Nghiên cứu việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đắk lắk

106 18 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG TRẦN THỊ THÚY LINH NGHIÊN CỨU VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN TỈNH ðẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN ðà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG TRẦN THỊ THÚY LINH NGHIÊN CỨU VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN TỈNH ðẮK LẮK Chuyên ngành: Kế tốn Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Người hướng dẫn khoa học: TS ðoàn Ngọc Phi Anh ðà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ðOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Thị Thúy Linh MỤC LỤC MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu ðối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài Bố cục ñề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1.1 Khái niệm, mục tiêu kế toán quản trị 1.1.2 Chức thơng tin kế tốn quản trị doanh nghiệp 1.1.3 Kế toán quản trị truyền thống kế toán quản trị ñại 11 1.1.4 Vận dụng nội dung kế toán quản trị doanh nghiệp 14 1.1.5 Lợi ích việc vận dụng KTQT doanh nghiệp 21 1.2 VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊCÁC NƯỚC 22 1.2.1 Vận dụng kế toán quản trị nước phát triển 22 1.2.2 Vận dụng kế toán quản trị nước ñang phát triển 24 1.2.3 Vận dụng kế toán quản trị Việt Nam 25 Kết luận Chương 27 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 28 2.1 CÂU HỎI VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 28 2.1.1 Câu hỏi nghiên cứu 28 2.1.2 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 29 2.2 ðO LƯỜNG CÁC NHÂN TỐ 31 2.3 PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU VÀ THU THẬP SỐ LIỆU 34 2.4 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 35 Kết luận Chương 37 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 3.1 THÔNG TIN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP ðƯỢC KHẢO SÁT 38 3.2 THỰC TRẠNG VẬN DỤNG KTQT Ở CÁC DOANH NGHIỆP ðƯỢC KHẢO SÁT 39 3.2.1 Tỷ lệ sử dụng KTQT DN ñược khảo sát 39 3.2.2 Mức ñộ sử dụng công cụ KTQT 51 3.2.3 ðánh giá mức ñộ quan tâm chủ doanh nghiệp 68 3.3 CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC VẬN DỤNG CÁC CƠNG CỤ KTQT 69 3.3.1 Chi phí việc vận dụng cơng cụ KTQT 69 3.3.2 Lợi ích việc vận dụng công cụ KTQT 70 3.3.3 So sánh lợi ích chi phí việc vận dụng công cụ KTQT 70 3.3.4 Chi phí lợi ích theo ñặc ñiểm doanh nghiệp 71 3.4 TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 72 3.4.1 Những cơng cụ KTQT sử dụng mức độ áp dụng cơng cụ KTQT doanh nghiệp ñịa bàn tỉnh ðắk Lắk 72 3.4.2 Các doanh nghiệp ñánh giá chi phí lợi ích việc vận dụng KTQT 74 Kết luận Chương 75 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 76 4.1 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 76 4.1.1 Những nguyên nhân ảnh hưởng ñến vận dụng KTQT DN tỉnh ðắk Lắk 76 4.1.2 Khuyến nghị sách 78 4.2 NHỮNG ƯU ðIỂM, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ðỀ TÀI 80 4.2.1 Ưu ñiểm 80 4.2.2 Hạn chế hướng phát triển ñề tài 81 Kết luận Chương 83 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ðỊNH GIAO ðỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ DV Dịch vụ KTQT Kế toán quản trị NCTT Nhân công trực tiếp NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp SX Sản xuất SXC Sản xuất chung TM Thương mại DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 3.1 Thống ñặc ñiểm doanh nghiệp tham gia khảo sát Trang 38 3.2 Tỷ lệ sử dụng công cụ KTQT 40 3.3 Tỷ lệ sử dụng cơng cụ tính giá theo đặc tính DN 42 3.4a Tỷ lệ sử dụng cơng cụ dự tốn theo ñặc tính DN 43 3.4b Tỷ lệ sử dụng cơng cụ dự tốn theo đặc tính DN 44 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 Tỷ lệ sử dụng cơng cụ đánh giá thành theo đặc tính DN Tỷ lệ sử dụng công cụ hỗ trợ định theo đặc tính DN Tỷ lệ sử dụng cơng cụ phân tích chiến lược theo đặc tính DN Mức độ sử dụng cơng cụ KTQT So sánh mức độ sử dụng cơng cụ KTQT tỉnh ðắk Lắk với thành phố ðà Nẵng So sánh mức ñộ sử dụng công cụ KTQT tỉnh ðắk Lắk với khu vực Tây Nguyên Việt Nam nói chung 46 48 50 52 54 56 3.11 Mức ñộ sử dụng cơng cụ tính giá theo đặc tính DN 57 3.12a Mức độ sử dụng cơng cụ dự tốn theo đặc tính DN 59 Số hiệu Tên bảng bảng 3.12b 3.13 3.14 3.15 Mức độ sử dụng cơng cụ dự tốn theo đặc tính DN Mức độ sử dụng cơng cụ đánh giá thành theo đặc tính DN Mức độ sử dụng cơng cụ hỗ trợ định theo đặc tính DN Mức độ sử dụng cơng cụ phân tích chiến lược theo ñặc tính DN Trang 60 62 64 66 3.16 ðánh giá mức ñộ quan tâm chủ DN 68 3.17 Cảm nhận chi phí việc vận dụng công cụ KTQT 69 3.18 3.19 3.20 Cảm nhận lợi ích việc vận dụng cơng cụ KTQT So sánh lợi ích chi phí việc vận dụng cơng cụ KTQT Cảm nhận chi phí lợi ích theo đặc điểm doanh nghiệp 70 70 71 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình vẽ hình vẽ 1.1 Mối quan hệ thơng tin KTQT với chức quản trị doanh nghiệp Trang 11 82 tiến hành cho DN tỉnh khác Việt Nam ñể so sánh thực trạng vận dụng KTQT DN có khác biệt tỉnh với hay không Thứ tư, việc nghiên cứu chi phí lợi ích việc vận dụng KTQT DN ñịa bàn tỉnh ñược ño lường thơng qua cảm tính chủ quan người trả lời Do đó, kết chưa thực xác Vì nghiên cứu tương lai nghiên cứu định lượng chi phí lợi ích việc vận dụng KTQT DN ñể thấy ñược hiệu cụ thể việc vận dụng KTQT DN Tất hạn chế nghiên cứu hy vọng ñược xem xét khắc phục nghiên cứu 83 Kết luận Chương Trên sở lý thuyết thực trạng vận dụng KTQT DN ñịa bàn tỉnh ðắk Lắk, tác giả khẳng ñịnh cần thiết phải vận dụng KTQT DN bối cảnh kinh tế thị trường Chương tác giả ñã ñưa số nguyên nhân chủ quan khách quan thực trang vận dụng KTQT ñịa bàn tỉnh ðắk Lắk, ñồng thời nêu lên hàm ý sách để nâng cao việc vận dụng KTQT DN ñịa bàn tỉnh ðắk Lắk nói riêng DN nước nói chung Tác giả ñưa ưu ñiểm, hạn chế hướng phát triển đề tài để từ nghiên cứu phát triển sâu 84 KẾT LUẬN Tổ chức ứng dụng KTQT vấn ñề giới Việt Nam Vai trò KTQT chứng minh rõ ràng nước phát triển Mỹ, Nhật KTQT ngày giới ñã phát triển vượt bậc, kỹ thuật KTQT đại hình thành Trong DN địa bàn tỉnh ðắk Lắk nói riêng Việt Nam nói chung việc vận dụng KTQT thấp Qua q trình tìm hiểu thực trạng việc vận dụng KTQT DN ñịa bàn tỉnh ðắk Lắk, nghiên cứu cho thấy cơng cụ mà DN ñịa bàn tỉnh sử dụng chủ yếu công cụ KTQT truyền thống có số cơng cụ có tỷ lệ sử dụng cao nhiên mức ñộ vận dụng chúng dừng lại mức trung bình Nghiên cứu yếu tố chi phí có ảnh hưởng khơng nhỏ Các DN cho chi phí việc vận dụng KTQT ñối với DN cao mà chưa nhận thức rõ lợi ích mà đem lại ðể tiết kiệm chi phí, giúp cho DN dễ dàng vận dụng KTQT vào DN DN xây dựng nên hệ thống thơng tin kế tốn có tích hợp kế tốn tài KTQT Ngồi ra, để tăng cường vận dụng KTQT DN địa bàn tỉnh ðắk Lắk nói riêng DN Việt Nam nói chung cần phải nâng cao việc thực giải pháp hỗ trợ từ quan nhà nước, DN sở ñào tạo nguồn nhân lực thực KTQT DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] ðoàn Ngọc Phi Anh (2012), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế tốn quản trị doanh nghiệp Việt Nam, nghiên cứu khoa học cấp sở, ðH ðà Nẵng [2] ðoàn Ngọc Phi Anh (2013), “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng ñến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí phát triển kinh tế, (264), tr 13-15 [3] Bộ tài (2009), Nghị định số 56/2009/Nð-CP ngày 30 tháng năm 2009, nghị ñịnh việc trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa [4] Phạm Văn Dược (2011), “Kế toán quản trị”, NXB Lao ñộng, Tr.17 [5] Vương Thị Nga (2015), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng ñến việc vận dụng cơng cụ kế tốn quản trị truyền thống doanh nghiệp vừa nhỏ ñịa bàn Tây Nguyên, Luận văn thạc sĩ, ðH ðà Nẵng [6] Phan Thị Mai Phương (2011), Vận dụng kế toán quản trị Công ty Cổ phần Than Miền Trung, Luận văn thạc sĩ, ðH ðà Nẵng [7] Nguyễn Ngọc Quang (2009), “Giáo trình kế tốn quản trị”, NXB Giáo dục Việt Nam, Tr.4 [8] Quốc hội (2015), Luật số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015, Luật kế toán [9] Nguyễn Thị Sương (2015), Nghiên cứu mức độ vận dụng kế tốn quản trị doanh nghiệp vừa nhỏ ñịa bàn thành phố ðà Nẵng, Luận văn thạc sĩ, ðH ðà Nẵng [10] Trương Bá Thanh (chủ biên) (2008), Giáo trình kế tốn quản trị, NXB Giáo dục [11] Hồng Tùng (2014), “Kế tốn quản trị - từ khía cạnh lợi ích doanh nghiệp đến khía cạnh trách nhiệm xã hội”, Tạp chí kinh tế phát triển, (206), tr 69-75 [12] Abdel-Kader, M., and Luther, R (2008), “The impact of firm characteristics on management accounting practices: a UK-based empirical analysis”, The British Accounting Review, 40(1): 2-27 [13] Al – Omiri, M., and Drury,C (2007), “A survey of factors influencing the choice of product costing systems in UK organizations”, Management Accounting Research, (18(4); 399-424 [14] Chenhall, R.H., and Morris, D (1986) The impact of structure, environment, and interdependence on the perceived usefulness of management accounting systems The Accounting Review, LXI(1): 16-35 [15] Granlund, M., Lukka, K (1998) Towards increasing business orientation: Finnish management accountants in a changing cultural context Management Accounting Research, 9(2): 185-211 [16] Garrison, R.H., P.E.Noreen, “Managerial Accounting”, Irwin McGraw Hill, 1999 [17] Ismail, N.A and Kinh, M.(2007) “Factors influencing the alignment of accounting information systems in small anh medium sized Malaysian manufacturing firms”,Journal of Information Systems and Small Business, vol.1, no.1/2,pp.1-20 [18] Maliah bt Sulaiman, Nik Nazli Nik Ahmad, Norhayati Alwi, (2004) “Management accounting practices in selected Asian countries: A review of the literature”, Managerial Auditing Journal, Vol 19 Iss: 4, pp.493 – 508 [19] Mia, L., and Clarke, B (1999) Market competition, management accounting systems business unit performance Management Accounting Research, 10(2): 137-158 [20] Richard, M (2000) Why Small Businesses Fail CMA Management [21] Robert H Chenhall, Kim Langfield-Smith, (1998) “Adoption and benefits of management accounting practices: an Australian study”, Managerial Auditing Journal, Vol Iss: 1, pp.1 – 19 [22] Shields, M.D (1995) An empirical analysis of firms’ implementation experiences with activity-based costing Journal of Management Accounting Research, vol.7, no.1, pp 148-166 [23] Szychta, A (2002) The scope of application of management accounting methods in Polish enterprises Management Accounting Research, vol 13, pp 401-418 PHỤ LỤC PHỤ LỤC – DANH SÁCH CÔNG CỤ KTQT TRUYỀN THỐNG Thứ tự Tên Chức Dự toán doanh thu B Dự toán lợi nhuận B Dự tốn cho việc kiểm sốt chi phí B Dự toán sản xuất B Dự toán vốn tiền B Dự toán báo cáo tài B Dự tốn linh hoạt B Dự tốn dựa hoạt động B Budgeting for compensating managers B 10 Zero based budgeting B 11 Tính giá theo phương pháp tồn C 12 Tính giá theo phương pháp trực tiếp C 13 Phân tích chênh lệch so với dự tốn P 14 Chi phí định mức chênh lệch so với ñịnh mức P 15 Kế toán trách nhiệm P 16 Lợi nhuận phận P 17 Lợi nhuận kiểm soát P 18 ðánh giá thành quả: khảo sát hài lòng khách hàng P 19 ðánh giá thành quả: ñánh giá nhà cung cấp P 20 ðánh giá thành quả: dựa thái ñộ nhân viên P 21 ðánh giá thành quả: thành nhóm P 22 ðánh giá thành quả: dựa định tính P 23 Phân tích lợi nhuận sản phẩm P 24 Phân tích quan hệ chi phí sản lượng lợi nhuận D 25 Giá chuyển nhượng D 26 Phân tích lợi nhuận khách hàng D 27 Kỹ thuật nghiên cứu hoạt ñộng D 28 Phân tích giá trị cổ đơng D 29 Mơ hình kiểm sốt chứng khốn D B: Dự tốn, C: Tính giá, P: ðo lường thành quả, D: Hỗ trợ ñịnh PHỤ LỤC – QUY ðỊNH VỀ DN NHỎ VÀ VỪA Theo nghị ñịnh số 56/2009/Nð-CP, doanh nghiệp nhỏ vừa sở kinh doanh ñã ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh pháp luật, ñược chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương ñương tổng tài sản xác định bảng cân đối kế tốn doanh nghiệp) số lao động bình qn năm (tổng nguồn vốn tiêu chí ưu tiên), cụ thể sau: Quy mô Khu vực I Nông, DN siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa Số lao Tổng Số lao Tổng nguồn ñộng nguồn vốn ñộng vốn Số lao ñộng lâm 10 người 20 tỷ ñồng từ 10 từ 20 tỷ từ 200 nghiệp thủy sản trở trở xuống xuống người ñến ñồng 200 người ñến người 100 tỷ ñồng ñến 300 người II Cơng nghiệp 10 người 20 tỷ đồng từ 10 từ 20 tỷ từ 200 xây dựng trở trở xuống xuống người ñến ñồng 200 người ñến người 100 tỷ ñồng ñến 300 người III Thương mại 10 người 10 tỷ ñồng từ 10 từ 10 tỷ từ 50 dịch vụ trở xuống trở xuống người ñến ñồng ñến 50 người 50 người tỷ ñồng ñến 100 người PHỤ LỤC – DANH SÁCH CÔNG CỤ KTQT ðƯỢC SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU Thứ tự Tên Chức Dự toán doanh thu B Dự toán lợi nhuận B Dự toán cho việc kiểm sốt chi phí B Dự tốn sản xuất B Dự toán vốn tiền B Dự tốn báo cáo tài B Tính giá theo phương pháp tồn C Tính giá theo phương pháp trực tiếp C Chi phí mục tiêu C 10 Phân tích chênh lệch so với dự tốn P 11 Chi phí định mức chênh lệch so với ñịnh mức P 12 Lợi nhuận phận P 13 Phân tích lợi nhuận sản phẩm D 14 Phân tích quan hệ chi phí sản lượng lợi nhuận D 15 Dự đốn dài hạn S 16 Phân tích chu kỳ sống sản p S B: Dự tốn, C: Tính giá, P: ðo lường thành quả, D: Hỗ trợ định, S: Phân tích chiến lược PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI Xin chào anh/chị! Hiện nay, chúng tơi thực đề tài “Nghiên cứu việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp ñịa bàn tỉnh ðắk Lắk”, với mục đích tìm hiểu thực tế mức độ sử dụng kế tốn quản trị, cơng cụ kế tốn quản trị sử dụng chi phí lợi ích việc sử dụng ñối với doanh nghiệp Mọi ý kiến đánh giá anh/ chị có giá trị đóng góp cho đề tài Rất mong nhận ñược giúp ñỡ anh/chị ñể ñề tài ñược thành cơng tốt đẹp! Xin anh/chị vui lòng trả lời câu hỏi sau: Phần 1: Thông tin tổng quát Số lượng lao động (ước tính) DN: 10 - 200 người □ Trên 200 - 300 người□ Trên 300 người□ Số năm hoạt ñộng DN: (Kể từ ngày thành lập ñến nay) Từ 10 năm trở xuống□ Trên 10 năm□ Lĩnh vực hoạt ñộng Sản xuất□ Thương mại□ Dịch vụ□ Khác□ Phần 2: Thực trạng vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp 4.Theo anh/ chị tăng quan tâm đến kế toán quản trị chủ doanh nghiệp ảnh hưởng ñến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp mực ñộ nào? 1- thấp2- Mức ñộ thấp 3- Bình thường4-Mức độ cao5- Mức độ cao Anh/Chị xin vui lòng cho biết mức độ sử dụng cơng cụ KTQT sau (Khoanh tròn vào thích hợp; 1- Rất thấp, – Thấp, – Trung bình; – cao; – Rất cao; Nếu Cơng cụ KTQT DN khơng sử dụng khơng khoanh cơng cụ đó.) Mức độ sử dụng Cơng cụ KTQT Tính giá theo phương pháp tồn Tính giá theo phương pháp trực tiếp Chi phí mục tiêu Dự toán doanh thu Dự toán sản xuất 5 Dự toán lợi nhuận Dự toán vốn tiền Dự tốn báo cáo tài Phân tích chênh lệch so với dự toán Lợi nhuận phận 5 Phân tích quan hệ chi phí sản lượng lợi nhuận Phân tích lợi nhuận sản phẩm Dự đốn dài hạn Phân tích chu kỳ sống sản phẩm 5.1 Cơng cụ sử dụng cho việc tính giá 5.2 Cơng cụ sử dụng việc dự toán Dự toán cho việc kiểm sốt chi phí (NVLTT, NCTT, SXC) 5.3 Cơng cụ sử dụng việc ñánh giá thành Chi phí định mức phân tích chênh lệch so vớiđịnh mức 5.4 Cơng cụ hỗ trợ định 5.5 Cơng cụ sử dụng phân tích chiến lược Anh/Chị đánh chi phí cho việc vận dụng kế toán quản trị DN (bao gồm nhân lực, thời gian, ñào tạo…) năm vừa qua 1- Rất Ít 2- Ít 3- Trung bình 4-Cao 5- Rất cao Anh/Chị đánh lợi ích ròng (lợi ích ròng = lợi ích – chi phí) việc vận dụng kế tốn quản trị DN nói chung năm vừa qua? 1- Rất Ít 2- Ít 3- Trung bình 4-Cao 5- Rất cao Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Anh/ Chị! Giải thích thuật ngữ Tính giá theo phương pháp tồn bộ: phương pháp tính giá thành theo giá thành sản phẩm bao gồm chi phí ngun vật liệu trực tiếp, nhân cơng trực tiếp, chi phi sản xuất chung Tính giá theo phương pháp trực tiếp: phương pháp tính giá theo giá thành gồm biến phí, khơng có định phí Chi phí mục tiêu: cơng cụ quản lý chi phí nhằm giảm chi phí sản phẩm qua tất giai đoạn chu kì sống với tham gia phận sản xuất, kỹ thuật, nghiên cứu thiết kế Chi phí mục tiêu chi phí tối đa để DN sản xuất sản phẩm mà ñạt ñược mục tiêu lợi nhuận với giá bán sản phẩm xác định Dự tốn doanh thu: dự toán doanh thu hay sản lượng tiêu thụ thời kì (tháng, q hay năm) Dự toán sản xuất: Dự toán số lượng sản phẩm sản xuất Dự tốn cho việc kiểm sốt chi phí: gồm dự tốn chi phí NVL TT, Nhân cơng trực tiếp chi phí SXC Dự tốn lợi nhuận: dự tốn số lợi nhuận thu thời kì Dự toán vốn tiền: dự toán số tiền thu chi kì Dự tốn báo cáo tài chính: Dự tốn bảng cân đối kế tốn, báo cáo kết kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ Phân tích chênh lệch so với dự tốn: phân tích khác biệt thực tế so với dự tốn lập Lợi nhuận phận: lợi nhuận tạo phận sau trừ ñi chi phí kiểm sốt nhà quản lý phận chi phí phân bổ cho phận Chi phí định mức: chi phí dự tính để sản xuất sản phẩm hay thực dịch vụ cho khách hàng Phân tích mối quan hệ chi phí-sản-lượng lợi nhuận: phân tích ảnh hưởng thay ñổi chi phí, sản lượng ñối với lợi nhuận đơn vị Phân tích lợi nhuận sản phẩm: so sánh lợi nhuận thực tế so với dự toán kì trước xác định nhân tố ảnh hưởng ñến lợi nhuận loại sản phẩm ... Kế toán quản trị truyền thống kế tốn quản trị đại 11 1.1.4 Vận dụng nội dung kế toán quản trị doanh nghiệp 14 1.1.5 Lợi ích việc vận dụng KTQT ñối với doanh nghiệp 21 1.2 VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN... VỀ VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1.1 Khái niệm, mục tiêu kế toán quản trị 1.1.2 Chức thông tin kế toán quản trị doanh nghiệp. .. áp dụng gặp nhiều hạn chế Vì lý đó, tơi chọn đề tài: Nghiên cứu việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp ñịa bàn tỉnh ðắk Lắk làm nội dung nghiên cứu với mong muốn nghiên cứu việc vận dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đắk lắk , Nghiên cứu việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn