Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng nam

1,468 22 0
  • Loading ...
1/1,468 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:43

B GIÁO DC ÀO TO I HC À NNG HUỲNH LÊ HỒI TÂM PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TI NGÂN HÀNG TMCP U PHÁT TRIN VI T NAM - CHI NHÁNH QUNG NAM LU N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG àN ng - Năm 2016 B GIÁO DC ÀO TO I HC À NNG HUỲNH LÊ HOÀI TÂM PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TI NGÂN HÀNG TMCP U PHÁT TRIN VI T NAM - CHI NHÁNH QUNG NAM Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã s: 60.34.02.01 LU N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS HOÀNG TÙNG àN ng - Năm 2016 LI CAM OAN Tơi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn HUỲNH LÊ HOÀI TÂM MC LC M U 1 Tính cp thit ca tài Mc tiêu nghiên c u it ng ph ᄂ m vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u B cv n t= ngân hàng h9 ã có tài sn m bo 101 K!T LU N Nhìn chung kt qu ho ᄂ t ng cho vay khách hàng nhân ca chi nhánh qua ba năm kh quan an toàn Tuy nhiên , chi nhánh c"n nghiên c u, áp dng nhi u gii pháp thích h p n'a cht l ng ho ᄂ t ng ca chi nhánh c n nh hơn, t ᄂ o i u kin phát trin toàn din, a d ᄂ ng hóa tương lai Trên s# v1n dng phương pháp nghiên u khoa h9c phân tích, ánh giá d' liu, lu1n văn ã hoàn thành mt s c ni dung sau: - H th ng hoá có liên quan n cho vay phân tích tình hình cho vay khách hàng nhân t ᄂ i Ngân hàng - Phân tích, ánh giá th!c tr ᄂ ng cho vay khách hàng nhân t ᄂ i BIDV chi nhánh Qung Nam; ch6 c nh'ng khó khăn t$n t ᄂ i ca chi nhánh nh h #ng n trình cho vay khách hàng nhân - Trên s# ánh giá th!c tr ᄂ ng ho ᄂ t ng cho vay khách hàng nhân, v-i nh hư-ng phát trin ca BIDV nói chung BIDV chi nhánh Qung Nam nói riêng, tác gi ã xut mt s gii pháp nh?m nâng cao hiu qu ho ᄂ t ng cho vay khách hàng nhân t ᄂ i BIDV chi nhánh Qung Nam DANH MC TÀI LI U THAM KHO [1] PGS.TS Phan Th Cúc (2013), Nghip v Ngân hàng thương mi, nhà xut bn th ng kê [2] PGS.TS NguyBn ăng D5n (2005), Tin t Ngân hàng, ᄂ i h9c kinh t TP.HCM, nhà xut bn th ng kê, tháng 9-2005 [3] TS NguyBn Minh Ki u (2013), Nghip v Ngân hàng thương mi, , ᄂ i h9c kinh t TP.HCM, nhà xut bn th ng kê, 2013 [4] Ngân hàng TMCP "u Phát trin Vit Nam, chi nhánh Qung Nam, Báo cáo kt qu kinh doanh ba năm 2013,2014,2015 [5] Th.S Châu Văn Th #ng, Th.S Phùng H'u H ᄂ nh (2010), Các nghip v bn Ngân hàng thương mi Vit Nam, nhà xut bn tài [6] GS.TS Lê Văn (2005), Qun tr Ngân hàng thương mi, nhà xut bn Tài Chính [7] Website :- http://bidv.com.vn - http://tailieu.vn ... khai cho vay khách hàng cá nhân 37 1.2.10 Phân tích kt qu ho ᄂ t ng cho vay khách hàng cá nhân 39 K%T LUN CHƯƠNG 41 CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TI NGÂN HÀNG... doanh s thu n khách hàng cá nhân ca chi nhánh 63 2.4.3 Phân tích dư n cho vay khách hàng cá nhân ca Chi nhánh 68 2.4.4 Phân tích N h ᄂ n khách hàng cá nhân ca chi nhánh ... GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG HUỲNH LÊ HỒI TÂM PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TI NGÂN HÀNG TMCP U TƯ VÀ PHÁT TRIN VI T NAM - CHI NHÁNH QUNG NAM Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng nam , Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn