Phân tích hoạt động cho vay của quỹ tín dụng nhân dân hòa bình tỉnh kon tum

1,619 32 0
  • Loading ...
1/1,619 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:43

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ QUANG M UYÊN PHÂN TÍCH HOT ðNG CHO VAY C A QU TÍN DNG NHÂN DÂN HỊA BÌNH T NH KON TUM LUN VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ðà N ng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ QUANG M UYÊN PHÂN TÍCH HOT ðNG CHO VAY C A QU TÍN DNG NHÂN DÂN HỊA BÌNH T NH KON TUM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã s ᄂ: 60.34.02.01 LUN VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ng i h ng dn khoa h ᄂ c: PGS.TS NGUY ᄂ N HÒA NHÂN ðà N ng - Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi Lê Quang M Un MC LC M ðU 1 Tính cp thit c tài Mc tiêu nghiên c u ð it ng ph ᄂ m vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u Ý nghĩa khoa hc thc ti ᄂ n c añ B tài cc ñ tài: T ᄂ ng quan tài liu nghiên c u: CHƯƠNG CƠ S LÝ LUN V PHÂN TÍCH HOT ðNG CHO VAY C A QU TÍN DNG NHÂN DÂN 1.1 KHÁI QUÁT VÀ HOT ð NG QU TÍN DNG NHÂN DÂN 1.1.1 Khái quát v Qu tín dng nhân dân 1.1.2 Mơ hình t ᄂ ch c nguyên tc ho ᄂ t ñng c a Qu tín dng nhân dân 1.1.3 Các ho ᄂ t đng bn c a Qu tín dng nhân dân 12 1.2 PHÂN TÍCH HOT ð NG CHO VAY CA QU TÍN DNG NHÂN DÂN 23 1.2.1 Mc đích phân tích 23 1.2.2 Ni dung phân tích tình hình cho vay 24 KT LU-N CHƯƠNG 30 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HOT ðNG CHO VAY TI QU TÍN DNG NHÂN DÂN HỊA BÌNH T NH KON TUM 31 2.1 GI!I THI"U KHÁI QUÁT V# QU TÍN DNG NHÂN DÂN HỊA BÌNH 31 2.1.1 ð$c ñi%m t nhiên, kinh t, xã hi c a t&nh Kon Tum 31 2.1.2 S ñ'i phát tri%n c a Qu tín dng nhân dân Hòa Bình 32 2.1.3 Cơ cu t ᄂ ch c ch c ho ᄂ t ñng c a t)ng b ph*n t ᄂ i Qu tín dng nhân dân Hòa Bình 34 2.1.4 Khái quát kt qu ho ᄂ t ñng c a Qu tín dng nhân dân Hòa Bình năm 2011 - 2015 37 2.1.5 Tình hình ngu+n v ng đ c Ngân hàng Nhà n 3c Vit Nam v h 3ng d;n thc hin ngh2 ñ2nh s 48/2001/Nð-CP c a ph ngày 13/08/2001 v t ᄂ ch c ho ᄂ t ñng c a QTDND [16].Th ng ñ c Ngân hàng Nhà n 3c (2015), Thơng tư s 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 quy đ2nh v Qu tín dng nhân dân [17].Th ng đ c Ngân hàng Nhà n 3c (2015), Thông tư s 32/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy ñ2nh gi3i h ᄂ n, t& l bo đm an tồn ho ᄂ t đng c a Qu tín dng nhân dân [18].Th t 3ng Chính ph (1993), Quyt đ2nh s 390/TTg ngày 27/07/1993 v tri%n khai đ án đi%m thành l*p QTDND [19].Th t 3ng Chính ph (2000), Quyt đ2nh s 135/2000/Qð-TTg ngày 28/11/2000 v c ng c , hoàn thin phát tri%n h th ng QTDND [20].Th t 3ng Chính ph (2003), Ch& th2 s 22/2003CT-TTg ngày 03/10/2002 v tip tc ñ5y m ᄂ nh vic thc hin Ngh2 quyt trung ương (khóa LX) v kinh t t*p th% [21].Th t 3ng Chính ph (2012), Quyt đ2nh 254/Qð-TTg ngày 01/3/2012 v Phê duyt ð án “Cơ cu l ᄂ i h th ng t ᄃ ch c tín dng giai ño ᄃ n 2011-2015” ... a Qu tín dng nhân dân Hòa Bình 43 2.5 Lãi sut cho vay t) năm 2011 – 2015 c a Qu tín dng nhân dân Hòa Bình 53 2.6 Kt qu ho ᄂ t ñng cho vay t) năm 2011 – 2015 c a Qu tín dng nhân dân Hòa Bình 57... a Qu tín dng nhân dân Hòa Bình 39 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY CA QU TÍN DNG NHÂN DÂN HỊA BÌNH T,NH KON TUM 44 2.2.1 Phân tích b i cnh mc tiêu cho vay ... tín dng nhân dân Hòa Bình 37 2.2 Ngu+n ch s6 h-u t) năm 2011 – 2015 c a Qu tín dng nhân dân Hòa Bình 39 2.3 Kt qu huy ñng t) năm 2011 – 2015 c a Qu tín dng nhân dân Hòa Bình 42 2.4 Ngu+n ñi vay,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động cho vay của quỹ tín dụng nhân dân hòa bình tỉnh kon tum , Phân tích hoạt động cho vay của quỹ tín dụng nhân dân hòa bình tỉnh kon tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn