Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện ngọc hồi, tỉnh kon tum

111 19 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THÀNH LONG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THÀNH LONG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đặng Thành Long MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 T n cấp t iết củ ề t i .1 Mục tiêu ng iên cứu củ ề t i Đối tƣợng v p ạm vi ng iên cứu: P ƣơng p áp ng iên cứu: Ý ng ĩ k o ọc v t ực tiễn củ ề t i: Bố cục luận văn T ng qu n t i liệu ng iên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CHO VAY HỘ SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .7 1.1 CHO VAY HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Ngân ng t ƣơng mại v oạt ộng c o v y củ Ngân ng t ƣơng mại 1.1.2 Khái quát ộ sản xuất nông ng iệp .14 1.1.3 V i trò c o v y củ ngân ng t ƣơng mại ối với ộ sản xuất nông ng iệp 18 1.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 21 1.2.1 Sự cần t iết củ p ân t c 1.2.2 P ân t c môi trƣờng v covy ộ sản xuất nông ng iệp .21 mục tiêu c o v y ộ sản xuất nông ng iệp .22 1.2.3 P ân t c công tác t c ức c o v y ộ sản xuất nông ng iệp 25 1.2.4 P ân t c icovy oạt ộng triển k ộ sản xuất nông ng iệp .25 1.2.5 P ân t c kết oạt ộng c o v y ộ sản xuất nông ng iệp 27 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 32 1.3.1 N óm n ân tố t uộc t ân ngân ng .32 1.3.2 N óm n ân tố t uộc k ách hàng 34 1.3.3 N óm n ân tố t uộc môi trƣờng oạt ộng củ Ngân ng 35 KẾT LUẬN CHƢƠNG .37 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM 38 2.1 GIỚI THIỆU KHÁT QUÁT VỀ AGRIBANK NGỌC HỒI 38 2.1.1 Quá trìn ìn t n v p át triển củ Agrib nk Ngọc Hồi 38 2.1.2 C ức năng, n iệm vụ v cấu t c ức 38 2.2.2 Về tìn ìn oạt ộng kin n củ Agrib nk Ngọc Hồi từ năm 2013 ến năm 2015 40 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI AGRIBANK NGỌC HỒI 46 2.2.1 P ân t c t ực trạng môi trƣờng v mục tiêu c o v y ộ sản xuất nông ng iệp Agrib nk Ngọc Hồi .46 2.2.2 P ân t c t ực trạng công tác t c ức 50 2.2.3 Phân tích t ực trạng oạt ộng t ực iện c o v y ộ sản xuất nông ng iệp Agrib nk Ngọc Hồi .53 2.2.4 P ân t c kết c o v y ộ sản xuất nông ng iệp Agrib nk Ngọc Hồi .61 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI AGRIBANK NGỌC HỒI 69 2.3.1 N ững kết ạt ƣợc 69 2.3.2 Hạn c ế v nguyên n ân 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG .76 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM 77 3.1 NHỮNG CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA AGRIBANK NGỌC HỒI 77 3.1.1 Địn ƣớng, mục tiêu p át triển nông ng iệp củ uyện Ngọc Hồi ến năm 2020 77 3.1.2 Địn ƣớng c o v y ộ sản xuất nông ng iệp củ Agribank Ngọc Hồi ến năm 2020 79 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI AGRIBANK NGỌC HỒI 81 3.2.1 Đ y mạn ng iên cứu, k ảo sát n u cầu v y vốn củ ộ sản xuất nông ng iệp 81 3.2.2 Tăng cƣờng mối qu n ệ với k ác việc k i t ác k ác ng truyền t ống i ôi với ng tiềm 82 3.2.3 Áp dụng lin oạt lãi suất c o v y 84 3.2.4 Nâng c o kỹ gi o tiếp v c ăm sóc k ác ng 85 3.2.5 Tăng cƣờng cơng tác kiểm sốt rủi ro ối với c o v y ộ sản xuất nông ng iệp 86 3.2.6 Các giải p áp ỗ trợ 88 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 90 3.3.1 Đối với Ngân ng N nƣớc 90 3.3.2 Đối với Ngân hàng NN&PTNT Việt N m 91 3.3.3 Đối với cấp c n quyền ị p ƣơng 91 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa Agribank Ngân ng Nông ng iệp v t ôn Việt N m Agrib nk Ngọc Hồi Ngân ng Nông ng iệp v p át triển nông t ôn C i n án uyện Ngọc Hồi, tỉn Kon Tum CBTD Cán t n dụng DPRR Dự p òng rủi ro HSXNN Hộ sản xuất nông ng iệp NHNN Ngân ng N NHTM Ngân ng T ƣơng Mại TCTD T c ức t n dụng TMCP T ƣơng mại c p ần TSĐB T i sản ảm bảo nƣớc p át triển nông DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng 2.1 Tìn ìn uy ộng vốn củ Ngân (2013-2015) 2.2 Trang ng qu 03 năm 41 Tìn ìn sử dụng vốn củ Ngân (2013-2015) ng qu 03 năm 42 2.3 Tìn ìn sử dụng vốn củ Ngân (2013-2015) ng qu 03 năm 44 2.4 Dƣ nợ ối với HSXNN củ 2.5 Số lƣợng k ác Hồi 2.6 Dƣ nợ c o v y bìn quân k ách hàng HSXNN củ Agrib nk Ngọc Hồi 63 2.7 Dƣ nợ HSXNN to n uyện v củ Hồi Agrib nk Ngọc 63 2.8 Nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu ối với HSXNN củ Agrib nk Ngọc Hồi 65 2.9 Biến i kết cấu n óm nợ c o Agrib nk Ngọc Hồi v y HSXNN 66 2.10 Tr c lập dự p òng rủi ro c o v y HSXNN Agrib nk Ngọc Hồi 67 2.11 T u n ập từ c o v y HSXNN củ Agrib nk Ngọc Hồi 69 Agrib nk Ngọc Hồi ng HSXNN củ Agrib nk Ngọc 61 62 MỞ ĐẦU T nh cấp thi t tài Việt N m l nƣớc nông ng iệp ng iệp v tiểu t ủ công ng iệp dân gi u nƣớc mạn Đảng v N xã ng t ời kỳ y n n Cơng ố, iện ại ố ất nƣớc, t ực iện mục tiêu ội dân c ủ công bằng, văn , n ững năm qu , nƣớc ã có n iều c ủ trƣơng, c trìn p át triển, xây dựng nông t n sác n ằm t úc y ôn mới, tăng t u n ập v cải t iện ời sống nông dân Trong cấu kin tế củ nƣớc t , nông ng iệp l với ng n kin tế k ác, nông ng iệp v tiến vƣợt bậc Với k át vọng l m gi u c ãv ng k kin ng iệm v nông t ôn n i t ác n ững tiềm kin sức l o ộng củ xuất, ầu tƣ p át triển n iều ng n t ế mạn , ng có n ững bƣớc củ mìn , ngƣời nơng dân tế củ ị p ƣơng kết t ân, áp dụng kỹ t ng ề, l m gi u c ợp với uật v o sản o c n mìn v tạo n iều củ cải vật c ất c o xã ội Để tiếp tục p át triển mở rộng sản xuất nông ng k o ọc kỹ t uật v o sản xuất t nguồn vốn lớn, nguồn vốn n y k ông t ể tự vấn ời gi n tới ối với số áp ứng ƣợc m p ải có c o v y ề áp ứng vốn c o việc p iệp, áp dụng tiến òi ỏi p ải có ộ sản xuất nông ng iệp ỗ trợ từ n iều nguồn Vì át triển nơng ng iệp nơng t ơn l n ững mục tiêu ƣu tiên ng ầu ƣợc N nƣớc ặc biệt qu n tâm, n ất l vốn ể ỗ trợ nông dân p át triển sản xuất nông ng iệp Xuất p át từ n ững vấn ề trên, với tìn sản xuất nông ng iệp Ngân hàng Nông ng iệp v n án uyện Ngọc Hồi, tỉn Kon Tum, ìn t ực tế c o v y ộ P át triển nông t ôn Chi ịn c ọn ề t i “Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất nông nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum” ể ng iên cứu 2 Mục tiêu nghiên cứu tài - Hệ t ống ó sở lý luận liên qu n phân tích oạt ộng c o v y ến ộ sản xuất nông ng iệp ộ sản xuất nông ng iệp củ ngân ng t ƣơng mại - Phân tích tìn Nơng ng iệp v ìn c o v y ộ sản xuất nông ng iệp Ngân P át triển nông t ôn C i n án Tum, án giá n ững kết quả, ạn c ế v ng uyện Ngọc Hồi, tỉn Kon n ân tố ản ƣởng p ân t c ến oạt ộng c o v y ộ sản xuất nông ng iệp Ngân ng Nông ng iệp v P át triển nông t ôn C i n án uyện Ngọc Hồi, tỉn Kon Tum - Trên sở ó, ề xuất giải p áp t ực iện n v y ộ sản xuất nông ng iệp t ời kỳ ằm ến Ngân ạt mục tiêu c o ng Nông ng iệp v P át triển nông t ôn Chi nhánh huyện Ngọc Hồi, tỉn Kon Tum Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng ng iên cứu: N ững vấn covy ộ sản xuất nơng ng iệp v tìn sản xuất nông ng iệp Ngân n án ề lý luận liên qu n ến phân tích ìn t ực tiễn oạt ộng c o v y ộ ng Nông ng iệp v P át triển nông t ôn Chi uyện Ngọc Hồi, tỉn Kon Tum; - P ạm vi ng iên cứu: Ng iên cứu ng iệp Ngân Ngọc Hồi, tỉn ng Nông ng iệp v oạt ộng c o v y ộ sản xuất nông P át triển nông t ôn C i n án uyện ƣợc t u t ập Ngân ng từ năm Kon Tum với số liệu 2013 - 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu - T u t ập t ông tin: T ông tin củ Ngân ng Nông ng iệp v ƣợc t u t ập từ báo cáo t i c n P át triển nông t ôn C i n án Hồi, tỉn Kon Tum gi i oạn từ năm 2013 - Xử lý số liệu: + P ƣơng p áp t ống kê mô tả ến năm 2015 uyện Ngọc p m, c iến lƣợc kin n 82 ối t ủ từ củ ó có p ƣơng ƣớng v biện p áp úng ắn ể p át triển t ị trƣờng ợp lý p ạm vi, quy mô, mục tiêu ngắn ạn v d i ạn Đồng t ời, có t ể p ân k úc t ị trƣờng, xác ợp lý cấu t ị trƣờng v k ác sản p m, quảng bá dịc ng, qu vụ p ù ợp với ó tiến n giới t iệu ối tƣợng k ác sác tiếp cận v p ục vụ riêng c o n óm k ác ịn ng, có c ng, p ù n ợp với tìn ìn t ực tiễn Agrib nk Ngọc Hồi - Do ó, việc t n lập t kiểm sốt, t eo dõi v k ảo sát n u cầu v y vốn củ HSXNN Agrib nk Ngọc Hồi l cần t iết, p ận n y 01 p ó giám n l m t ốc c i n án lmt trƣởng, 01 phó phòng Kế oạc v p ó v CBTD p ụ trác xã, t ị trấn l t n Kin viên H ng tháng, thành viên báo cáo với t p ó tìn ìn dƣ nợ, t u nợ, nợ xấu v n u cầu v y vốn củ HSXNN ị b n mìn p n iệm t ng ợp báo cáo với t trƣởng; qu cho vay, n u cầu v y vốn v ị b n cụ t kế ụ trác ; t ó, t eo dõi p ó có trác ƣợc oạt ộng kiểm soát ƣợc rủi ro cho vay HSXNN củ ể, từ ó ề r n iệm vụ cụ t ể c o oạc , c ỉ tiêu c o v y HSXNN ến t ị b n, gi o n viên củ t p ụ trác ị b n 3.2.2 Tăng cƣờng mối quan hệ với khách hàng truy n thống i ôi với việc khai thác khách hàng ti m Mặc dù dƣ nợ v số lƣợng k ác Hồi tăng từ năm 2013 ng l HSXNN củ ến 2015, n ƣng t ị p ần c o v y lại giảm, cho t n u cầu v y củ HSXNN ị b n có c iều năm v cạn tr n g y gắt giữ TCTD cƣờng mối qu n ệ với k ác k ác Agrib nk Ngọc ng truyền t ống ƣớng gi tăng qu ị b n ó việc tăng i ôi với việc k i t ác ng tiềm l cần t iết Hiện n y, ể tìm ƣợc k ác ng ã k ó t ì giữ c ân k ác ng 83 ơn Bên cạn tạo ƣợc niềm tin c o k ác cũ k ó iện biện p áp ể trì mối qu n xây dựng kết cấu ệ với k ác tầng, c ỉn tr ng ôtị ng Huyện ng ầu tƣ ểc u n bị iều kiện t lập t ị xã nên có n iều dự án, diện t c ng iệp p ần n o bị t u n án l k lớn k ác ất ị b n uyện, giúp tiết kiệm n i v sản xuất nông ẹp Hiện t ị p ần c o v y HSXNN củ ng n y, sở t kinh n ng t ì cần p ải t ực Ci ó, cần giữ vững mối qu n ệ với ông tin C i n án ƣợc c i p ã có sẵn tìn ìn n ƣ giảm t iểu rủi ro, cung cấp t êm sản p m dịc vụ k ác bên cạn c o v y Một năm lần oặc n iều hàng HSXNN ối với k Qu ội ng ị k ác ác ơn, C i n án t c ức ng truyền t ống v k ác ng, ngân ng có t ể oạt ộng c o v y HSXNN, nắm bắt án ội ng ị k ác ng tiềm giá tng quát tìn ƣợc n ững n u cầu củ k ác n ững tâm tƣ nguyện vọng, n ững k ó k ăn, vƣớng mắc qu trìn vốn củ k ác ng Ngo i r t c ế c o v y HSXNN ến Qu ể có n ững giải p áp triển k ã ạt ƣợc v n ững k ác ng sản p m dịc vụ c o v y HSXNN ng cũ có t ể giới t iệu ến n ững k ác ng, vy ạn i t ời gi n ội ng ị n y l ìn t ức tuyên truyền quảng cáo k ác cầu v ƣợc n ững mặt ìn ến tất ể ng k i có n u ây l kên quảng cáo tuyên truyền iệu n ất Ứng dụng p át triển củ công ng ệ t ơng tin v o việc c ăm sóc khách hàng nhƣ c úc mừng sin iện t oại Đối với k ác trọng l m ọ có t iện c n ật, c úc tết… k ác ng tin n ắn ng qu n tâm, c ăm sóc v o n ững dịp qu n , tìn cảm gắn bó lâu d i k i ã có mối tin cậy, tin tƣởng lẫn n ut ì ơn với Ngân ng v oạt ộng c o v y ộ kin n c i n án p át triển Tùy t eo xếp củ C i n án có t ể tiến n k ảo sát, iều tr n u cầu v y vốn củ covypù n k ác ợp với k ác iện 84 ng HSXNN ng v mức ộ ng v y vốn Ngân n ằm nâng c o mức ng năm ể có c i lòng củ ng ể có n k ác n ng sác ộ kin ững biện p áp cụ t ể ộ i lòng ó 3.2.3 Áp dụng linh hoạt lãi suất cho vay HSXNN k i v y vốn t ƣờng qu n tâm n iều ản ƣởng trực tiếp ến lợi n uận củ cần áp dụng lin ƣ r n ằm k ác t ến lãi suất c o v y ọ Do vậy, Agrib nk Ngọc Hồi oạt lãi suất c o v y dự lãi suất m ảm bảo nguồn t u n ập củ ng Đối với k ác ng có tìn C i n án Ngân ng cấp n ƣ lợi c ìn kin củ n tốt, qu n ệ t ân iết, dƣ nợ lớn nên áp dụng mức lãi suất t ấp ơn oặc lãi suất ƣu ãi Với dự án ngắn n củ k ác ạn, cần dạng ó lãi suất p ù ng Xây dựng lãi suất ấp dẫn k ác c i p , vừ ng m lại ợp lý, vừ bù m ng lại lợi n uận t ì C i n án dạng c o n óm k ác ngân ng, tạo ƣợc ng v lợi c k ác iểm n u cầu củ k ác kết c o, ắp ƣợc nên áp dụng mức lãi suất i ò cân ối giữ ể tạo iều kiện p ù ợp với ng Dự v o lãi suất, kỳ c ọn k oản v y t c ợp, ảm bảo c o oạt ạn k ác ng ộng củ ọ có oạt t eo ối tƣợng c o v y vốn Với k ác quen t uộc, có uy t n t ì C i n án có t ể áp dụng mức lãi suất ƣu ó củng cố mối qu n ệ lâu d i với k ác ng tăng cƣờng mối qu n k ác ặc ảm bảo trả nợ ngân ng úng ạn - Lãi suất lin trả nợ lãi v lợi c ng Cụ t ể: - Đ dạng ìn t ức trả lãi có ội lự ợp với c u kỳ kin gốc úng ng, vừ k uyến k c ệ với C i n án , vừ t c cực l m ăn có ạn c o ngân ng Trên sở ng m ng lại c o C i n án ng ãi Điều k ác iệu quả, án giá n ững lợi c v kết xếp ạng t n dụng t eo 85 quý, C i n án nên áp dụng mức lãi suất ƣu ãi t eo t ứ ạng củ k ác hàng - Đối với k oản v y có kỳ ạn d i, C i n án nên áp dụng mức lãi suất t ả n i v ƣợc t y i t eo kỳ ạn t áng, t y 12 t Hoặc áp dụng lãi suất cố ịn 01 năm ầu, s u ó áp dụng lãi suất t ả ni 3.2.4 Tăng cƣờng công tác truy n thông cho vay HSXNN Ng y n y ngân ng oạt ộng biến môi trƣờng kin n v c iến d n giật t ị trƣờng diễn r g y gắt, k ốc liệt v ngo i nƣớc Điều nâng c o k ả k ám p giải vấn ề kin ắc lực củ củ n iều ngân ng kin ộng ộng ng p ải lụ tế c u oạt ộng kin oạt ộng truyền t ơng, c ộng Nó trở t n yếu tố t iệu n ững ối sản p vụ so với ngân oạn ội ể t ức y p át ng n ƣng ộng Ln ộng tìm r m dịc bụ tạo r k ác biệt p ong ng v TCTD ị Tiếp tục quảng bá sản p t iệu sản p n công gi i triển củ t ị trƣờng c o v y HSXNN l công cụ truyền t ông, c iểu n u cầu k ác c ọn n với ỗ trợ tế tì trƣờng ặc biệt l n ập kin tế iện n y Một n ững công cụ ữu p ải ng iên cứu tìm ng p ả n ; iều n y c ỉ i có giải p áp truyền t ơng, c ƣớng Cũng n ƣ n ng iệp ngân ng y c ng ó òi ỏi ngân kin n v vị t ể kin ƣợc t ực iện tốt k úng i k ông ngừng củ m n ƣ: Tờ rơi, k p ục b n, cụ t ể: m, dịc vụ t ông qu i t ác tối p n iều ìn t ức giới ƣơng tiện tông tin c úng n ƣ ứng dụng công ng ệ t ông tin v o việc quảng bá, t ông tin én với công c úng T c ức n ững bu i truyền ìn , ội ng ị k ác ng; oạt ộng k uyến mãi, ậu k i cung cấp sản p lập ƣờng dây nóng ể tạo ại ƣ ối t oại trực tiếp ộng t i trợ, từ tiện, oạt m ồng t ời, c o t iết iều kiện c o ngƣời dân có t ể tìm iểu t ơng tin n n n ất v t tiếp tục trì mối qu n cấp c n 86 uận lợi n ất Mặt k ác, Agrib nk Ngọc Hồi cần ệ với t c ức, ng n , ội o n t ể, quyền, ị p ƣơng tận dụng mối qu n ệ ỗ trợ C i n án mặt Bên cạn ó, l m tốt cơng tác c ăm sóc k ác ƣu ãi ối với k ác với k ác ng, vận dụng lin oạt ng lớn, t ƣờng xuyên cố, trì mối qu n ệ ng truyền t ống, giữ vững k ác ng ã có thu hút khách ng 3.2.5 Tăng cƣờng công tác kiểm soát rủi ro ối với cho vay hộ sản xuất nông nghiệp Để ạn c ế t ấp n ất rủi ro c o v y t ập t ông tin k ác k ác t ông tin từ CIC Do k ầy ủ t ì t ƣ ng xóm, k i t u t ập t ông tin k m ịn c o v y Công tác kiểm soát rủi ro p ải tác t ến k i t u ồi ƣợc tiến v ảm bảo 10/04/2012 củ Ngân p ƣơng tiện t n án t i sản ng b n ằm ngân n toán ể có c n iệu ơn n ằm ạn n trƣớc, v suki ộng giám sát s u k i giải ngân, áp ể ạn c ế việc sử dụng vốn s i úng t eo T ông tƣ 09/2012/TT-NHNN ngày ng N nƣớc Việt N m quy ể giải ngân vốn c o v y củ ng nƣớc ngo i ối với k ác ảm bảo ng ƣợc to n nợ v y Nâng c o c ất lƣợng công m ịn t n dụng, tăng cƣờng oạt c ác ng củ ngƣời v y, ng dụng ìn t ức giải ngân c uyển k oản mục ác ƣợc c ặt c ẽ v c ế t ấp n ất rủi ro xảy r ối với Ngân v y vốn c o t ì việc t u ng qu n trọng: T ông tin từ p ỏng vấn trực tiếp ng, t ông tin từ bên ngo i n xác v ộ kin n xảy r ƣớng iều c ỉn sung t êm t i sản bảo ảm k ịn việc sử dụng t c ức t n dụng, Chi ng T ƣờng xuyên án giá lại rút bớt dƣ nợ oặc yêu cầu k ác ác k i giá trị t i sản bị giảm n iều ảm bảo n to n t n dụng cho Ngân hàng 87 Đồng t ời, nâng c o c ất lƣợng củ p ận kiểm tr , kiểm soát, ậu kiểm tăng cƣờng công tác o tạo ể nâng c o trìn ộ củ p ận T ực iện việc s ng lọc k ác ng trƣớc k i c o v y l p ƣơng p áp kiểm soát rủi ro iệu quả, cụ t ể: Việc lự c ọn k ác ng HSXNN l n ững k ác qu n ệ bạn ng có uy t n oặc qu n ng uy t n, tin Trên sở ó, Ngân ng riêng củ C i n ệ lâu năm t ần ợp tác lâu d i, ể t iết lập mối bên có lợi ng p ải xây dựng v t ực iện sách khách án pù HSXNN ể c o v y có số lin oạt v ợp Việc lự c ọn n ƣ s u: - T eo ng n ng ề sản xuất nông ng iệp: P át triển c o v y HSXNN trồng giống cây, xây dựng mơ ìn ni có triển vọng p át triển, có lợi t ế v p ù ợp với xu t ế p át triển c ung củ uyện - T eo p ân loại k c o v y củ Ngân p ù ợp với k ác ác ng: Đán giá k ác ng t eo tiêu c u n ng Nơng ng iệp từ ó ƣ r c n sác k ác n ng - T eo t ời ạn c o v y: T ời ạn c o v y liên qu n v tn t n k oản củ Ngân ng Vì vậy, C i n án ối với HSXNN có n u cầu v y vốn gi n t u ồi vốn n n u ểb ến rủi ro t n dụng nên ƣu tiên c o v y sung vốn lƣu , ạn c ế ƣợc rủi ro c o v y v ộng t ời p ù ợp với cấu nguồn vốn uy ộng củ C i n án Ngo i r , iện n y C i n án c ỉ bắt buộc sử dụng bảo k oản v y t n c ấp (không c tài sản đảm bảo), ảm t i sản k ơng bắt buộc sử dụng bảo n ất rủi ro có t ể xảy r , c i n án iểm t n dụng công tác n y cần p ải iểm ối với ối với c o v y bảo iểm Vì ể ạn c ế t ấp y mạn công tác kết ối với c o v y có t ế c ấp t i sản Để t ực òi ỏi CBTD pải l m tốt cơng tác vận ợp bảo iện ƣợc ộng, giải t c lợi 88 c có ƣợc k i k ác ng t m gi ìn t ức t ức n y 3.2.6 Các giải pháp hỗ trợ a Thường xuyên có kế hoạch phát triển đội ngũ T u n ập củ dụng, ó trìn ng iệp củ Agrib nk Ngọc Hồi iện n y c ủ yếu l ộ ng iệp vụ, t n c ủ ộng, sáng tạo v cán t n dụng có ản t n dụng Để góp p ần p ng iệp vụ c o CBTD l tác t át triển c o v y rủi ro Do ó ể có o tạo v kin n c o cán ngân t ì việc ảm, k ả dự oán ội ngũ cán t n dụng c uyên m ịn dự án, p ân t c ƣợc n ững vấn n o T ƣờng xuyên k uyến k ng iệp vụ c un mơn, có c y ế c ối với tất cán nâng c o trợ ợp lý cán t n dụng i ị b n tạo t êm t n m công việc, trán n k i l m vị tr , ng iệp ƣợc ạo ức ng ề ng iệp ƣợc coi l p m c n ững rủi ro c o ngân ạo ức ng ề ất qu n trọng củ cán t n dụng ạn c ế ng n ƣ v y ké, sơ ảo - Để trán trƣờng ợp k ác b sung m c án ị b n k oảng t ời gi n d i Hơn nữ việc luân c uyển cán giúp ạn c ế tiếp n ận oạt ộng ề cần p ải t ực - Cần p ải t ƣờng xuyên luân c uyển cán v n ất l K it ếtn ng nói c ung v c o cán t n dụng nói riêng o tạo n y p ải t ực iện t ƣờng xuyên v cán k ông kể vị tr o tạo c uyên sâu công o tạo lại c uyên môn ng iệp vụ, c ng có t ể tiếp cận iện C n sác n oạt ộng giải p áp: dụng, c n sác p áp luật, ng iệp vụ t ể cán ngân ộ kin m ịn t i sản bảo sâu, c i n án cần p ải tiến n - Cần p ải ến kết củ cần t iết Đ o tạo t n m ịn c o v y, t tƣơng l i ể p òng ngừ ƣởng lớn t u n ập từ t n ạo ức ng ề ng k i ến v y vốn p ải i lại n iều lần sơ v y vốn t eo yêu cầu củ sơ p ải có p iếu yêu cầu cán t n dụng t ì ối với k âu sơ v y vốn gồm n ững giấy tờ v 89 t ủ tục n ƣ t ế n o ể k ác ng tiện t eo dõi v cung cấp, trán kéo d i t ời gi n giải c o v y Đồng t ời bồi dƣỡng c uyên sâu gi o tiếp, tạo nên ìn ản ối với cán p ận kế toán ẹp mắt k ác ng b T ng cường nguồn vốn huy động nhằm đáp ứng nhu cầu vốn khách hàng Nguồn vốn uy ộng C i n án c ủ yếu l ơn 60% có kỳ ạn dƣới 12 t Do vậy, t ời gi n v y vốn củ k ạn uy ộng vốn, ác ng, C i n án từ dân cƣ với tỷ trọng ể áp ứng n u cầu dạng cần t ức, kỳ dạng ó ìn ảm bảo ủ vốn c o v y n ƣ cân lãi suất v y v gửi Hiện n y, nguồn tiền gởi từ ATM, nguồn tiền ền bù giải tỏ c o ộ gi ối ƣợc t ời ạn, ơn vị c i lƣơng qu t ìn ị b n t uộc diện di dời l nguồn uy ộng tiềm c o C i n án c Khai thác, ứng dụng hiệu công nghệ tin học vào hoạt động cho vay hộ kinh doanh Trong t ời nguồn t ông tin việc t u t t ị bùng n cong ng ệ t ông tin n ƣ iện n y, với dạng v t ức xử lý t ông tin ng y c ng iện ại, t ì ập t ơng tin ầy ủ, kịp t ời, c n xác ể p ục vụ c o cơng tác m ịn , kiểm sốt v quản lý rủi ro tạp, n ƣng ây l công việc oạt ộng t n dụng l ết sức qu n trọng, ản k p ức ƣởng trực tiếp ến n toàn oạt ộng t n dụng củ NHTM Điều n y òi ỏi C i n án p ải biết k ại gi o dịc Bố tr cán có gi o dịc , k it i t ác, sử dụng công ng ệ iện ủ lực ể ác, pân t c , xử lý t ông tin t u r dự báo giúp b n lãn ạo r ịn pù ảm n ận công việc ƣợc từ ệ t ống, ợp ƣ 90 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Ngân ng N nƣớc l qu n ại diện c o N nƣớc lĩn vực ngân ng, trực tiếp c ỉ ạo oạt ộng củ to n ng n ngân ng óng vai trò qu n trọng việc p át triển oạt ộng ngân ng nói c ung v oạt ộng c o v y HSXNN nói riêng - Ho n c ỉn nói c ung v t iết c o ệ t ống văn p áp quy oạt oạt ộng ngân ng ộng c o v y HSXNN nói riêng tạo tảng, sở cần oạt ộng c o v y HSXNN p át triển Hỗ trợ, tạo iều kiện c NHTM p át triển oạt ộng củ mìn t ơng qu o các biện p áp n ƣ tăng k ả tự c ủ, tự c ịu trác n iệm oạt ộng kin n qu n - Hiện n y ệ t ống t ến k ác ng v y t ƣờng xuyên, c n ông tin CIC l ệ t ống tr cứu t ông tin liên ệ t ống liên ngân ng c ƣ xác T ực tế có n ững trƣờng ƣợc cập n ật ợp k ác ng ã t ực iện xong ng ĩ vụ trả nợ n ƣng ệ t ống t ơng tin nợ v y, l m ản ƣởng ến công tác t vốn củ k ác ng - N iều văn p áp luật củ m ngân c ung c ung Do việc Ngân ny ịn củ c i n án ng n ƣớng dẫn cụ t ể ến Ngân q trìn v y nƣớc m ng t n ng t ƣơng mại v o văn ể xây dựng văn bản, quy ịn riêng c o ngân ợp Trong t ời gi n v ng n oạt ộng c o v y ng mìn l nƣớc cần b n ộ kin n n c ƣ pù n ững văn ể ngân ng t ƣơng mại t ực iện sát với t ực tế ơn - Ngân ng N HSXNN củ Ngân ln nƣớc p ải t ƣờng xuyên giám sát ng t ƣơng mại, trán mạn , kịp t ời p át iện n Đồng t ời t ững dấu oạt ộng c o v y trƣờng ợp cạn tr n k ông iệu s i p ạm, c ấn c ỉn kịp t ời ực iện ộng viên k en t ƣởng ối với ngân ng t ực iện 91 tốt c ế, c n sác qu y ịn củ ngân ng N nƣớc 3.3.2 Đối với Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Để nâng c o iệu oạt ộng củ C i n án t ì việc giúp ỡ, c ỉ ạo v n ững c n sác ịn ƣớng củ ội sở óng v i trò qu n trọng Đối với to n ệ t ống Agrib nk nói c ung n ƣ Agrib nk Ngọc Hồi nói riêng, t ời gi n tới oạt ộng c o v y HSXNN có v i trò c ủ ạo củ Agrib nk v l lĩn vực m ng lại lợi n uận c o, lợi t ế cạn tr n , ó cần tạo iều kiện t uận lợi ể t úc y mở rộng v p át triển loại ìn c o v y truyền t ống n y - Agribank cần có văn c k i có văn củ Ngân ỉ ạo, ng n có liên qu n ến ng iệp vụ c o v y ộ kin - Cần b n ƣớng dẫn ng iệp vụ kịp t ời nƣớc, củ C n p ủ v ng n n n p ƣơng t ức c o v y ộ kin n ể tạo k ác biệt v m ng t n cạn tr n củ Ngân ng Nông ng iệp - Cần ƣ r c to n ngân n sác quy ịn ệ t ống n ằm nâng c o trìn o tạo v ạo tạo lại cán ộ c uyên môn ng iệp vụ củ cán ng nói c ung v cán t n dụng nói riêng - Cần t iết lập tr ng web ể tr o i ng iệp vụ trực tuyến Vì trìn t ực iện ng iệp vụ t ì CBTD gặp n ững vƣớng mắc m giải ƣợc t ì có t ể P òng b n trụ sở c ƣ câu ỏi v o tr ng n y v n l n ững ngƣời b n ịn , t ực iện tƣ vấn v n c ƣ sở ó văn bản, nắm c ắc quy trả lời t ắc mắc giúp c o CBCNV to n ệ t ống t ực iện úng t eo quy ịn củ P áp luật, Ngân 3.3.3 Đối với cấp ch nh quy n ng Nông ng iệp ịa phƣơng - C ỉ ạo ng n c ức xây dựng mơ ìn ợp tác b o gồm Ngân ng, HSXNN, n ng iệp sử dụng sản p m củ ộ v sở nông ng iệp v p át triển nông t ôn Đây l mơ ìn p át triển ã ƣợc số tỉn 92 v o áp dụng n ằm p át triển sản xuất Trong ó c ƣ cung cấp vốn, Do n ng iệp c ịu trác n iệm b o tiêu sản p i n án m, tìm t ị trƣờng, cung cấp nguyên vật liệu, p ân bón Sở nơng ng iệp v p át triển nông t ôn cung cấp, tƣ vấn k o ộ sản xuất n ận k oán, n … Đây l mơ ìn kin tế k o ọc v trực tiếp sản xuất kin ọc kỹ t uật, tiến bộ, cần ƣợc n ân rộng, p át triển n iều nơi, n ất l iều kiện miền núi n iều k ó k ăn trở ngại n ƣ Ngọc Hồi Cần c ỉ ạo ng n vùng c uyên c n ng iệp, sản p ng iên cứu ất ik ậu v quy oạc sản xuất lƣơng t ực, Công ng iệp v o m u vừ giải việc l m c o ngƣời l o m tƣơi sống c o tiểu t ủ công ộng, vừ cung cấp ị p ƣơng v tạo iều kiện c o sản xuất ng ố phát triển Có c n sác ƣu út n p ƣơng ãi t uế, ầu tƣ, lãi suất, ồng t ời quy oạc , t u ầu tƣ xây dựng số n ể t u mu sản p m củ b máy c ế biến nông sản nông dân, tạo t ị trƣờng tiêu tụ, p át triển nông ng iệp ị p ƣơng t n ng n Tiếp tục tiến m ng ất i, ầu tƣ n sản xuất gi o ất gi o rừng, tạo ng oá iều kiện ể ộ v y vốn mở m lƣợng kỹ t uật c o ơn c o diện t c T n lập qu n kiểm ầu ộ sản xuất n ận t ức ị ịn , quản lý c ất lƣợng sản p m ất trồng ể ng y từ ƣợc tầm qu n trọng củ c ất lƣợng sản p m muốn có c ỗ ứng vững c ắc t ị trƣờng K uyến k c ộ xây dựng c o mìn t ƣơng ọc ỏi kin ng iệm lẫn n u, tìm t ị trƣờng v dạn ƣ giống trồng vật nuôi c lƣợng tốt ơn v o nuôi trồng tử ng iệm ng oá, ầu tƣ ọc tiếp t u kiến t ức kin tế ọc Để từ ó ộ nông dân có t ể c uyển nuôi, mạn iệu i cấu trồng vật o suất c o,c ất 93 KẾT LUẬN Trong kin tế nƣớc t t ì nơng ng iệp ln c iếm vị tr c iến lƣợc quan trọng, nông ng iệp ng y c ng p át triển tạo c o p át triển c ung củ t ôn kin tế ất nƣớc C o nên việc mở rộng t ị trƣờng vốn nông ặc biệt l c o v y nƣớc t ng tiến p ân t c ộ nơng dân có ý ng ĩ t iết t ực n công công ng iệp t t n số c o v y, n ối với HSXNN có bƣớc tiến triển tốt, qu ó iện ó ã góp p ần cải t iện ời sống y kin tế nông t Tuy n iên, kin tế Việt N m n ững năm vừ với n iều c n ƣởng c ung củ ó Thơng qua số t u nợ, dự nợ v lợi n uận kin tế, nâng c o mức sống n ân dân, thúc oạn k ó k ăn ản ại iều kiện ơn p át triển qu ng gi i k ủng oảng kin sác củ C n p ủ kiềm c ế lạm p át nên tế t ế giới oạt ộng củ NHTM gặp n iều trở ngại, t n dụng bị t c ặt Việc ng iên cứu “Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất nông nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum” iều kiện iện n y, góp p ần n ìn n ận v ƣ r ƣớng i úng ắn, giúp oạt ộng c o v y củ C i n án p át triển n ịn , bền vững, tạo ƣợc niềm tin v lòng trung t n Bên cạn ó, c i n án ối với k ác ng k ông t ể dừng lại với n ững ạt p ải cố gắng p ấn ấu ơn nữ t ời gi n qu n ƣ ể c u n bị với n ững t ác ƣợc m ể k ắc p ục n ững tồn t iếu sót kin n v góp p ần to n t ức trìn ệ t ống Agribank tiến ến ội n ập k u vực v t ế giới Dù ã có n iều cố gắng, song luận văn k sót Vì vậy, tác giả mong n ận văn ƣợc ont iện ơn./ ông trán k ỏi n ững s i ƣợc góp ý củ quý T ầy, Cô ể luận DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] C n p ủ (2015), Ngh đ nh số 55/2015/NĐ-CP “về c n sác p ục vụ p át triển nông ng iệp, nông t ôn” [2] Quốc Hội (2010), Luật Tổ chức tín dụng, N t n dụng xuất C n trị Quốc gia [3] Ngân ng N nƣớc Việt N m (2005), Quyết đ nh 493/2005/QĐ-NHNN “về việc b n p òng n quy ịn p ân loại nợ, tr c ể xử lý rủi ro t n dụng oạt lập v sử dụng dự ộng ngân ng củ T c ức t n dụng” [4] Ngân ng N nƣớc (2007), Quyết đ nh số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 “về việc sử ib sung ịn 493/2005/QĐ- NHNN” [5] Ngân ng Nông ng iệp v P át triển nông t ôn Việt N m, Cẩm nang văn h a Agribank [6] Ngân ng Nông ng iệp v P át triển nông t ôn Việt N m, Sổ tay tín dụng [7] Ngân ng Nông ng iệp v P át triển nông t ôn Việt N m (2014), Quyết đ nh 66/QĐ-HĐTV-KHDN “Về việc b n với k ác ng ệ t ống Ngân n quy ịn c o v y ối ng Nông ng iệp v P át triển nông t ôn Việt N m” [8] Ngân ng Nông ng iệp v P át triển nông t ôn Việt N m (2014), Quyết đ nh 32/QĐ-HĐTV-KHDN “về việc b n n số c n sác t n dụng” [9] Ngân ng Nông ng iệp v P át triển nông t ôn Việt N m (2010), Quyết đ nh 881/QĐ-HĐQT-TDHo “Về việc b n Ng ị n quy ịn t ực iện ịn số 41/2010/NĐ-CP ng y 12/04/2010 củ C n p ủ c n sác t n dụng p ục vụ p át triển nông ng iệp, nông t ôn” [10] Ngân hàng Nông ng iệp v P át triển nông thôn Việt N m (2007), Quyết đ nh 1377/QĐ-HĐQT-TCCB “Về việc b n v oạt ộng củ c i n án Ngân n Quy c ế t ng Nông ng iệp v c ức P át triển nông thôn Việt N m” [11] Ngân ng Nông ng iệp v P át triển nông t ôn C i n án uyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (2013-2015), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh chi nhánh [12] Niêm giám t ống kê uyện Ngọc Hồi, tỉn Kon Tum [13] T ủ tƣớng C n p ủ (2013), Quyết đ nh số 68/2013/QĐ-TTg “về c n sác ỗ trợ n ằm giảm t n t ất nông ng iệp” [14] Website: www.agribank.com.vn [15] Website: www.ngochoi.kontum.gov.vn ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THÀNH LONG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM Chuyên... phù hợp với tình hình hoạt ộng Ngân hàng Với ề t i Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất nơng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum dƣới ƣớng... HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM 77 3.1 NHỮNG CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện ngọc hồi, tỉnh kon tum , Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện ngọc hồi, tỉnh kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn