Nghiên cứu việc vận dụng và ảnh hưởng của việc vận dụng các công cụ kế toán quản trị đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

127 39 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:43

BỘ GIÁO DỤC ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG LÊ XUÂN BÌNH NGHIÊN CỨU VIỆC VẬN DỤNG ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC VẬN DỤNG CÁC CƠNG CỤ KẾ TỐN QUẢN TRỊ ðẾN THÀNH QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN ðà Nẵng, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG LÊ XUÂN BÌNH NGHIÊN CỨU VIỆC VẬN DỤNG ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC VẬN DỤNG CÁC CƠNG CỤ KẾ TỐN QUẢN TRỊ ðẾN THÀNH QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Người hướng dẫn khoa học: TS ðoàn Ngọc Phi Anh ðà Nẵng, năm 2016 LỜI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Xn Bình MỤC LỤC MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu ðối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài Bố cục ñề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC VẬN DỤNG ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC VẬN DỤNG CÁC CÔNG CỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ðẾN THÀNH QUẢ HOẠT ðỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị 1.1.2 Sự hữu ích việc vận dụng cơng cụ kế tốn quản trị 1.1.3 Các cơng cụ kế tốn quản trị sử dụng nước phát triển ñang phát triển 11 1.2 THÀNH QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 14 1.2.1 Khái niệm 14 1.2.2 Vai trò đánh giá thành hoạt động doanh nghiệp 15 1.2.3 ðánh giá thành hoạt ñộng tài phi tài 16 1.3 SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC VẬN DỤNG CÁC CÔNG CỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ðẾN THÀNH QUẢ HOẠT ðỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 26 Kết luận chương 30 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 ðẶC ðIỂM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ðỘNG TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG 31 2.2 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU GIẢ THUYẾT 32 2.2.1 Câu hỏi nghiên cứu 32 2.2.2 Xây dựng giả thuyết 35 2.3 ðO LƯỜNG CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU 37 2.3.1 ðo lường mức độ vận dụng cơng cụ kế tốn quản trị 37 2.3.2 ðo lường thước ño ñánh giá thành hoạt ñộng 38 2.4 THU THẬP DỮ LIỆU 43 2.4.1 Thiết kế bảng câu hỏi 43 2.4.2 Chọn mẫu nghiên cứu 44 2.4.3 Thu thập liệu 44 2.5 XỬ LÝ SỐ LIỆU 44 Kết luận chương 48 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 49 3.1 THỰC TRẠNG VIỆC VẬN DỤNG CÁC CƠNG CỤ KẾ TỐN QUẢN TRỊ DÙNG ðỂ ðÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ðỘNG TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG 49 3.2 THỰC TRẠNG VỀ THÀNH QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG SAU KHI SỬ DỤNG CÁC THƯỚC ðO ðỂ ðÁNH GIÁ 57 3.2.1 ðối với thành hoạt động tài 57 3.2.2 ðối với thành hoạt động phi tài 58 3.3 PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CƠNG CỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DÙNG ðỂ ðÁNH GIÁ THÀNH QUẢ ðẾN THÀNH QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 63 3.3.1 Mơ hình ño lường 63 3.3.2 Ảnh hưởng việc vận dụng cơng cụ kế tốn quản trị đến thành hoạt ñộng doanh nghiệp ñịa bàn thành phố ðà Nẵng 83 Kết luận chương 87 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 88 4.1 TỔNG HỢP CÁC KẾT QUẢ TỪ NGHIÊN CỨU 88 4.1.1.Thực trạng việc vận dụng cơng cụ kế tốn quản trị dùng ñể ñánh giá thành hoạt ñộng doanh nghiệp ñịa bàn thành phố ðà Nẵng 88 4.1.2.Thực trạng thành hoạt ñộng doanh nghiệp ñịa bàn thành phố ðà Nẵng sau sử dụng thước ño ñể ñánh giá thành hoạt ñộng 90 4.1.3 Ảnh hưởng việc vận dụng cơng cụ kế tốn quản trị đến thành hoạt ñộng doanh nghiệp 92 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 93 4.3 NHỮNG HẠN CHẾ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ðỀ TÀI 96 Kết luận chương 98 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ðỊNH GIAO ðỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KTQT : Kế toán quản trị SEM : Mơ hình đa cấu trúc CFA : Phân tích nhân tố khẳng định AVE : Phương sai trích trung bình CR : Hệ số tin cậy tổng hợp BSC : Thẻ cân ñiểm DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Các số đánh giá phù hợp mơ hình 48 3.1 Tỷ lệ áp dụng công cụ kế tốn quản trị 48 3.2 Mức độ vận dụng cơng cụ kế tốn quản trị 50 3.3 3.4 3.5 3.6 ðặc điểm sử dụng cơng cụ KTQT theo lĩnh vực hoạt ñộng doanh nghiệp ðặc ñiểm sử dụng cơng cụ KTQT theo loại hình doanh nghiệp ðặc ñiểm sử dụng công cụ KTQT theo quy mô doanh nghiệp Mức ñộ ñánh giá thành hoạt ñộng tài doanh nghiệp 52 54 56 58 Mức ñộ ñánh giá thành hoạt ñộng phi tài 3.7 doanh nghiệp thông qua tiêu thước ño 58 phương diện khách hàng Mức ñộ ñánh giá thành hoạt ñộng phi tài 3.8 doanh nghiệp thông qua tiêu thước ño 59 quy trình hoạt ñộng nội Mức ñộ ñánh giá thành hoạt ñộng phi tài 3.9 doanh nghiệp thông qua tiêu thước ño học 61 hỏi phát triển doanh nghiệp 3.10 Bảng thống mô tả công cụ kế toán quản trị 64 Số hiệu bảng 3.11 3.12 3.13 3.14 Tên bảng Thống mô tả nhân tố thành tài Thống mơ tả nhân tố thành hoạt động tài phương diện học hỏi phát triển doanh nghiệp Thống mô tả nhân tố thành hoạt động phi tài phương diện khách hàng Thống mô tả nhân tố thành hoạt động phi tài phương diện quy trình hoạt động nội Trang 67 69 72 75 3.15 ðộ tin cậy nhân tố nghiên cứu 77 3.16 Tính phân biệt nhân tố 80 3.17 Kết ước lượng trọng số hội tụ chưa chuẩn hóa 82 3.18 Kết kiểm ñịnh mối quan hệ nhân tố 85 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình vẽ hình vẽ Trang 2.1 Sơ ñồ mối quan hệ nhân BSC 34 3.1 Mơ hình đo lường cho cơng cụ KTQT ban đầu 65 3.2 CFA mơ hình đo lường cho cơng cụ KTQT 66 3.3 3.4 Mơ hình ño lường cho nhân tố thành tài ban đầu CFA mơ hình đo lường cho cơng cụ KTQT 67 68 Mơ hình đo lường cho nhân tố thành tài phi 3.5 tài phương diện học hỏi phát triển doanh 70 nghiệp ban ñầu CFA mơ hình đo lường cho nhân tố thành tài 3.6 phi tài phương diện học hỏi phát triển 71 doanh nghiệp 3.7 3.8 3.9 3.10 Mơ hình đo lường cho nhân tố thành phi tài phương diện khách hàng ban đầu CFA mơ hình đo lường cho nhân tố thành tài phi tài phương diện khách hàng Mơ hình đo lường nhân tố thành phi tài phương diện hoạt động nội ban đầu CFA mơ hình đo lường nhân tố thành phi tài phương diện hoạt động nội 73 74 76 77 3.11 Mơ hình đo lường tổng hợp 81 3.12 Mơ hình SEM chuẩn hóa 84 16 Cagwin, D., and Bouwman, M J (2002), “The association between activity-based costing and improvement in financial performance”, Management Accounting Research, 13(1), pp 1-39 17 Chenhall, R.H and Langfield-Smith, K (1998), “Adoption and benefits of management accounting practices: an Australian study”, Management Accounting Research, 9(1), pp 1-19 18 Chenhall, R.H and Langfield-Smith, K (2007), “Multiple perspectives of performance measures”, European Management Journal, 25(4), pp 266-282 19 Chenhall, R.H (2003), “Management control systems design within its organization context: findings from contingency-based research and directions for the future”, Accounting, Organizations and Society, 28(2-3), pp 127-168 20 Chin, W W., and Todd, P A (1995), “On the Use, Usefulness, and Ease of Use of Structural Equation Modeling in MIS research: A note of Caution” 21 Chong, K M., and Chong, V K (1997), “Strategic choices, environment uncertainty and SBU performance: A note on the intervening role”, Accouting and Business Research, 27(4), pp 268-276 22 CIMA (1993), “Performance measurement in the manufacturing sector”, London: Charted Instituted of Management Accountants 23 Davila, A., and Foster, G., (2005), “Management accounting systems adoption decisions: evidence and performance implications from early-stage/startup companies”, The Accounting Review, 80(4), pp 1039-1968 24 Dearden, J (1988), “Management accounting: text and cases”, New Jersey: Prentice Hall 25 Dean, Jr., and Snell, S (1996), “The strategic use of integrated manufacturing: An empirical examination”, Strategic Management Journal, 17, pp 459-480 26 Drury, C (1996), “Management and cost accounting”, London: International Thomson Business Press, 4th ed., pp 501-532 27 Drury, C., Braund, S., Obsorne, P., and Tayles, M (1993), “A survey of management accounting practices in UK manufacturing companies”, The Chartered Association of Certified Accountants, Certified Research Report 32, pp 1-83 28 Duh, R., Xiao, J., and Chow, C (2009), “Chinese firms’use of management accounting controls: facilitators, impediments, and performance effects”, Journal International Accounting Research, 8(1), pp 1-30 29 El-Ebaishi, M., Karrbhari, Y., and Naser, K (2003), “Empirical evidence on the using management accounting techniques in a sample of Saudi manufacturing companies”, International Journal of Commerce and Management, 13(2), pp 74-101 30 Fornell, C., and Larcker, D (1981), “Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error”, Journal of marketing research, 18(1), pp 39-50 31 Hair, J F., Anderson, R E., Tatham, R L., and Black, W C (1998), “Multivariate data analysis”, William Black Prentice Hall 32 Hair, J F., Black, W C., Babin, B J., and Anderson, R E (2010), “Multivariate Data Analysis”, New Jersey: Pearson Academic 33 Hatem El-shishini (2001), “Intergrating Financial and Non-financial Performance Measures: State of the Art and Research Opportunities”, University of Huddersfield and tanta University, Tanta, Egypt 34 Hansen, S.C., Otley, D.T and Van der Stede, W.A (2003), “Practice developments in budgeting: an overview and academic perspective”, Journal of Management Accounting Research, 15, pp 95-116 35 Holmes-smith, P (2009), “Structural equation modelling: From the fundamentals to advanced topics”, Victoria, Australia: School Research, Evaluation and Measurement Services 36 Hoque, Z., and James, W (2000), “Linking balanced scorecard measures to size and market factors: impact on organizational performance”, Journal of Management Accounting Research, 12, pp 1-17 37 Hoque, Z., Mia, L., and Alam, M (2001), “Market competition computer-aided manufacturing and use of multiple performance measures: An empirical stydy”, British Accounting Review, 33, pp 23-45 38 Horngren, C.T., Sundem, G., Stratton, W.(1996), “Introduction to management accounting”, London: Prentice Hall 39 Hoyle, R H (1995), Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications, Sage Publication 40 Ittner, C.D and Larcker, D.F (1998), “Are nonfinancial measures leading indicators of financial performance? An analysis of customer satisfaction”, Journal of Accouting Research, 36, pp 135 41 Jӧreskog, K., and Sӧrbom, D (1993), LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language, Scientific Software 42 Johnson, H T., and Kaplan, R S (1987), “Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting”, Boston: Harvard Business School Press 43 Jorge Casas Novas, António Sousa & Maria Cesu Alves (2012), “About the relations between Management Accounting Systems, Intellectual Capital and Performance”, Advanced Research in Siencetific Areas 44 Joshi, P.L (2001), “The international diffusion of new management accounting practices: The case of India”, Journal of International Accounting Auditing and Taxation, 10(1), pp 85-109 45 Jusoh, R (2008), “Environment Uncertainty, Performance, and the Mediating Role of Balanced Scorecard Measures Use: Evidence from Malaysia”, International Review of Business Research Papers, 4(2), pp 116-135 46 Jusoh, R., Ibrahim, D N and Zainuddin, Y (2008), “The performance consequences of multiple performance measures usage, Evidence from the Malaysian manufactures”, International Journal of Productivity and Performance Management, 57(2), pp 119-136 47 Kaplan, R S., and Atkinson, A A (1998), “Advanced Management Accounting” , Prentice-Hall, USA 48 Kaplan, R S., and Norton, D P., (1992), “The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance”, Harvard Business Review 49 Kaplan, R S., and Norton, D P., (1996), “Using the balanced scorecard as a strategic management system”, Harvard Business Review, 74(1) 50 Kaplan, R S., and Norton, D P., (2001), “The strategy-focused organisation”, Boston, Ma: Harvard Business School Press 51 Kamilah Ahmad & Shafie Mohamed Zabri (2013), “The relationship between the use of management accounting practices and the performance of Malaysian medium-sized enterprises”, Conference paper 52 Klammer, T P (1973), “The association of capital budgeting with firm performance”, Accounting Review, 48, pp 353-364 53 Kline, R (2005), “Principles and practice of structural equation modeling”, New York: Guilford 54 Lyall, D., Okah, K., and Putxy, A (1990), “Cost control into the 1990’s, Management Accounting”, 68(2), pp 44-45 55 Lobby, T., and Waterhouse, J H (1996), “Predicting change in management accounting systems”, Jourrnal of Management Accounting Research, 8, pp 137-150 56 Luther, R.G and Longden, T (2001), “Management accounting in companies adapting to structuak change and volatility in transition economies: aSouth African study”, Management Accounting Research, 12(3), pp 299-320 57 Maiga, A.S., and Jacobs, F.A (2003), “Balanced scorecard, activitybased costing and company performance: an emperical analysis”, Journal of Managerial Issues, 25, pp 283-301 58 MacDonald, L.D (1999), “Innovation in management accounting systems: a dual core analysis”, Queen’s University, Ontario, Canada 59 MacKinnon, S and Bruns, W (1992), “What production managers really want to know… manager accountants are failing to tell them”, Management Accounting US (January), 29-35 60 Mia, L., and Chenhall, R H (1994), “The usefulness of management accounting systems, functional differentiation and managerial effectiveness”, Accounting, Organizations and Society, 19(1), pp 113 61 Mia, L., and Clarke, B (1999), “Market competition, management accounting system business unit performance”, Management Accounting Research, 10(2), pp 137-158 62 Merchant, K.A (1981), “The design of the corporate budgeting system: influences on managerial behavior and performance”, Accounting Review, 56, pp 813-829 63 Murphy, J., and Braund, S (1990), “Management accounting and the new manufacturing technology”, Management Accounting (February), pp 38-40 64 Nunnally, J c (1978), “Psychometric theory”, New York: McGraw-Hill 65 Otley, D (1999), “Performance management: A framework for management control systems research”, Management Accounting Research, 10, pp 363-382 66 Perera, S., Harrison, G., and Poole, M (1997), “Customer-focused manufacturing strategy and the use of operations-based nonfinancial performance measures: A research note”, Accounting, Organizations and Society, 22(6), pp 557-572 67 Segar, H., and Grover, V (1993), “Re-examining perceived ease of use measurements and perceived usefulness” 68 Sila, I (2010), “Do organizational and environmental factors moderate the effects of Internet-based interorganisationsal systems on firm performanceandquest”, European Journal of Information Systems, 19, pp 581-600 69 Simons, R (2000), “Performance measurement & control systems for implementing strategy”, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 70 Soobaroyen, T., and Poorundersing, B (2008), “The effectiveness of management accounting systems: Evidence from functional managers in a developing country”, Managerial Auditing Journal, 23(2), pp 187-219 71 Szychta, A (2002), “The Scope of application of management accounting methods in Polish enterpries”, Management Accounting Research, 13(4), pp 401-418 72 Taylor, S A., Sharland, A., Cronin, J.J., and Bullard, W (1993), “Recreational Service Quality in the International Setting, International Journal of Service Industry Management”, 4, pp 6886 73 Titman, S., and Wessels, R (1988), “The determinants of capital structure choice, Journal of finance”, 43(1), pp 1-19 74 Tucker, L., and Lewis, C (1973), “A reliability coefficient for maximum likelihood factor analysis”, Psychometrika, 38(1), pp 1-10 75 Young, S.M and Selto, F.H (1993), “Explaining cross-sectional workgroup performance differences in a JIT facility: A critical appraisal of a field-based study”, Journal of Management Accounting, 5, pp 300-326 76 Waweru, N M., Hoque, Z., and Uliana, E (2005), “A survey of management accounting practices in South Africa”, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, 2(3), pp 226-263 77 Wu, J., Boateng, A., and Drury, C (2007), “An analysis of adoption, perceived benefits and expected future emphasis of western management accounting practices in Chinese SOEs and JVs”, The International Journal of Accounting, 42(2), pp 171-185 78 Wu, J., and Drury, C (2007), “An exploratory study on the environment factors influencing the adoption of MAPs in Chinese SOEs and JVs”, Journal of Technology Management in China, 2(1), pp 5470 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào anh/chị! Tôi học viên cao học ngành kế toán trường ðại học kinh tế, ðại học ðà Nẵng Hiện nay, tơi thực nghiên cứu “Nghiên cứu việc vận dụng ảnh hưởng việc vận dụng cơng cụ kế tốn quản trị đến thành hoạt ñộng doanh nghiệp ñịa bàn thành phố ðà Nẵng” Nghiên cứu phục vụ cho ñề tài luận văn tốt nghiệp cao học Tôi cam kết số liệu thơng tin cung cấp anh/chị ñược ứng dụng phạm vi nghiên cứu khoa học Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình anh/chị! PHẦN A: THƠNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP CÁ NHÂN NGƯỜI TRẢ LỜI BẢNG CÂU HỎI Phần dành cho doanh nghiệp Lĩnh vực hoạt ñộng Quý doanh nghiệp là: Sản xuất Thương mại Dịch vụ Khác Loại hình doanh nghiệp Công ty cổ phần Công ty TNHH Công ty tư nhân Khác Quy mô doanh nghiệp Vốn < 10 tỷ lao ñộng < 10 người Vốn < 20 tỷ lao ñộng từ 10 - 200 người Vốn từ 20 - 100 tỷ lao ñộng từ 200 - 300 người Vốn > 100 tỷ lao ñộng > 300 người Phần dành cho cá nhân người trả lời Trình độ q anh/chị: Trung cấp Cao ñẳng ðại học Sau ñại học Chuyên ngành anh/chị đào tạo: Kế tốn Khác Thâm niên công tác quý anh/chị là: Dưới năm - năm -10 năm Trên 10 năm PHẦN B: PHẦN THÔNG TIN PHỎNG VẤN Anh/chị vui lòng cho biết mức độ sử dụng cơng cụ kế tốn quản trị sau việc đánh giá thành hoạt động (Với – Khơng sử dụng, – Sử dụng ít, – Sử dụng thỉnh thoảng, – Sử dụng thường xuyên, – Ln ln sử dụng) Cơng cụ kế tốn quản trị Phân tích chênh lệch so với dự Mức độ sử dụng 5 Kế toán trách nhiệm Lợi nhuận phận Lợi nhuận kiểm soát 5 toán Chi phí định mức phân tích chênh lệch so với chi phí định mức ðo lường cơng cụ phi tài Giá trị kinh tế gia tăng thu nhập ñể lại Anh/chị ñánh giá thành hoạt động tài doanh nghiệp (thơng qua tiêu thước ño doanh thu lợi nhuận, chi phí, hiệu suất sử dụng tài sản, khả tốn, khả sinh lời hoạt động kinh doanh khả sinh lời vốn) so với tiêu trung bình ngành nào? (Với – Rất kém, – Kém, – Trung bình, – Tốt, – Rất tốt) Chỉ tiêu Mức ñộ Tốc ñộ tăng trưởng lợi nhuận Tỷ lệ giá vốn hàng bán tổng doanh thu Hiệu suất sử dụng tài sản Khả toán hành Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Tỷ lệ hồn vốn đầu tư (ROI) 3a Anh/chị ñánh giá thành hoạt động phi tài doanh nghiệp giai đoạn 2013-2015 thơng qua tiêu thước ño phương diện khách hàng nào? (Với – Rất kém, – Kém, – Trung bình, – Tốt, – Rất tốt) Chỉ tiêu Mức độ Sự hài lòng khách hàng Lòng trung thành khách hàng Thị phần Tỷ lệ khách hàng khiếu nại Doanh thu hàng năm khách hàng Chi phí dịch vụ khách hàng khách hàng 3b Anh/chị ñánh giá thành hoạt ñộng phi tài doanh nghiệp giai đoạn 2013-2015 thơng qua tiêu thước đo quy trình hoạt ñộng nội nào? (Với – Rất kém, – Kém, – Trung bình, – Tốt, – Rất tốt) Chỉ tiêu Mức ñộ Tỷ trọng doanh thu từ sản Thời gian hoàn vốn Tỷ lệ sản phẩm hỏng Số lượng sản phẩm bị trả lại 5 Hiệu chu kỳ sản xuất Thời gian giải khiếu nại 5 phẩm/dịch vụ tổng doanh thu Số lượng yêu cầu bảo hành từ khách hàng Chi phí sửa chữa, bảo hành, đổi trả sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng 3c Anh/chị ñánh giá thành hoạt động phi tài doanh nghiệp giai ñoạn 2013-2015 thông qua tiêu thước ño quy trình học hỏi phát triển doanh nghiệp nào? (Với – Rất kém, – Kém, – Trung bình, – Tốt, – Rất tốt) Chỉ tiêu Sự hài lòng nhân viên Mức ñộ 5 5 Xếp loại giao tiếp nội Tỷ lệ nhân viên có cấp cao 5 5 Thời gian bình quân nhân viên làm việc tổ chức Tỷ lệ thay nhân viên chủ chốt Doanh thu nhân viên Số lượng chương trình đào tạo nhân viên Số lần tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên Tốc ñộ xử lý thơng tin Chi phí xây dựng hệ thống thơng tin Số lượng sáng kiến nhân viên ñược áp dụng vào thực tế cơng việc Cảm ơn giúp đỡ anh/chị nhiều Giải thích thuật ngữ Phân tích chênh lệch so với dự tốn: phân tích khác biệt thực tế so với dự tốn lập Chi phí định mức: chi phí dự tính để sản xuất sản phẩm hay thực dịch vụ cho khách hàng Phân tích chênh lệch so với chi phí định mức: phân tích khác biệt thực tế so với chi phí dự tính Kế tốn trách nhiệm: hệ thống ñược thiết lập ñể ño lường việc thi hành công việc phận doanh nghiệp (là trung tâm chi phí, doanh thu hay lợi nhuận) dựa vào để đánh giá thành phận người ñứng ñầu phận Lợi nhuận phận: lợi nhuận tạo phận sau trừ ñi chi phí kiểm sốt nhà quản lý phận chi phí phân bổ cho phận Lợi nhuận kiểm sốt: lợi nhuận tạo phận sau trừ ñi chi phí kiểm sốt nhà quản lý phận mà khơng quan tâm đến chi phí ngồi kiểm sốt nhà quản lý phận ðo lường cơng cụ phi tài chính: khơng sử dụng thước đo tiền tệ, hài lòng khách hàng, chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới,… Giá trị kinh tế gia tăng hay thu nhập ñể lại: phần thu nhập tăng thêm từ chênh lệch lợi nhuận hoạt ñộng trước lãi vay sau thuế chi phí sử dụng vốn ... VỀ VIỆC VẬN DỤNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC VẬN DỤNG CÁC CƠNG CỤ KẾ TỐN QUẢN TRỊ ðẾN THÀNH QUẢ HOẠT ðỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm kế toán. .. DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG LÊ XUÂN BÌNH NGHIÊN CỨU VIỆC VẬN DỤNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC VẬN DỤNG CÁC CƠNG CỤ KẾ TỐN QUẢN TRỊ ðẾN THÀNH QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ... giá thành ñến thành doanh nghiệp ñịa bàn thành phố ðà Nẵng ðiều cho nhìn cụ thể doanh nghiệp ðà Nẵng sử dụng công cụ kế tốn quản trị với mức độ nào, cơng cụ kế tốn quản trị ảnh hưởng ñến thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu việc vận dụng và ảnh hưởng của việc vận dụng các công cụ kế toán quản trị đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng , Nghiên cứu việc vận dụng và ảnh hưởng của việc vận dụng các công cụ kế toán quản trị đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn