Phân tích tình hình huy động vốn tại quỹ tín dụng nhân dân cơ sở huy hoàng, thị trấn EAKAR, huyện EAKAR tỉnh đăk lăk

114 26 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG XN HỢP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN SỞ HUY HỒNG, THỊ TRẤN EAKAR, HUYỆN EAKAR TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG XN HỢP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN SỞ HUY HOÀNG, THỊ TRẤN EAKAR, HUYỆN EAKAR TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng – Năm 2016 Hoàng Xuân Hợp MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN 1.1.1 Khái quát quỹ tín dụng nhân dân 1.1.2 Đặc điểm hoạt động quỹ tín dụng nhân dân 1.1.3 Vai trò quỹ tín dụng nhân dân việc phát triển kinh tế xã hội địa bàn 10 1.1.4 Các hoạt động quỹ tín dụng nhân dân 10 1.1.5 Các nguồn vốn hoạt động quỹ tín dụng nhân dân 11 1.2 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN 13 1.2.1 Huy động vốn QTDND 13 1.2.2 Các loại nguồn vốn huy động QTDND 13 1.2.3 Vai trò hoạt động huy động vốn 17 1.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA QTDND 19 1.3.1 Nội dung phân tích tình hình huy động vốn QTDND 19 1.3.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động vốn QTDND 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG 37 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI QTDND SỞ HUY HOÀNG 38 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG VỀ QTDND HUY HỒNG 38 2.1.1 Sơ lƣợc q trình hình thành phát triển QTDND Huy Hồng 38 2.1.2 cấu tổ chức máy quản lý QTDND Huy Hoàng 39 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh chủ yếu QTDND Huy Hoàng từ năm 2010 đến năm 2014 40 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI QTDND HUY HỒNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 44 2.2.1 Bối cảnh hoạt động huy động vốn QTDND Huy Hoàng thời gian qua 44 2.2.2 Phân tích hoạt động QTDND Huy Hoàng thực nhằm đạt mục tiêu hoạt động huy động vốn 47 2.2.3 Phân tích kết huy động vốn QTDND Huy Hoàng 52 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI QTDND HUY HỒNG GIAI ĐOẠN 2010 – 2014 77 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 77 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 78 2.3.3 Nguyên nhân 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI QTDND SỞ HUY HOÀNG 82 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG QTDND 82 3.2 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA QTDND HUY HOÀNG 83 3.2.1 Định hƣớng phát triển chung 83 3.2.2 Định hƣớng huy động vốn 83 3.3 GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI QTDND HUY HOÀNG 84 84 3.3.2 Áp dụng chế lãi suất huy động vốn linh hoạt 86 3.3.3 Tăng cƣờng công tác quảng cáo, tiếp thị, chăm sóc khách hàng 88 3.3.4 Tăng cƣờng sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 91 3.3.5 Mở rộng, đa dạng hóa khách hàng, phát triển sản phẩm 91 3.3.6 Mở rộng mạng lƣới giao dịch 93 3.3.7 Nâng cao chất lƣợng phục vụ, đào tạo nguồn nhân lực 93 3.3.8 Xây dựng chế trả lƣơng theo hiệu công việc 94 3.3.9 Các giải pháp tăng cƣờng huy động vốn vay lãi suất thấp 95 3.4 KIẾN NGHỊ 95 3.4.1 Kiến nghị với Nhà nƣớc 95 3.4.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc 96 3.4.3 Kiến nghị Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 98 3.4.4 Kiến nghị cấp ủy, quyền địa phƣơng 98 KẾT LUẬN CHƢƠNG 99 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT NHNN TCTD NHTM NHTMCP TMCP NHHTX Ngân hàng Hợp tác xã QTDND Quỹ tín dụng nhân dân HĐQT Hội đồng quản trị DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Các nguồn vốn huy động giai đoạn 2010 – 2014 42 2.2 Dƣ nợ cho vay giai đoạn 2010 – 2014 42 2.3 Kết kinh doanh giai đoạn 2010 – 2014 43 2.4 Số dƣ huy động vốn giai đoạn 2010 – 2014 53 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 Quy mô huy động vốn QTDND địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2010 – 2014 Số lƣợng khách hàng tiền gửi QTDND Huy Hoàng giai đoạn 2010 – 2014 Thị phần huy động vốn TCTD địa bàn huyện EaKar giai đoạn 2010 – 2014 cấu nguồn vốn huy động QTDND Huy Hoàng giai đoạn 2010 – 2014 Tỷ trọng vốn huy động tiền gửi giai đoạn 2010 – 2014 Tỷ trọng vốn vay Ngân hàng Hợp tác xã từ 2010 – 2014 cấu vốn huy động tiền gửi giai đoạn 2010 – 2014 (theo kỳ hạn) cấu vốn huy động tiền vay QTDND Huy Hoàng giai đoạn 2010 – 2014 (theo kỳ hạn) 55 56 58 60 61 62 63 65 2.13 Lãi suất bình quân đầu vào, đầu từ năm 2010 - 2014 66 2.14 Chi phí huy động vốn giai đoạn 2010 – 2014 67 2.15 Huy động vốn sử dụng vốn giai đoạn 2010 – 2014 68 2.16 2.17 Tỷ lệ dƣ nợ cho vay tổng nguồn vốn hoạt động giai đoạn 2010 – 2014 Tổng hợp khảo sát khách hàng tiền gửi năm 2014 72 74 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ biểu đồ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Số dƣ huy động vốn giai đoạn 2010-2014 Tỷ lệ huy động vốn thực tế so với kế hoạch giai đoạn 2010-2014 Tỷ lệ số lƣợng khách hàng thực tế so với kế hoạch giai đoạn 2010-2014 Tỷ trọng huy động vốn giai đoạn 2010-2014 (theo đối tƣợng) Tỷ trọng huy động vốn tiền gửi giai đoạn 2010 – 2014 (theo kỳ hạn) Tỷ lệ dƣ nợ tổng nguồn vốn giai đoạn 2010- 2014 Trang 41 54 57 60 64 69 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực Đề án thí điểm thành lập quỹ tín dụng nhân dân theo Quyết định số 390/QĐ-TTg, ngày 27/7/1993 Thủ tƣớng Chính phủ, sau 20 năm hoạt động, hoạt động quỹ tín dụng nhân dân góp phần giải nhu cầu thiết vốn cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ đời sống ngƣời dân, đặc biệt khu vực nơng nghiệp, nơng thơn; góp phần tích cực vào chuyển dịch cấu kinh tế, thực mục tiêu xóa đói, giảm nghèo hạn chế nạn cho vay nặng lãi địa bàn nông thôn Trong điều kiện nƣớc ta nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng, cấu sản xuất nơng nghiệp kinh tế nông thôn nhiều nơi chuyển dịch chậm; chăn nuôi, công nghiệp, ngành nghề dịch vụ nông thôn phát triển chƣa tƣơng xứng với tiềm năng; suất, chất lƣợng khả cạnh tranh số nơng sản phẩm thấp; chênh lệch mức sống nông thôn thành thị ngày gia tăng Để thúc đẩy nhanh trình chuyển dịch cấu nông nghiệp kinh tế nông thôn, chuyển mạnh sang sản xuất loại sản phẩm thị trƣờng hiệu kinh tế cao; phát triển mạnh chăn nuôi với tốc độ chất lƣợng cao hơn; xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với việc chuyển giao công nghệ sản xuất, bảo quản chế biến; khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, tự phát; mở rộng thị trƣờng, tổ chức tốt việc tiêu thụ nông, lâm sản, thủy sản cho nông dân cần phải nguồn vốn để phục vụ cho việc phát triển kinh tế Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng khu vực nơng nghiệp, nơng thơn thiếu vốn sản xuất, kinh doanh Việc huy động vốn vay quỹ tín dụng nhân dân địa bàn nông thôn vừa trực tiếp khắc phục tình trạng cho vay nặng lãi, vừa góp phần phát triển kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn trở nên quan trọng 91 thể thao, gửi thiệp, quà chúc mừng nhân kiện quan trọng ngày lễ lớn, trì mối quan hệ lâu bền với khách hàng giúp Quỹ vừa tiết kiệm chi phí thẩm định khách hàng nhu cầu vay vào số dƣ tài khoản tiền gửi; vừa nâng cao khả thu hút khách hàng thông qua mối quan hệ từ khách hàng Hơn nữa, với khách hàng truyền thống, khách hàng thân thiết Quỹ, việc đàm phán lãi suất, sách phí dễ dàng thay đổi 3.3.4 Tăng cƣờng sở vật chất, trang thiết bị phục vụ Trụ sở làm việc QTDND Huy Hoàng xây dựng lâu, xuống cấp Vì vậy, Quỹ cần kế hoạch tài để xây dựng sửa chữa, cải tạo lại cho khang trang hơn, từ góp phần tạo lòng tin cho khách hàng gửi tiền Bên cạnh cần tiến hành nâng cấp thiết bị, phƣơng tiện phục vụ công tác huy động vốn: Thay hệ thống máy móc, thiết bị tin học, máy đếm tiền lỗi thời, xuống cấp máy móc, thiết bị mới, đại nhằm đảm bảo cho việc giao dịch, quản lý, kiểm đếm tiền toán tiền cho khách hàng đƣợc nhanh chóng, xác, thuận tiện 3.3.5 Mở rộng, đa dạng hóa khách hàng, phát triển sản phẩm Bên cạnh việc phát triển đa dạng hố hình thức huy động vốn, QTDND Huy Hồng cần mở rộng đa dạng hố khách hàng điều giúp gia tăng lƣợng khách hàng mà giúp Quỹ giảm rủi ro, đồng thời cấu vốn hợp lý Mỗi nhóm khách hàng số đặc điểm chung nguồn vốn, biến động, nhóm khách hàng phản ứng nhƣ nhau; trì tỷ trọng cao nguồn vốn nhóm khách hàng dẫn đến rủi ro Để thu hút khách hàng, việc cung cấp thông tin thị trƣờng, dịch vụ làm cho khách hàng hiểu biết đầy đủ hoạt động Quỹ 92 việc làm cần thiết, cung cấp thơng tin trực tiếp cho khách hàng qua kênh sau: tổ chức hội nghị khách hàng Quỹ tổ chức hội nghị năm lần, hội nghị phải mời khách hàng lớn, quan trọng Quỹ phải nội dung gợi ý để khách hàng nói ƣu, nhƣợc điểm sản phẩm huy động, vƣớng mắc, thiếu sót giao dịch, yêu cầu họ sản phẩm nhu cầu thời gian tới Từ xây dựng sách, chiến lƣợc phát triển sản phẩm nhƣ phát triển khách hàng phù hợp mang tính cạnh tranh tổ chức hội thảo Khác với hội nghị, Quỹ tổ chức quan tâm, thể quan tâm Quỹ đến khách hàng, lo nỗi lo khách hàng nên đề cập đến giải pháp mà Quỹ thực để giải vấn đề sở tham khảo ý kiến thảo luận với khách hàng thơng qua họp quyền địa phƣơng (thơn, xóm, xã, thị trấn ).Thơng qua giới thiệu nhiều QTDND Huy Hồng, loại hình dịch vụ nhƣ tính ƣu việt chúng Đây hình thức cung cấp thơng tin đến thị trƣờng tiềm hữu hiệu thu hút đƣợc nhiều khách hàng tư, khách hàng cá nhân cần phải phát triển khách hàng thu nhập trung bình thấp nhƣng ổn định nhằm đa dạng hoá khách hàng tạo ổn định huy động vốn dân cƣ năm, định kỳ Quỹ cần lập danh sách khách hàng mục tiêu cần tiếp cận, từ giao tiêu danh sách cụ thể đến cán để tiến hành tiếp thị khách hàng 93 3.3.6 Mở rộng mạng lƣới giao dịch Ngoài trụ sở đặt trung tâm huyện EaKar, QTDND Huy Hồng chƣa thành lập phòng giao dịch điểm giao dịch Điều cho thấy QTDND Huy Hoàng chƣa quan tâm nhiều đến việc phát triển mạng lƣới giao dịch Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch, QTDND Huy Hoàng nên thành lập phòng giao dịch địa bàn xã số lƣợng dân cƣ đơng, điều kiện giao thơng lại thuận lợi Vì khách hàng muốn giao dịch với QTDND Huy Hoàng phải đến trụ sở đặt trung tâm huyện EaKar Do khách hàng địa bàn xã vùng sâu, vùng xa ngại đến giao dịch với QTDND Huy Hoàng Khách hàng QTDND Huy Hoàng chủ yếu dân cƣ quanh khu vực Quỹ đóng trụ sở chính; để mở rộng quy mô, nâng cao đƣợc vị phát triển khách hàng thời gian tới, Quỹ cần kế hoạch khảo sát, tìm kiếm địa điểm phù hợp để mở thêm điểm giao dịch phòng giao dịch 3.3.7 Nâng cao chất lƣợng phục vụ, đào tạo nguồn nhân lực Con ngƣời yếu tố quan trọng hàng đầu định tồn tại, phát triển thành bại tổ chức Trong thời buổi cạnh tranh mà tất TCTD tƣơng đồng sản phẩm, lãi suất, ứng dụng công nghệ, nhân tố quan trọng định cạnh tranh TCTD ngƣời Vì QTDND Huy Hồng cần trọng cơng tác đào tạo, nâng cao chất lƣợng cán Để làm tốt điều Quỹ cần quan tâm số vấn đề sau: Thứ nhất, công tác tuyển dụng đầu vào cần phải thực công minh, phải đặt tiêu chuẩn phù hợp đảm bảo chọn đƣợc ứng viên xứng đáng đạo đức đủ lực để đáp ứng yêu cầu công việc Thứ hai, công tác đào tạo sau tuyển dụng phải đƣợc quan tâm mức; ứng viên sau đƣợc tuyển dụng cần phải đƣợc đào tạo nghiệp vụ chuyên môn vị trí tác nghiệp sau 94 Thứ ba, hàng năm cần tổ chức đào tạo cho toàn cán nhân viên phong cách giao tiếp ứng xử giao dịch khách hàng Bên cạnh đó, cần kiểm tra đột xuất, chấm điểm phong cách giao dịch; sách khen thƣởng ngƣời làm tốt, khiển trách, xử phạt ngƣời chƣa đạt yêu cầu đồng thời đƣa đánh giá học rút kinh nghiệm để nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng 3.3.8 Xây dựng chế trả lƣơng theo hiệu công việc Để thu hút đƣợc đội ngũ nhân viên giỏi, trung thành làm việc trách nhiệm, lý khơng thể khơng nhắc đến chế tiền lƣơng, công công việc công việc đánh giá chi lƣơng Một chế tiền lƣơng hợp lý, công tâm công tác quản trị điều hành động lực thúc đẩy cá nhân nỗ lực nâng cao tinh thần trách nhiệm hiệu công việc QTDND Huy Hoàng cần xây dựng chế trả lƣơng hồn thiện hơn, theo việc chi lƣơng phải đƣợc đánh giá sát suất hiệu công việc cán Hiện QTDND Huy Hoàng áp dụng quy chế trả lƣơng theo vị trí cơng việc dựa mức độ hồn thành cơng việc cá nhân Tuy nhiên, việc đánh giá mức độ hồn thành cơng việc chƣa đƣợc thực cách nghiêm túc; tình trạng ngƣời làm ngƣời làm nhiều, hiệu quả, suất lao động khác nhƣng lại đƣợc đánh giá nhƣ chí ngƣời làm lại đƣợc đánh giá cao Chính vậy, ngồi việc hồn thiện chế trả lƣơng, việc đánh giá chi lƣơng phải đƣợc thực minh bạch, sở đánh giá lƣợng hóa cụ thể hiệu công việc cán mang lại; vị trí làm việc nhƣ nhƣng cán huy động vốn đƣợc nhiều cán đƣợc hƣởng lƣơng cao so với cán khác vị trí Điều tạo đƣợc động lực cho cán nhân viên cố gắng phát huy hết khả để làm việc ngày hiệu hơn, mang lại hiệu suất công việc cho Quỹ 95 3.3.9 Các giải pháp tăng cƣờng huy động vốn vay lãi suất thấp Thông qua Ngân hàng HTX làm đầu mối để tham gia dự án đầu tƣ vào khu vực nông nghiệp, nông thôn nhƣ dự án tài nơng nghiệp, nơng thơn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB 1802), dự án trồng ăn (1781), dự án tài vi mơ (vốn ICO) Đây nguồn vốn vay từ dự án với lãi suất thấp, thời gian sử dụng vốn dài (thƣờng năm), nguồn vốn tính tƣơng đối ổn định Để tiếp cận đƣợc nguồn vốn này, QTDND phải thực nghiêm túc điều kiện quy định, vốn đối ứng tham gia tỷ lệ, cho vay đối tƣợng, chấp hành chế lãi suất, chọn lọc dự án đầu tƣ phải đem lại hiệu cao, thực tốt công tác quản lý, thu hồi nợ vay, chế độ thông tin báo cáo 3.4 KIẾN NGHỊ Qua phân tích, đánh giá tình hình huy động vốn QTDND Huy Hồng, thấy đƣợc kết quả, nhƣ tồn tại, hạn chế công tác huy động vốn thời gian vừa qua Từ tìm nguyên nhân đƣa giải pháp tăng cƣờng huy động vốn, để giải pháp mang lại kết cao, khuôn khổ luận văn tác giả đƣa số kiến nghị sau: 3.4.1 Kiến nghị với Nhà nƣớc Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động QTDND, Nhà nƣớc cần hoàn thiện ổn định sách, tạo mơi trƣờng pháp lý thuận lợi, môi trƣờng kinh tế phát triển ổn định, lành mạnh động lực thúc đẩy hoạt động QTDND nói chung hoạt động huy động vốn nói riêng Mơi trƣờng kinh tế vĩ mơ ảnh hƣởng lớn đến hoạt động QTDND Sự ổn định kinh tế vĩ mơ góp phần ổn định tâm lý tạo niềm tin dân chúng sách kinh tế vĩ mơ Chính phủ Việc ý nghĩa lớn hoạt động huy động vốn từ thành phần kinh tế xã 96 hội QTDND Ngƣợc lại, môi trƣờng kinh tế thƣờng xuyên không ổn định, khách hàng muốn giữ tiền để chi trả cho nhu cầu bất ngờ cất trữ hình thức an toàn khác nhƣ mua vàng ngoại tệ mạnh, chi phí huy động vốn tăng cao Chỉ điều kiện lạm phát đƣợc kiềm chế, tỷ giá đƣợc ổn định khách hàng yên tâm gửi tiền nhƣ vay tiền TCTD để đầu tƣ vào sản xuất kinh doanh Việt Nam hội nhập ngày sâu rộng vào thị trƣờng tài quốc tế, nhiều loại hình tổ chức tài quốc tế đã, diện hoạt động Việt Nam Chính phủ cần kịp thời rà sốt để bổ sung, sửa đổi hệ thống văn pháp quy hoạt động tiền tệ ngân hàng cho phù hợp với tình hình mới, giúp cho QTDND hội phát triển, nhằm phục vụ tốt cho nhân dân địa bàn nông nghiệp, nông thôn Chính phủ cần văn qn triệt nhận thức vai trò hoạt động QTDND việc phát triển kinh tế xã hội địa bàn nơng nghiệp, nơng thơn đến cấp ủy, quyền địa phƣơng tầng lớp nhân dân sách ƣu đãi thuế cho QTDND; tạo điều kiện cho QTDND tiếp cận nguồn vốn từ Chính phủ nguồn vốn dự án cho vay lãi suất thấp tổ chức nƣớc tài trợ để hỗ trợ QTDND cho vay phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 3.4.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc NHNN chức quản lý nhà nƣớc tiền tệ hoạt động ngân hàng Vì vậy, NHNN tầm quan trọng lớn chiến lƣợc huy động vốn TCTD nói chung QTDND nói riêng, đồng thời định hƣớng cho TCTD hoạt động kinh doanh Việc điều hành NHNN với sách hợp lý, đắn tiền đề tốt, tác động tích cực đến công tác huy động vốn TCTD 97 TCTD hoạt động an toàn, hiêu ngày đồng bộ, dài hạn, đồng thời bên cạnh phải chế tài xử lý nghiêm minh để quy định pháp luật vào thực tế NHNN cần thực giải pháp kiểm sốt chặt chẽ, chế tài xử lý TCTD không tuân thủ theo mức lãi suất huy động , NHNN quy định trần lãi suất huy động, nhƣng số TCTD tìm cách huy động lãi suất cao mức lãi suất quy định nhiều cách khác nhau, nhƣ thƣởng lãi suất tiền mặt, quà tặng , điều tạo cạnh tranh khơng lành mạnh, gây khó khăn nhiều cho TCTD khác hoạt động huy động vốn NHNN cần đạo giải pháp để đ tái TCTD, hệ thống QTDND, tiềm lực tài cho hệ thống QTDND NHNN cần tăng cƣờng hoạt động tra, kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh, xử lý kịp thời sai phạm hoạt động làm thất thoát nguồn vốn nhà nƣớc, nhân dân (nhƣ vụ án lớn lĩnh vực ngân hàng mà phƣơng tiện thông tin đƣa tin), để nâng cao hiệu cho vay sử dụng vốn huy động, đƣa hoạt động hệ thống TCTD vào nề nếp, không ngừng nâng cao uy tín hệ thống TCTD kinh tế m khóa , phối hợp với nghiệp vụ chuyên sâu QTDND Việt Nam tổ chức QTDND 98 NHNN cần rà soát văn quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung, ban hành trình cấp thẩm quyền ban hành cho phù hợp với thông lệ quốc tế điều kiện thực tiễn hoạt động QTDND; chế lãi suất huy động lãi suất cho vay phù hợp với đặc thù hoạt động QTDND Tham mƣu cho Chính phủ huy động nguồn vốn dự án từ Chính phủ tổ chức nƣớc ngồi tài trợ để hỗ trợ QTDND cho vay phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 3.4.3 Kiến nghị Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam + Tăng cƣờng công tác liên kết hệ thống, cơng tác điều hòa vốn; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho QTDND nhƣ tƣ vấn nghiệp vụ kinh doanh, tin học lĩnh vực hoạt động khác + Với chức đầu mối hệ thống QTDND, NHHTX cần tăng cƣờng huy động nguồn vốn lãi suất thấp để hỗ trợ cho vay lại QTDND, nhằm hỗ trợ thành viên phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 3.4.4 Kiến nghị cấp ủy, quyền địa phƣơng + chế, sách hỗ trợ QTDND đất đai, mặt xây dựng trụ sở làm việc cho QTDND hoạt động + Chính quyền địa phƣơng, đặc biệt xã, thị trấn cần tạo điều kiện, hỗ trợ, tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ hoạt động QTDND Hỗ trợ QTDND việc huy động vốn nhƣ xử lý thu hồi nợ hạn, nhiều vay thành viên dựa vào tín nhiệm, khơng bảo đảm tài sản nên xử lý nợ QTDND gặp nhiều khó khăn 99 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở vận dụng lý luận trình bày chƣơng 1; sau phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn chƣơng 2, tác giả đề xuất định hƣớng giải pháp cụ thể nhằm tăng cƣờng huy động vốn QTDND Huy Hồng Bên cạnh đó, tác giả đề xuất kiến nghị Nhà nƣớc; NHNN; NHHTX Việt Nam; Cấp ủy, Chính quyền địa phƣơng để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ QTDND hoạt động phát triển, hoạt động huy động vốn 100 KẾT LUẬN Huy động vốn nghiệp vụ trọng tâm hoạt động TCTD Quy mô, chất lƣợng huy động vốn ảnh hƣởng trực tiếp đến tồn phát triển TCTD Do vậy, làm để tăng cƣờng hiệu công tác huy động vốn, đảm bảo số lƣợng chất lƣợng nguồn vốn vấn đề thƣờng xuyên đƣợc nhà quản lý quan tâm Trong thời gian qua, QTDND Huy Hoàng áp dụng số biện pháp huy động vốn, qua phần đáp ứng đƣợc nguồn vốn cho vay khách hàng Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt đƣợc, QTDND Huy Hoàng tồn nhiều hạn chế cần khắc phục Để công tác huy động vốn đạt đƣợc hiệu cao nữa, QTDND Huy Hoàng cần khắc phục tồn tại, hạn chế phát huy mặt mạnh, đồng thời không ngừng đổi mới, cải tiến nghiệp vụ hoạt động Qua số liệu thực tế hoạt động huy động vốn QTDND Huy Hoàng từ năm 2010 - 2014, luận văn phân tích đƣợc kết đạt đƣợc, tồn công tác huy động vốn, đồng thời đƣa giải pháp nhằm tăng cƣờng hoạt động huy động vốn QTDND Huy Hồng Bên cạnh đó, tác giả đề xuất, kiến nghị với quan hữu quan nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo chế, điều kiện thuận lợi cho hoạt động QTDND, để tăng cƣờng công tác huy động vốn Luận văn kết đạt đƣợc tác giả từ nghiên cứu lý luận thực tế công tác Do điều kiện thời gian khả hạn, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong nhận đƣợc đóng góp, tham gia ý kiến thầy, giáo, nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm đến hoạt động QTDND DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thị Lan Anh (2014), Phân tích tình hình huy động vốn NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [2] Chính phủ (2001), Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 tổ chức hoạt động QTDND [3] Chính phủ (2005), Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 việc sửa đổi, bổ sung số Điều Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 tổ chức hoạt động QTDND [4] Nguyễn Duệ (1997), Giáo trình nghiệp vụ QTDND, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [5] Lê Xuân Đào (2007), Hoàn thiện quản lý QTDND địa bàn tỉnh Kon Tum, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh [6 Quốc gia [7] Nguyễn Minh Kiều (2012), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội [8] Doãn Hữu Tuệ (2010), Hoàn thiện tổ chức hoạt động hệ thống QTDND Việt Nam, Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế tài ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân [9] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2005), Thông tư số 08/2005/TT-NHNN ngày 30/12/2005 hướng dẫn thực Nghị định số 48/2001/NĐCP ngày 13/8/2001 tổ chức hoạt động QTDND [10] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2007), Thông tư số 06/2007/TT-NHNN ngày 06/11/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2005/TT-NHNN hướng dẫn thực Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 tổ chức hoạt động QTDND [11] Ngân hàng Nhà nƣớc chi nhánh tỉnh Đắk Lắk (2010-2014), Báo cáo thống kê, báo cáo tình hình hoạt động QTDND địa bàn [12] Ngân hàng Nhà nƣớc chi nhánh tỉnh Đắk Lắk (2010-2014), Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng địa bàn [13] Quốc hội (2010), Luật Tổ chức tín dụng [14] Quỹ tín dụng nhân dân Huy Hồng (2010 - 2014), Báo cáo toán [15] Nguyễn Thị Bạch Yến (2015), Huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Lê Hồng Phong- Đắk Lắk, Luận văn Thạc sĩ Tài ngân hàng, Học viện Hành Quốc gia Website [16] Website: http://www.sbv.gov.vn [17] Website: http://vapcf.org.vn PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Khách hàng sử dụng dịch vụ tiền gửi QTDND Huy Hoàng Nhằm mục đích phục vụ ngày tốt khách hàng đến giao dịch, QTDND Huy Hoàng mong muốn nhận đƣợc ý kiến đóng góp q khách hàng thơng qua nội dung dƣới đây: Tên khách hàng:……………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………… Số điện thoại:…………………… Số CMND:……………………… Theo quý khách lãi suất tiền gửi QTDND Huy Hoàng: Thấp Bình thƣờng Cao - Tiền gửi khơng kỳ hạn - Tiền gửi kỳ hạn dƣới 12 tháng - Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng Mức phí sử dụng dịch vụ tiền gửi áp dụng: Thấp Bình thƣờng Cao Mức độ đa dạng sản phẩm tiền gửi: Kém đa dạng Bình thƣờng Đa dạng Theo quý khách sản phẩm tiền gửi sản phẩm, dịch vụ khác hỗ trợ cho khơng? Khơng hỗ trợ Ít hỗ trợ hỗ trợ Thủ tục sử dụng sản phẩm tiền gửi: Đơn giản, gọn nhẹ Bình thƣờng Phức tạp Theo quý khách thái độ phục vụ nhân viên QTD: Thiếu thân thiện Bình thƣờng Nhiệt tình Q khách hài lòng đến giao dịch với QTD? Khơng hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Q khách hài lòng với chƣơng trình khuyến mại QTD khơng? Khơng hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Q khách hài lòng với chƣơng trình chăm sóc khách hàng khơng? Khơng hài lòng Hài lòng Rất hài lòng 10 Theo quý khách mức độ tin cậy gửi tiền QTD? Không tin cậy Tin cậy Đáng tin cậy Ý kiến đóng góp khác quý khách hàng: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn đóng góp ý kiến quý khách hàng! Lƣu ý: Đề nghị quý khách hàng đánh dấu (X) vào thích hợp ... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG XN HỢP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ HUY HỒNG, THỊ TRẤN EAKAR, HUY N EAKAR TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01... sở Huy Hoàng - Phạm vi nghiên cứu: + Về mặt khơng gian: Phân tích tình hình huy động vốn QTDND sở Huy Hoàng, thị trấn EaKar, huy n EaKar, tỉnh Đắk Lắk + Về mặt thời gian: Phân tích tình hình huy. .. chƣơng: Chƣơng Cơ sở lý luận phân tích tình hình huy động vốn quỹ tín dụng nhân dân Chƣơng Phân tích tình hình huy động vốn Quỹ tín dụng nhân dân sở Huy Hoàng Chƣơng Giải pháp tăng cƣờng huy động vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình huy động vốn tại quỹ tín dụng nhân dân cơ sở huy hoàng, thị trấn EAKAR, huyện EAKAR tỉnh đăk lăk , Phân tích tình hình huy động vốn tại quỹ tín dụng nhân dân cơ sở huy hoàng, thị trấn EAKAR, huyện EAKAR tỉnh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn