Nghiên cứu tác động của các hoạt động marketing tại điểm bán đến quyết định mua của khách hàng trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói tại siêu thị trên địa bàn đà nẵng

1,125 31 0
  • Loading ...
1/1,125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:43

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG VÕ TH HNG TRANG NGHIÊN C U TÁC ðNG C A CÁC HOT ðNG MARKETING TI ðIM BÁN ð N QUY T ðNH MUA C A KHÁCH HÀNG TRONG NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG ðÓNG GÓI TI SIÊU TH TRÊN ðA BÀN ðÀ NNG LU N VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR KINH DOANH ðà Nng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG VÕ TH HNG TRANG NGHIÊN C U TÁC ðNG C A CÁC HOT ðNG MARKETING TI ðIM BÁN ð N QUY T ðNH MUA C A KHÁCH HÀNG TRONG NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG ðÓNG GÓI TI SIÊU TH TRÊN ðA BÀN ðÀ NNG Chuyên ngành: QU ᄂ N TR KINH DOANH Mã s: 60.34.01.02 LU N VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR KINH DOANH Ng ᄂ i h ᄂ ng dn khoa hc: TS ðINH TH L TRÂM ðà Nng - Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan ñây ñ tài nghiên cu ca riêng Các s liu k t qu nên lu n văn trung th c chưa t ng ñ c cơng b b ᄂ t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Võ Th Hng Trang M-C L-C Mð U 1 Tính cp thit c tài Mc tiêu nghiên c u ð it ng ph ᄂ m vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u Ý nghĩa thc tin c añ B tài cc ñ tài T ᄂ ng quan v tài li ᄂ u nghiên c u CHƯƠNG CƠ S LÝ LU PH- L-C 2: K T QU ᄂ TH9NG KÊ MÔ T ᄂ Descriptive Statistics N Env01 Env02 Env03 Env04 Env05 Env06 Valid N (listwise) 206 206 206 206 206 206 206 Minimum Maximu m 3.00 5.00 2.00 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 Mean Std Deviation 52223 51093 53784 54443 56532 49561 4.0728 4.0485 4.0583 3.9660 4.0485 4.1796 Descriptive Statistics N Decor01 Decor02 Decor03 Decor04 Decor05 Valid N (listwise) 206 206 206 206 206 206 Minimum Maximu m 2.00 5.00 2.00 5.00 2.00 5.00 3.00 5.00 2.00 5.00 Mean Std Deviation 63858 62023 59624 58266 58362 4.0825 3.8981 3.9757 4.0825 4.0291 Descriptive Statistics N Prom01 Prom02 Prom03 Prom04 Prom05 Valid N (listwise) 206 206 206 206 206 206 Minimum Maximu m 2.00 5.00 2.00 5.00 2.00 5.00 2.00 5.00 2.00 5.00 Mean 3.8835 4.0388 3.9903 3.9903 3.9806 Std Deviation 64469 66144 69836 61676 65490 Descriptive Statistics N Pro01 Pro02 Pro03 Pro04 Pro05 Valid N (listwise) 206 206 206 206 206 206 Minimu Maximu Mean m m 2.00 5.00 3.8155 2.00 5.00 3.8107 2.00 5.00 3.8252 2.00 5.00 3.7767 2.00 5.00 3.8738 Std Deviation 57165 51141 54865 54874 53519 Descriptive Statistics N Ems01 Ems02 Ems03 Ems04 Valid N (listwise) 206 206 206 206 206 Minimu Maximu m m 2.00 5.00 2.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 Mean 3.7718 3.8981 3.8204 3.7864 Std Deviation 60193 65093 62608 69353 Descriptive Statistics N Pur01 Pur02 Pur03 Pur04 Valid N (listwise) 206 206 206 206 206 Minimu Maximu m m 2.00 5.00 2.00 5.00 2.00 5.00 3.00 5.00 Mean 3.9903 3.9854 4.0485 3.9709 Std Deviation 60073 59656 59064 53111 Descriptive Statistics N Env Décor Pro Prom Ems Pur Valid N (listwise) 206 206 206 206 206 206 206 Minimu Maximu Mean m m 3.00 5.00 4.0650 2.25 5.00 4.0425 2.40 5.00 3.8204 2.00 5.00 3.9767 1.50 5.00 3.8192 2.50 5.00 3.9988 Std Deviation 41466 44071 46557 53396 52068 50996 PH- L-C 3: KIM ðNH THANG ðO Nhóm 1: Khơng gian c;a hàng LDn Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 807 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Env01 20.3010 3.558 666 754 Env02 20.3252 3.830 526 785 Env03 20.3155 3.583 624 763 Env04 20.4078 3.540 637 760 Env05 20.3252 4.299 224 853 Env06 20.1942 3.445 789 728 LDn Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 853 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Env01 16.2524 2.843 671 821 Env02 16.2767 3.060 547 852 Env03 16.2670 2.831 651 827 Env04 16.3592 2.817 649 827 Env06 16.1456 2.710 823 783 Nhóm 2: Cách b trí/ trưng bày tín hi$u chA d n Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 716 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Decor01 15.9854 2.873 461 674 Decor02 16.1699 3.108 359 714 Decor03 16.0922 2.874 519 650 Decor04 15.9854 2.892 528 647 Decor05 16.0388 2.916 513 653 Nhóm 3: Chương trình khuy&n Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 873 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Prom01 16.0000 4.761 694 848 Prom02 15.8447 4.717 687 849 Prom03 15.8932 4.506 720 841 Prom04 15.8932 4.847 700 847 Prom05 15.9029 4.703 703 845 Nhóm 4: Danh m*c s n ph=m Reliability Statistics Cronbach's Alpha 909 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Pro01 15.2864 3.376 817 879 Pro02 15.2913 3.739 717 900 Pro03 15.2767 3.518 777 888 Pro04 15.3252 3.469 806 881 Pro05 15.2282 3.631 736 896 Nhóm 5: Ch%t l ,ng dch v* nhân viên Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 823 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Ems01 11.5049 2.719 633 785 Ems02 11.3786 2.539 663 770 Ems03 11.4563 2.630 648 777 Ems04 11.4903 2.446 650 778 Nhóm 6: Quy&t ñnh mua Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 901 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Pur01 12.0049 2.434 729 892 Pur02 12.0097 2.439 733 890 Pur03 11.9466 2.392 777 874 Pur04 12.0243 2.404 895 835 PH- L-C 4: PHÂN TÍCH NHÂN T9 Nhóm bi&n ph* thu4c KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .799 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 571.186 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total 3.113 77.835 77.835 3.113 430 10.756 88.591 314 7.854 96.445 142 3.555 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component Pur04 947 Pur03 879 Pur02 851 Pur01 848 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted % of Variance Cumulative % 77.835 77.835 Nhóm bi&n đ4c lp LDn KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .833 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 2601.575 df 276 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative Total % % of Variance Loadings Cumulative Total % % of Cumulative Variance % 7.075 29.478 29.478 7.075 29.478 29.478 3.716 15.485 15.485 3.327 13.862 43.341 3.327 13.862 43.341 3.278 13.659 29.144 1.789 7.456 50.796 1.789 7.456 50.796 3.235 13.479 42.622 1.672 6.967 57.763 1.672 6.967 57.763 2.663 11.096 53.719 1.578 6.573 64.336 1.578 6.573 64.336 2.548 10.618 64.336 920 3.832 68.169 861 3.588 71.757 782 3.258 75.015 726 3.024 78.039 10 636 2.649 80.687 11 567 2.361 83.048 12 521 2.173 85.221 13 502 2.090 87.311 14 446 1.857 89.168 15 406 1.691 90.860 16 382 1.593 92.453 17 313 1.303 93.756 18 289 1.206 94.962 19 268 1.118 96.080 20 226 943 97.023 21 216 902 97.924 22 189 789 98.714 23 165 686 99.400 24 144 600 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component Pro01 883 Pro04 878 Pro03 827 Pro02 787 Pro05 784 Env06 856 Env03 752 Env04 741 Env01 732 Env02 687 Prom01 819 Prom03 817 Prom04 791 Prom02 665 Prom05 655 Ems02 805 Ems03 778 Ems04 759 Ems01 711 Decor04 723 Decor05 716 Decor01 665 Decor03 652 Decor02 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations LDn KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 830 2546.296 df 253 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative Total % % of Variance Loadings Cumulative Total % % of Cumulative Variance % 6.923 30.102 30.102 6.923 30.102 30.102 3.704 16.106 16.106 3.293 14.316 44.418 3.293 14.316 44.418 3.278 14.251 30.357 1.788 7.775 52.193 1.788 7.775 52.193 3.259 14.172 44.528 1.658 7.208 59.401 1.658 7.208 59.401 2.658 11.558 56.086 1.536 6.679 66.080 1.536 6.679 66.080 2.299 9.994 66.080 862 3.746 69.826 810 3.520 73.346 765 3.326 76.671 678 2.949 79.620 10 582 2.532 82.153 11 540 2.349 84.502 12 502 2.182 86.683 13 447 1.942 88.625 14 410 1.781 90.406 15 383 1.664 92.070 16 314 1.365 93.435 17 292 1.272 94.707 18 269 1.169 95.876 19 227 985 96.861 20 217 942 97.803 21 192 834 98.638 22 169 736 99.373 23 144 627 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component Pro01 881 Pro04 877 Pro03 831 Pro02 788 Pro05 784 Prom01 822 Prom03 808 Prom04 788 Prom02 678 Prom05 671 Env06 859 Env03 752 Env04 744 Env01 736 Env02 690 Ems02 807 Ems03 785 Ems04 759 Ems01 713 Decor04 747 Decor05 739 Decor01 668 Decor03 632 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PH- L-C 5: HI QUY Correlations Pur Env Pearson Correlation Pur Pearson Correlation Env Sig (2-tailed) N Pro Prom Ems ** 206 206 206 ** 000 206 206 000 206 ** 000 206 206 001 206 ** 001 206 206 001 206 ** 001 206 206 000 206 ** 508 ** 357 ** 176 * 011 206 ** 493 ** 000 206 ** 302 ** 357 220 431 ** ** 000 206 261 ** 176 * 011 206 220 235 419 ** ** 493 ** 000 206 431 ** 000 206 235 321 ** 000 000 000 000 000 N 206 206 206 206 206 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Descriptive Statistics Std Deviation ** 206 Sig (2-tailed) Mean 508 206 000 206 Pearson Correlation 740 206 740 Sig (2-tailed) N ** 000 000 206 Pearson Correlation 440 000 440 Sig (2-tailed) N ** Ems 000 000 206 Pearson Correlation 524 Prom 000 524 Sig (2-tailed) N ** Pro 000 589 Pearson Correlation Décor 589 Sig (2-tailed) N Decor N Pur 3.9988 50996 206 Env 4.0650 41466 206 Décor 4.0425 44071 206 Pro 3.8204 46557 206 Prom 3.9767 53396 206 Ems 3.8192 52068 206 302 ** 000 206 261 ** 000 206 419 ** 000 206 321 ** 206 Correlations Pur Pearson Correlation Sig (1-tailed) N Decor Pro Prom 1.000 589 524 440 740 508 Env 589 1.000 357 176 493 302 Decor 524 357 1.000 220 431 261 Pro Prom 440 740 176 493 220 431 1.000 235 235 1.000 419 321 Ems 508 302 261 419 321 1.000 Pur 000 000 000 000 000 Env 000 000 006 000 000 Decor 000 000 001 000 000 Pro 000 006 001 000 000 Prom 000 000 000 000 000 Ems 000 000 000 000 000 Pur 206 206 206 206 206 206 Env 206 206 206 206 206 206 Decor 206 206 206 206 206 206 Pro 206 206 206 206 206 206 Prom 206 206 206 206 206 206 Ems 206 206 206 206 206 206 Variables Entered a Variables Method Removed Ems, Decor, Env, Pro, Prom Enter b a Dependent Variable: Pur b All requested variables entered Model Summary Model R 851 R Square a b Adjusted R Std Error of the Square Estimate 725 a Predictors: (Constant), Ems, Decor, Env, Pro, Prom b Dependent Variable: Pur Ems Pur Variables Entered/Removed Model Env 718 27087 Durbin-Watson 1.775 ANOVA Model Sum of Squares a Df Mean Square Regression 38.638 7.728 Residual 14.675 200 073 Total 53.312 205 F Sig 105.319 000 b a Dependent Variable: Pur b Predictors: (Constant), Ems, Decor, Env, Pro, Prom Coefficients Model Unstandardized Coefficients B Std Error (Constant ) Env a Standardized Coefficients t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance 245 VIF -4.164 000 -1.022 267 054 217 4.949 000 714 1.401 Décor 185 049 160 3.782 000 770 1.299 Pro 202 045 184 4.458 000 807 1.240 Prom 444 044 464 10.171 000 660 1.515 Ems 171 042 174 748 1.336 a Dependent Variable: Pur 4.067 000 ... VÕ TH HNG TRANG NGHIÊN C U TÁC ðNG C A CÁC HOT ðNG MARKETING TI ðIM BÁN ð N QUY T ðNH MUA C A KHÁCH HÀNG TRONG NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG ðÓNG GÓI TI SIÊU TH TRÊN ðA BÀN ðÀ NNG Chuyên ngành: QU ᄂ N TR... MƠ HÌNH NGHIÊN C U 10 1.2.1 T ᄂ ng quan v hành vi mua hàng ng"u h ng 11 1.2.2 Mt s NG VÀ M T mơ hình nghiên c uv ng 1.3 M T S! hành vi mua hàng ng"u h 11 MƠ HÌNH NGHIÊN C U V TÁC ð... HÌNH NGHIÊN C U V TÁC ð NG C#A MARKETING TI ðIM BÁN ð$N QUY$T ð%NH MUA C#A NG 'I TIÊU DÙNG 13 1.3.1 Marketing t ᄂ i ñim bán ñim tip xúc ng (i mua mơ hình tip th) AIDA - Rachita
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của các hoạt động marketing tại điểm bán đến quyết định mua của khách hàng trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói tại siêu thị trên địa bàn đà nẵng , Nghiên cứu tác động của các hoạt động marketing tại điểm bán đến quyết định mua của khách hàng trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói tại siêu thị trên địa bàn đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn