Phân tích tình hình cho vay bảo đảm bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam gia lai

111 19 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:43

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢƠNG ĐINH NGỌC MAI PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢƠNG ĐINH NGỌC MAI PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM GIA LAI Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trƣơng Đinh Ngọc Mai MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu tham khảo CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CHO VAY BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MAI 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .7 1.1.1 Ngân hàng thƣơng mại hoạt động ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Cho vay bảo đảm tài sản ngân hàng thƣơng mại 1.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 20 1.2.1 Sự cần thiết phân tích tình hình cho vay bảo đảm tài sản ngân hàng thƣơng mại 20 1.2.2 Phân tích mơi trƣờng mục tiêu cho vay bảo đảm tài sản 21 1.2.3 Phân tích cơng tác tổ chức cho vay bảo đảm tài sản 22 1.2.4 Phân tích biện pháp tiến hành cho vay bảo đảm tài sản ngân hàng thƣơng mại 22 1.2.5 Các tiêu chí phản ánh kết cho vay bảo đảm tài sản 25 1.2.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến tình hình cho bay bảo đảm tài sản NHTM 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG .32 CHƢƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM GIA LAI .33 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM GIA LAI 33 2.1.1 Khái quát trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Gia Lai 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý chi nhánh 34 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam chi nhánh Nam Gia Lai 36 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM GIA LAI 42 2.2.1 Phân tích thực trạng mơi trƣờng mục tiêu cho vay bảo đảm tài sản ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam chi nhánh Nam Gia Lai 42 2.2.2 Phân tích thực trạng cơng tác tổ chức cho vay bảo đảm tài sản ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam chi nhánh Nam Gia Lai 44 2.2.3 Phân tích thực trạng hoạt động cho vay bảo đảm tài sản ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam chi nhánh Nam Gia Lai 53 2.2.4 Phân tích kết hoạt động cho vay bảo đảm tài sản chi nhánh .57 2.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM GIA LAI 63 2.3.1 Kết đạt đƣợc 63 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 65 KẾT LUẬN CHƢƠNG .73 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐẢM BẢO BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM GIA LAI .74 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐẢM BẢO BẰNG TÀI SẢN 74 3.1.1 Định hƣớng phát triển chung Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam chi nhánh Nam Gia Lai 74 3.1.2 Định hƣớng phát triển cho vay bảo đảm tài sản Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam chi nhánh Nam Gia Lai 76 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN 78 3.2.1 Đẩy mạnh nghiên cứu, khảo sát nhu cầu thị trƣờng 78 3.2.2 Hồn thiện cơng tác thực quy trình cho vay bảo đảm tài sản 79 3.2.3 Hồn thiện cơng tác thẩm định định giá tài sản bảo đảm 81 3.2.4 Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội 84 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng quản lý tài sản bảo đảm 86 3.2.6 Nâng cao chất lƣợng công tác xử lý tài sản bảo đảm .88 3.2.7 Phát triển, nâng cao hiệu nguồn nhân lực 91 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 93 3.3.1 Đối với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc 93 3.3.2 Kiến nghị quyền địa phƣơng quan hữu quan .95 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam .96 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBTD : Cán tín dụng DNNQD : Doanh nghiệp quốc doanh HSTSBĐ : Hồ sơ tài sản bảo đảm NH TMCP ĐT PT VN CN Nam Gia Lai : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển chi nhánh Nam Gia Lai (BIDV Nam Gia Lai) NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NH : Ngân hàng NHTM: Ngân hàng thƣơng mại RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng 10 TSCC : Tài sản cầm cố 11 TSTC : Tài sản chấp 12 TSBĐ : Tài sản bảo đảm DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình hoạt động huy động vốn chi nhánh 37 2.2 Tình hình hoạt động tín dụng chi nhanh 39 2.3 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh 41 2.4 Đặc điểm cấu nguồn nhân lực đơn vị 2013-2015 46 2.5 Tình hình dƣ nợ chi nhánh 57 2.6 Cơ cấu dƣ nợ có bảo đảm tài sản chi nhánh 59 2.7 Dƣ nợ cho vaybảo đảm tài sản theo thời hạn 61 2.8 Dƣ nợ cho vaybảo đảm tài sản theo ngành kinh tế 62 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn kinh tế đất nƣớc đà phát triển sau khó khăn bất ổn vừa qua, nhu cầu vốn tổ chức kinh tế, doanh nghiệp để thực dự án đầu tƣ, mở rộng quy mô sản xuất lớn với mục tiêu tiếp tục ổn định phát triển, họ phải tìm đến ngân hàng để vay vốn Trong bối cảnh đó, để hoạt động tín dụng NHTM đạt hiệu hoạt động cho vay bảo đảm tài sản đóng vai trò quan trọng, tác động đến nghĩa vụ trả nợ, ngăn chặn tình trạng lạm dụng sử dụng vốn thiếu tính tốn khách hàng rào cản đối tƣợng vay có chủ định lừa đảo Hoạt động cho vay bảo đảm tài sản ngày hồn thiện đóng góp lớn công tác hạn chế nợ xấu RRTD NHTM Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam chi nhánh Nam Gia Lai chi nhánh thành lập năm 2013 Trong hoạt động cho vay, ngân hàng đề cao tầm quan trọng hoạt động cho vay bảo đảm tài sản nhằm hạn chế thấp rủi ro cho ngân hàng Tuy nhiên, trình hoạt động bộc lộ nhiều hạn chế, cần phải đƣợc phân tích nguyên nhân có biện pháp để đảm bảo hoạt động tín dụng đạt hiệu giảm thiểu nợ xấu rủi ro cho chi nhánh Xuất phát từ lý đó, tơi chọn đề tài: “Phân tích tình hình cho vay bảo đảm tài sản ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Gia Lai” làm đề tài Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận phân tích cho vay bảo đảm tài sản NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay bảo đảm tài sản BIDV Nam Gia Lai 88 - Hạn chế cho khách hàng mƣợn TSBĐ Trƣờng hợp cho mƣợn TSBĐ cần đƣợc phê duyệt đồng ý lãnh đạo yêu cầu CBTD phải theo sát để kiểm tra, giám sát trình mƣợn khách hàng; nhập kho cần kiểm tra kỹ TSBĐ - Đối với tài sản hình thành tƣơng lai cần có biện pháp quản lý nhƣ sau: +ác định rõ quyền sở hữu quyền sử dụng tài sản hình thành tƣơng lai ngƣời vay Trên hợp đồng bảo đảm tiền vay phải thể rõ quyền sở hữu sử dụng tài sản nhằm tránh trƣờng hợp tranh chấp xảy xử lý tài sản + Kiểm tra, giám sát tiến độ hình thành TSBĐ tiền vay nhƣ mục đích vay vốn giám sát trình sử dụng tài sản để có biện pháp xử lý thích hợp cần thiết Nếu lơ giám sát tiến độ hình thành TSBĐ khách hàng lợi dụng sử dụng vốn vay khơng mục đích + Đối với hồ sơ TSBĐ đƣợc khách hàng bổ sung CBTD cần bổ sung vào hồ sơ lƣu kho, tránh tình trạng lƣu hồ sơ hồ sơ tín dụng, gây thất lạc thiếu hồ sơ TSBĐ 3.2.6 Nâng cao chất lƣợng công tác xử lý tài sản bảo đảm Việc tiến hành thẩm định tài sản bảo đảm gồm xác định nguồn thông tin thẩm định, nội dung thẩm định, viết báo cáo thẩm định thƣờng trực tiếp cán tín dụng thực trừ khách hàng việc thẩm định TSBĐ gồm có cán tín dụng, cán thẩm định, giám đốc phó giám đốc, trƣởng phòng tín dụng ngồi cón có cán rủi ro Do chất lƣợng tài sản bảo đảm có đƣợc tốt hay khơng phụ thuộc vào cán tín dụng điều làm giảm kết thẩm định, đánh giá TSBĐ Vì giải pháp để nâng cao đƣợc chất lƣợng TSBĐ nên thành lập hội đồng thẩm định, định giá tài sản riêng chi nhánh Điều 89 giúp việc thẩm định tài sản đƣợc chuyên mơn xác khách quan Đồng thời giảm chi phí thời gian cho chi nhánh mà chất lƣợng công việc đƣợc nâng cao Tăng cƣờng phối kết hợp quan chức địa phƣơng: + Việc xử lý nợ, doanh nghiệp địa phƣơng khó khăn Đơi lợi ích cục địa phƣơng, quyền địa phƣơng có xu hƣớng ủng hộ giải pháp xử lý TSBĐ theo hƣớng có lợi cho địa phƣơng nhƣng bất lợi cho ngân hàng, biến vốn ngân hàng thành tài sản địa phƣơng Ví dụ: Chính quyền địa phƣơng định thu hồi tài sản để giao cho đơn vị khai thác cho chủ tài sản với giá rẻ, khiến việc xử lý tài sản chấp ngân hàng bị trì hỗn khơng thực đƣợc + Một số trƣờng hợp, bên ủy thác chậm trễ việc phối hợp thống phƣơng án đƣa tài sản bán đấu giá, làm kéo dài tiến độ xử lý tài sản ngân hàng + Ngoài số đơn vị ủy thác đề nghị xác định giá khởi điểm đấu giá không hợp lý, cao giá thị trƣờng nên sau nhiều lần thơng báo khơng bán đƣợc, tình trạng khơng làm tăng chi phí xử lý tài sản chấp mà làm nhiều thời gian xử lý - Thành lập tổ chuyên xử lý tài sản để thu hồi nợ nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ cho ngân hàng Vì thành lập tổ này, cán chuyên trách đƣợc đào tạo chuyên sâu có nhiều kinh nghiệm q trình xử lý tài sản, q trình chuẩn bị thủ tục pháp lý để xử lý tài sản đƣợc thực nhanh chóng hiệu nhằm rút ngắn thời gian thu hồi vốn ngân hàng Nhƣ khắc phục tình trạng CBTD phụ trách q nhiều việc lúc, nhƣ sức kết công việc không hiệu - Khai thác TSBĐ thời gian chờ xử lý nhằm thu hồi nợ Nghị định 163 Chính phủ đời với văn bản, định Chủ tịch 90 HĐTV BIDV hƣớng dẫn Chi nhánh việc xử lý TSBĐ Tuy nhiên, việc triển khai thực ngành chậm chƣa đồng bộ, thống nên việc xử lý TSBĐ ngân hàng gặp nhiều vƣớng mắc, nợ xấu đƣợc xử lý chậm Để xử lý tài sản đảm bảo tiền vay có hiệu quả, quy định, giảm thấp nợ xấu, ngân hàng cần tập trung làm rõ nội dung sau: + Trƣớc hết phải rà sốt lại tồn hồ sơ, thủ tục bảo đảm tiền vay khoản nợ xấu, từ có biện pháp bổ sung, hoàn chỉnh, đảm bảo hợp lệ, hợp pháp, đầy đủ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý Đặc biệt, tài sản chấp nhà đất năm qua có nhiều thay đổi quy định giấy tờ sở hữu, quyền sử dụng cần có biện pháp quản lý, bổ sung khách hàng xin đổi, cấp lại giấy tờ theo mẫu mới, tránh để xảy lợi dụng, lừa đảo thiếu sở xử lý tài sản Đồng thời, cần tổ chức đánh giá lại trạng, giá trị TSBĐ tiến hành phân loại tài sản đó, từ đề biện pháp xử lý thích hợp + Tiến hành bƣớc biện pháp xử lý tài sản phù hợp với thực trạng trƣờng hợp cụ thể, sở quy định Nghị định 163 văn hƣớng dẫn liên quan Để giảm bớt chi phí nhƣng đảm bảo hiệu quả, cần đặt biệt quan tâm xử lý TSBĐ theo phƣơng thức thỏa thuận ghi hợp đồng bảo đảm tiền vay Biện pháp áp dụng phổ biến khách hàng có tƣ cách, có thiện chí giải nợ,… nhằm đơn giản hóa thủ tục, giải nhanh, chi phí thấp nhƣng đảm bảo đƣợc giá bán cao, từ giảm bớt thiệt hại cho khách hàng ngân hàng + Nếu biện pháp không thực đƣợc, ngân hàng cần chủ động lựa chọn thực việc xử lý tài sản theo quy định Nghị định 163: bán TSBĐ, nhận TSBĐ để thay cho việc thực nghĩa vụ trả nợ nhận khoản tiền, tài sản mà bên thứ ba phải trả giao cho bên bảo đảm + Việc xử lý TSBĐ cần tiến hành khẩn trƣơng, kiên nhằm nhanh 91 chóng giải vốn vay bị ứ đọng Trong thời gian chƣa xử lý đƣợc tài sản, ngân hàng cần có biện pháp thích hợp để thu giữ, sử dụng tài sản nhằm tạo nguồn thu nợ (đƣa tài sản vào kinh doanh, cho thuê,…) Số tiền thu đƣợc sau trừ chi phí cần thiết việc xử dụng tài sản, đƣợc dùng để thu hồi nợ + Cần đề biện pháp xử lý thích hợp trƣờng hợp tài sản đƣợc xử lý xong không đủ thu hồi nợ Về phía khách hàng, phải yêu cầu nhận nợ số thiếu phải cam kết, lập kế hoạch trả nợ cụ thể Trƣờng hợp khách hàng không chịu nhận nợ, phải xử lý theo quy định pháp luật Ngoài ra, trƣờng hợp định giá cao chủ quan cán ngân hàng dẫn đến tổn thất, phải quy trách nhiệm bồi hoàn Trong trình xử lý tài sản, đặc biệt QSDĐ tài sản gắn liền với đất, ngân hàng cần tranh thủ giúp đỡ cấp quyền quan chức để đảm bảo cho việc xử lý tài sản nhanh, luật, có hiệu quả; thủ tục chuyển nhƣợng, sang tên đƣợc tiến hành với chi phí thấp 3.2.7 Phát triển, nâng cao hiệu nguồn nhân lực Công việc CBTD giữ vị trí quan trọng hoạt động chi nhánh, họ vừa phục vụ nhu cầu KH cách nhiệt tình đảm bảo cơng bằng, đồng thời đảm bảo khoản cho vay có hiệu quả, tạo thuận lợi cho chi nhánh sở an tồn vốn Hiện tình trạng q tải cơng việc, thiếu kinh nghiệm làm cho CBTD có sai sót q trình cho vay xảy rủi ro đáng tiết cho vaybảo đảm tài sản Để hạn chế rủi ro nói trên, trƣớc hết thân CBTD phải tuân thủ cách nghiêm túc quy trình cho vay, từ việc lập hồ sơ đến việc kiểm soát chặt chẽ trình sử dụng vốn vay KH, định kỳ đánh giá lại giá trị 92 loại TSĐB so sánh với giá thị trƣờng Đối với TSĐB mà KH vay phải nắm giữ phải thƣờng xuyên kiểm tra trạng tài sản, để tránh trƣờng hợp KH tự ý thay đổi số phận mà khơng thơng báo với chi nhánh Bên cạnh đó, CBTD tự nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho thân thơng qua việc tìm tòi học hỏi khơng ngừng tích luỹ kinh nghiệm nhằm làm phong phú kiến thức thực tiễn kinh doanh mình, có đƣợc hiểu biết tâm lý KH để thƣơng lƣợng vơi KH, đƣa định cho vay xác kịp thời, dự đốn đƣợc rủi ro xảy khoản vay Bên cạnh đó, BIDV Nam Gia Lai cần xây dựng nguồn lực ngƣời vững vàng trị, giỏi chun mơn, trí tuệ nhạy bén kinh doanh làm động lực phát triển, thực xây dựng nguồn lực có chất lƣợng để tạo lợi so sánh ngân hàng, cán có tâm huyết có tầm hiểu biết, có lực sáng tạo đóng góp định phát triển bền vững Chi nhánh Tăng cƣờng quản lý đào tạo nguồn nhân lực biện pháp quan trọng, lâu dài, việc tạo nguồn nhân lực cho công tác thẩm định cần tập trung vào: Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo CBTD: Ngân hàng nên không ngừng nâng cao chất lƣợng cán tín dụng thơng qua bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức xã hội, khoa học kỹ thuật, kinh tế…Đặc biệt lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu tín dụng, pháp luật, định giá tài sản, tăng cƣờng hiểu biết lĩnh vực liên quan đến TSBĐ Mở khoá đào tạo tạo điều kiện để tiếp xúc cọ xát tăng thêm kinh nghiệm Sắp xếp phù hợp lực chuyên môn ngƣời Cần có chế khen thƣởng cán làm tốt có biện pháp xử lý kỷ luật kịp thời cán vi phạm, thiếu trách nhiệm, phòng chống rủi ro đạo đức hoạt động tín dụng Cần có phối hợp liên thơng TCTD với chuyên gia nhiều 93 kinh nghiệm đến từ hệ thống quan tƣ pháp không hoạt động tƣ vấn, phối hợp xử lý vụ việc mà hỗ trợ đào tạo thơng qua việc thƣờng xuyên tổ chức khoá đào tạo bồi dƣỡng kiến thức chuyên ngành nhằm nâng cao lực đánh giá, đo lƣờng, phân tích, kiểm sốt rủi ro cơng tác xử lý TSBĐ cho cán Có sách tuyển dụng bố trí hợp lý để bổ sung chất lượng cho đội ngũ cán bộ: Có sách tuyển dụng để thu hút nhân tài, nguời giỏi chun mơn nhƣ có đạo đức tốt cho chi nhánh Ai có lực tốt, kiến thức tài ngân hàng nhƣ kiến thức xã hội giỏi đƣợc tuyển dụng Việc thuyên chuyển cán có kinh nghiệm phận khác nhƣ nguồn vốn, kế toán tổng hợp,… cần cân nhắc để bổ sung lực lƣợng cho đội ngũ cán làm công tác thẩm định tín dụng Đồng thời Chi nhánh cần vào tính chất phức tạp tài sản, dự án trình độ, lực, đạo đức cán để phân công công việc cho phù hợp; đặt kế hoạch bồi dƣỡng hay chuyển sang làm công việc khác cán không đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc Với mục tiêu hoàn thiện hoạt động cho vay bảo đảm tài sản NHTM, quan chức cần có giải pháp cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi đầy đủ cho hoạt động này: Khơng ngừng hồn thiện sách, chế vĩ mơ pháp luật, quy định rõ chức năng, nghĩa vụ, quyền hạn quan quản lý nhà nƣớc sở hữu tài sản, quản lý trình mua bán chuyển nhƣợng tài sản cho pháp nhân pháp thể Thực thi biện pháp để phòng chống, ngăn ngừa hành vi lừa đảo khách hàng, có biện pháp cụ thể để ngăn chặn xóa bỏ tổ chức, cá nhân 94 kinh doanh tiền tề, tín dụng trái phép dƣới hình thức Cơ quan pháp luật, án tạo điều điện cho ngân hàng thu giữ tài sản chấp nhằm góp phần giải nhanh vụ án để thu hồi vốn cho ngân hàng Rút gọn thủ tục giải vụ kiện yêu cầu xử lý TSBĐ nhƣng đảm bảo tính pháp lý cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho NH nhƣ khách hàng có tranh chấp xảy Việc thi hành án, định Tòa án để thu hồi nợ cần đƣợc thực nhanh chóng hiệu Nên có phƣơng án tối ƣu cho ngân hàng trƣờng hợp ngƣời thi hành án khơng có mặt nơi cƣ trú, bỏ địa đăng ký kinh doanh,… mà Tòa án cấp định xét xử vắng mặt việc xác minh điều kiện thi hành án theo luật Thi hành án dân quy định ngƣời đƣợc phải xác minh Đồng thời hạn chế sai sót quan tố tụng gây ra: án, định ghi sai tên ngƣời thi hành án, ghi sai số tiền sai thông tin tài sản để thi hành án, cản trở trình xử lý TSBĐ để thu thồi nợ Nhƣ thời gian thi hành án kéo dài Bên cạnh kiến nghị trên, ngân hàng nhà nƣớc tỉnh nên tăng cƣờng vai trò quản lý tín dụng NHTM địa bàn Cán ngành liên quan , UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng sớm thành lập quan đăng ký giao dịch bảo đảm ban hành văn hƣớng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục, lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm để tổ chức tín dụng vào thực việc đăng ký giao dịch bảo đảm Chính phủ cần ban hành quy đinh yêu cầu quan chức phải có mối liên hệ chặt chẽ với nhƣ sở tài chính, quan thuế để tăng độ xác thơng tin mà khách hàng cung cấp Thành lập trung tâm bán đấu giá tài sản tất tỉnh, thành phố nƣớc 95 3.3.2 Kiến nghị quyền địa phƣơng quan hữu quan Chính quyền địa phƣơng quan hữu quan tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng vay vốn thơng qua việc đẩy nhanh hồn thiện việc cấp giấy phép sử dụng đất, quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ nông dân địa bàn Tuy nhiên, cần có biện pháp hợp lý việc kiểm soát chặt chẽ việc cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ nhằm hạn chế tình trạng khách hàng đem giấy chứng nhận QSDĐ chấp vay vốn ngân hàng, đến khơng trả đƣợc nợ khách hàng xin quyền địa phƣơng cấp lại Vì cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ cần có văn thơng báo với ngân hàng địa phƣơng, ngân hàng địa phƣơng khơng có ý kiến đƣợc cấp lại Qua đó, góp phần thực tốt nghị định 60/CP phủ cấp giấy phép sở hữu nhà quyền sử dụng đất cho nông dân giúp họ có đủ điều kiện pháp lý để vay vốn ngân hàng Khi có dự án quy hoạch, quyền điạ phƣơng cần có kế hoạch thơng báo cụ thể thời gian quy hoạch Bởi có diện quy hoạch thời gian quy hoạch chƣa rõ ràng, có kéo dài, làm ảnh hƣởng đến tình hình vay khách có tài sản nhà đất nằm diện quy hoạch Tăng cƣờng quyền chủ động phát mại tài sản cầm cố, chấp Nhằm tạo điều kiện cho ngân hàng việc xử lý phát mại tài sản thu hồi nợ, hạn chế tình trạng thời gian chờ phát mại tài sản kéo dài tài sản lý đƣợc gây tổn thất cho ngân hàng Đối với khoản nợ có án, đề nghị UBND tỉnh đạo quan thi hành án áp dụng biện pháp cƣỡng chế nhƣ phong tỏa tài sản, kê biên TSBĐ nợ vay để thi hành án Hiện nay, BIDV Nam Gia Lai tồn đọng nhiều tài sản chƣa lý đƣợc nhiều án tuyên, nhƣng chƣa đƣợc thi hành UBND tỉnh cần đạo sát nhằm nâng cao hiệu lực thi 96 hành án, đảm bảo kỷ cƣơng, tính nghiêm minh pháp luật địa bàn Chính quyền điạ phƣơng cần điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp với thị trƣờng theo thời điểm thích hợp cơng bố rộng rãi phƣơng tiện thông tin đại chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng xác định giá trị tài sản đăng ký chấp nhƣ đăng ký phát mại tài sản để thu nợ Chính quyền địa phƣơng nên sớm thành lập tổ chức kiểm toán độc lập để ngân hàng thuận tiện việc lựa chọn khách hàng khơng có tài sản đảm bảo vay Việc kiểm tốn độc lập tránh tình trạng toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh sai lệch với thực tế khách hàng.Hiện tại, có sở tài vật giá kiểm tra xác nhận báo cáo tài kết kinh doanh DNNN 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam BIDV ngân hàng bán buôn bán lẻ hàng đầu Việt Nam Để thực chiến lƣợc kinh doanh nhƣ thực định hƣớng phát triển, BIDV cần xây dựng sách quy tắc quản trị chung cho công tác quản lý tín dụng, quản lý rủi ro tồn hệ thống đáp ứng yêu cầu quản lý mới, bảo đảm an tồn vốn, hạn chế rủi ro Tơi xin đƣa kiến nghị cụ thể sau: - Đẩy mạnh quảng cáo tiếp thị toàn hệ thống Trong thời gian dài, BIDV gắn bó với nhóm khách hàng truyền thống Thực tế năm trở lại đây, hàng loạt ngân hàng TMCP đời cạnh tranh liệt mảng bán buôn bán lẻ Vì vậy, để BIDV phát triển bền vững cần có chiến lƣợt marketing theo hƣớng giới thiệu cho khách hàng biết BIDV ngân hàng đại, đa cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích cho tất đối tƣợng khách hàng 97 - Giao cho phòng tổng hợp phân tích kinh tế thƣờng xuyên tổng hợp thông tin ngành hàng chủ yếu kinh tế, thông tin thị trƣờng để từ đƣa khuyến nghị, định hƣớng tham khảo cho chi nhánh hoạt động cho vay - Có chƣơng trình đào tạo tập trung, thƣờng xuyên cập nhật quy trình, quy định, khóa thẩm định, định giá TSBĐ Thƣờng xuyên tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn liên quan đến cơng tác tín dụng nhƣ phổ biển văn pháp luật mới, quy trình hay sách cho cán Từ trƣớc đến nay, cán tuyển vào BIDV gần nhƣ không đƣợc đào tạo mà thực công việc theo hƣớng dẫn cán phòng - Tăng cƣờng hiệu lực, hiệu tính độc lập hoạt động máy kiểm tra, kiểm toán nội trực thuộc Ban kiểm soát: Một hệ thống kiểm soát nội hợp lý đảm bảo cho việc đánh giá cách thƣờng xuyên hợp lý chất phạm vi rủi ro mà ngân hàng gặp phải Để nâng cao hiệu hệ thống kiểm sốt nội cần đảm bảophân quyền phù hợp; đảm bảo CBTD ngân hàng không đƣợc giao trách nhiệm mâu thuẫn quyền lợi với nhau; có quy trình kiểm tra, kiểm sốt thống toàn hệ thống Để hoạt động kiểm tra, kiểm sốt có hiệu quả, bên cạnh giải pháp chế, sách, trình độ, kỹ cán cần xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội độc lập với Ban điều hành trực thuộc Ban kiểm soát-Hội đồng thành viên để tiếp cận cách có hệ thống tổng thể định hƣớng vào nhiệm vụ phát rủi ro công tác bảo đảm tiền vay tài sản nhu quy trình nghiệp vụ tƣ vấn chiến lƣợc cho Ban lãnh đạo - Cho phép chi nhánh thành lập phận định giá tài sản bảo đảm chuyên biệt: Định giá TSBĐ yếu tố quan trọng góp phần nâng 98 cao hiệu vay Hiểu rõ đặc điểm loại tài sản tƣơng lai giúp CBTD định giá xác giá trị tài sản thời điểm cho vay, từ định đƣợc số tiền cho vay nhƣ nâng cao khả thu hồi nợ vay tƣơng lai Tuy nhiên, vấn đề đơn giản CBTD Trong tình hình nay, nhằm tạo điều kiện tối đa cho khách hàng vay, đặc biệt khách hàng doanh nghiệp, hầu hết tài sản doanh nghiệp nhƣ: máy móc thiết bị, hàng tồn kho,… đƣợc sử dụng làm TSBĐ cho vay khách hàng Mỗi tài sản có đặc điểm khác nhau, thân CBTD đủ khả để hiểu rõ loại tài sản Điều gây ảnh hƣởng không nhỏ đến trình định giá tài sản vay Chi nhánh cần phải thành lập hội đồng chuyên tiến hành công việc thẩm định, định giá tài sản bảo đảm với cán tín dụng nhƣ cơng việc thẩm định có tính khách quan góp phần bảo đảm an tồn cho vay Bộ phận phụ trách việc tìm hiểu tất thơng tin liên quan: đặc điểm, tính chất, thị trƣờng, giá trị,… TSBĐ tiền vay Từ hỗ trợ nhiều cho CBTD trình thẩm định, định giá cho vay Tiếp tục triển khai giải pháp xử lý nợ xấu: - Tiếp tục triển khai thực đồng giải pháp đạo Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Ban đạo xử lý nợ xấu xử lý, thu hồi, giảm thiểu nợ xấu Rà soát hồ sơ cho vay, hồ sơ xử lý nợ khoản nợ xấu, thực phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro thực hiên xử lý rủi ro khản vay đủ điều kiện theo quy định 99 Rà soát lại CBTD từ cán đến lãnh đạo có phƣơng án luân chuyển, thay cán phù hợp, tập huấn đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ 100% cán làm cơng tác tín dụng Tổ chức phân tích đánh giá khoản nợ xử lý rủi ro, phân công cán thƣờng xuyên theo dõi, giám sát khoản nợ, định kỳ xây dựng kế hoạch, phƣơng án thu hồi nợ đến khoản nợ xử lý rủi ro nhƣ khoản nợ hạch tốn nội bảng thơng thƣờng Có chế xử lý trách nhiệm ngƣời đứng đầu chi nhánh để nợ xấu tăng cao chế thi đua, khen thƣởng gắn với tiêu nợ xấu, tiêu thu hồi nợ xử lý rủi ro nhằm khuyến khích chi nhánh nỗ lực thu hồi, xử lý, giảm thiểu nợ xấu - Tiếp tục hồn thiện quy trình cho vay bảo đảm tài sản, quy trình xếp hạng tín dụng theo hƣớng linh hoạt mềm dẻo ây dựng hoàn thiện sách tín dụng rõ ràng thống với quy định nhà nƣớc phù hợp với điều kiện hoạt động BIDV Đề quy trình giám sát khoản vay cách thƣờng xuyên nhằm phát triển “dấu hiệu cảnh báo sớm” để có biện pháp khắc phục kịp thời Xây dựng quy trình giám sát phân tích tổng thể danh mục tín dụng, phát tín dụng dẫn đến rủi ro Thực thống chấm điểm xếp hạng khách hàng để đánh giá rủi ro tiềm ẩn khoản tín dụng Hệ thống tính điểm cần đƣợc sử dụng đầy đủ thơng tin định tính định lƣợng liên quan tới khách hàng vay 100 KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đà hồi phục tích cực sau khó khăn thời gian qua, NHTM thể vai trò việc giúp đỡ cung ứng vốn cho thị trƣờng Tuy vậy, NH luôn nhân thức đƣợc rủi ro hoạt động tín dụng khơng ngừng hƣớng đến mục tiêu cho vay an toàn- chất lƣợng-hiệu quả- bền vững Để làm đƣợc điều đó, NHTM phải có biện pháp phát triển bền vững mục tiêu an tồn đƣợc đặt lên hàng đầu an tồn tiền vay giúp NH tăng uy tín, mở rộng, nâng cao chất lƣợng tín dụng, hỗ trợ dự án hiệu công tác bảo đảm tiền vay tài sản biện pháp đóng vai trò quan trọng Trong phạm vi, đối tƣợng nghiên cứu, luận văn đạt đƣợc kết quả: Làm rõ số vấn đề lý luận công tác cho vay bảo đảm tài sản NHTM Vận dụng lý luận công tác cho va bảo đảm tài sản, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác cho vay bảo đảm tài sản chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Nam Gia Lai để thấy đƣợc mặt ƣu nhƣợc Nêu đƣợc đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc, quyền địa phƣơng với chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Nam Gia Lai DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bản tin nội báo cáo tài Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triền Việt Nam Chi nhánh Nam Gia Lai [2] Công văn 3866/QLTD quy định cấp tín dụng, 8555/QLTD năm 2014 quy định Giao dịch bảo đảm 8556/QLTD năm 2014 quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực giao dịch bảo đảm BIDV [3] Hồ Diệu, Giáo trình Tín dụng ngân hàng, Học Viện Ngân Hàng [4] Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Quốc hội : Căn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi, bổ sung số điều theo Nghị số 51/2001/QH10; [5] Nghị định số 163/2006/NĐ-CPngày 29 tháng 12 năm 2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm nghị định 11/2012 /NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 163/2006/NĐ-CPngày 29 tháng 12 năm 2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm [6] Lụât Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam [7] Sổ tay tín dụng Ngân hàng TMCP ĐầuPhát Triển Việt Nam [8] Tạp chí TàiNgân hàng Website http://luanvan.com/ ... hƣớng phát triển chung Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Gia Lai 74 3.1.2 Định hƣớng phát triển cho vay bảo đảm tài sản Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh. .. động cho vay bảo đảm tài sản chi nhánh .57 2.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM GIA LAI ... 2: Phân tích thực trạng cho vay bảo đảm tài sản ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Gia Lai Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay bảo đảm tài sản ngân hàng TMCP Đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay bảo đảm bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam gia lai , Phân tích tình hình cho vay bảo đảm bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam gia lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn