Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh quảng nam

114 30 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:43

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢƠNG THỊ HƢƠNG NGUYÊN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢƠNG THỊ HƢƠNG NGUYÊN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM Chuyên nghành: TàiNgân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN NGỌC VŨ Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, toàn nội dung luận văn: "Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh tỉnh Quảng Nam" cơng trình nghiên cứu riêng tôi, luận văn không trùng lắp với cơng trình nghiên cứu tƣơng tự khác Các số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn TRƢƠNG THỊ HƢƠNG NGUYÊN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ CỦA NHTM 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1.1 Tín dụng ngân hàng 1.1.2 Tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2 CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI NHTM 12 1.2.1 Quan niệm chất lƣợng tín dụng 12 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lƣợng tín dụng 14 1.2.3 Các tiêu đánh giá chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 15 1.2.4 Đặc thù chất lƣợng tín dụng DNVVN 20 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 22 1.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan từ phía ngân hàng thƣơng mại 22 1.3.2 Nhóm nhân tố khách quan từ doanh nghiệp môi trƣờng 23 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI AGRIBANK QUẢNG NAM 28 2.1 KHÁI QUÁT VỀ AGRIBANK QUẢNG NAM 28 2.1.1 Về trình hình thành phát triển chi nhánh 28 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Agribank tỉnh Quảng Nam thời gian qua 30 2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI AGRIBANK QUẢNG NAM 35 2.2.1 Các giải pháp Agribank Quảng Nam thực để nâng cao chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 35 2.2.2 Tình hình chung chất lƣợng tín dụng DNVVN Agribank Quảng Nam 38 2.2.3 Đánh giá CLTD theo nhóm tiêu phản ảnh nợ có vấn đề, nợ xấu nội, ngoại bảng 40 2.2.4 Đánh giá CLTD theo hình thức bảo đảm tiền vay 46 2.2.5 Đánh giá CLTD theo tiêu phản ánh mức độ tập trung 47 2.2.6 Đánh giá CLTD thơng qua nhóm tiêu phản ánh mức độ tn thủ sách tín dụng cơng tác xây dựng, tổ chức thực kế hoạch 50 2.3 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI AGRIBANK QUẢNG NAM 52 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 52 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 54 KẾT LUẬN CHƢƠNG 61 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI AGRIBANK QUẢNG NAM 63 3.1 ĐỊNH HƢỚNG TRONG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 63 3.1.1 Định hƣớng cơng tác phát triển tín dụng 63 3.1.2 Định hƣớng hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 65 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH QUẢNG NAM 66 3.2.1 Tăng cƣờng chất lƣợng thẩm định cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ 66 3.2.2 Tuân thủ chặt chẽ quy trình cho vay 70 3.2.3 Thực đánh giá, kiểm sốt chất lƣợng tín dụng quan điểm danh mục cho vay 71 3.2.4 Các giải pháp nhằm thu hút sàng lọc khách hàng (Các giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng quan điểm khách hàng) .74 3.3 KIẾN NGHỊ 84 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ ban ngành có liên quan 84 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nƣớc 85 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 86 KẾT LUẬN CHƢƠNG 88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank Quảng Nam : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Quảng Nam CBTD : Cán tín dụng CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng DN : Doanh nghiệp DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam NHTM : Ngân hàng thƣơng mại KH : Khách hàng TSBĐ : Tài sản bảo đảm XLRR : Xử lý rủi ro DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Nam qua năm 2013 – 2015 31 2.2 Tình hình dƣ nợ từ năm 2013 - 2015 32 2.3 Tình hình nợ xấu Agribank Quảng Nam qua năm 2013-2015 33 2.4 Thu nhập từ hoạt động tín dụng Agribank Quảng Nam 34 2.5 Tình hình chung CLTD DNVVN Agribank Quảng Nam năm 2013-2015 39 2.6 Tỷ lệ nợ xấu nội ngoại bảng Chi nhánh Quảng Nam từ năm 2013-2015 41 2.7 Nợ có vấn đề tỷ lệ nợ có vấn đề Agribank Quảng Nam từ năm 2013-2015 42 2.8 Lãi tồn đọng Chi nhánh Quảng Nam từ năm 20132015 44 2.9 Tổng số trích lập dự phòng Chi nhánh Quảng Nam từ năm 2013-2015 45 2.10 Cơ cấu dƣ nợ tín dụng theo hình thức bảo đảm tiền vay 46 2.11 Tình hình nợ xấu cho vay DNVVN theo thời hạn 47 2.12 Tình hình nợ xấu cho vay DNVVN theo ngành nghề 48 3.1 Ví dụ biểu lãi suất phụ trội rủi ro 80 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý Agribank tỉnh Quảng Nam 29 2.2 Lợi nhuận Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Nam qua năm 2013 – 2015 35 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vấn đề nâng cao chất lƣợng tín dụng đƣợc xem vấn đề thiết ngành ngân hàng nói chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam nói riêng Trong Ngân hàng Nhà nƣớc thực sách giảm thiểu nợ xấu tồn ngành ngân hàng, Agribank tìm giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng khơng để đối phó với áp lực từ phía NHNN mà có ý nghĩa sinh tồn ảnh hƣởng trực tiếp đến việc bảo toàn vốn lợi nhuận Giải pháp để nâng cao chất lƣợng tín dụng, giảm thiểu nợ xấu đƣợc bàn đến nhiều, kể tầm vĩ mô nhƣ nội Agribank Tuy nhiên, với đặc thù kinh doanh chi nhánh, đặc điểm kinh tế - xã hội khác địa phƣơng, thiết nghĩ, chi nhánh Agribank cần nhìn nhận lại thực trạng hoạt động tín dụng nhƣ đặc thù địa phƣơng để tìm kiếm giải pháp cụ thể phù hợp Tại Agribank Quảng Nam, dƣ nợ cho vay tập trung chủ yếu vào đối tƣợng DNVVN, nhƣng đối tƣợng khách hàng có tỉ lệ nợ xấu nợ có vấn đề cao Do đó, để cải thiện chất lƣợng tín dụng nói chung, hoạt động tín dụng đối tƣợng khách hàng cần đƣợc ý Đó lý tác giả chọn đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh tỉnh Quảng Nam” làm luận văn thạc sĩ kinh tế Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận chất lƣợng tín dụng DNVVN - Đánh giá thực trạng chất lƣợng tín dụng DNVVN [10] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2007), Quyết định số 18/2007/QĐNHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, ban hành theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 [11] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam Việt Nam (2004), Sổ tay tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam [12] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2013), Thông tư số 02/2013/QĐNHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc NHNN việc quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngồi [13] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2014), Thông tư số 09/2014/QĐNHNN ngày 18/3/2014 Thống đốc NHNN việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01: PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT (Dành cho cán ngân hàng) Kính thƣa Anh/Chị! Tôi tên là: Trƣơng Thị Hƣơng Nguyên, cơng tác phòng Chun đề 03, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung Hiện nghiên cứu đề tài: "Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Nam" làm luận văn thạc sỹ Sự hỗ trợ Anh/Chị cách trả lời câu hỏi dƣới có ý nghĩa cho đề tài nghiên cứu tơi góp phần đánh giá chất lƣợng tín dụng, tìm giải pháp để nâng cao chất lƣợng tín dụng, hạn chế, phòng ngừa rủi ro hoạt động cho vay chi nhánh Tôi xin cam đoan thơng tin từ Anh/Chị hồn tồn phục vụ cho mục đích thăm dò ý kiến đánh giá hoạt động cho vay chi nhánh, thơng tin đƣợc giữ bí mật Xin chân thành cảm ơn hợp tác, giúp đỡ quý Anh/Chị! Tên cán tín dụng/kiểm tra: Agribank chi nhánh: Khoanh tròn vào đáp án mà Anh/Chị chọn: Câu Agribank Quảng Nam có thực triển khai tập huấn văn bản, quy trình, quy định có liên quan đến nghiệp vụ tín dụng khơng? a Có b Khơng Câu Có phải tất cán liên quan đến nghiệp vụ tín dụng chi nhánh nơi anh chị công tác nắm rõ quy định hoạt động cho vay theo quy định pháp luật Agribank? a Có b Khơng Câu Theo anh/ chị việc áp dụng cách linh hoạt quy định trình cho vay gì?: a Phải bảo đảm tuân thủ chặt chẽ tất quy định trƣờng hợp b Tùy trƣờng hợp, nhận thấy khoản vay có rủi ro (những khoản vay quy mô nhỏ, DN vay trả thƣờng xun, có quan hệ tín dụng lâu dài với ngân hàng, lịch sử tín dụng tốt…), vận dụng quy định cách linh hoạt bỏ qua số quy định đƣợc cho không cần thiết Câu Theo Anh/chị công tác lập kế hoạch, thực kế hoạch hoạt động cho vay chi nhánh Quảng Nam cấp độ nào? a Chi nhánh xây dựng tiêu kế hoạch (theo năm, theo quý) chung hoạt động kinh doanh (trong có hoạt động cho vay) để báo cáo Trụ sở b Ngồi tiêu kế hoạch định kỳ để báo cáo Trụ sở chính, chi nhánh chủ động xây dựng tiêu kế hoạch chi tiết việc cho vay đối tƣợng khách hàng chủ yếu (trong có DNVVN) c Ngồi việc chủ động xây dựng tiêu chi tiết hoạt động cho vay đối tƣợng khách hàng vay chủ yếu, Agribank Quảng Nam đề định hƣớng, giải pháp cụ thể đối tƣợng khách hàng mục tiêu sở phân tích lực thân Chi nhánh, tình hình kinh tế dự báo xu hƣớng phát triển kinh tế địa phƣơng d Chi nhánh xây dựng phƣơng hƣớng, giải pháp cụ thể nhƣ lựa chọn c, đồng thời, theo dõi chặt chẽ việc thực kế hoạch kỳ, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch có tình phát sinh Câu Theo anh/chị, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng DNVVN khơng trả nợ vay hạn gì? (chỉ chọn nguyên nhân cho phổ biến nhất)? a Chất lƣợng thẩm định thấp dẫn đến định cho vay khơng xác b Kiểm tra cho vay (kiểm tra giải ngân) không chặt chẽ dẫn đến việc sử dụng vốn vay sai mục đích c Kiểm tra, giám sát sau cho vay sơ sài dẫn đến việc không xử lý kịp thời có tình phát sinh d Biến động tình hình kinh tế khiến doanh nghiệp gặp khó khăn hoạt động kinh doanh e Khác:…………………………………………………………………… Câu 6: Ngoài hướng dẫn chung việc thẩm định, Agribank Quảng Nam có hướng dẫn cụ thể, xây dựng tiêu tham khảo để hỗ trợ cho việc thẩm định cho vay DNVVN hay không? a Không b Có Câu 7: Theo anh/ chị, yếu tố rào cản lớn thẩm định cho vay DNVVN? a Sự hạn chế thông tin b Năng lực, trình độ cán thẩm định c Quy định, hƣớng dẫn công tác thẩm định chƣa cụ thể, rõ ràng d Yếu tố khác:…………………………………………………………… Câu 8: Nguồn thơng tin sử dụng q trình thẩm định, xét duyệt cho vay quản lý khoản vay? a Chỉ sử dụng nguồn thơng tin thức: thơng tin khách hàng cung cấp (qua báo cáo tài chính, dự án/phƣơng án), thơng tin từ hệ thống IPCAS CIC, internet b Ngồi thơng tin trên, nhiều trƣờng hợp cán tín dụng kinh nghiệm mối quan hệ (với đối tác, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh… khách hàng) thu thập thêm thơng tin có liên quan c Nguồn thông tin khác:………………………………………………… Câu 9: Agribank Quảng Nam có thực lưu trữ thơng tin DNVVN có quan hệ vay vốn thường xuyên/ khách hàng tiềm hay khơng? a Có b Khơng Câu 10: Anh chị đánh công tác kiểm tra sau cho vay DNVVN Agribank Quảng Nam? a Đƣợc thực đầy đủ, chất lƣợng có hiệu b Thực theo quy định, nhiên, hiệu không cao c Thực sơ sài số lƣợng khách hàng lớn, việc kiểm tra không mang lại hiệu d Khác:…………………………………………………………………… Câu 11: Anh chị đánh công tác giám sát khoản vay DNVVN Agribank Quảng Nam? a Đƣợc thực thƣờng xuyên, có hiệu quả, theo hƣớng giám sát rủi ro tiểm ẩn rủi ro, giúp chi nhánh phát sớm biến động, nguy rủi ro để có biện pháp xử lý kịp thời b Đƣợc thực nhƣng không thƣờng xuyên, chủ yếu giám sát tuân thủ, chƣa trọng đến giám sát rủi ro c Chỉ dừng lại mức đôn đốc khách hàng trả nợ gốc/lãi đến hạn d Không thực giám sát sau cho vay PHỤ LỤC 02: PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT (Dành cho DNVVN vay vốn Agribank Quảng Nam) Kính thƣa Anh/Chị! Tơi tên là: Trƣơng Thị Hƣơng Ngun, cơng tác phòng Chun đề 3, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung Hiện nghiên cứu đề tài: "Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Nam" làm luận văn thạc sỹ Sự hỗ trợ Anh/Chị cách trả lời câu hỏi dƣới có ý nghĩa cho đề tài nghiên cứu tơi góp phần đánh giá chất lƣợng tín dụng nhƣ tìm giải pháp để nâng cao chất lƣợng tín dụng, hạn chế, phòng ngừa rủi ro hoạt động cho vay Tôi xin cam đoan thông tin từ Anh/Chị hồn tồn phục vụ cho mục đích thăm dò ý kiến đánh giá hoạt động cho vay chi nhánh, thông tin cá nhân đƣợc giữ bí mật Xin chân thành cảm ơn hợp tác, giúp đỡ quý Anh/Chị Tên ngƣời đƣợc khảo sát: Tên doanh nghiệp: Khoanh tròn đáp án mà Anh/Chị chọn: Câu Tại anh/chị định vay vốn Agribank Quảng Nam (có thể chọn lúc nhiều lựa chọn) a Lãi suất cạnh tranh b Hài lòng với chất lƣợng dịch vụ cho vay Agribank c Tin tƣởng vào uy tín Agribank d Điều kiện đƣợc vay vốn thuận lợi so với ngân hàng khác e Có quan hệ vay vốn lâu năm với Agribank ngại đổi sang ngân hàng khác f Lý khác Câu Xin cho biết ý kiến anh/ chị vay vốn Agribank Quảng Nam (khoanh tròn vào mức điểm, mức độ hài lòng cao tương ứng với điểm, mức độ hài lòng thấp tương ứng với điểm): Tiêu chí Khơng hài lòng Hài lòng a Điều kiện vay vốn đơn giản, thuận tiện, thủ tục vay vốn rõ ràng, quán b Lãi suất cho vay cạnh tranh c Phƣơng thức giải ngân, thu nợ phù hợp d Thời gian chờ xét duyệt khoản vay nhanh chóng e Thời gian giải ngân vốn vay kịp thời f Uy tín, thƣơng hiệu ngân hàng g Trình độ, thái độ phục vụ nhân viên chuyên nghiệp h Định kỳ hạn trả nợ hợp lý i Hỗ trợ KH: tƣ vấn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn làm cầu nối phát triển mối quan hệ kinh doanh… k Cơ sở vật chất ngân hàng l Đối tƣợng vay vốn phong phú phù hợp với nhu cầu m Xác định mức cho vay, thời hạn cho vay phù hợp Xin cảm ơn anh/chị dành thời gian hoàn thành Phiếu khảo sát PHỤ LỤC 03: KẾT QUẢ KHẢO SÁT (PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO CÁN BỘ NGÂN HÀNG) - Đối tƣợng khảo sát: Cán thuộc phận tín dụng kiểm tra, kiểm sốt nội Agribank Quảng Nam - Số lƣợng phiếu khảo sát đƣợc gửi: 94 phiếu - Thu về: 91 phiếu - Kết khảo sát nhƣ sau: Câu Agribank có thực triển khai tập huấn văn Trả lời Tỷ lệ bản, quy trình, quy định có liên quan đến nghiệp vụ tín dụng khơng? a Có 84 92% b Khơng 8% Câu Có phải tất cán liên quan đến nghiệp vụ tín Trả lời Tỷ lệ dụng chi nhánh nơi anh chị công tác nắm rõ quy định hoạt động cho vay pháp luật Agribank? a Có 79 87% b Khơng 12 13% Trả lời Tỷ lệ 15 16% 76 84% Câu Ý kiến anh/ chị việc áp dụng cách linh hoạt quy định trình cho vay? a Phải bảo đảm tuân thủ chặt chẽ tất quy định trƣờng hợp b Tùy trƣờng hợp, nhận thấy khoản vay có rủi ro (những khoản vay quy mô nhỏ, DN vay trả thƣờng xuyên, có quan hệ tín dụng lâu dài với ngân hàng, lịch sử tín dụng tốt…), vận dụng quy định cách linh hoạt bỏ qua số quy định đƣợc cho không cần thiết Câu Anh/chị đánh giá công tác lập kế hoạch, thực kế hoạch hoạt động cho vay chi nhánh Quảng Trả lời Tỷ lệ Nam cấp độ nào? a Chi nhánh xây dựng tiêu kế hoạch (theo năm, theo quý) chung hoạt động kinh doanh 87 96% 4% 0% 0% (trong có hoạt động cho vay) để báo cáo Trụ sở b Ngồi tiêu kế hoạch định kỳ để báo cáo Trụ sở chính, chi nhánh chủ động xây dựng tiêu kế hoạch chi tiết việc cho vay đối tƣợng khách hàng chủ yếu (trong có DNVVN) c Ngoài việc chủ động xây dựng tiêu chi tiết hoạt động cho vay đối tƣợng khách hàng vay chủ yếu, Agribank Quảng Nam đề định hƣớng, giải pháp cụ thể đối tƣợng khách hàng mục tiêu sở phân tích lực thân Chi nhánh, tình hình kinh tế dự báo xu hƣớng phát triển kinh tế địa phƣơng d Chi nhánh xây dựng phƣơng hƣớng, giải pháp cụ thể nhƣ lựa chọn c, đồng thời, theo dõi chặt chẽ việc thực kế hoạch kỳ, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch có tình phát sinh Câu Theo anh chị, nay, nguyên nhân ngun nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng DNVVN khơng trả nợ vay Trả lời hạn? (chỉ chọn nguyên nhân cho phổ biến nhất)? Tỷ lệ a Chất lƣợng thẩm định thấp dẫn đến định cho vay khơng xác 57 63% 8% 17 28% 10 11% 0% Trả lời Tỷ lệ 0% 91 100% Trả lời Tỷ lệ a Sự hạn chế thông tin 53 58% b Năng lực, trình độ cán thẩm định c Quy định, hƣớng dẫn công tác thẩm định chƣa cụ 2% 34 37% 3% Trả lời Tỷ lệ b Kiểm tra cho vay (kiểm tra giải ngân) không chặt chẽ dẫn đến việc sử dụng vốn vay sai mục đích c Kiểm tra, giám sát sau cho vay sơ sài dẫn đến việc không xử lý kịp thời có tình phát sinh d Biến động tình hình kinh tế khiến doanh nghiệp gặp khó khăn hoạt động kinh doanh e Khác Câu 6: Ngoài hướng dẫn chung việc thẩm định, Agribank Quảng Nam có hướng dẫn cụ thể, xây dựng tiêu tham khảo để hỗ trợ cho việc thẩm định cho vay DNVVN hay không? a Có b Khơng Câu 7: Theo anh/ chị, yếu tố rào cản lớn thẩm định cho vay DNVVN? thể, rõ ràng d Yếu tố khác Câu 8: Các nguồn thông tin sử dụng trình thẩm định, xét duyệt cho vay quản lý khoản vay a Chỉ sử dụng nguồn thơng tin thức: thơng tin khách hàng cung cấp (qua báo cáo tài 11 12% 80 88% 0% chính, dự án/phƣơng án), thơng tin từ hệ thống IPCAS CIC, internet b Ngồi thơng tin trên, nhiều trƣờng hợp cán tín dụng kinh nghiệm mối quan hệ (với đối tác, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh… khách hàng) thu thập thêm thơng tin có liên quan c Nguồn thông tin khác Câu 9: Agribank Quảng Nam có tổ chức lưu trữ thơng tin DNVVN có quan hệ vay vốn thường xuyên/ khách Trả lời Tỷ lệ hàng tiềm hay không? a Có 0% b Khơng Câu 10: Anh chị đánh công tác kiểm 91 100% tra sau cho vay DNVVN Agribank Quảng Trả lời Tỷ lệ 5% 10 11% 76 83% Trả lời Tỷ lệ 0% Nam? a Đƣợc thực đầy đủ, chất lƣợng có hiệu b Thực theo quy định, nhiên, hiệu khơng cao c Thực sơ sài số lƣợng khách hàng lớn, việc kiểm tra không mang lại hiệu Câu 11: Anh chị đánh công tác giám sát khoản vay DNVVN Agribank Quảng Nam? a Đƣợc thực thƣờng xuyên, có hiệu quả, theo hƣớng giám sát rủi ro tiểm ẩn rủi ro, giúp chi nhánh phát sớm biến động, nguy rủi ro để có biện pháp xử lý kịp thời b Đƣợc thực nhƣng không thƣờng xuyên, chủ yếu giám sát tuân thủ, chƣa trọng đến giám 25 28% 66 72% sát rủi ro c Chỉ dừng lại mức đôn đốc khách hàng trả nợ gốc/lãi đến hạn d Không thực giám sát sau cho vay 00% PHỤ LỤC 04: KẾT QUẢ KHẢO SÁT (PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO DNVVN) - Đối tƣợng khảo sát: Khách hàng DNVVN vay vốn Agribank Quảng Nam - Số lƣợng phiếu khảo sát đƣợc gửi: 46 phiếu - Thu về: 38 phiếu - Kết khảo sát nhƣ sau: Câu Tại anh/chị định vay vốn Agribank Quảng Nam (có thể chọn lúc nhiều lựa Trả lời Tỷ lệ 3% 2% 43 48% 51 57% 58 65% 6% chọn) a Lãi suất cạnh tranh b Hài lòng với chất lƣợng dịch vụ cho vay Agribank c Tin tƣởng vào uy tín Agribank d Điều kiện đƣợc vay vốn thuận lợi so với ngân hàng khác e Có quan hệ vay vốn lâu năm với Agribank ngại đổi sang ngân hàng khác f Lý khác Câu Xin cho biết ý kiến anh/ chị vay vốn Agribank Quảng Nam (khoanh tròn vào mức điểm, mức độ hài lòng cao tương ứng với điểm, mức độ hài lòng thấp tương ứng với điểm): Kết mức độ trung bình đƣợc tổng hợp cách cộng tổng điểm tất phiều khảo sát chia cho số lƣợng phiếu thu a Điều kiện vay vốn đơn giản, thuận tiện, thủ tục vay vốn rõ ràng, quán Mức độ Tổng cộng Mức độ trung bình Số phiếu 18 17 65 1,7 Mức độ trung bình b Lãi suất cho vay cạnh tranh Mức độ Tổng cộng Số phiếu 32 53 1,4 c Phƣơng thức giải ngân, thu nợ phù hợp Mức độ Tổng cộng Số phiếu 25 Mức độ trung bình 178 4,7 d Thời gian chờ xét duyệt khoản vay nhanh chóng Mức độ Số phiếu 2 29 Tổng cộng Mức độ trung bình 110 2,9 e Thời gian giải ngân vốn vay kịp thời Mức độ Số phiếu 26 19 Tổng cộng Mức độ trung bình 182 4,8 f Uy tín, thƣơng hiệu ngân hàng Mức độ Tổng cộng Số phiếu 27 163 Mức độ trung bìn 4,3 g Trình độ, thái độ phục vụ nhân viên chuyên nghiệp Mức độ Tổng cộng Số phiếu 19 13 118 Mức độ trung bìn 3,1 h Định kỳ hạn trả nợ hợp lý Mức độ Số phiếu 21 13 Tổng cộng 163 Mức độ trung bìn 4,3 i Hỗ trợ KH: tƣ vấn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn làm cầu nối phát triển mối quan hệ kinh doanh… Mức độ Tổng cộng Số phiếu 26 80 Mức độ trung bìn 2,1 k Cơ sở vật chất ngân hàng Mức độ Số phiếu 1 30 Tổng cộng Mức độ trung bìn 185 4,6 l Đối tƣợng vay vốn phong phú phù hợp với nhu cầu Mức độ Tổng cộng Số phiếu 22 Mức độ trung bình 125 3,3 m Xác định mức cho vay, thời hạn cho vay phù hợp Mức độ Tổng cộng Số phiếu 16 118 Mức độ trung bình 3,1 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢƠNG THỊ HƢƠNG NGUYÊN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG... DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHTM 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1.1 Tín dụng ngân hàng 1.1.2 Tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2 CHẤT LƢỢNG... NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI AGRIBANK QUẢNG NAM 63 3.1 ĐỊNH HƢỚNG TRONG CƠNG TÁC PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh quảng nam , Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn