Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ internet banking của ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh gia lai

1,207 35 0
  • Loading ...
1/1,207 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:43

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN HỒNG HÀ NGHIÊN CU S HÀI LỊNG CA KHÁCH HÀNG V DCH V INTERNET BANKING CA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VI T NAM CHI NHÁNH GIA LAI LU ᄂ N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ðà Nng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN HOÀNG HÀ NGHIÊN CU S HÀI LÒNG CA KHÁCH HÀNG V DCH V INTERNET BANKING CA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VI T NAM CHI NHÁNH GIA LAI Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã s ᄂ: 60.34.02.01 LU ᄂ N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS ðNG VĂN M ðà Nng - Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan đ tài nghiên cu ca riêng Các s liu k t qu nên lu n văn trung th c chưa t ng đ c cơng b b ᄂ t kỳ cơng trình khác Tác gi lu-n văn Nguyn Hoàng Hà M CL C M ð!U 1 Tính cp thit c a ð tài M c đích nghiên c uc a ð tài ð it ng, ph ᄂ m vi nghiên c uc a ð tài Phương pháp quy trình nghiên c u Ý nghĩa khoa hc thc ti ᄂ n c a ð tài Kt cu Lu ᄂ n văn Tng quan tài liu nghiên c u CHƯƠNG S HÀI LÒNG CA KHÁCH NG VÀ T!M QUANG TRNG CA VI DCH HÀNG TRONG S" D V C ðÁP NG S HÀI LÒNG CA KHÁCH HÀNG TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG 1.1 LÝ THUYT V S HÀI LÒNG CA KHÁCH HÀNG 1.1.1 Mơ hình ch s Lai th 0ng xun xây dng sách ưu đãi cho khách hàng Nhân viên Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương Gia Lai t ᄂ o ñ c s tin t >ng v3i Anh/Ch! Nhân viên Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương Gia Lai ñ kin th c ñ& tr/ l0i câu hDi c a Anh/Ch! Nhân viên Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương Gia Lai l!ch s, ân c;n v3i Anh/Ch! Anh/Ch! c/m thy an toàn giao d!ch v3i Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương Gia Lai Nh+ng s/n ph@m d!ch v Internet Banking c a Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương Gia Lai rt ña d ᄂ ng H ᄂ n m c giao d!ch Internet Banking c a Chi nhánh Ngân hàng TMCP Cơng Thương Gia Lai đáp ng đ c nhu c;u c a Anh/Ch! Các hình th c xác thc vic thc hin giao d!ch qua Internet Banking c a Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương Gia Lai h p lý Anh/Ch! d ᄂ dàng liên l ᄂ c ñ c v3i tng ñài c a Chi nhánh Ngân hàng TMCP Cơng Thương Gia Lai đ& gi/i ñáp thAc mAc Các s c v giao d!ch Internet Banking ñ c khAc ph c m6t cách nhanh chóng Nh+ng thAc mAc v Internet Banking c a Anh/Ch! ñ c ph/n h
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ internet banking của ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh gia lai , Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ internet banking của ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh gia lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn