Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh gia lai

110 30 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:43

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ HỒNG THANH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ HỒNG THANH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐINH BẢO NGỌC Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Thị Hồng Thanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .7 1.1.1 Tín dụng ngân hàng 1.1.2 Cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại 10 1.1.3 Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp: 16 1.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NHTM 18 1.2.1 Phân tích bối cảnh môi trƣờng ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay doanh nghiệp NHTM 18 1.2.2 Phân tích mục tiêu cho vay doanh nghiệp Ngân hàng .24 1.2.3 Công tác tổ chức hoạt động cho vay doanh nghiệp 25 1.2.4 Giải pháp mà Ngân hàng thực nhằm đạt mục tiêu cho vay doanh nghiệp 27 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá kết hoạt động cho vay doanh nghiệp 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG .35 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI .36 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 36 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 37 2.1.3 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ phòng, ban 38 2.1.4 Đánh giá hoạt động Agribank Gia Lai .39 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK GIA LAI 43 2.2.1 Phân tích bối cảnh mơi trƣờng ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay doanh nghiệp Agribank Gia Lai .43 2.2.2 Phân tích mục tiêu cho vay doanh nghiệp 48 2.2.3 Công tác tổ chức hoạt động cho vay doanh nghiệp Agribank Gia Lai 49 2.2.4 Giải pháp mà Ngân hàng thực nhằm đạt mục tiêu cho vay doanh nghiệp Agribank Gia Lai 53 2.2.5 Phân tích kết hoạt động cho vay doanh nghiệp Agribank Gia Lai 56 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK GIA LAI 72 2.3.1 Kết đạt đƣợc 72 2.3.2 Hạn chế .74 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG .81 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK GIA LAI 82 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK GIA LAI .82 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai thời gian tới 82 3.1.2 Những hội, thách thức Agribank Gia Lai 82 3.1.3 Định hƣớng phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp Agribank Gia Lai thời gian tới 84 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK GIA LAI 85 3.2.1 Vận dụng sách tín dụng linh hoạt, phù hợp để thu hút khách hàng doanh nghiệp 85 3.2.2 Bố trí hợp lý quy trình cho vay doanh nghiệp áp dụng .87 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, chăm sóc khách hàng doanh nghiệp 89 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực .91 3.2.5 Tăng cƣờng kiểm soát rủi ro cho vay doanh nghiệp .92 3.2.6 Các giải pháp bổ trợ 93 3.3 KIẾN NGHỊ 94 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 94 3.3.2 Kiến nghị với Agribank Việt Nam 95 3.3.3 Kiến nghị với Cấp ủy, quyền địa phƣơng .96 KẾT LUẬN CHƢƠNG .97 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM: Ngân hàng thƣơng mại NHNN: Ngân hàng Nhà nƣớc TMCP: Thƣơng mại cổ phần Agribank: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank Gia Lai: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai BIDV: Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển VCB: Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Vietinbank: Ngân hàng TMCP Công thƣơng HD Bank: Ngân hàng TMCP Nhà thành phố Hồ Chí Minh MHB: Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long SCB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Sacombank: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín Liên Việt Postbank: Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt DN: Doanh nghiệp DNNN: Doanh nghiệp nhà nƣớc DNTN: Doanh nghiệp tƣ nhân TNHH: Trách nhiệm hữu hạn Đvt: Đơn vị tính IPCAS: Hệ thống tốn nội kế toán khách hàng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn Agribank Gia Lai 40 2.2 Dƣ nợ cho vay Agribank Gia Lai 41 2.3 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Gia Lai 42 2.4 Dƣ nợ cho vay DN Agribank Gia Lai 57 2.5 Số lƣợng DN vay vốn Agribank Gia Lai 59 2.6 Dƣ nợ cho vay bình quân DN Agribank Gia Lai 61 2.7 Dƣ nợ cho vay DN theo loại hình Agribank Gia Lai 61 2.8 Dƣ nợ cho vay DN theo ngành kinh tế Agribank Gia Lai 62 2.9 Dƣ nợ cho vay DN theo thời hạn tín dụng Agribank Gia Lai 63 2.10 Dƣ nợ cho vay DN theo hình thức bảo đảm Agribank Gia Lai 64 2.11 Dƣ nợ cho vay DN theo loại tiền tệ Agribank Gia Lai 65 2.12 Thị phần cho vay doanh nghiệp Ngân hàng địa bàn tỉnh Gia Lai 66 2.13 Kết khảo sát khách hàng năm 2015 38 2.14 Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp Agribank Gia Lai 71 2.15 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro Agribank Gia Lai 72 2.16 Thu nhập từ cho vay doanh nghiệp Agribank Gia Lai 72 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Biến động lợi nhuận trƣớc thuế Agribank Gia Lai 43 2.2 Lƣu đồ quy trình thẩm định, phê duyệt khoản vay Agribank Gia Lai 52 2.3 Tỷ trọng dƣ nợ cho vay DN tổng dƣ nợ Agribank Gia Lai 58 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động cho vay hoạt động kinh doanh mang lại nguồn thu nhập lớn cho Ngân hàng thƣơng mại, hoạt động cho vay doanh nghiệp hầu hết khoản vay lớn, mang lại nguồn thu nhập cao nhƣng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhiều rào cản Hiện nay, địa bàn tỉnh Gia Lai có 3.260 doanh nghiệp hoạt động với tổng vốn đăng ký 55.023 tỷ đồng 20 Chi nhánh Ngân hàng thƣơng mại Việc cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại, rủi ro xảy hoạt động cho vay doanh nghiệp ảnh hƣởng lớn đến hoạt động Ngân hàng thƣơng mại địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung, Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai nói riêng Do đó, việc phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp, đánh giá ƣu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế, sở đề giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp vấn đề quan trọng cần thiết Đứng trƣớc tình hình đó, tơi định chọn đề tài “Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa làm rõ lý luận liên quan đến cho vay doanh nghiệp - Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai - Trên sở đó, đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai 87 thẩm định, giải ngân, kiểm tra sau cho vay, theo sát kế hoạch sử dụng vốn vay khách hàng Với cách áp dụng điều kiện vay vốn nhƣ giúp cho doanh nghiệp nâng cao khả tiếp cận với nguồn vốn vay từ ngân hàng chắn gia tăng đƣợc dƣ nợ vay nhƣ số lƣợng khách hàng doanh nghiệp đến với ngân hàng  Chính sách tín dụng khác - Giao tiêu phát triển dƣ nợ cho vay doanh nghiệp cho phận, cá nhân theo tháng, quý, theo đặc điểm Chi nhánh - Thế mạnh Agribank thị trƣờng nông nghiệp, nông thơn, tiếp tục ƣu tiên vốn, tập trung đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản phẩm mạnh địa bàn nhƣ cà phê, hồ tiêu, chè, đá granit,… - Tuy nhiên cho vay lĩnh vực khác nhƣ xây dựng, thƣơng mại - dịch vụ, xuất - nhập tốn quốc tế … Agribank Gia Lai nhiều hạn chế Chính vậy, Agribank Gia Lai cần phải xây dựng sách đối tƣợng khách hàng để đa dạng hoá đối tƣợng khách hàng; doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề thƣơng mại dịch vụ ngành nghề mạnh địa bàn tỉnh - Đối với dự án lớn vƣợt khỏi khả Agribank Gia Lai, nên cho vay hợp vốn với NHTM khác địa bàn nhằm chia sẻ rủi ro, tiết kiệm chi phí đầu tƣ vốn 3.2.2 Bố trí hợp lý quy trình cho vay doanh nghiệp áp dụng - Bố trí hợp lý quy trình cho vay tập trung áp dụng cán tín dụng thực tất bƣớc quy trình cho vay dẫn đến nguy phát sinh rủi ro tín dụng tăng cao; cần phân chia rõ trách nhiệm, quyền hạn phận, cán quy trình, phân quyền 88 phê duyệt cho vay nhằm vừa hạn chế đƣợc rủi ro tín dụng, vừa rút ngắn thời gian xử lý bƣớc quy trình, cụ thể nhƣ sau: + Phòng Dịch vụ Marketing: Thực dịch vụ tiếp thị, chăm sóc khách hàng; trực tiếp hƣớng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn tiếp nhận hồ sơ vay vốn khách hàng + Phòng Khách hàng doanh nghiệp thẩm định khoản vay, kiểm soát hồ sơ vay vốn nội dung báo cáo thẩm định đề xuất Lãnh đạo định - Nâng cao chất lƣợng cơng tác thẩm định: + Đánh giá xác tƣ cách vay nợ khách hàng: Tăng cƣờng thu thập lƣu trữ thông tin khách hàng, thông tin kinh tế - xã hội khác cần thiết cho trình thẩm định Khai thác, sử dụng cách có hiệu nguồn thơng tin từ Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) NHNN để phục vụ cơng tác thơng tin tín dụng + Nâng cao kỹ phân tích tài doanh nghiệp: Các báo cáo tài doanh nghiệp cung cấp cho ngân hàng nhƣ bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, tình hình dƣ nợ khách hàng nguồn thông tin quan trọng sử dụng để phân tích, đánh giá xếp hạng doanh nghiệp, làm định cho vay Vì đòi hỏi ngƣời phân tích phải có trình độ, kinh nghiệm phân tích tài doanh nghiệp khơng dẫn đến chất lƣợng cơng tác phân tích tín dụng dễ dẫn đến sai lầm đề xuất định cấp tín dụng, làm rủi ro tín dụng tăng cao + Đánh giá nguồn trả nợ để xây dựng kế hoạch thu nợ hợp lý: Cán tín dụng phải xác định vòng quay vốn doanh nghiệp làm xác định thời hạn vay vốn để xây dựng kế hoạch thu nợ hợp lý - Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát khách hàng sau cho vay: + Đối chiếu mục đích yêu cầu giải ngân với tài liệu chứng minh mục đích sử dung vốn vay 89 + Cán tín dụng thƣờng xuyên theo dõi tài sản bảo đảm nợ, giá trị thực tài sản bảo đảm Nếu giá trị tài sản chấp, cầm cố bị giảm khơng đủ khả đảm bảo cho khoản vay phải đề nghị khách hàng bổ sung tài sản khác + Khi phát doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm hợp đồng tín dụng có nguy làm ăn thua lỗ, cán tín dụng phải khéo léo giảm dần dƣ nợ kiên thu hồi vốn trƣớc hạn 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, chăm sóc khách hàng doanh nghiệp - Agribank Gia Lai tiềm thức ngƣời dân ngân hàng nơng nghiệp, nơng thơn, gắn bó với nhóm khách hàng truyền thống liên quan đến lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn, doanh nghiệp lĩnh vực khác ngại đến với Agribank Gia Lai Vì vậy, Agribank Gia Lai cần phải có chiến lƣợc marketing theo hƣớng giới thiệu Agribank Gia Lai ngân hàng phục vụ tất đối tƣợng khách hàng doanh nghiệp, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích, có nhiều gói sản phẩm chuyên biệt dành cho khách hàng doanh nghiệp,… - Đối với Phòng Dịch vụ Marketing cần phải: + Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập ý kiến phản ảnh khách hàng, nghiên cứu nhu cầu khách hàng nghiên cứu thị trƣờng, từ xây dựng chiến lƣợc khách hàng phù hợp, hiệu nhằm giữ vững khách hàng thu hút khách hàng + Xây dựng chƣơng trình quảng cáo với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, có mục tiêu hƣớng đến đối tƣợng cụ thể, khách hàng dễ tiếp cận hƣớng đến tính tiện ích sản phẩm mà khách hàng mong muốn Ngồi việc tiếp tục sử dụng hình thức quảng cáo truyền thống phát tờ rơi, quảng cáo panơ, áp phích, đài phát - truyền hình, báo, tạp chí,…, cần tăng 90 cƣờng quảng cáo thông qua hoạt động xã hội: tặng học bổng cho sinh viên, học sinh, xây trƣờng học, tặng nhà tình thƣơng + Tăng cƣờng cơng tác tiếp thị trực tiếp đến doanh nghiệp tiềm năng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng để có hƣớng hỗ trợ kịp thời - Đặt quan hệ với Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Trung tâm xúc tiến đầu tƣ tỉnh để nhờ phát tài liệu sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, nhà đầu tƣ đến liên hệ công tác - Tăng cƣờng mối quan hệ với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh để nắm danh sách doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, doanh nghiệp thành lập để phân công cán kịp thời tiếp cận - Đánh giá, phân nhóm khách hàng doanh nghiệp theo hạng để từ có sách chăm sóc khác với đối tƣợng khách hàng tạo cho khách hàng cảm nhận đƣợc khác biệt so với khách hàng khác, so với ngân hàng khác nhƣ: + Ƣu đãi lãi suất, thủ tục, thời gian xử lý hồ sơ vay vốn, tài sản bảo đảm,… + Thăm hỏi, tặng quà nhân ngày lễ, ngày thành lập doanh nghiệp, sinh nhật lãnh đạo,… + Các sách hậu khác: tƣ vấn nghiệp vụ, thông tin sản phẩm mới, giữ hộ, vận chuyển hộ,… - Có chế độ khen thƣởng cán có phong cách phục vụ tốt, kịp thời chấn chỉnh cán có thái độ giao tiếp chƣa tốt nhằm mang lại thoải mái, hài lòng tuyệt đối cho khách hàng - Thực tốt chƣơng trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, hàng năm tổ chức hội nghị khách hàng doanh nghiệp để vừa tri ân đến khách hàng gắn bó với Agribank Gia Lai; vừa tìm hiểu nguyện vọng, nhu cầu vay vốn; vừa đánh giá mức độ hài lòng doanh nghiệp để từ đƣa sản phẩm dịch 91 vụ tốt hơn, phù hợp 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực - Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực đầu vào cho vị trí tín dụng: + Ngồi việc lựa chọn cán thực có lực, trình độ chun mơn có đạo đức để bố trí vào vị trí tín dụng, nên ƣu tiên trƣờng hợp có kiến thức kinh tế, xã hội, khả giao tiếp, cán có kinh nghiệm cơng tác từ ngân hàng khác + Đối với cán tuyển dụng phải qua thời gian thử thách học việc năm đƣợc bố trí vị trí tín dụng - Tập trung đào tạo sâu kiến thức đăng ký kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kỹ tiếp cận, tác nghiệp cho vay, xử lý rủi ro nhằm tạo đội ngũ nhân chun nghiệp, có trình độ - Định kỳ tổ chức lớp bồi dƣỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho vay doanh nghiệp, thẩm định, chia sẻ kinh nghiệm, xử lý tình huống; lớp tập huấn kỹ giao tiếp, tâm lý học, giáo dục đạo đức nghề nghiệp qua giúp cán nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, am hiểu sản phẩm, dịch vụ mới, có kỹ marketing ngân hàng có đạo đức nghề nghiệp, khuyến khích họ trở thành tuyên truyền viên đắc lực ngân hàng mình, cán Chi nhánh loại 3, phòng giao dịch - Hàng năm tổ chức thi kiểm tra trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ giao tiếp, cán tín dụng khơng đạt u cầu phải thun chuyển sang phận khác - Thực sách luân chuyển cán tín dụng Hội sở với Chi nhánh loại 3, phòng giao dịch nhằm tạo điều kiện cho cán mau trƣởng thành nghiệp vụ kiến thức thực tế - Áp lực cán tín dụng lớn, cần có sách tiền lƣơng, khen thƣởng chế độ đãi ngộ hợp lý cán tín dụng nhƣ 92 khen thƣởng cán vƣợt tiêu giao khoán, tổ chức tham quan, du lịch vào dịp lễ, Tết,… - Có sách khuyến khích, động viên nghỉ hƣu trƣớc tuổi cán lớn tuổi, không đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ tình hình 3.2.5 Tăng cƣờng kiểm soát rủi ro cho vay doanh nghiệp - Sử dụng cách có hiệu nguồn thơng tin từ Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Ngân hàng Nhà nƣớc thông tin đại chúng để kịp thời nắm bắt tình hình quan hệ tín dụng khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng - Phát huy tối đa vai trò Phòng Kiểm tra, kiểm soát nội việc kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng: + Cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội phải đƣợc thực thƣờng xuyên + Nghiêm túc việc kiểm tra, kiển xử lý xảy ta sai sót nhằm làm tốt công tác cảnh báo, dự báo rủi ro - Tăng cƣờng công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát khách hàng trƣớc, sau vay vốn - Tuân thủ chặt chẽ quy định phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro; tăng cƣờng xử lý khoản nợ hạn - Thƣờng xuyên trọng đánh giá, phân loại khách hàng, phân tích tài doanh nghiệp, phân loại nợ, phân tích yếu tố rủi ro theo ngành kinh tế, theo thành phần kinh tế, đặc biệt với doanh nghiệp nhà nƣớc - Xây dựng kế hoạch giải pháp xử lý nợ xấu: + Thành lập Tổ đạo kiểm soát nợ xấu gồm Ban lãnh đạo, Trƣởng phòng chuyên mơn để theo dõi tình hình nợ xấu tồn hệ thống, quản lý, đạo sâu sát đến Chi nhánh trực thuộc, cán tín dụng có nợ 93 xấu cao có biện pháp xử lý kịp thời, quy trách nhiệm rõ ràng có hậu xấu phát sinh + Chỉ đạo Chi nhánh có tỷ lệ nợ xấu 2% phải xây dựng phƣơng án xử lý nợ, có giải pháp xử lý cụ thể nợ, khách hàng, tránh xử lý chung chung + Giao tiêu thu nợ cách cụ thể để tăng tinh thần trách nhiệm cho cán tín dụng + Xây dựng mối quan hệ phối hợp tốt với quan pháp luật để hỗ trợ ngân hàng xử lý nợ có kết 3.2.6 Các giải pháp bổ trợ - Để đảm bảo nguồn cung tốt cho ngân hàng cho vay lãi suất thật cạnh tranh với đối thủ địa bàn, Agribank Gia Lai cần tăng cƣờng huy động nguồn vốn khác cách đa dạng hình thức huy động vốn với mức lãi suất hấp dẫn, có nhiều sách khuyến mại, ƣu đãi cá nhân có số lƣợng tiền gửi lớn, đƣa biện pháp khuyến khích cá nhân, tổ chức mở tài khoản toán ngân hàng, - Cần tăng cƣờng phối - kết hợp phòng, phận để giới thiệu, tìm kiếm thêm nhiều khách hàng - Tăng cƣờng khai thác tính tiện ích cơng nghệ thơng tin vào hoạt động tín dụng cơng tác phân tích tín dụng, giám sát rủi ro, thƣ viện thông tin - Cải tiến phần mềm hỗ trợ soạn thảo hợp đồng nhanh chóng, xác - Xây dựng trang web riêng cho Agribank Gia Lai cập nhật thơng tin sách tín dụng, quy trình tín dụng,… nhằm rút ngắn q trình tiếp cận doanh nghiệp ngân hàng 94 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam - Kịp thời hoàn thiện văn pháp lý lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng phù hợp với yêu cầu thực tiễn Việt Nam thơng lệ quốc tế Đảm bảo sách tiền tệ thống nhất, mang tính ổn định lâu dài, tạo tiền đề cho NHTM hoạch định chiến lƣợc kinh doanh, chủ động hoạt động kinh doanh nhằm đạt đƣợc hiệu tốt - Thƣờng xuyên phối hợp với quan thông tin đại chúng, Hiệp hội doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chế, sách liên quan đến hoạt động ngân hàng đến doanh nghiệp địa bàn - Nâng cao lực điều hành giám sát hệ thống NHTM, cảnh báo kịp thời tín hiệu thị trƣờng, lãi suất, lạm phát,… - NHNN cần hoàn thiện, củng cố hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC), cập nhập kịp thời thông tin khách hàng để giúp Ngân NHTM kịp thời nắm bắt tình hình quan hệ tín dụng khách hàng, phục vụ cho công tác thẩm định nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng - Tăng cƣờng huy động nguồn lực từ tổ chức quốc tế để bổ sung nguồn vốn cho vay trung dài hạn với lãi suất thấp cho doanh nghiệp vừa nhỏ phát triển sản xuất - kinh doanh - Tiếp tục tích cực phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực tốt chƣơng trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; tổ chức định kỳ đối thoại ngân hàng với hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc trình tiếp cận vốn ngân hàng doanh nghiệp; hỗ trợ cho doanh nghiệp việc khai thác thị trƣờng đầu thông qua việc cung cấp thông tin thị trƣờng nƣớc nhƣ xuất khẩu, hoạt động xúc tiến thƣơng mại, hoạt động triển lãm,… Qua góp phần giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn, trì, phục hồi tiếp 95 tục mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề cho phát triển cho vay doanh nghiệp 3.3.2 Kiến nghị với Agribank Việt Nam - Cần có sách tín dụng phù hợp với đặc điểm riêng vùng, địa phƣơng để Chi nhánh tận dụng đƣợc tối đa nguồn lực địa phƣơng - Quan tâm sát sao, hỗ trợ xử lý kịp thời tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc Chi nhánh, hỗ trợ tối đa cho Chi nhánh nguồn vốn phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp - Có chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực mang tính dài hạn; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực trẻ, động, phù hợp với thời kỳ cơng nghiệp hóa - đại hóa - Thƣờng xuyên tổ chức lớp đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ; trao đổi nghiệp vụ cán Chi nhánh nƣớc nhằm học tập kinh nghiệm - Bổ sung văn hƣớng dẫn nhằm hoàn thiện quy trình cho vay doanh nghiệp theo hƣớng linh hoạt, mềm dẻo; Cải thiện thủ tục vay vốn theo hƣớng đơn giản, gọn nhẹ, đáp ứng nhanh nhu cầu doanh nghiệp - Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Agribank Việt Nam Chi nhánh nghiệp vụ cụ thể, kịp thời đƣa cảnh báo, báo cáo sai phạm, phòng ngừa từ tiềm ẩn nhằm đem lại kết qua cao cho ngân hàng - Đẩy mạnh cơng tác quảng bá, tiếp thị tồn hệ thống Xây dựng chƣơng trình quảng bá, tiếp thị, chăm sóc khách hàng gắn với sản phẩm kiện - Đối với việc thực chƣơng trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, Agribank Việt Nam nên giao cho Chi nhánh quyền chủ động 96 việc triển khai thực hiện, chế lãi suất, hạn mức tín dụng 3.3.3 Kiến nghị với Cấp ủy, quyền địa phƣơng - Cần quan tâm đạo sát việc cải thiện môi trƣờng sản xuất - kinh doanh thành phần kinh tế, nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, tạo sức cầu tín dụng Tạo mơi trƣờng kinh doanh thơng để thu hút doanh nghiệp ngồi nƣớc đầu tƣ, có sách ƣu đãi, khuyến khích để doanh nghiệp gắn bó lâu dài với tỉnh - Chính quyền địa phƣơng cần tạo điều kiện thuận lợi sách, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục đăng ký chấp tài sản,… để khách hàng có hồ sơ chứng nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp dùng làm hồ sơ vay vốn, hồ sơ chấp tài sản ngân hàng - Chỉ đạo ngành có liên quan việc liên kết với ngân hàng để đơn giản hóa thủ tục hành rút ngắn thời gian xử lý sau khách hàng yêu cầu công chứng đăng ký chấp tài sản - Tạo điều kiện thực tốt chƣơng trình kết nối ngân hàng - doanh nghiêp cầu nối doanh nghiệp ngân hàng 97 KẾT LUẬN CHƢƠNG Với hạn chế nêu chƣơng 2, chƣơng tác giả đƣa giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp Agribank Gia Lai Đồng thời, tác giả đƣa số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Agribank Việt Nam Cấp ủy, quyền địa phƣơng nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động cho vay doanh nghiệp Agribank Gia Lai nói riêng, Ngân hàng thƣơng mại nói chung 98 KẾT LUẬN Với mục đích nghiên cứu luận văn tổng hợp lý luận, phân tích đánh giá thực trạng đƣa giải pháp cụ thể kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp Agribank Gia Lai, từ đó, nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh Agribank Gia Lai địa bàn tỉnh, luận văn tập trung giải số nội dung nhƣ sau: Một là, trình bày sở lý luận liên quan đến phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp Hai là, luận văn giới thiệu chung Agribank Gia Lai, phân tích đặc điểm hoạt động cho vay doanh nghiệp yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay doanh nghiệp Agribank Gia Lai Ba là, để có sở đƣa giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp Agribank Gia Lai, luận văn trình bày hội, thách thức, định hƣớng phát triển, từ đƣa giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp Agribank Gia Lai Do trình độ kinh nghiệm thực tế thân nhiều hạn chế, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, mong đóng góp thầy, để luận văn hồn thiện Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS.Đinh Bảo Ngọc tận tình hƣớng dẫn để hoàn thành luận văn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ban đạo Tây Nguyên (2015), Tây Nguyên Tổng quan kinh tế - xã hội tiềm phát triển, NXB Thông Tấn [2] Trần Thọ Đạt (2015), Thực tiễn công tác quản lý điều hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015, NXB Đại học Kinh tế quốc dân [3] Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Đức Hƣởng (2015), Tiền tệ - Ngân hàng & Thị trường tài chính, NXB Lao động [4] Nguyễn Minh Kiều - Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh Chƣơng trình giảng dạy kinh tế Fulbright (2012), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Lao động Xã hội [5] Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 16 tháng năm 2010 [6] Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 [7] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Thông tư số 02/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc NHNN Việt Nam Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước [8] Ngân hàng Nhà nƣớc chi nhánh tỉnh Gia Lai (2013, 2014, 2015), Báo cáo kết hoạt động ngân hàng [9] Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Quyết định số 766/QĐ-NHNo-KHDN ngày 01/8/2014 Ban hành quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam [10] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai (2013, 2014, 2015), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh [11] Các website ngân hàng: www.sbv.gov.vn Ngân hàng Nhà Nƣớc Việt Nam www.argribank.com.vn Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam ... NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI .36 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI ... nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ HỒNG THANH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI Chuyên ngành: Tài - Ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh gia lai , Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh gia lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn