Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty TNHH việt nam knitwear

95 23 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI HIỀN DUNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRẢ LƢƠNG TẠI CÔNG TY TNHH VIETNAM KNITWEAR LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI HIỀN DUNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRẢ LƢƠNG TẠI CƠNG TY TNHH VIETNAM KNITWEAR Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Bùi Hiền Dung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .2 Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TRẢ LƢƠNG 1.1 KHÁI NIỆM TIỀN LƢƠNG VÀ CÔNG TÁC TRẢ LƢƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm tiền lƣơng số khái niệm liên quan 1.1.2 Hệ thống trả lƣơng doanh nghiệp .11 1.1.3 Nguyên tắc trả lƣơng cho ngƣời lao động 13 1.2 QUY TRÌNH TRẢ LƢƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 15 1.2.1 Thiết lập hệ thống thang, bảng lƣơng 15 1.2.2 Xác định cấu tiền lƣơng 18 1.2.3 Triển khai việc trả lƣơng 21 1.2.4 Điều chỉnh tiền lƣơng 25 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TRẢ LƢƠNG 26 1.3.1 Các nhân tố thuộc công ty 26 1.3.2 Các nhân tố thuộc tính chất cơng việc .27 1.3.3 Các nhân tố thuộc ngƣời lao động 28 1.3.4 Các nhân tố thuộc môi trƣờng 28 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƢƠNG TẠI CÔNG TY TNHH VIETNAM KNITWEAR 30 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TRẢ LƢƠNG TẠI CÔNG TY TNHH VIETNAM KNITWEAR .30 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển 30 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý .31 2.1.3 Đặc điểm nguồn lực 33 2.1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh công ty TNHH Vietnam Knitwear 39 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƢƠNG CỦA CÔNG TY TNHH VIETNAM KNITWEAR THỜI GIAN QUA .43 2.2.1 Thực trạng công tác xây dựng thang, bảng lƣơng Công ty 43 2.2.2 Thực trạng cấu tiền lƣơng Công ty 46 2.2.3 Thực trạng công tác chi trả lƣơng công ty 47 2.2.4 Thực trạng công tác điều chỉnh lƣơng 57 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC TRẢ LƢƠNG TẠI CÔNG TY 58 2.3.1 Những thành công 58 2.3.2 Những hạn chế 58 2.3.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 60 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRẢ LƢƠNG TẠI CƠNG TY TNHH VIETNAM KNITWEAR 61 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 61 3.1.1 Căn vào xu hƣớng phát triển ngành chiến lƣợc trả lƣơng đối thủ cạnh tranh 61 3.1.2 Căn vào chiến lƣợc phát triển sản xuất kinh doanh Công ty thời gian đến 63 3.1.3 Một số quan điểm có tính nguyên tắc tiến hành trả lƣơng 65 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRẢ LƢƠNG TẠI CƠNG TY TNHH VIETNAM KNITWEAR 67 3.2.1 Xây dựng hệ thống thang lƣơng 67 3.2.2 Hoàn thiện việc xác định cấu tiền lƣơng 74 3.2.3 Hồn thiện hình thức trả lƣơng 75 3.2.4 Hồn thiện cơng tác điều chỉnh lƣơng 82 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CÔNG TY 82 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GAIO ĐỀ TÀI (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNHH : Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 Tên bảng Trang Hệ thống máy móc thiết bị Công ty TNHH Vietnam Knitwear năm 2014 33 Quy mô cấu lao động Công ty TNHH Vietnam Knitwear giai đoạn 2012 - 2014 37 Kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Vietnam Knitwear giai đoạn 2012 - 2014 40 Mức lƣơng chức danh cơng tác thuộc khối văn phòng cơng ty TNHH Vietnam Knitwear 44 Thang lƣơng theo nhóm cấp bậc công ty TNHH Vietnam Knitwear 45 2.6 Cơ cấu tiền lƣơng công ty TNHH Vietnam Knitwear 46 2.7 Tình hình quỹ tiền lƣơng tiền lƣơng bình qn cơng ty TNHH Vietnam Knitwear giai đoạn 2012 - 2014 49 Ví dụ cách tính lƣơng theo thời gian theo sản phẩm tháng 9/2014 54 3.1 Khoảng cách điểm bậc thang lƣơng 70 3.2 Kết xếp bậc lƣơng hệ số lƣơng cho cơng việc, nhóm cơng việc 72 3.3 Cơ cấu tiền lƣơng năm 2014 Cơng ty 74 3.4 Ví dụ tính tổng chi phí tiền lƣơng cho cơng đoạn 80 2.2 2.3 2.4 2.5 2.8 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 1.1 Hệ thống thù lao lao động doanh nghiệp 11 2.1 Sơ đồ tổ chức quản lý công ty TNHH Vietnam Knitwear 31 2.2 Quy trình sản xuất sản phẩm dệt kim công ty TNHH Vietnam Knitwear 35 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sức mạnh doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào nguồn lực doanh nghiệp, đặc biệt nguồn lực lao động Công tác tiền lƣơng đƣợc nhiều doanh nghiệp sử dụng làm đòn bẩy kích thích phát huy tiềm ngƣời lao động Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh nào, việc phải định cân nhắc thù lao nhƣ cách thức trả lƣơng cho ngƣời lao động khó khăn lớn cho doanh nghiệp Trong xu ngày nay, cạnh tranh trình thu hút nhân tài, tạo động cho ngƣời lao động nâng cao trung thành nhân viên vấn đề cấp thiết, yếu tố định đến yếu tố công tác trả lƣơng cho ngƣời lao động Trong thời gian qua, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh, nâng cao khả cạnh tranh công ty thị trƣờng nội địa quốc tế, Cơng ty TNHH Vietnam Knitwear ln ý việc hồn thiện cơng tác trả lƣơng, kết hợp khuyến khích lợi ích vật chất tinh thần ngƣời lao động, tạo đƣợc phần thỏa mãn cho ngƣời lao động cơng ty đạt đƣợc hiệu định nhƣ thị trƣờng Tuy nhiên, công tác trả lƣơng Công ty số tồn dẫn đến tình trạng thay đổi nhân liên tục, tạo thiếu ổn định cấu nhân đặc biệt phận công nhân sản xuất Công ty gặp phải vấn đề nhƣ: - Không tạo đƣợc trung thành cho ngƣời lao động, có nhân viên bỏ việc nơi khác mà lý mức lƣơng khơng thỏa đáng 72 Bảng 3.2 Kết xếp bậc lƣơng hệ số lƣơng cho cơng việc, nhóm cơng việc Hệ số Cơng việc, nhóm cơng việc (1) Số Tổng hệ Bậc lao lƣơng số lƣơng động (2) (3) (4) (5)=(4)* (3) Lƣơng (1.000đ) (6)=(5)* 1.150 I Bộ phận lao động gián tiếp Giám đốc 24 10.0 10.0 11,500 Phó Giám đốc sản xuất 20 8.43 8.43 9,695 Phó Giám đốc kinh doanh 19 8.04 8.04 9,246 Trƣởng phòng TC-HC 7.26 9.21 Kế toán trƣởng 17 22 7.26 9.21 8,349 10,592 Trƣởng phòng Kinh doanh 18 7.65 7.65 8,798 Trƣởng phòng Kỹ thuật 17 7.26 7.26 8,349 Quản đốc phân xƣởng may 16 6.87 6.87 7,901 Quản đốc phân xƣởng hoàn thành 16 6.87 6.87 7,901 10 Tổ trƣởng Tổ điện 13 5.69 5.69 6,544 11 Tổ trƣởng Tổ phục vụ 4.13 24.78 28,497 12 Nhân viên kế toán tổng hợp 4.13 4.13 4,750 13 Nhân viên kế tốn cơng nợ 3.74 3.74 4,301 14 Nhân viên kế toán kho 3.35 3.35 3,853 15 Nhân viên nhân 16 Nhân viên hành 4.13 3.74 4.13 7.48 4,750 8,602 17 Phiên dịch 11 4.91 19.64 22,586 18 Nhân viên kỹ thuật 10 4.52 13.56 15,594 19 Thủ kho 3.74 11.22 12,903 20 Thủ quỹ 3.35 3.35 3,853 21 Chuyền trƣởng 4.13 10 41.30 47,495 22 Nhân viên điện 3.74 7.48 8,602 23 Nhân viên KCS 3.35 10 33.50 38,525 24 Bảo vệ 3.74 18.70 21,505 25 Lái xe 10 4.52 9.04 10,396 73 26 Nhân viên vệ sinh Cộng Hệ số lương trung bình 2.56 68 15.36 298.04 4.38 17,664 342,751 8 3.74 3.74 170 242 635.8 905.08 731,170 1,040,842 32 Công nhân kiểm hàng 3.35 2.96 174 196 582.9 580.16 670,335 667,184 33 Công nhân cắt chỉ, ủi, đóng gói 2.96 150 444 510,600 932 3147.94 3,620,131 II Bộ phận lao động trực tiếp 29 Công nhân dệt 30 Công nhân ráp áo 31 Công nhân may Cộng Hệ số lương trung bình 3.38 Hệ số lƣơng trung bình cơng ty 3.45 Tổng quỹ lƣơng bản/tháng 3,962,882 Tổng quỹ lƣơng bản/năm 47,554,584 Thu nhập bình quân/ngƣời/tháng 3,963 Tổng quỹ lƣơng tƣơng ứng với mức lƣơng tối thiểu hành theo quy định Nhà nƣớc 47,5 tỉ đồng nhỏ tổng quỹ lƣơng thực tế năm 2013 51 tỉ; thu nhập bình quân/ngƣời/tháng thay đổi từ 4,2 triệu đồng (năm 2013) xuống 3,963 triệu đồng Điều đảm bảo cho cơng ty giảm bớt chi phí, kinh doanh có lãi, đồng thời phân phối lại mức lƣơng phận Điều hoàn toàn phù hợp điều kiện công ty hoạt động lại nhƣ Qua Bảng 3.2 cho thấy, hệ số lƣơng trung bình phận lao động gián tiếp (4,38) lớn phận lao động trực tiếp (3,38) hoàn tồn phù hợp, phải trả chi phí lớn cho lao động trí óc, đòi hỏi đầu tƣ chất xám nhiều trả chi phí thấp cho lao động chân tay tất yếu Hệ số lƣơng trung bình Cơng ty 3,45 cao so với mức trung bình cơng ty sở may địa bàn Thành phố Đà Nẵng (3,0), điều đảm bảo Công ty thu hút, giữ chân lao động để ổn định sản xuất Và 74 hệ số lƣơng trung bình lao động trực tiếp có cải thiện đáng kể, cao mức trung bình ngành may địa bàn, điều khắc phục tình trạng có chênh lệch lớn thu nhập phận lao động gián tiếp phận lao động trực tiếp, nhƣ tình trạng có cơng nhân có mức thu nhập q thấp, khơng đủ trang trải sống yên tâm làm việc Công ty Nếu áp dụng hệ thống tiền lƣơng doanh nghiệp theo hƣớng đề xuất nhƣ ngƣời lao động thấy tất đóng góp đƣợc Công ty đánh giá, ghi nhận, việc trả lƣơng công bằng, minh bạch hơn, thu nhập đảm bảo… thúc đẩy ngƣời nâng cao suất hiệu lao động, đồng thời quán với mục tiêu sản xuất, kinh doanh mà Công ty hƣớng đến 3.2.2 Hoàn thiện việc xác định cấu tiền lƣơng Trong năm qua, việc xác định cấu tiền lƣơng chƣa đƣợc trọng nên công tác trả lƣơng không giúp Công ty thực đầy đủ chức tiền lƣơng nói chung hạn chế vai trò phận cấu tiền lƣơng, làm giảm hiệu lực đòn bẩy kích thích lao động tiền lƣơng Trên sở phân tích thực trạng cấu tiền lƣơng Công ty năm qua vào quy định hành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí cơng đồn mà ngƣời sử dụng lao động phải đóng năm 2014 22% tiền lƣơng bản, bảo hiểm xã hội 18%, bảo hiểm y tế 3%, kinh phí cơng đồn 1% Cụ thể, cấu tiền lƣơng năm 2014 Công ty đƣợc thể Bảng 3.3 Bảng 3.3 Cơ cấu tiền lương năm 2014 Công ty Chỉ tiêu Tiền lƣơng Phụ cấp Tiền thƣởng Phúc lợi Tổng cộng Tỷ trọng (%) 75 16 100 Số tiền (đồng) 48,600,000,000 1,944,000,000 10,368,000,000 3,888,000,000 64,800,000,000 75 Ltgj Về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí cơng đồn: Mức trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí cơng đồn theo kế hoạch năm 2014 công ty là: 48.600.000.000 * 22% = 10.692.000.000 đồng Nhƣ vậy, việc xác định quỹ tiền lƣơng cấu tiền lƣơng năm kế hoạch năm 2014 công ty đảm bảo yếu tố ràng buộc pháp luật mức lƣơng tối thiểu mức trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí cơng đồn, đảm bảo quyền lợi ngƣời lao động chi phí cơng ty, đồng thời kích thích ngƣời lao động nâng cao suất lao động góp phần mang lại hiệu sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp 3.2.3 Hoàn thiện hình thức trả lƣơng a Trả lương thời gian thưởng hiệu công tác cho lao động khối quản lý, phục vụ * Cách tính Để gắn trách nhiệm cán quản lý với kết hoạt động kinh doanh cuối doanh nghiệp, Công ty nên áp dụng hình thức trả lƣơng thời gian kết hợp với thƣởng hiệu cơng tác Cơng thức tính nhƣ sau: (3.2) L L j tgj T hnj Trong đó: Lj : Là tiền lƣơng nhân viên (j) thuộc khối quản lý, phục vụ : Là mức lƣơng thời gian mà nhân viên (j) đƣợc nhận Thnj : Là tiền thƣởng theo hiệu công tác mà nhân viên (j) đƣợc nhận * Cơ sở để tính - Lƣơng thời gian (Ltgj) L tgj Hj L N Cj (3.3) 76 Trong đó: Hj : Là hệ số lƣơng theo cấp bậc công việc nhân viên (j) Lmin: Là mức lƣơng tối thiểu theo luật định Cj : Là số ngày công lao động thực tế nhân viên (j) tháng N: Số ngày làm việc tháng Thực quy định Bộ Luật lao động, thời gian làm việc bình thƣờng khơng q 08 01 ngày 48 01 tuần Nhƣ vậy, ngày làm việc ngƣời lao động (N) 26 ngày/tháng có 30 ngày, 27 ngày/tháng có 31 ngày 24/28 ngày Tháng Hai Mức lƣơng tối thiểu theo luật định (Lmin) 1.150.000 đồng Sở dĩ chọn mức lƣơng tối thiểu theo quy định Nhà nƣớc để tính lƣơng cho nhân viên quản lý đáp ứng đƣợc đòi hỏi luật pháp đồng thời phù hợp với tình hình khó khăn Cơng ty - Tiền thƣởng hiệu công tác T hnj H j C j Wj (Qth Q (3.4) cb ) H* Trong đó: Hj : Là hệ số lƣơng theo cấp bậc công việc nhân viên (j) Cj : Là số ngày công lao động thực tế nhân viên (j) tháng Wj: Là mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhân viên (j) tháng Qth: Là quỹ lƣơng thực tế khối gián tiếp Qcb: Là tổng số tiền lƣơng tính theo thời gian lao động gián tiếp H*: Là tổng hệ số lƣơng quy đổi theo hiệu cơng tác cá nhân + Có mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhân viên (W): Hoàn thành xuất sắc : Hoàn thành tốt W = 1,3 : W = 1,2 77 Hồn thành Khơng hồn thành cấp : : Khơng hồn thành cấp : W = 1,0 W = - 1,0 W = -1,2 Khơng hồn thành cấp : W = -1,3 Tùy theo tính chất, u cầu vị trí cơng việc mà Cơng ty xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hồn thành nhiệm vụ nhân viên đề quy chế mức thƣởng, phạt hợp lý sở có tham gia đóng góp ý kiến đồng thuận thực tập thể ngƣời lao động + Quỹ lƣơng thực tế khối gián tiếp (Qth) đƣợc tính nhƣ sau: Q DT th (3.5) K th g Trong đó: DTth : Là tổng doanh thu thực kỳ (thƣờng tính cho tháng) Kg : Là tỷ lệ trích lƣơng gián doanh thu (Kg = 4,5%) + Tổng số tiền lƣơng tính theo thời gian lao động gián tiếp (Qcb) đƣợc tính nhƣ sau: n Q L cb tgj (3.6) j Trong đó: n tổng số lao động gián tiếp + Tổng hệ số lƣơng quy đổi theo hiệu công tác cá nhân (H*) đƣợc tính nhƣ sau: H * n Hj Cj Wj j (3.7) Ví dụ, tháng năm 2014 có 30 ngày thời gian làm việc N = 26 ngày Giả định ngày công lao động thực tế Cj mức độ hồn thành cơng việc Wj 78 nhân viên có chức danh cơng việc (nhân viên hành chính, nhân viên kinh doanh, nhân viên kỹ thuật, thủ kho, chuyền trƣởng… công việc có từ lao động trở lên) nhƣ nhau; doanh thu thực tháng 09/2014: DTth = 06 tỉ đồng, quỹ lƣơng thực tế khối gián tiếp Q th = 06 tỉ x 4,5% = 270 triệu đồng b Hồn thiện hình thức trả lương cho lao động trực tiếp * Lương sản phẩm cho công nhân phận may, dệt ráp áo Kế thừa điểm hợp lý khắc phục hạn chế cách tính lƣơng cho cơng nhân may, dệt ráp áo Công ty Cách tính lƣơng bao hàm yếu tố khác cơng nghệ, mức độ đòi hỏi khéo léo hao phí sức lực trí óc ngƣời lao động công đoạn, phù hợp với quy định Bộ Luật lao động trả lƣơng làm thêm - Cách tính L SP T (3.8) Trong đó: L: Lƣơng cơng nhân đƣợc hƣởng tháng T: Lƣơng thời gian cho làm việc thứ ngày lƣơng cho ngày làm việc Chủ Nhật - Căn để tính + Lƣơng sản phẩm cơng nhân (j) Bƣớc 1: Tính đơn giá cho cơng đoạn Mỗi sản phẩm dệt may có nhiều cơng đoạn, cơng đoạn đòi mức độ khéo léo hao tốn trí lực khác nhau, ta phải xếp bậc cho cơng đoạn Bậc cơng đoạn chia bậc nhƣ sau: 79 Bậc 1: Hệ số 1, dành cho công đoạn đơn giản, công nhân thực đƣợc, ví dụ nhƣ: lộn áo qua phải, san dấu thân trƣớc, phối hàng, kiểm hàng, may nhãn Bậc 2: Hệ số 1,1 cho cơng đoạn khó nhƣ: may miệng túi, may lộn nắp túi, đóng túi vào thân, dệt tay Bậc 3: Hệ số 1,15 cho cơng đoạn khó khăn hơn, khéo léo nhƣ: Linking - Ráp áo, Dệt hoa văn cho áo, Làm hàng mẫu, Chế hàng, bọc lót dây kéo Đơn giá cho công đoạn i đƣợc xác định nhƣ sau: d i Qt S L ti m bi t (3.9) i b i i Trong đó: Qt : Là Quỹ lƣơng trực tiếp đƣợc tính 38% doanh thu thực đơn hàng SL: Số lƣợng sản phẩm đơn hàng ti: Là thời gian thực tế hồn thành chi tiết i, đơn vị tính giây, đƣợc tính cách bấm đồng hồ tính q trình sản xuất cơng nhân bi: Là bậc công đoạn i m: Là số công đoạn sản xuất sản phẩm Thực chất (ti x bi) thời gian thực công đoạn i đƣợc quy đổi thành thời gian theo bậc công đoạn i Kết Bƣớc cho Bảng tính thời gian công đoạn, đơn giá công đoạn tổng tiền lƣơng thực cho công đoạn i (Li) Li di SL (3.10) 80 Với đơn hàng có số lƣợng SL = 600 sản phẩm, đơn giá cho giây quy đổi theo bậc cơng đoạn 2,813 đồng/giây, ta tính tổng chi phí tiền lƣơng cho cơng đoạn i qua ví dụ Bảng 3.4 Bảng 3.4 Ví dụ tính tổng chi phí tiền lương cho cơng đoạn Bậc STT Tên công đoạn (1) (2) May nhãn Dệt tay Linking - Ráp áo Thời gian Thời Đơn giá công thực gian công đoạn đoạn theo bậc (di) (bi) (ti) (3) (4) (5) (6)=(5)*2,813 1,00 80 80,00 225,04 1,10 20 22,00 61,886 1,15 80 92,00 258,796 Tổng tiền lƣơng công đoạn (Li) (7)=(6)*600 135.024,00 37.131,60 155.277,60 Bước 2: Tính lƣơng theo sản phẩm cơng đoạn cho công nhân (j) SPj h Li cbj n h cbj SLij SL (3.11) ij j Trong đó: hcbj: Là hệ số cấp bậc công nhân (j) SLij: Là số lƣợng sản phẩm công đoạn i mà công nhân (j) hồn thành n: Là số cơng nhân thực cơng đoạn i Cách tính lƣơng sản phẩm khơng q phức tạp thơng số cơng thức 3.11 ổn định, thay đổi, cần theo dõi số lƣợng sản phẩm công đoạn mà cơng nhân hồn thành * Lương thời gian thưởng hiệu cho công nhân giấu mối, khâu vá soi đèn Do tính chất cơng việc giấu mối, khâu vá soi đèn đƣợc thực thủ công tay nên yêu cầu đặt phải kỹ thuật, đảm bảo mẫu 81 tiết kiệm vật tƣ Công việc công nhân liên quan trực tiếp đến số lƣợng sản phẩm hoàn thành, yêu cầu tỉ mỉ đảm bảo chất lƣợng, kết làm việc phụ thuộc vào nên áp dụng hình thức trả lƣơng theo thời gian thƣởng hiệu phù hợp Cách tính giống nhƣ phận quản lý, phục vụ c Áp dụng số hình thức thưởng Ngồi hình thức trả lƣơng theo thời gian, lƣơng theo sản phẩm, Công ty nên áp dụng thêm số hình thức thƣởng nhƣ thƣởng tăng suất lao động, thƣởng tiết kiệm vật tƣ, thƣởng vƣợt mức doanh thu kế hoạch, thƣởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất… Chẳng hạn áp dụng thƣởng tiết kiệm vật tƣ thƣởng vƣợt mức doanh thu kế hoạch nhƣ sau: - Hình thức thƣởng tiết kiệm vật tƣ nên áp dụng để trả thƣởng cho ngƣời lao động sở tiết kiệm nguyên liệu vải: Đối với phận dệt, thực tốt công việc cắt vải để dệt gia cơng cắt tiết kiệm vải cần trích thƣởng 40% giá trị vải tiết kiệm đƣợc cho phận sau lý xong lô hàng đƣợc bán đƣa vào sử dụng Trong trƣờng hợp thiếu vải lỗi phận này, phạt từ 10-20% giá trị vải bị thiếu - Hình thức thƣởng vƣợt mức doanh thu kế hoạch nên áp dụng Phòng Kinh doanh, trích từ - 4% phần doanh thu tiêu thụ thực tế tăng thêm so với kế hoạch giao để thƣởng cho nhân viên phòng kinh doanh Áp dụng hình thức thƣởng có tác dụng động viên hồn thành kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Cơng ty, đồng thời kích thích hồn thành vƣợt mức kế hoạch doanh thu, qua góp phần tăng cƣờng hiệu hoạt động kinh doanh đơn vị, tạo công ăn việc làm tăng thu nhập cho ngƣời lao động nhƣ thực nghĩa vụ Nhà nƣớc 82 3.2.4 Hồn thiện cơng tác điều chỉnh lƣơng Khi thiết lập đƣợc hệ thống chi trả tiền lƣơng, công ty cần tiến hành đánh giá tình hình thực việc chi trả tiền lƣơng, tiến hành báo cáo tổng kết việc thực công tác cách cụ thể để tìm phù hợp khơng phù hợp để có biện pháp nghiên cứu điều chỉnh Việc điều chỉnh cần xét đến yếu tố: Kết đánh giá hiệu làm việc ngƣời lao động thời gian tính lƣơng mức độ hồn thành cơng việc theo phƣơng pháp Tình hình kinh doanh chung cơng ty thời gian thực sách Quy định phủ mức lƣơng tối thiểu chung Sự thay đổi cấu ngành điện xu hƣớng phát triển ngành 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CÔNG TY - Công ty cần phải củng cố tăng cƣờng chất lƣợng, số lƣợng lao động chuyên trách làm công tác lao động tiền lƣơng nhằm đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ đề - Phải thực toàn q trình định giá cơng việc, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá thành tích vị trí cơng việc để làm sở cho việc bố trí xếp lại lao động cho phù hợp dùng để xếp thang bậc lƣơng, tính lƣơng, thƣởng cho lao động đƣợc khoa học Việc đánh giá xếp hạng lại giá trị công việc thƣờng gây tâm lý lo sợ việc bị giảm lƣơng phận ngƣời lao động Mặc dù điều cần thiết hợp lý với Cơng ty Hội đồng tiền lƣơng nên chuẩn bị kỹ công tác tuyên truyền, phổ biến để ngƣời lao động hiểu ủng hộ trình đổi Cơng ty Mọi e ngại, né tránh, dĩ hòa vi quý… vấn đề tiền lƣơng làm chậm trình đổi mới, phát triển hội nhập Công ty 83 - Để nâng dần tiền lƣơng bình quân ngƣời lao động, Cơng ty cần rà sốt lại cơng tác định biên, sử dụng lao động để bổ sung giảm bớt lao động vị trí cho thật phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm - Hồn thiện cách tính trả lƣơng sở đánh giá đầy đủ yếu tố cấu thành công việc hiệu làm việc lao động - Nghiên cứu đề hình thức thƣởng phù hợp với phận lao động nhằm phát động thi đua, kích thích tăng suất, tăng hiệu quả, tiết kiệm chi phí, vật tƣ… khía cạnh cơng tác từ tạo sức bật tổng hợp nhằm tối ƣu hóa hiệu hoạt động Công ty - Quan tâm đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo Luật định nhƣ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ thai sản, ốm, nghỉ lễ, nghỉ năm… cho ngƣời lao động, lao động trực tiếp, lao động nữ, có nhƣ ngƣời lao động gắn bó lâu dài sức cống hiến cho phát triển Công ty 84 KẾT LUẬN Luận văn hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu sau đây: Hệ thống hóa số vấn đề lý luận công tác trả lƣơng cho ngƣời lao động doanh nghiệp Luận văn làm rõ vấn đề khái niệm nội dung tiền lƣơng, hệ thống tiền lƣơng, tổ chức công tác trả lƣơng; sâu vào vấn đề phân tích định giá công việc, xây dựng thang bảng lƣơng cách thức tính trả lƣơng cho ngƣời lao động Luận văn phản ánh tình hình cơng tác trả lƣơng cho ngƣời lao động Công ty, tồn công tác Để hồn thiện cơng tác trả lƣơng cho lao động Công ty, Luận văn đƣa đƣợc hệ thống thang bảng lƣơng – kết q trình phân tích, mơ tả định giá cơng việc, nêu giải pháp hồn thiện cách tính trả lƣơng cho lao động phận số kiến nghị Cơng ty Vì điều kiện thời gian khả có hạn, với khó khăn thu thập thơng tin, số liệu, Luận văn có thiếu sót định, mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý thầy cô giáo bạn đọc TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ luật lao động (2010), Các văn quy định chế độ tiền công, BHXH, NXB Lao động [2] PGS TS Trần Xuân Cầu PGS TS Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình Kinh tế Nguồn Nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [3] PGS TS Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp TP HCM [4] TS Nguyễn Hữu Dũng, Chính sách tiền lương: Thực trạng, vấn đề yêu cầu đặt cho giai đoạn 2011-2015, Viện Khoa học lao động xã hội [5] ThS Nguyễn Vân Điềm PGS TS Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NVS Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [6] GS Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào cơng nghiệp hóa, đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [7] Nguyễn Thanh Hội (2000), Quản trị nhân sự, Nhà xuất thống kê [8] TS Nguyễn Thanh Liêm (1999), Quản trị sản xuất tác nghiệp, NXB Giáo dục, Hà Nội [9] Mac & P.Ang-ghen toàn tập, NXB Chính trị quốc gia thật Hà Nội [10] TS Nguyễn Hữu Thân (1999), Quản trị nhân sự, NXB Thống kê Hà Nội [11] PGS TS Võ Xuân Tiến (2009), Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực, Đại học Đà Nẵng [12] PGS TS Võ Xuân Tiến (2010), “Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, 5(40), trang 7-10 ... TNHH Vietnam Knitwear Chỉ nhƣợc điểm nguyên nhân ảnh hƣởng đến công tác trả lƣơng công ty TNHH Vietnam Knitwear - Đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác trả lƣơng công ty TNHH Vietnam Knitwear. .. Cơ sở lý luận công tác trả lƣơng Chƣơng 2: Thực trạng công tác trả lƣơng công ty TNHH Vietnam Knitwear Chƣơng 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác trả lƣơng công ty TNHH Vietnam Knitwear Tổng... tiễn công tác trả lƣơng công ty TNHH Vietnam Knitwear Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Luận văn đề cập đến việc hồn thiện cơng tác trả lƣơng cơng ty TNHH Vietnam Knitwear Về không gian: Tại công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty TNHH việt nam knitwear , Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty TNHH việt nam knitwear

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn