Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước huyện đăk mil, tỉnh đăk nông

1,657 25 0
  • Loading ...
1/1,657 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:43

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG H TH NHÂM KIM SOÁT CHI ðU TƯ XÂY DNG CƠ B N TI KHO BC NHÀ N C HUY N ð ᄂ K MIL TNH ð ᄂ K NÔNG LUN VĂN THC S ᄂ K TOÁN ðÀ NNG - NĂM 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG H TH NHÂM KIM SOÁT CHI ðU TƯ XÂY DNG CƠ B N TI KHO BC NHÀ N C HUY N ð ᄂ K MIL TNH ð ᄂ K NƠNG Chun ngành: K tốn Mã s: 60.34.03.01 LUN VĂN THC S ᄂ K TOÁN Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS NGUY-N CÔNG PHƯƠNG ðÀ NNG - NĂM 2016 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn H Th Nhâm M CL C M! ðU 1.Tính cp thi tc n - T chi t ᄂ m ng, toán n+i dung , v$i s ti n Lý t chi … , ngày….tháng…năm… Cán b+ toán (Ký, ghi rõ h# tên) Ph ᄂ trách (Ký, ghi rõ h# tên) Giám đc KBNN (Ký, ghi rõ h# tên, đóng d u) Ph lc s 2.6 Không ghi vào khu vc GIIY ð7 NGH6 THANH TOÁN T M 1NG, 1NG TRƯ)C T ᄂ m ng sang thc chi 1ng trư$c chưa ñ ðKTT sang ng trư$c ñ ðKTT ð n v : ……………………………………………………………………Mã ðVQHNS……………………………… Tài khon: T ᄂ i KBNN:……………………………… Mã cp NS: Tên CTMT, DA: Mã CTMT, DA: Căn c s dư T ᄂ m ng/1ng trư$cđ n ngày Thanh tốn s ti Năm NS: / /…… ð ngh Kho b ᄂ c Nhà nư$c n ñã T ᄂ m ng / 1ng trư$c chưa ñ ðKTT thành Thc chi / 1ng trư$c ñ ðKTT theo chi ti t sau: Mã N+i dung chương Mã ngành KT Mã Mã NDKT ngun NSNN S dư t ᄂ m ng/ ng trư$c S đ ngh tốn S KBNN Trong s KBNN duyt toán chp nhn toán t ᄂ m ng Tng c+ng T ng s ñ" ngh toán ghi bng ch: …………………………………………………………… Ngày năm tháng K tốn tr ,ng Th tr ,ng đ n v N Ph'n Kho b ᄂ c Nhà nư$c ghi Tng s tin đng ý tốn t ᄂ m ng ghi bnh cam k t chi NSNN: Tên d án ñ'u tư: M, tài khon t ᄂ i KBNN: Mã ðVQHNS/Mã d án ñ'u tư: Tên nhà cung cp: …………………………………………………………… TK nhà cung cp: T ᄂ i Ngân hàng: H ᄂ p ñng khung, s CKC: H ᄂ p ñng thc hin, s CKC: Theo h ᄂ p ñng giy s: Căn c h ᄂ p ñng ñã ñ ᄂ c cam k t chi t ᄂ i KBNN, ñ Ngày ký h ᄂ p ñng (ho%c ngày h ᄂ p ñng có hiu lc) ngh KBNN u ch>nh m+t s thơng tin liên quan đ n cam k t chi sau: I ði u ch>nh thông tin chung v h ᄂ p ñng ñã cam k t chi PHN KBNN GHI N ᄂ TK: Có TK: N ᄂ TK: Có TK: S CKC, HðK: S CKC, HðTH: Mã s nhà cung cp: Mã ðBHC: N!i dung Thơng tin đ Thơng tin ñ ngh ngh ðiu ch>nh thành B sung Tài khon nhà cung cp Tên ngân hàng nhà cung cp Giá tr h ᄂ p đng II ðiu ch>nh thơng tin chi ti t, s tin ñã cam k t chi ST T Mã NDKT Mã cp NS Mã chương Mã Mã Mã ngành KT CTMT, DA ngun NSNN Ký hiu ngo ᄂ i t S tin ñã cam k t Nguyên S ti ñ ngh ñiu ch>nh Tăng VND S tin CKC sau ñiu ch>nh chi t Tng c+ng: S tin CKC Nguyên t Gim VND Nguyên t Nguyê VND nt VND n b
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước huyện đăk mil, tỉnh đăk nông , Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước huyện đăk mil, tỉnh đăk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn