Kế toán trách nhiệm tại công ty TNHH MTV cao su ea hleo

647 54 0
  • Loading ...
1/647 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:43

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ TH LUY NA K TỐN TRÁCH NHIM TI CƠNG TY TNHH MTV CAO SU EA H’LEO LUN VĂN THC S K TOÁN ðÀ NNG - NĂM 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ TH LUY NA K TỐN TRÁCH NHIM TI CƠNG TY TNHH MTV CAO SU EA H’LEO Chuyên ngành: K toán Mã s : 60.34.03.01 LUN VĂN THC S K TOÁN Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS NGUY ᄉ N CÔNG PHƯƠNG ðÀ NNG - NĂM 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan đ tài nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lu n văn trung th c chưa t ng đ c cơng b b ᄂ t kỳ cơng trình khác Tác gi Lê Th Luy Na MC LC M ðU 1 Tính cp thit c a ñ tài M c tiêu nghiên c u 3 Câu h i nghiên c u ð ᄂ i t ng phm vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u Ý nghĩa khoa h ᄂ c thc tin c a ñ tài B ᄂ c c lun văn Tng quan tài liu nghiên c u CHƯƠNG CƠ S LÝ THUYT V K TOÁN TRÁCH NHIM TRONG DOANH NGHIP 1.1 KHÁI NIM VÀ VAI TRỊ K TỐN TRÁCH NHIM 1.1.1 Khái nim k toán trách nhim 1.1.2 Vai trò k tốn trách nhim 10 1.2 PHÂN C-P QUN LÝ - CƠ S! HÌNH THÀNH K TOÁN TRÁCH NHIM 11 1.2.1 Cơ s" hình thành k toán trách nhim 11 1.2.2 nh h "ng c a phân cp qun lý đn k tốn trách nhim 13 1.3 N I DUNG K TOÁN TRÁCH NHIM TRONG DOANH NGHIP 15 1.3.1 Khái nim trung tâm trách nhim 15 1.3.2 Bn cht c a trung tâm trách nhim 16 1.3.3 Xác ñnh trung tâm trách nhim 17 1.3.4 Báo cáo trách nhim ñánh giá thành qu trung tâm trách nhim 20 Kt lun Chương 38 CHƯƠNG THC TRNG K TOÁN TRÁCH NHIM TI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU EA H’LEO 39 2.1 GI#I THIU V$ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU EA H’LEO 39 2.1.1 Gi%i thiu v Công ty 39 2.1.2 ð&c đi'm hot đ(ng c a Cơng ty nh)ng nh h "ng đn t ch c k tốn trách nhim 41 2.1.3 Cơ cu t ch c qun lý " Công ty 46 2.1.4 Phân cp qun lý " Công ty 48 2.2 TH*C TRNG K TOÁN TRÁCH NHIM TI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU EA H’LEO 55 2.2.1 Nhn din trung tâm trách nhim ti Công ty 55 2.2.2 B( phn k toán thc hin k toán trách nhim ti Công ty 56 2.2.3 ðánh giá thành qu da vào báo cáo c a trung tâm trách nhim ti Công ty 60 2.3 ðÁNH GIÁ K TOÁN TRÁCH NHIM TI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU EA H’LEO 72 2.3.1 Ưu ñi'm 72 2.3.2 Hn ch 73 Kt lun Chương 77 CHƯƠNG TĂNG C NG VN DNG K TỐN TRÁCH NHIM TI CƠNG TY TNHH MTV CAO SU EA H’LEO 78 3.1 TĂNG CƯ-NG PHÂN C-P QUN LÝ TI CÔNG TY 78 3.2 HÌNH THÀNH RÕ NÉT HƠN CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIM 81 3.3 HỒN THIN CƠNG TÁC ðÁNH GIÁ THÀNH QU CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIM D*A VÀO BÁO CÁO K TOÁN TRÁCH NHIM PH LC 02: BNG T?NG H=2 t -Dây chuy n
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại công ty TNHH MTV cao su ea hleo , Kế toán trách nhiệm tại công ty TNHH MTV cao su ea hleo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn