V Đất chƣa sử dụng 9.124 8,79 8.089 7,8 -1.035 Nguồn: Niên giám thống kê huyện Ea Kar năm 2013 PL 05: Hiện trạng cơng trình thủy lợi huyện Ea Kar đến năm 2013 Hình STT Tên cơng trình thức cơng trình A Đội Năng lực cơng trình theo thực tế Diện tích tƣới (ha) Diện tích tƣới (ha) Địa điểm Tổng huyện Vùng lƣu vực sông Ba Năng lực công trình theo thiết kế Lúa Cà phê 7.509 3.967 3.321 Màu 40 C Tổng Khác Màu C khác 181 6.739 3.797 2.747 55 140 89,75 15 120 87,17 Lúa Cà phê T.tế/ TK (%) 1.777 130 1.527 120 1.549 115 1.299 Cƣ Ni 40 40 40 40 100 Đội Cƣ Ni 40 40 40 40 100 Đội 10 Ea Đar 150 150 150 150 100 Đội Ea Đar 20 20 50 50 250 Đội Ea Đar 30 30 50 50 166,67 Đội Ea Đar 400 400 500 500 125 3A Ea Đar 20 20 28 28 140 Ea Taul Ea Đar 30 20 23,33 Đội Ea Đar 20 20 20 20 100 10 Ea Druôl Thị trấn Ea Kar 40 20 22 55 11 Đội Ea Knốp 220 220 200 200 90,91 12 Đội (Trại giống điều) Ea Knốp 10 10 10 10 100 13 Đội (Trại giống 10 10 10 10 100 10 20 15 Ea Knốp điều) 14 Đội Ea Knốp 70 70 50 50 71,43 15 Ea Knốp Ea Knốp 100 100 100 100 100 16 Bằng lăng Ea Sô 78 10 45 10 57,69 17 Trại Bò Ea Sơ 100 18 Ea Tih Ea Tih 25 68 100 20 35 100 100 100 25 20 100 B Ea Tih 20 Đồi 500 Xuân Phú 250 250 30 25 12 21 Đội (Trung Hòa 2) Xuân Phú 20 20 25 20 125 22 Ea Tao Xuân Phú 67 55 32 15 17 47,76 23 Xuân Phú Xuân Phú 37 37 15 B Vùng lƣu vực sông Srepok 5.732 3.837 1.794 I TV Krông búk 1.762 771 991 1.413 595 818 80,19 100 40 60 30 25 30 150 150 12 40 15 61 5.190 3.682 1.448 40 40,54 20 90,55 24 Ea Bƣ Cƣ Huê 25 Ea Ô hạ Cƣ Ni 150 150 26 Ea Ô thƣợng Cƣ Ni 16 11 25 20 156,25 27 Ea Kar Thị trấn Ea Kar 930 480 450 800 300 500 86,02 28 Đội Ea Ô 350 350 220 220 62,86 29 Ea Kar thƣợng Thị trấn Ea Kar 58 105,45 55 50 50 100 30 31 Đội 11 Ea Kmut 120 Đội Ea Kmut 41 II 40 3.970 3.066 32 Thôn 15 Cƣ Prông 40 30 33 Ea Thu Cƣ Bơng 15 34 Lồ Ơ Cƣ Bơng 35 Ea Drui 36 37 80 120 40 41 10 10 803 40 61 3.777 3.087 10 80 100 24,39 630 40 20 95,15 25 25 62,5 15 30 30 206,9 35 35 30 30 85,71 Cƣ Yang 19 14 39 34 Ea Ngao Cƣ Yang 50 50 50 50 Buôn Trƣng Cƣ Bông 100 30 90 80 38 13-Nov Cƣ Yang 30 30 15 15 39 Đội 10 Ea Ô 55 25 55 25 40 Ea Dê Cƣ EaLang 100 60 100 60 41 Đội Ea Pal 221 42 Ea Grap Cƣ Prông 100 100 43 Thôn 16 Cƣ Prông 28 20 44 Ea Bớt Cƣ Bông 90 40 30 45 Ea Khua Cƣ Yang 42 46 Thôn 10 Cƣ Prông 47 Ea Rông 70 30 40 215 100 205,26 100 10 90 50 30 100 40 100 100 45,25 90 90 90 20 20 71,43 90 40 42 42 42 100 31 31 31 31 100 Cƣ ELang 95 50 95 50 48 Thôn 11 Cƣ Prông 32 32 32 32 49 Ea Tlir Cƣ 67 26 70 50 20 45 41 30 45 20 100 100 100 20 104,48 ELang Krông Pắc Thƣợng Cty TNHH Cà phê 50 721 1.300 1.000 300 1.300 1.000 300 100 bơm Cƣ Bông 250 250 250 250 100 Điện 51 Biên bơm Cƣ Ni 65 65 65 65 100 52 Đội bơm Cu Ni 210 150 210 150 53 Khu A bơm Ea Ô 300 300 300 300 100 54 Khu C bơm Ea Ô 130 130 130 130 100 Thơn 7A- Ea 55 Ơ bơm Ea Ơ 120 90 120 90 Thơn 756 Ea Ô bơm Ea Ô 45 45 55 55 122,22 57 Khu A bơm Ea Pal 110 110 100 100 90,91 58 Khu B bơm Ea Pal 140 140 110 110 78,57 59 Khu C bơm Ea Pal 50 50 53 53 106 60 Khu D m bơm Ea Pal 100 100 80 80 80 60 30 60 30 Nguồn: Quy hoạch thủy lợi tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020 100 100 PL 06: Dự báo sử dụng lao động huyện Ea Kar đến 2020 Chỉ tiêu 1.Số lao động (Lao động) 2015 2020 82.820 89.460 - Nông lâm thủy sản 60.459 52.781 - Công nghiệp, xây dựng 10.767 19.681 - Thƣơng mại, dịch vụ 11.595 16.997 - Nông lâm thủy sản 73 59 - Công nghiệp, xây dựng 13 22 - Thƣơng mại, dịch vụ 14 19 3.Năng suất lao động 51,09 80,05 - Nông lâm thủy sản 42,73 63,92 - Công nghiệp, xây dựng 93,41 122,83 - Thƣơng mại, dịch vụ 55,37 80,63 2.Tỷ lệ lao động ngành Nguồn: Quy hoạch KT-XH huyện Ea Kar đến năm 2020 PL 07: Định hƣớng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Ea Kar đến năm 2020 STT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Chỉ tiêu TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Đất nơng nghiệp Đất trồng lúa Tr đó: Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất nơng nghiệp lại (đất trồng cỏ, đất trồng hàng năm khác đất nông nghiệp khác) Quy hoạch Cấp Cấp tỉnh huyện QH đến QH đến phân bổ xác 2015 2020 định 103.747,00 103.747,00 103.747,00 89.426,00 5.717,00 282,68 5.376,00 88.905,82 5.787,63 4.973,67 89.426,00 5.999,68 5.376,00 18.166,00 649,44 750 21.692,72 17.419,00 1.155,00 18.632,20 884,95 21.692,72 15.874,64 1.051,52 18.815,44 750 21.692,72 17.419,00 1.155,00 24.982,16 23.594,16 Nguồn: Quy hoạch sử dụng đất huyện Ea Kar đến năm 2020 PL 08: Đánh giá mức độ thích hợp đất đai huyện Ea Kar với 14 trồng Thích hợp (S) Tỷ lệ Cây trồng S1 S2 S3 Cộng so DTTN (%) Tổng diện tích tự nhiên (ha) Lúa nƣớc (ha) 103.747 448 4.947 8.734 14.129 13,62 Cây hàng năm khác (ha) - - Ngô 1.964 6.497 29.550 38.011 36,64 - Mía 1.755 3.862 31.587 37.204 35,86 - Lạc 2.748 5.489 29.774 38.011 36,64 - Bông 1.753 2.437 25.685 29.875 28,8 - Rau đậu 1.755 7.546 29.755 39.056 37,65 - Sắn 2.336 21.257 21.357 44.950 43,33 Cây công nghiệp lâu năm (ha) - Cà phê 1.994 1.841 22.015 25.850 24,92 - Điều 129 8.125 23.802 32.056 30,9 - Tiêu 1.755 1.610 29.244 32.609 31,43 - Ca cao 2.258 20.087 22.542 44.887 43,27 4.145 16.621 20.766 20,02 - Vải 1.555 28.496 30.051 28,97 - Mít 5.063 27.546 32.609 31,43 - Cao su Cây ăn lâu năm (ha) Nguồn: Quy hoạch KT-XH huyện Ea Kar đến năm 2020 PL 09: Số lƣợng trâu bò giết thịt bình qn /năm giai đoạn Khối lƣợng Chỉ tiêu Dự báo BQ/năm giai đoạn:2010-2015 Dự báo BQ/năm giai đoạn: 2015-2020 BQ S.lƣợng S.lƣợng S.lƣợng S.lƣợng (kg/con) T.kê (com) giết thịt (tấn) T.kê (com) giết thịt (tấn) Tổng 26.218 8.865 26.218 12.146 Trâu 272 4.880 442 7.390 519 Bò 200 24.216 8.423 27.500 11.627 Nguồn: Quy hoạch KT-XH huyện Ea Kar đến năm 2020 PL 10 Bản đồ quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020 Nguồn: Quy hoạch tổng thể KTXH tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020 ... luận phát triển nông nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk Chƣơng 3: Một số giải pháp phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk. .. tiễn phát triển nông nghiệp huyện Ea Kar - tỉnh Đăk Lăk 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Địa bàn huyện Ea Kar - tỉnh ĐăkLăk - Phạm vi nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu nông nghiệp. .. cho phát triển trang trại chăn nuôi, nông lâm kết hợp Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp huyện Ea Kar đến chƣa bền vững Nông nghiệp huyện Ea Kar chƣa thực đảm bảo phát triển hƣớng tiến bộ, chƣa phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện EA KAR tỉnh đăk lăk , Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện EA KAR tỉnh đăk lăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn