Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống điều khiển máy tính từ xa nhờ công nghệ Bluetooth

224 50 0
  • Loading ...
1/224 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:43

Nội dung chính của Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống điều khiển máy tính từ xa nhờ công nghệ Bluetooth bao gồm: Tìm hiểu công nghệ Bluetooth; Tìm hiểu hệ điều hành Symbian cũng như cách lập trình trên hệ điều hành Symbian; Tìm hiểu cách lập trình giao tiếp Bluetooth trên Symbian. NG I H C KHOA H C T NHIÊN TP.H KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN B MÔN CÔNG NGH PH N M M CHÍ MINH K H TN TR NG MINH TH NG – CHU NGUYÊN I U KHI N H XÂY D NG H TH NG XA S D NG – MÁY TÍNH T C N TT CƠNG NGH BLUETOOTH NHÂN TIN H C K H O A LU N V N C TP.HCM, N M 2004 TR NG I H C KHOA H C T NHIÊN TP.H KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN B MÔN CÔNG NGH PH N M M CHÍ MINH CHU NGUYÊN K H TN NG MINH TH NG - 0012091 - 0012120 I U KHI N H XÂY D NG H TH NG MÁY TÍNH T XA S D NG C N TT – CÔNG NGH BLUETOOTH LU N V N C NHÂN TIN H C Th.S NG D N HOÀNG C NG K H O A GIÁO VIÊN H NIÊN KHÓA 2000 – 2004 NH N XÉT C A GIÁO VIÊN H NG D N K H TN H – C N TT A O H K NH N XÉT C A GIÁO VIÊN PH N BI N K H TN H – C N TT A K H O L I CÁM N Chúng em xin bày t lòng bi t n chân thành nh t đ n Th y C ng, ng i Th y t n tâm h Hoàng ng d n, giúp đ chúng em su t th i gian K H TN th c hi n lu n v n Chúng xin g i t t c lòng bi t n sâu s c s kính tr ng đ n ơng bà, cha m , tồn th gia đình, nh ng ng i nuôi d y chúng tr đ n ngày hôm ng thành Chúng em c ng xin chân thành cám n quý Th y cô Khoa Công ngh thông tin, tr i h c Khoa h c T nhiên Tp.H Chí Minh t n tình gi ng ng d n, giúp đ t o u ki n cho chúng em th c hi n t t lu n v n H d y, h ng Xin chân thành cám n s giúp đ , đ ng viên ch b o r t nhi t tình c a b n, nh ng ng chí đ hồn thành lu n v n i giúp chúng tơi có đ ngh l c ý – anh ch t t c C N TT M c dù c g ng h t s c, song ch c ch n lu n v n không kh i nh ng thi u sót Chúng em r t mong nh n đ c s thông c m ch b o t n tình c a quý Th y K H O A Cô b n TP.HCM, 7/2004 Nhóm sinh viên th c hi n ng Minh Th ng – Chu Nguyên L I NÓI U Hi n nay, công ngh thông tin phát tri n m nh m tr thành m t ngành công nghi p m i nh n nhi u qu c gia Máy tính ngày tr nên ph thi u c a nhi u ng ng K H TN bi n, xu t hi n r t nhi u gia đình tr thành m t cơng c khơng th i Máy tính ph c v r t nhi u nhu c u khác c a i, t nhu c u làm vi c, h c t p đ n nhu c u gi i trí nh ch i game, xem phim, nghe nh c, v.v… V i s có m t r ng rãi c a máy tính đ i s ng, ng i có nhu c u u n máy tính t xa gi ng nh u n thi t b gia d ng khác (tivi, đ u l c cho ng H máy, máy nghe nh c, v.v…) Công c u n máy tính t xa m t tr giúp đ c i, giúp ta có th bi n máy tính c a thành m t trung tâm gi i trí, đ ng th i m t cơng c h tr tích c c cho nh ng bu i thuy t trình có s d ng – PowerPoint thao tác u n máy tính t xa khác C N TT Có nhi u gi i pháp đ th c hi n v n đ trên: Microsoft phát tri n Windows XP thành h u hành multimedia v i m t b u n t xa tích h p, ho c d o g n phong trào g n thêm “m t” h ng ngo i vào máy tính k t h p v i ch ng trình download t i http://www.girder.nl đ có th u n máy tính thơng qua b u n t xa c a tivi Bên c nh s phát tri n m nh m c a máy tính cá nhân, công ngh không A dây thi t b di đ ng c ng không ng ng t nâng cao kh n ng c a T O xu t hi n thêm gi i pháp khác, s d ng cơng ngh khơng dây H thi t b di đ ng đ u n máy tính gi i pháp đ c nhi u ng i quan tâm K Hi n có nhi u gi i pháp u n máy tính t xa ch y thi t b di đ ng nh Pocket PC, Palm Tungsten, Smartphone v i s h tr c a nhi u công ngh không dây khác c internet Các cơng ngh khơng dây có th k đ n IrDA (h ng ngo i), Bluetooth, Wi-Fi, thi t b di đ ng ch y h u hành ph bi n nh Symbian, WinCE, Palm OS M i công ngh , m i h u hành đ u có nh ng u, khuy t m riêng c a nó, n i b t lên c p ng h u hành trùng Bluetooth – Symbian Symbian g n nh chi m l nh th tr n tho i di đ ng thông minh h u h t n tho i ch y h u hành Symbian đ u tích h p s n Bluetooth Xu t phát t lý trên, chúng em th c hi n đ tài “XÂY D NG M T H TH NG I U KHI N MÁY TÍNH T XA S D NG CƠNG ng trình K H TN NGH BLUETOOTH” Trong đ tài này, chúng em xây d ng m t ch u n máy tính t xa n tho i Series 60 c a hãng Nokia v n h tr c Bluetooth l n Symbian M c tiêu c a đ tài xây d ng m t h th ng u n máy tính t xa thông qua n tho i Series 60 c a hãng Nokia giúp ng ng trình máy tính ph c v m c đích gi i trí, cơng vi c, v.v… Các n i dung c a đ tài bao g m: • Tìm hi u công ngh Bluetooth H n m t s ch i dùng có th u – • Tìm hi u h u hành Symbian • Tìm hi u m t s v n đ v l p trình h u hành Symbian C N TT • Tìm hi u l p trình giao ti p v i Bluetooth Symbian • Xây d ng m t ng d ng ch y n tho i Series 60 c a hãng Nokia đ u n m t s ch ng trình máy tính nh : Chu t, Powerpoint, Winamp, Windows Media Player; th c hi n thao tác h A th ng nh shutdown, restart, logout, standby, hibernate, h n gi t t máy c chia làm ph n 10 ch ng: O N i dung c a lu n v n đ K H PH N I: BLUETOOTH Ch ng T ng quan v công ngh Bluetooth: Gi i thi u t ng quan v công ngh Bluetooth nh khái ni m l ch s phát tri n c a Bluetooth Ch ng Các t ng giao th c c a Bluetooth: Mô t chi ti t t ng giao th c, đ c m k thu t cách th c ho t đ ng c a Bluetooth Ch u m khuy t m c a Bluetooth: Phân tích u ng khuy t m c a Bluetooth, so sánh Bluetooth v i m t s công ngh không dây ph bi n khác Ch ng lai c a Bluetooth: Trình bày v kh ng T m ng d ng t n ng ng d ng c a Bluetooth th c t t Ch K H TN PH N II: SYMBIAN ng lai c a công ngh ng T ng quan v h u hành Symbian Series 60: Gi i thi u t ng quan v h u hành Symbian c ng nh ki n trúc h th ng c a Gi i thi u Series 60, m t platform n tho i di đ ng thông minh c a hãng Nokia dùng Symbian, môi tr Ch ng c a ng d ng PC Remote Control ng M t s v n đ xây d ng ng d ng Symbian: Trình ng Symbian Ch ng L p trình giao ti p Bluetooth Symbian: Trình bày v n đ liên quan tr c ti p đ n – tr H bày m khác bi t, v n đ quan tr ng c n l u ý l p trình mơi ng d ng PC Remote Control: L p trình giao ti p v i C N TT Bluetooth Symbian PH N III: NG D NG MINH H A ng Phân tích thi t k ng d ng u n máy tính t xa: Phân tích, thi t k ch c n ng c a ch ng trình, thi t k l p, thi t k hình, Ch thi t k l u đ ho t đ ng trình bày m t s v n đ quan tr ng khác liên quan đ n A vi c xây d ng ng d ng O Ch ng Cài đ t th nghi m: Gi i thi u môi tr ng phát tri n cài K H đ t ng d ng, th nghi m ng d ng vào th c t Ch ng 10 T ng k t: Trình bày nh ng k t qu đ t đ v n đ t n t i, h ng phát tri n t ng lai c, h n ch , nh ng M CL C Danh sách hình 12 Danh sách b ng .16 PH N I BLUETOOTH 18 ng : T ng quan v công ngh Bluetooth .19 K H TN Ch 1.1 Bluetooth gì? .19 1.2 T i có tên Bluetooth? 19 1.3 L ch s phát tri n c a Bluetooth .19 Ch ng : Các t ng giao th c c a Bluetooth 21 H 2.1 Bluetooth Radio 22 2.2 Baseband 23 2.2.1 Network topology 23 – 2.2.2 Liên k t SCO ACL 25 a ch thi t b 25 2.2.4 nh d ng gói tin 26 C N TT 2.2.3 2.2.5 Qu n lý tr ng thái 26 2.2.6 Thi t l p k t n i .27 2.2.7 Các ch đ k t n i: 28 2.2.8 Nh ng ch c n ng khác c a Baseband .28 A 2.3 Link Manager Protocol 29 O 2.4 Host Controller Interface 29 H 2.4.1 Nh ng thành ph n ch c n ng c a HCI 29 K 2.4.2 Các l nh HCI 31 2.4.3 Các s ki n, mã l i, lu ng d li u HCI 31 2.4.4 Host Controller Transport Layer 32 2.5 Logical link control and adaption protocol (L2CAP) .32 2.5.1 Nh ng yêu c u ch c n ng c a L2CAP 33 2.5.2 Nh ng đ c m khác c a L2CAP 33 2.6 RFCOMM Protocol .34 2.7 Service Discovery Protocol 34 2.7.1 Thi t l p giao th c SDP 35 2.7.2 Các d ch v SDP 36 2.7.3 Tìm ki m d ch v .36 Ch K H TN 2.7.4 Data element 37 u m khuy t m c a Bluetooth 38 ng : u m 38 3.1 3.2 Khuy t m 38 3.3 So sánh Bluetooth v i m t s công ngh không dây khác .39 H 3.3.1 Bluetooth WiFi 39 3.3.2 Bluetooth H ng ngo i 42 Ch ng : T m ng d ng t ng lai c a Bluetooth 45 – 4.1 T m ng d ng 45 4.1.1 Thi t b thông minh 45 C N TT 4.1.2 Thi t b truy n thanh: .46 4.1.3 Thi t b truy n d li u 47 4.1.4 Các ng d ng nhúng 49 4.1.5 M t s 4.2 T ng d ng khác 50 ng lai c a Bluetooth 51 A 4.2.1 Bluetooth s thay th gì? 51 O 4.2.2 Chính ph b o tr Bluetooth ? 52 4.2.3 Bluetooth m t công ngh m hay đ c quy n .52 K H 4.2.4 Ai s h 4.2.5 T ng l i t Bluetooth ? .53 ng lai c a Bluetooth 54 PH N II SYMBIAN 56 Ch ng : T ng quan v h u hành Symbian Series 60 .57 5.1 Khái ni m v Symbian 57 5.2 L ch s phát tri n c a Symbian .57 0Ph l c A: H ng d n s d ng ch ng trình Winamp ho c Windows Media Player, m t hình dùng đ browse t ng t K H TN nh hình Powerpoint s hi n lên cho phép ch n file nh c đ ch i: H Hình A-6 Browse t p tin c a Winamp / Windows Media Player Các ch c n ng menu c a hình bao g m: Menu Cha Ch c n ng Play File Play file đ File File O A Refresh list C N TT Add to playlist – Menu H Khi c ch n list box a file đ c ch n list box vào playlist C p nh t l i danh sách file list box t th m c ng i dùng ch đ nh server B ng A-1 Ch c n ng Menu c a hình Browse hình này, b m softkey bên ph i đ chuy n sang ch đ K Control cho phép th c hi n thao tác nh Play, Pause, Stop, Forward, Back 208 ng d n s d ng ch ng trình Hình A-7 i u n Winamp H Menu c a hình g m ch c n ng sau: K H TN 0Ph l c A: H Menu Menu Cha Ch c n ng Full screen File Th c hi n ch c n ng full screen – đ i v i Winamp hay Windows Media Player File C N TT Shuffle Repeat File On / Off shuffle Winamp hay Windows Media Player On / Off repeat Winamp hay Windows Media Player B ng A-2 Ch c n ng Menu c a hình Control K H O Playlist: hình này, b m softkey bên ph i đ chuy n sang hình A Khi 209 ng d n s d ng ch ng trình Hình A-8 Thao tác v i playlist V i hình , ng K H TN 0Ph l c A: H i dùng có th ch n hát playlist đ ch i H ho c b m softkey bên ph i đ quay l i hình Browse Menu c a hình g m ch c n ng sau: Menu Cha Ch c n ng Play File Play file đ Remove all C N TT Refresh list – Menu c ch n list box File C p nh t l i playlist File Xóa t t c hát kh i playlist H A B ng A-3 Ch c n ng menu c a hình Playlist ng d n s d ng Server K H O Màn hình c a Server có d ng nh sau: 210 ng d n s d ng ch ng trình O A C N TT – H K H TN 0Ph l c A: H Hình A-9 H ng d n s d ng hình c a server H Theo th t hình t xu ng đ u tiên n i đ ch n th K m c cho phép t n tho i Ch có nh ng th m c đ c ch đ nh m i có th t n tho i Hình A-10 H ng d n s d ng “Files to browse” 211 0Ph l c A: H ng d n s d ng ch Ta có th nh p đ ng trình ng d n tr c ti p ho c có th dùng button “Select” đ ch n m t th m c, danh sách th m c t n t i tr c đ u b xóa Dùng button “Add” đ thêm m t th m c vào danh sách Dùng button “Clear” đ xóa h t danh sách th m c ch n N u có nhi u th m c đ c ch n th m c s cách b i d u “;” Nên h n ch ch n nhi u th m c ho c ch n th m c l n u s d n đ n vi c b nh n tho i không K H TN đ l u tr Ti p theo ta c n ch n COM port đ l ng nghe k t n i Ch c g ng li t kê h t t t c port có máy tính cho ng nhiên tr ng ng h p x u nh t n u ch ng trình s i dùng ch n, ng trình khơng th li t kê đ c i dùng có th t nh p vào COM port theo đ nh d ng COMx (VD: COM4, i dùng ch n ph i Bluetooth serial COM H COM5, v.v…) COM port mà ng port (Sau cài driver cho thi t b Bluetooth, vào Device Manager -> ports đ bi t giá tr c a Bluetooth serial COM port) Sau ch n xong COM port, i dùng b m vào button Listen đ l ng nghe k t n i, n u thành công s hi n – ng C N TT thông báo “Connected to port COMx” , lúc ng i dùng có th s d ng n tho i đ k t n i vào máy tính Hình A-11 H A có th u n đ Media Player, ng c ch idùng ph i ch đ ng trình nh Winamp, Windows ng d n đ n file th c thi c a ng K H O d ng ng d n s d ng COM port Hình A-12 Thi t l p đ Ch ng d n cho ch ng trình h tr thêm tùy ch n nh 212 ng trình c n u n 0Ph l c A: H ng d n s d ng ch Start server minimized: ng trình t ch ng trình d i system tray m i kh i ch y Auto-run server at boot time: T ch y server m i kh i đ ng máy i dùng check vào checkbox t Hình A-13 H Ch ng d n s d ng Options ng trình có m t hình “log” ghi nh n l i m t vài thơng tin liên quan đ n ch ng trình nh listen có thành cơng hay khơng, có l i x y ra, i dùng dùng n tho i u n ch ng trình – H ng ng ng đ thi t l p tùy ch n K H TN Ng C N TT Hình A-14 Màn hình “log” M t s phím ch c n ng khác c a server: More/Less : Hi n th / che d u hình “log” Help: Hi n th tr giúp Taskbar: t ch ng trình Hình A-15 M t s phím ch c n ng khác c a server K H O A Exit: Thoát ch ng trình vào system tray 213 0Ph l c B: H ng d n s d ng emulator cho Series 60 Ph l c B: H Cài đ t ch ng d n s d ng emulator cho Series 60 ng trình c n thi t Cài đ t Series60 SDK 1.2 K H TN Cài đ t Microsoft Visual Studio 6.0 (Nên cài thêm Service Pack 5) Cài đ t Application Wizard MmpClick kèm theo b SDK Công c h ng d n cài n m hai th m c t \Symbian\6.1\Series60\Series60Tools\applicationwizard \Symbian\6.1\Series60\Series60Tools\mmpclick H T o m t project m i ng ng là: Sau cài đ t ph n m m c n thi t xong, ta có th t o m t project • Ch y Visual Studio C N TT • Ch n New t menu File – m i nh vào Application Wizard nh sau: • Ch n Series 60 AppWizard v1.9 K H O A • Nh p vào tên project location, nh n OK đ ti p t c 214 ng d n s d ng emulator cho Series 60 H K H TN 0Ph l c B: H c ti p theo ta đ nguyên ch đ m c đ nh nh n Next đ C N TT • Các b – Hình B-1 Application Wizard ti p t c Cu i nh n Finish đ k t thúc Wizard Khi m t K H O A hình s hi n lên th hi n m t s thông tin v project m i t o 215 ng d n s d ng emulator cho Series 60 C N TT – H K H TN 0Ph l c B: H Hình B-2 New project • Sau nh n OK, m t project m i s đ c t o A M m t project có s n ng m t project c a Series 60 có c u trúc th m c nh sau: K H th O Ta có th m m t project có s n c a Series 60 m t cách d dàng Thông 216 ng d n s d ng emulator cho Series 60 K H TN 0Ph l c B: H Hình B-3 C u trúc th m c m t project C N TT – ph i vào file mmp , ch n Create VC Workspace H m m t project c a Series 60, đ u tiên ta vào th m c group, click Hình B-4 T o VC Workspace cho project A Khi m t hình console hi n lên th c hi n trình t o VC O Workspace cho Series 60 project Sau trình k t thúc, ta có th m workspace v a t o b ng cách click ph i vào file mmp, ch n Open VC K H Workspace 217 ng d n s d ng emulator cho Series 60 K H TN 0Ph l c B: H Hình B-5 M VC Workspace cho project Th c thi m t project Sau t o m t project m i ho c m m t project có s n, VC Workspace ta b m Ctrl + F5 đ th c thi ng d ng Sau biên d ch thành c a máy o (emulator) ch y d H công, m t h p tho i hi n lên yêu c u ta nh p vào đ ng d n t i file th c thi i ch đ Debug, ta ch n đ ng d n t i A C N TT – \Symbian\6.1\Series60\Epoc32\Release\Wins\udeb\epoc.exe Hình B-6 Th c thi m t project O Sau máy o s hi n lên ta s ch n ng d ng mà ta mu n th c thi K H máy o: 218 ng d n s d ng emulator cho Series 60 C N TT – H K H TN 0Ph l c B: H Hình B-7 Ch n ng d ng K H O A B m OK đ th c thi ng d ng đó: 219 ng d n s d ng emulator cho Series 60 C N TT – H K H TN 0Ph l c B: H Hình B-8 Th c thi ng d ng K H O A n coi nh ta th c hi n thành công vi c thao tác v i máy o 220 0Tài li u tham kh o Tài li u tham kh o Tài li u vi t: [ 1] Martin Tasker – Jonathan Allin – Jonathan Dixon – John Forrest – Mark Heath – Tim Richardson – Mark Shackman, Professional Symbian K H TN Programming, Wrox Press Ltd., 2000 [ 2] Michael J Jipping, Symbian OS Communications Programming, John Wiley & Sons Ltd, 2002 [ 3] David Kammer – Gordon McNutt – Brian Senese – Jennifer Bray, H Bluetooth Application Developer’s Guide, Syngress, 2002 [ 4] Series 60 SDK Help – Nokia Series 60 SDK 1.2 – [ 5] Forum Nokia – Bluetooth Technology Overview – Nokia, 2003 [ 6] Forum Nokia – Setting Up and Using Bluetooth Hardware with C N TT Development Tools - Nokia, 2004 [ 7] Forum Nokia – Designing Bluetooth Applications for Series 60 - Nokia, 2003 A [ 8] Forum Nokia – Introduction to Series 60 Bluetooth Applications for C++ Developers - Nokia, 2003 O [ 9] Forum Nokia – Symbian OS: Getting Started with C++ Application Development - Nokia, 2003 K H [ 10] Forum Nokia – Series 60 Developer Platform: Emulator Configuration, Nokia, 2004 [ 11] Forum Nokia – Designing Applications for Smartphones: Series 60 Platform Overview - Nokia, 2002 [ 12] Forum Nokia – Designing C++ Applications Series 60 - Nokia, 2002 [ 13] Forum Nokia – Introduction to Series 60 Applications for C++ Developers - Nokia, 2002 221 0Tài li u tham kh o [ 14] Forum Nokia – Series 60 Application Framework Handbook - Nokia, 2002 [ 15] Forum Nokia – Series 60 UI Style Guide - Nokia, 2003 [ 16] Forum Nokia – Developer Platform 1.0 for Series 60: Getting Started with C++ Application Development - Nokia, 2003 K H TN [ 17] Microsoft, Microsoft Developer Network, 10-2003 Website: [ 18] Symbian, http://www.symbian.com [ 19] Forum Nokia, http://www.forum.nokia.com H [ 20] Palo wireless, http://www.palowireless.com [ 21] http://www.bluetooth.com – [ 22] http://www.bluetooth.org C N TT [ 23] The NewLC, http://www.newlc.com [ 24] The Codeproject, http://www.codeproject.com [ 25] The Codeguru, http://www.codeguru.com [ 26] SourceForge, http://www.sourceforge.net K H O A [ 27] Experts Exchange, http://www.experts-exchange.com 222 ... nhu c u u n máy tính t xa gi ng nh u n thi t b gia d ng khác (tivi, đ u l c cho ng H máy, máy nghe nh c, v.v…) Công c u n máy tính t xa m t tr giúp đ c i, giúp ta có th bi n máy tính c a thành... TP.H KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN B MÔN CÔNG NGH PH N M M CHÍ MINH CHU NGUYÊN TÚ K H TN NG MINH TH NG - 0012091 - 0012120 I U KHI N H XÂY D NG H TH NG MÁY TÍNH T XA S D NG C N TT – CÔNG NGH BLUETOOTH. .. ng ngo i vào máy tính k t h p v i ch ng trình download t i http://www.girder.nl đ có th u n máy tính thơng qua b u n t xa c a tivi Bên c nh s phát tri n m nh m c a máy tính cá nhân, công ngh không
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống điều khiển máy tính từ xa nhờ công nghệ Bluetooth, Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống điều khiển máy tính từ xa nhờ công nghệ Bluetooth

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn