Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

222 39 0
  • Loading ...
1/222 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:43

B GIÁO DC ÀO TO I HC À NNG NGUYN ANH TUN HOÀN THI N HOT NG CHO VAY H KINH DOANH TI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P PHÁT TRI N NƠNG THƠN HUY N HỊA VANG - TP À NNG LUN VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Nng - Năm 2016 B GIÁO DC ÀO TO I HC À NNG NGUYN ANH TUN HOÀN THI N HOT NG CHO VAY H KINH DOANH TI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P PHÁT TRI N NƠNG THƠN HUY N HỊA VANG - TP À NNG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã s: 60.34.02.01 LUN VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ng i h ng dn khoa hc: TS H HU TIN Nng - Năm 2016 LI CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b t kỳ cơng trình khác Tác gi NGUYN ANH TUN MC LC M- U 1 Tính cp thit c a tài Mc tiêu nghiên c u Câu h i nghiên c u i t ᄂ ng phm vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u Ý nghĩa lý lun th ᄂ c ti ᄂ n Kt cu c a lun văn Tng quan tài liu nghiên c u CHƯƠNG CƠ S- LÝ LUN V" HOT NG CHO VAY H KINH DOANH C#A NGÂN HÀNG THƯƠNG MI 1.1 CHO VAY H KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THƯƠNG MI 1.1.1 Khái nim, c im h- kinh doanh 1.1.2 Khái nim, c im cho vay HKD c a NHTM 1.1.3 Phân loi cho vay HKD 11 1.1.4 Vai trò cho vay HKD c a NHTM 12 1.1.5 R i ro cho vay HKD 14 1.2 HOT NG CHO VAY HKD CA NH THƯƠNG MI 14 1.2.1 Mc tiêu cho vay HKD 14 1.2.2 Các hot -ng NHTM trin khai cho vay HKD 15 1.2.3 Các tiêu chí phn ánh kt qu c a hot -ng cho vay HKD 19 1.2.4.Các nhân t nh hư ng n hot -ng cho vay HKD c a NH 20 K!T LU"N CHƯƠNG 26 i b/ tht thoát thu vic i u hành sách ti n t c a nhà n *c thun tin - M r-ng h th ng thơng tin tín dng phòng ng4a r i ro b=ng cách nâng cp m r-ng h th ng thông tin khách hàng.,m bo cung cp thông tin xác k/p th(i cho NH H th ng thơng tin tín dng s5 góp ph3n hn ch tình trng thiu thơng tin phc v hot -ng tín dng c a NHTM Bên cnh ó NHNN c3n ban hành quy ch v trao i thông tin gi)a NH - Ch> o t ch c tín dng ưu tiên v n 3u tư cho HKD, g;n kt NH v*i HKD, bám sát t4ng lĩnh v ᄂ c sn xut kinh doanh c a h- phc v, chia sA khó khăn HKD - Tăng c (ng công tác tra NH s*m phát hin ngăn chn k/p th(i nh)ng sai phm, x? lý nghiêm tr (ng h ᄂ p b/ sai phm m bo vic th ᄂ c hin kim soát hot -ng NHTM ti ch7, t4 xa, hn ch m c thp nht r i ro có th xy Bên cnh ó, to tăng c (ng -i ngũ tra m-t cách sâu s;c toàn din n)a 3.3.2 Ki0n nghK 2i vNi NHNo&PTNT Vi*t Nam - Tăng m c phán quyt cho vay i v*i khách hàng ti Phòng Giao d/ch - C3n 6y mnh qung cáo, tip th/ toàn h th ng Ngoài qung bá d/ch v to hình nh thân thin v*i m0i i t ᄂ ng khách hàng c3n ưu tiên 82 qung cáo sn ph6m chuyên bit phù h ᄂ p cho i ᄂ t ng HKD t ch c bui h-i tho hay gp mt gi*i thiu sách tín dng, qui trình tín dng, gi*i thiu ưu ãi cho HKD c a NH - Tip tc hồn thin qui trình cp tín dng i v*i HKD, qui trình xp hng tín dng theo h *ng linh hot m m dAo - Giao trung tâm to Agribank ban hành, chu6n hố chương trình to liên quan n qui trình tín dng, phân tích tài khách hàng, xp hng tín dng,…m l*p to tr ᄂ c tip cho Lãnh o phòng Chi nhánh sau ó v t ᄂ truy n t li cho cán b- làm cơng tác tín dng c a Chi nhánh Th (ng xuyên t ch c l*p to ng;n hn liên quan n cơng tác tín dng ph bin văn bn pháp lut m*i, qui trình m*i hay sách m*i cho cán b- T4 tr *c n cán b- m*i tuyn vào làm vic g3n không ᄂ c to li mà ch> th ᄂ c hin công vic theo h *ng d9n c a cán b- phòng - Giao cho Phòng tng h ᄂ p phân tích kinh t th (ng xuyên tng h ᄂ p thông tin v ngành hàng ch yu c a n n kinh t t4 ó a khuyn ngh/, /nh h *ng cnh báo r i ro cho Chi nhánh hot -ng cho vay c a - C3n giao ch> tiêu k hoch hàng năm cho Chi nhánh v phát trin dư n ᄂ cho vay i v*i HKD dành m-t ngu1n v n v*i lãi sut thp so v*i bình th (ng t4 1- n 2% giúp Chi nhánh vic cho vay i v*i HKD nht i v*i nh)ng vùng khó khăn cơng tác huy -ng v n - NHNo&PTNT Vit Nam c3n có văn bn ch> o, h *ng d9n nghip v k/p th(i có văn bn m*i c a NHNN, c a Chính ph ngành có liên quan n nghip v cho vay HKD - C3n ban hành phương th c cho vay HKD m*i to s ᄂ khác bit mang tính cnh tranh c a NHNo&PTNT 83 - C3n a sách quy /nh v to to li cán b- toàn h th ng nh=m nâng cao trình - chun mơn nghip v c a cán b- NH nói chung cán b- tín dng nói riêng - Trong trang web c a H-i s c3n thit k m-t ph3n m m b sung trao i nghip v tr ᄂ c tuyn, giúp cán b- nhân viên c a NHNo&PTNT tham kho ý kin, trao i nh)ng v *ng m;c trình th ᄂ c hin gp phi 3.3.3 Ki0n nghK 2i vNi UBND Huy*n Hòa Vang - Chính quy n /a phương c3n có sách 3u tư phát trin sn xut kinh doanh nh=m mc ích gii quyt vic làm tăng thu nhp cho ng (i dân 1ng th(i v*i vic to công ăn vic làm cho ng (i lao -ng, cp quy n c3n có h *ng d9n cho ng (i dân h *ng kinh doanh t hiu qu t t, ó gii quyt t t 3u tiêu th sn ph6m c a HKD - H7 tr ᄂ HKD vic to ngu1n nhân l ᄂ c, c bit phát trin to ngh Phát trin 6y mnh hot -ng trung tâm khuyn nông, khuyn lâm h7 tr ᄂ nhi u mt cho HKD /a bàn Huyn -T ch c -i ngũ tư viên n tìm hiu tư tr ᄂ c tip, giúp HKD tháo gE khó khăn t c sn xut kinh doanh c a - Giúp E HKD vic phân công công vic hot -ng sn xut kinh doanh, qun lý ch - To i u kin cho h- tham gia l*p h0c v qun lý kinh doanh hoc t ch c l*p h0c -ng /a bàn qun, nh=m giúp ng (i dân có i u kin tip cn nhanh v*i phương pháp t c sn xut kinh doanh hin i, linh hot, hiu qu - T ch c i kho sát th ᄂ c t HKD ã thành công vic phát trin kinh t h0c h ch i nh)ng kinh nghim 84 - Chính quy n xã, ph (ng, Huyn kt h ᄂ p v*i chi b-, t ch c khác c bui h-i Ph hun, n), tuyên phòng truy c v k@ kinh doanh cho n v/ buôn bán nh kinh n t,… cho t ch kin th lA như: k@ bán hàng, k@ qun lý c?a hàng, trưng bày sn ph6m; /nh h *ng kinh doanh cho h- nghèo; ph bin nh)ng kin th c v nhãn hàng hoá kinh doanh, v v sinh an toàn th ᄂ c ph6m… T ch c cu-c phát -ng, h-i thi HKD tham gia, trao i k@ kinh doanh kt h ᄂ p v*i văn minh bán hàng; 1ng th(i, to nên c3u n i gi)a quan qun lý nhà n *c v*i s sn xut – kinh doanh - Vn -ng HKD mnh dn vay v n 3u tư i m*i thit b/ công ngh sn xut, nâng cao giá tr/ sn ph6m c a s sn xut - To i u kin thun l ᄂ i n)a cho HKD ᄂ c cp giy phép kinh doanh thun tin, nhanh chóng - Rút ng;n th(i gian gii quyt th tc cp giy ch ng nhn quy n s? dng t quy n s h)u nhà th(i gian ăng ký th chp - Tư vn, gi*i thiu cho HKD mt b=ng thun l ᄂ i cho vic sn xut kinh doanh c a h0, 1ng th(i ngh/ Thành ph có sách h7 tr ᄂ giá thuê t, mt b=ng nhà xư ng tip cn văn bn sách dành cho HKD - Tăng c (ng i thoi gp gE gi)a quy n v*i HKD n;m b;t nh)ng khó khăn, v *ng m;c có bin pháp tháo gE nh=m trì, thúc 6y sn xut kinh doanh cho h- 85 K T LU N CHƯƠNG Trong nh)ng năm qua n n kinh t Vit Nam nói chung, thành ph N8ng huyn Hòa Vang nói riêng ã có nh)ng kh i s;c Tr *c ht cp quy n quyt tâm ch> o th ᄂ c hin úng ch trương sách v phát trin cơng nghip hóa hin i hóa, 6y mnh phát trin kinh t HKD, sau ó nh( v n NH ã cho vay to -ng l ᄂ c phát trin sn xut kinh doanh, tăng sn l ᄂ ng, tăng sut lao -ng, gii quyt công ăn vic làm, n /nh tr/ nâng cao (i s ng nhân dân, kinh t xã h-i phát trin mnh m5 Vì vy, s chin l ᄂ c phát trin kinh t xã h-i c a Thành ph N8ng c a Huyn Hòa Vang giai on 2010 – 2020, Chi nhánh NHNo&PTNT Huyn Hào Vang c3n sách phát trin hot -ng kinh doanh c a c s m r-ng cho vay HKD nh=m óng góp nhi u n)a vào s ᄂ phát trin chung c a Huyn Thành ph Trên s dng nh)ng lý lun kinh nghim th ᄂ c t ã ᄂ c trình bày chương 1; sau phân tích, ánh giá th ᄂ c trng chương 2, lun văn ã xut /nh h *ng gii pháp hoàn thin hot -ng cho vay ti Chi nhánh NHNo&PTNT Huyn Hòa Vang Bên cnh ó, lun văn ã a nh)ng kin ngh/ i v*i quan h)u quan nh=m hoàn thin hot -ng th(i gian t*i 86 KT LUN HKD n v/ kinh t t ᄂ ch ã có nhi u óng góp vào s ᄂ phát trin kinh t xã h-i To cho n n kinh t n /nh tr/, an sinh xã h-i thúc 6y phát trin kinh t t n *c T4 vic nghiên u s lý lun phân tích tình hình th ᄂ c t lun văn ã cp gii quyt m-t s sau: c H th ng m-t cách trình t ᄂ s lý lun v kinh t HKD, lun văn ã nêu ᄂ c khDng /nh s ᄂ c3n thit, vai trò, c trưng c a kinh t HKD, c im cho vay HKD c a NHTM Lun văn trung làm rõ n-i dung hot -ng cho vay HKD, tiêu chí phn ánh kt qu nhân t nh hư ng n hot -ng cho vay HKD c a NHTM Phân tích th ᄂ c trng cho vay HKD c a Chi nhánh NHNo&PTNT Huyn Hòa Vang, t4 ó thy ᄂ c nhi u t1n ti hot -ng cho vay Qua kt qu nghiên u s lý lun tình hình th ᄂ c t v cho vay HKD c a Chi nhánh NHNo&PTNT Huyn Hòa Vang, lun văn xut m-t c s gii pháp nh=m hoàn thin hot -ng cho vay HKD nh)ng năm tip theo Các gii pháp ᄂ c a lun văn ch> mang tính ý tư ng suy nghĩ c a cá nhân, th ᄂ c hin thành công ý tư ng c a lun văn òi h i có s ᄂ ch> o /nh h *ng c a lãnh o NH c a quan h)u quan t4 trung ương n /a phương s ᄂ kt h ᄂ p th ᄂ c hin m-t cách 1ng b- gi)a cp quy n theo chin l ᄂ c phát trin lâu dài, b n v)ng khu v ᄂ c kinh t HKD Nh)ng gii pháp nu ᄂ c NHNo&PTNT huyn Hòa Vang áp dng s5 to i u kin thun l ᄂ i cho Chi nhánh th ᄂ c hin sách m r-ng cho vay HKD /a bàn m-t cách b n v)ng, thúc 6y s ᄂ phát trin mnh m5 n n kinh t i phương nói chung kinh t HKD nói riêng, tăng thu nhp b n v)ng, hn ch n ᄂ xu cho Chi nhánh DANH MC TÀI LI U THAM KH%O [1] Chính ph (2010), Ngh nh s 43/2010/N-CP “V ăng ký doanh nghip” [2] Chính ph (2015), Ngh nh s 55/2015/N-CP ngày 09/06/2015 ca Chính ph v sách tín d ᄂ ng ph ᄂ c v ᄂ phát trin nông nghip, nông thôn [3] Nguy ᄂ n Ng0c Hoàng (2011), Phát trin ho t !ng cho vay i v"i HKD kinh doanh t i chi nhánh NH Nông Nghip Phát trin nông thôn thành ph N#ng, Lun văn thc sĩ qun tr/ kinh doanh, i h0c Kinh t N8ng [4] inh Vit Châu Khoa (2012), M$ r!ng cho vay HKD thu!c lĩnh vc i nơng nghip-nơng thơn t chi nhánh NHNo&PTNT Huyn Hòa Vang, Lun văn thc sĩ qun tr/ kinh doanh, i h0c N8ng [5] NH nhà n *c Vit Nam (2005), Quyt nh 493/2005/Q-NHNN “V vic ban hành quy nh v phân lo i n , trích lp s& d ᄂ ng d phòng x& lý ri ro tín d ᄂ ng ho t !ng NH ca T chc tín d ᄂ ng” [6] NH No&PTNT Vit Nam, C'm nang văn hóa Agribank [7] NH No&PTNT Vit Nam (2014), Quyt nh 450/Q-HTV-XLRR “V ban hành quy nh v phân lo i tài s n có, mc trích, phương pháp trích lp d phòng ri ro s& d ᄂ ng d phòng x& lý ri ro ho t !ng ca Agribank” [8] NH No&PTNT Vit Nam (2014), Quyt nh 66/Q-HTV-KHDN “V vic ban hành quy nh cho vay i v"i khách hàng h thng NH No&PTNT Vit Nam” [9] NH No&PTNT Vit Nam (2014), Quyt nh 35/Q-HTV-NHNo “V vic ban hành quy nh cho vay i v"i khách hàng h thng NH No&PTNT Vit Nam” [10] NH No&PTNT Vit Nam (2014), Quyt nh 889/Q-NHNo-HSX “V vic ban hành quy nh cho vay h n mc tín d ᄂ ng i v"i HKD, kinh doanh quy mô nh(” [11] NH No&PTNT Vit Nam (2010), Quyt nh 881/Q-HQT-TDHo “V vic ban hành quy nh thc hin ngh nh s 41/2010/N-CP ngày 12/04/2010 ca Chính ph v sách tín d ᄂ ng ph ᄂ c v ᄂ phát trin nơng nghip, nơng thơn” [12] NH No&PTNT Huyn Hòa Vang-TP N8ng (2013-2015), Báo cáo kt qu ho t !ng kinh doanh ca chi nhánh [13] NH No&PTNT Vit Nam, S tay tín d ᄂ ng [14] Nguy ᄂ n Th/ H1ng Oanh (2014), Phát trin ho t !ng tín d ᄂ ng i v"i HKD t i NH Thương M i C Phn u Tư phát trin Vit Nam – Chi nhánh Vĩnh Long, Lun văn thc s@ qun tr/ kinh doanh, i h0c C3n Thơ [15] Ngô Bo Thiên (2013), Gi i pháp m$ r!ng ho t !ng cho vay i v"i HKD t i NH thương m i c phn Á Châu – chi nhánh N#ng, Lun văn thc s@ qun tr/ kinh doanh, i H0c Kinh T N8ng [16] Niên giám thng kê Huyn Hòa Vang giai o n 2013 – 2015 ... cho vay h- kinh doanh Song lun văn chưa làm rõ c3n m r-ng cho vay h- kinh doanh c a Chi nhánh Trong trình hoàn thành lun văn Hoàn thin hot -ng cho vay h- kinh doanh ti Ngân hàng Nông nghip Phát. .. -ng cho vay c a Chi nhánh cn tr vic tip cn v n ngân hàng c a ng (i dân phát trin sn xut kinh doanh 2 Vì vy, tơi ã ch0n tài: “Hồn thi*n ho4t 25ng cho vay h5 kinh doanh t4i Chi nhánh Ngân hàng. .. NG CHO VAY H KINH DOANH C#A NGÂN HÀNG THƯƠNG MI 1.1 CHO VAY H KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THƯƠNG MI 1.1.1 Khái nim, c im h- kinh doanh 1.1.2 Khái nim, c im cho vay
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn , Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn