Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại chi nhánh công ty TNHH MTV dược phẩm TW2 tây nguyên

1,124 29 0
  • Loading ...
1/1,124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:43

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG TRN TH MINH PHƯƠNG NGHIÊN C U CÁC YU T NH H NG ðN ð NG L ᄂ C LÀM VIC CA NHÂN VIÊN TI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV D C PHM TW2 TÂY NGUYÊN LU ᄂ N VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH ðà Nng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG TRN TH MINH PHƯƠNG NGHIÊN C U CÁC YU T NH H NG ðN ð NG L ᄂ C LÀM VIC CA NHÂN VIÊN TI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV D C PHM TW2 TÂY NGUYÊN Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s: 60.34.01.02 LU ᄂ N VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Ng i h -ng dn khoa h c: TS NGUY!N PHÚC NGUYÊN ðà Nng - Năm 2016 L"I CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu phương án nêu lun văn trung th c chưa t ng ñ Scale Mean if Item Item-Total Statistics Scale Variance if Item Corrected Item- Deleted Deleted Cronbach's Alpha if Item Total Correlation Deleted DN1 12.34 3.858 618 687 DN2 12.32 4.052 697 652 DN3 12.41 4.362 551 724 DN4 12.47 4.263 443 786 ð*c đi/m cơng vic Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 709 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted Deleted DD1 12.49 3.204 486 651 DD2 12.46 3.083 572 599 DD3 12.38 3.250 518 633 DD4 12.56 3.236 413 699 Cách thc đánh giá hiu qu cơng vic Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 796 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Correlation Item Deleted DG1 11.11 8.786 307 857 DG2 11.61 5.680 710 690 DG3 11.66 5.618 744 672 DG4 11.74 5.027 711 693 ð!ng lc làm vic Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 748 Scale Mean if Item Deleted Item-Total Statistics Scale Variance if Item Corrected ItemDeleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DL1 7.97 2.779 488 764 DL2 7.67 2.675 626 610 DL3 7.75 2.465 620 610 PHÂN TÍCH NHÂN T KHÁM PHÁ EFA ði v,i bi n ñ!c lp KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .797 Bartlett's Test of SphericityApprox Chi-Square 1658.452 df 276 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Compon ent Loadings % of Total Variance Rotation Sums of Squared Cumulative % Total Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 6.019 25.080 25.080 6.019 25.080 25.080 3.512 14.635 14.635 2.561 10.671 35.751 2.561 10.671 35.751 2.384 9.933 24.568 2.047 8.528 44.279 2.047 8.528 44.279 2.286 9.525 34.093 1.780 7.416 51.695 1.780 7.416 51.695 2.249 9.371 43.465 1.614 6.727 58.422 1.614 6.727 58.422 2.170 9.044 52.508 1.208 5.034 63.455 1.208 5.034 63.455 1.957 8.155 60.663 1.100 4.585 68.040 1.100 4.585 68.040 1.770 7.377 68.040 849 3.538 71.578 801 3.340 74.918 10 637 2.656 77.574 11 628 2.618 80.192 12 584 2.433 82.626 13 568 2.365 84.990 14 497 2.071 87.061 15 472 1.965 89.026 16 409 1.702 90.728 17 395 1.644 92.373 18 341 1.419 93.792 19 317 1.322 95.115 20 280 1.168 96.282 21 260 1.084 97.366 22 238 992 98.358 23 210 875 99.234 24 184 766 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component TP5 823 TP6 762 TP3 726 TP1 698 TP2 669 313 TP4 665 325 DG4 893 DG3 888 DG2 796 DK3 811 DK2 758 DK1 747 DN2 874 DN3 817 DN1 735 DD1 760 DD2 749 DD3 747 CT2 814 CT4 754 CT3 620 DT3 819 DT4 681 DT2 345 615 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Compon ent Loadings % of Total Variance Rotation Sums of Squared Cumulative % Total Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 6.019 25.080 25.080 6.019 25.080 25.080 3.512 14.635 14.635 2.561 10.671 35.751 2.561 10.671 35.751 2.384 9.933 24.568 2.047 8.528 44.279 2.047 8.528 44.279 2.286 9.525 34.093 1.780 7.416 51.695 1.780 7.416 51.695 2.249 9.371 43.465 1.614 6.727 58.422 1.614 6.727 58.422 2.170 9.044 52.508 1.208 5.034 63.455 1.208 5.034 63.455 1.957 8.155 60.663 1.100 4.585 68.040 1.100 4.585 68.040 1.770 7.377 68.040 849 3.538 71.578 801 3.340 74.918 10 637 2.656 77.574 11 628 2.618 80.192 12 584 2.433 82.626 13 568 2.365 84.990 14 497 2.071 87.061 15 472 1.965 89.026 16 409 1.702 90.728 17 395 1.644 92.373 18 341 1.419 93.792 19 317 1.322 95.115 20 280 1.168 96.282 21 260 1.084 97.366 22 238 992 98.358 23 210 875 99.234 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ði v,i bi n ph thu!c KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .662 Bartlett's Test of SphericityApprox Chi-Square 126.097 df Sig Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Compo nent 000 Total % of Variance Cumulative % 2.005 66.830 66.830 616 20.533 87.363 379 12.637 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component DL1 745 DL2 852 DL3 851 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 2.005 % of Variance 66.830 Cumulative % 66.830 KT QU PHÂN TÍCH H(I QUY H s tương quan Correlations Cach thuc Dao tao, Dieu kien lam viec Dieu kien Pearson lam viec Correlation phuc loi Sig (2-tailed) N Tien luong, Pearson phuc loi Correlation Tien luong, phat trien, 380 thang tien ** tren nghiep 314 ** cong viec viec 166 * 091 487 ** 169 169 169 169 169 169 169 169 ** 380 ** ** 166 * 580 ** 169 169 169 169 169 169 ** ** 055 000 474 003 008 000 169 169 169 169 169 169 ** 169 301 429 ** 345 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 169 169 169 ** 055 345 169 ** 474 000 N 169 169 169 169 309 314 ** ** 281 ** 169 169 169 169 ** 200 003 000 009 N 169 169 169 169 169 Cach thuc Pearson 091 danh gia Correlation ** 302 000 000 296 ** 000 031 ** 200 009 Sig (2-tailed) 202 ** 169 002 * 512 169 039 166 ** ** 169 Sig (2-tailed) ** 296 434 169 nghiep 230 ** ** 000 Correlation ** 314 202 000 voi dong 267 ** ** 000 Pearson 234 309 230 000 Moi quan he * 267 169 169 166 ** 000 N 159 234 031 000 * ** 000 000 ** 429 002 Sig (2-tailed) 314 ** 000 thang tien 385 301 000 Correlation Correlation cong viec 000 phat trien, cong viec luc lam 239 Pearson Pearson * hieu qua 031 Dao tao, Dac diem 159 Dac diem 039 169 Correlation he voi dong Dong 000 N voi cap tren he voi cap danh gia 000 000 Pearson ** Moi quan 000 Sig (2-tailed) Moi quan he 385 Moi quan 302 ** 157 * 447 ** 041 000 169 169 169 * 157 207 ** Sig (2-tailed) 239 031 008 000 000 041 N 169 169 169 169 169 169 Dong luc lam Pearson viec 487 ** 580 ** 434 ** 512 ** 281 ** 447 ** 007 169 169 ** 207 Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 007 N 169 169 169 169 169 169 169 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) H2i quy Model Summary b Model R R Square 743 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 553 533 Durbin-Watson 52293117 2.175 a Predictors: (Constant), Cach thuc danh gia hieu qua cong viec, Dieu kien lam viec, Dac diem cong viec, Moi quan he voi dong nghiep, Dao tao, phat trien, thang tien, Tien luong, phuc loi, Moi quan he voi cap tren b Dependent Variable: Dong luc lam viec ANOVA Model Sum of Squares b df Mean Square Regression 54.418 7.774 Residual 44.027 161 273 Total 98.444 168 F 28.429 Sig .000 a a Predictors: (Constant), Cach thuc danh gia hieu qua cong viec, Dieu kien lam viec, Dac diem cong viec, Moi quan he voi dong nghiep, Dao tao, phat trien, thang tien, Tien luong, phuc loi, Moi quan he voi cap tren b Dependent Variable: Dong luc lam viec 169 Coefficients Model Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) a Unstandardized Std Error -.971 392 Dieu kien lam viec 198 056 Tien luong, phuc loi 315 Dao tao, phat trien, Collinearity Statistics t Beta Sig Tolerance VIF -2.479 014 213 3.513 001 759 1.317 064 304 4.905 000 722 1.384 161 067 145 2.390 018 756 1.323 177 066 172 2.679 008 673 1.485 076 065 069 1.182 239 823 1.215 Dac diem cong viec 293 073 229 4.034 000 858 1.165 Cach thuc danh gia -8.184E-5 044 000 -.002 999 845 1.183 thang tien Moi quan he voi cap tren Moi quan he voi dong nghiep hieu qua cong viec a Dependent Variable: Dong luc lam viec KIFM ðNH ANOVA M T YU T Gi,i tính Test of Homogeneity of Variances Dong luc lam viec Levene Statistic 3.023 df1 df2 Sig 167 084 ANOVA Dong luc lam viec Sum of Squares Between Groups df Mean Square 041 041 Within Groups 98.404 167 589 Total 98.444 168 F Sig .069 793 ð! tui Test of Homogeneity of Variances Dong luc lam viec Levene Statistic df1 3.750 df2 Sig 165 012 ANOVA Dong luc lam viec Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.843 948 Within Groups 95.601 165 579 Total 98.444 168 F Sig 1.636 183 Multiple Comparisons Dong luc lam viec LSD Mean Difference 95% Confidence Interval (I) @Tuoi (J) @Tuoi (I-J) 45 tuoi -.29146141 17516461 098 -.6373144 0543916 45 tuoi -.15750916 17842449 379 -.5097986 1947803 45 tuoi 25-35 tuoi 36-45 tuoi >45 tuoi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại chi nhánh công ty TNHH MTV dược phẩm TW2 tây nguyên , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại chi nhánh công ty TNHH MTV dược phẩm TW2 tây nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn