Kiểm soát thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ do cục thuế thỉnh quảng bình thực hiện

3,518 37 0
  • Loading ...
1/3,518 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:43

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN THANH BÌNH KIM SỐT THU GIÁ TR GIA TĂNG ðI V I CÁC DOANH NGHI PV A VÀ NH DO C ᄂ C THU TNH QUNG BÌNH THC HI N LUN VĂN THC SĨ K TOÁN ðà N ᄂ ng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN THANH BÌNH KIM SỐT THU GIÁ TR GIA TĂNG ðI V I CÁC DOANH NGHI PV A VÀ NH DO C ᄂ C THU TNH QUNG BÌNH THC HI N Chun ngành: K tốn Mã s: 60.34.03.01 LUN VĂN THC SĨ K TOÁN Ng i h ng dn khoa hc: TS ðoàn Th- Ngc Trai ðà N ᄂ ng - Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c công b b GTGT Descriptive Statistics N Tinh can thiet cua phan mem ho tro ke khai thue Muc thuan tien ke khai ap dung phan mem ho tro ke Minimum Maximum Mean Std Deviation 70 2.77 783 70 2.86 785 70 3.24 824 70 3.24 824 khai thue Muc thuan tien kiem tra kiem soat thue DN ke khai thu theo ma vach chieu Muc thuan tien kiem tra kiem soat thue DN ke khai thue dien tu Quy dinh ve nop thue dien tu doi voi thue GTGT 70 3.57 498 70 3.13 635 70 2.91 775 70 3.34 849 70 3.53 557 70 3.43 650 Xu ly vi pham phap luat thue GTGT qua tra, kiem tra 70 3.31 649 Thong tin ho tro DN tu website nganh thue 70 3.54 896 Thoi gia va muc ho tro thong qua hop thu Email cua DN 70 2.54 896 Cong tac tap huan, doi thoai voi DN ve chinh sach thue GTGT 70 3.63 904 70 3.67 775 70 3.09 756 70 3.53 653 Muc thuan tien kiem tra kiem soat thue GTGT DN nop thue dien tu Kiem tra kiem soat to khai thue cua cac DN Muc thuan tien kiem tra kiem soat ho so DN ap dung co che tu khai tu nop thue GTGT Chap hanh cua DN doi voi viec tra, kiem tra tai DN Chap hanh cua DN doi voi viec phoi hop cung cap ho so tra, kiem tra thue GTGT Muc phu hop cua cac chinh sach thue GTGT ve cac doi tuong duoc mien thue Muc phu hop cua cac chinh sach thue doi voi cac doi tuong phai chiu thue thu nhap dac biet Tinh huu hieu ap dung nhieu phuong phap tinh thue GTGT doi voi DN Valid N (listwise) 70 ðánh giá vi'c hm tr kê khai, n=p thu GTGT c a c ᄃ c thu tJnh Qung Bình v
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ do cục thuế thỉnh quảng bình thực hiện , Kiểm soát thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ do cục thuế thỉnh quảng bình thực hiện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn