Nghiên cứu mối quan hệ giữa đo lường lợi nhuận kế toán và thu nhập cjiuj thu truongf hợp các công ty viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

758 29 0
  • Loading ...
1/758 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:42

B GIÁO DC ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH THÙY LINH NGHIÊN C U MI QUAN H GIA ðO L NG L I NHU N K ᄂ TOÁN THU NH P CHU THU ᄂ: TR NG H P CÁC CÔNG TY VIN THÔNG NIÊM Y ᄂ T TRÊN TH TR NG CH NG KHOÁN VI T NAM LU N VĂN THC SĨ K ᄂ TOÁN ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH THÙY LINH NGHIÊN C U MI QUAN H GIA ðO L NG L I NHU N K ᄂ TOÁN THU NH thut Truyn thơng đ:ng; d3 phòng n phi thu khó đòi, xF lý cơng n 257.578.172 đ:ng) - ðiu ch;nh gim thu nhp ch u thu (c tc li nhun ñ c chia 112.500.000 ñ:ng; khu hao chênh lch gi&a thu k tốn 294.258.206 đ:ng) TT CHÍNH SÁCH THU CƠNG TY - Thu sut ñ c áp d ᄂ ng: 22% - ðiu ch;nh tăng khon thu nhp ch u thu (lM chênh lch t2 giá chưa th3c hin 29.494.500 ñ:ng; tin ph ᄂ t chm n9p BHXH Công ty c phn 418.401 đ:ng) đồn cơng ngh CMC - ðiu ch;nh gim thu nhp ch u thu (c tc li nhun ñ c chia 1.495.461.799 ñ:ng) - Thu sut ñ c áp d ᄂ ng: 20% - ðiu ch;nh tăng thu nhp ch u thu (lM chênh lch t2 giá chưa th3c hin 10.237.000 ñ:ng; thù lao HðQT không kiêm nhim Công ty C phn Công 397.150.000 đ:ng; chi phí khơng hp l ngh M ᄂ ng Truyn 532.704.224 đ:ng) thơng - ðiu ch;nh gim thu nhp ch u thu (lãi chênh lch t2 giá th3c hin 12.163.446 ñ:ng) - Thu sut ñ c áp d ᄂ ng: 22% Công ty C phn ðu tư Phát tri?n CN ðin - Thu sut thu TNDN áp d ᄂ ng cho thu nhp tE ho ᄂ t ñ9ng sn xut phn mm bGng 10% li nhun thu ñ c vòng 10 năm ñu ho ᄂ t ñ9ng Công ty ñ c thu tF Vin thông TNDN năm tính tE năm đu tiên kinh doanh có li nhun ch u thu (năm 2004) ñ c gim 50% ñi v7i thu sut thu TNDN áp d ᄂ ng cho Công ty năm ti p theo ñi v7i thu nhp tE ho ᄂ t đ9ng TT CHÍNH SÁCH THU CƠNG TY sn xut phn mm - Thu sut ñ c áp d ᄂ ng: 22% - Cơng ty xác đ nh thu thu nhp c vào quy ñ nh hin hành v thu Công ty C phn FPT - ðiu ch;nh tăng thu nhp ch u thu (các khon chi phí khơng đ c trE 795.631.905 đ:ng) - ðiu ch;nh gim thu nhp ch u thu (c tc, li nhun ñ c chia 1.759.637.069.197 ñ:ng) - Chuy?n lM 23.445.748.086 ñ:ng - Thu sut ñ c áp d ᄂ ng: 22% - ðiu ch;nh theo quy t toán thu 51.791.799 - Cơng ty có nghĩa v ᄂ n9p thu TNDN v7i thu sut 25% thu nhp tính thu tr 7c ngày 01 tháng 01 năm 2014 - Theo thông tư s 78/2014/TT-BTC ngày Công ty C phn Công 18 tháng năm 2014 BTC ban hành, Công ty có nghĩa v ᄂ n9p thu TNDN v7i ngh Tiên Phong thu sut 22% thu nhp tính thu k? tE ngày 01 tháng 01 năm 2014 thu sut 20% thu nhp tính thu k? tE ngày 01 tháng 01 năm 2016 - ðiu ch;nh tăng li nhun 3.467.799.329 ñ:ng - ðiu ch;nh gim li nhun 15.401.788.800 TT CHÍNH SÁCH THU CƠNG TY đ:ng Cơng ty c phn KASATI Công ty c phn ðin nhb Vin thông - S thu hin t ᄂ i phi tr đ c tính d3a thu nhp ch u thu năm Thu nhp ch u thu khác v7i li nhun thun đ c trình bày BCKQHðKD khơng bao g:m khon thu nhp hay chi phí tính thu hoAc đ c khu trE năm khác ( bao g:m c lM mang sang) không bao g:m ch; tiêu không ch u thu hoAc khơng đ c khu trE - ðiu ch;nh tăng thu nhp ch u thu (chi phí khơng đ c trE 455.205.332 ñ:ng) - ðiu ch;nh gim thu nhp ch u thu (lãi đ c chia tE cơng ty 1.020.082.000 đ:ng; chênh lch t2 giá hi đối chưa th3c hin 63.505.828 ñ:ng) - Thu sut ñ c áp d ᄂ ng: 22% - ðiu ch;nh tăng thu nhp ch u thu (ph ᄂ t chm n9p thu , bo hi?m 1.213.329.582 đ:ng, thù lao HðQT khơng điu hành 203.773.585 đ:ng, chi phí khu hao tơ có ngun giá 1.6 t2 ñ:ng 53.490.000 ñ:ng) - Thu sut ñ c áp d ᄂ ng: 22% Công ty C phn 10 Truyn thông s - ðiu ch;nh tăng thu nhp ch u thu (chi phí khơng có chng tE hoAc khơng liên quan đ n ho ᄂ t ñ9ng SXKD 620.887.620 ñ:ng, ph ᄂ t chm n9p thu 1.713.548.985 ñ:ng, ph ᄂ t vi ph ᄂ m hành 9.300.000) TT CƠNG TY CHÍNH SÁCH THU - ðiu ch;nh gim thu nhp ch u thu (lãi chênh lch t2 giá chưa th3c hin ñánh giá l ᄂ i s dư tin có gc ngo ᄂ i t năm 164.618) - Thu sut ñ c áp d ᄂ ng: 22% 11 Công ty C phn Thi t b Bưu đin 12 Cơng ty C phn ðu - ðiu ch;nh tăng thu nhp ch u thu ( khon tin ph ᄂ t 44.195.620 ñ:ng, khon chi phí khơng hp l 555.548.537 đ:ng, lương HðQT khơng tr3c ti p ñiu hành 109.620.000 ñ:ng) - Thu sut ñ c áp d ᄂ ng: 22% - Thu sut ñ c áp d ᄂ ng: 22% tư Phát tri?n Sacom - ði v7i ho ᄂ t ñ9ng kinh doanh phn mm t ᄂ i văn phòng cơng ty thu sut thu Công ty C phn Công 13 ngh Vin thơng Sài Gòn TNDN 10% cho 15 năm (tE 2002 ñ n năm 2016), sau th!i gian ưu ñãi áp d ᄂ ng theo thu sut ph thông Cơng ty thu TNDN vòng năm (tE 2002 ñ n 2005), gim 50% thu TNDN năm ti p theo (tE 2006 ñ n 2014) - Trong năm, cơng ty th3c hin chuy?n lM v7i khon lM ca năm tr 7c vào năm nên không phát sinh thu TNDN phi n9p Công ty c phn Vt 14 liu ðin Vin thông Sam C !ng - Theo quy đ nh thơng tư s 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 thông s 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 cơng ty đ c h @ng ưu đãi thu : thu sut 15% 12 năm, thu TNDN TT CƠNG TY CHÍNH SÁCH THU năm ñu, gim 50% thu TNDN năm ti p theo Năm 2014 năm th cơng ty đ c h @ng mc thu sut 15% ñ c gim 50% thu TNDN - ðiu ch;nh tăng thu nhp ch u thu (chi phí khơng đ c trE 722.925.638 ñ:ng) Công ty C phn Sara 15 Vit Nam - ðiu ch;nh tăng thu nhp ch u thu ( khon chi phí khơng đ c trE 103.838.360 đ:ng) - Thu sut ñ c áp d ᄂ ng: 22% - LM năm tr 7c chuy?n sang 10.100.288.879 đ:ng Cơng ty C phn Tp 16 đồn Sara - Thu sut ñ c áp d ᄂ ng ñi v7i ho ᄂ t ñ9ng ñào t ᄂ o 10%, cá ho ᄂ t ñ9ng khác áp d ᄂ ng mc thu sut: 20% - ðiu ch;nh gim thu nhp ch u thu (c tc, li nhun ñ c chia 450.000.000 ñ:ng) - ðiu ch;nh tăng thu nhp ch u thu 17 Cơng ty C phn Siêu Thanh 548.734.550 đ:ng - ðiu ch;nh gim thu nhp ch u thu 3.032.000.000 ñ:ng - Thu sut đ c áp d ᄂ ng: 15% Cơng ty C phn Cơng 18 ngh Sài Gòn Vin ðơng - ðiu ch;nh tăng thu nhp ch u thu ( chi phí khơng hp l 25.553.624 đ:ng) - ðiu ch;nh gim thu nhp ch u thu (c tc, li nhun đ c chia 809.730.000 đ:ng) TT CƠNG TY CHÍNH SÁCH THU - Thu sut ñ c áp d ᄂ ng: 22% Công ty C phn D ch 19 v ᄂ KL thut Vin thông - ðiu ch;nh tăng thu nhp ch u thu (thu b ph ᄂ t, truy thu 35.535.094 đ:ng, chi phí khơng có hố đ n, chng tE 23.009.823 đ:ng, xF lý cơng n phi thu 251.867 ñ:ng, thù lao HðQT không tr3c ti p ñiu hành 278.427.713 đ:ng, chi phí khu hao xe 1.6 t2 41.268.000 ñ:ng) - ðiu ch;nh gim thu nhp ch u thu (chênh lch t2 giá ñánh giá l ᄂ i tin 1.094.008 ñ:ng) - LM ca năm 2012 26.685.630.057 ñ:ng, chuy?n lM cho năm 2015 3.212.051.267 ñ:ng - Thu sut ñ c áp d ᄂ ng: 22% - ðiu ch;nh tăng thu nhp ch u thu (tăng tin ph ᄂ t vi ph ᄂ m hành v thu 20 21 Cơng ty C phn Vin 185.138.338 đ:ng) Liên - Chuy?n lM phát sinh 2011 ñ c chuy?n năm 1.108.242.271 ñ:ng - Thu sut ñ c áp d ᄂ ng: 22% Công ty C phn Vin - Thu sut đ c áp d ᄂ ng: 22% thơng V ᄂ n Xuân Công ty C phn Công 22 ngh Vin thông VITECO - ðiu ch;nh tăng thu nhp ch u thu ( ph ᄂ t thu ph ᄂ t chm n9p bo hi?m 356.531.665 ñ:ng, tin lãi vay v t quy đ nh 1.232.876 đ:ng, chi phí khác khơng đ điu kin 5.000.000 đ:ng) TT CƠNG TY CHÍNH SÁCH THU - Chuy?n lM tE năm tr 7c 555.590.640 ñ:ng - Thu sut ñ c áp d ᄂ ng: 22% Công ty C phn ðu 23 tư Phát tri?n Công ngh Văn Lang - ði v7i ho ᄂ t ñ9ng sn xut, cung cp phn mm, công ty áp d ᄂ ng thu sut 10% th!i h ᄂ n 15 năm k? tE ñi vào ho ᄂ t ñ9ng (2008) Min thu năm đu tE có thu nhp ch u thu gim 51% thu TNDN phi n9p năm ti p theo Năm 2008 năm đu tiên cơng tythu nhp ch u thu , cơng ty đ c thu TNDN năm (2008-2011) gim năm ti p theo (2012 – 2020) - ðiu ch;nh gim thu nhp ch u thu (c tc, li nhun ñ c chia 846.967.500 ñ:ng) - Li nhun ch u thu ho ᄂ t ñ9ng thơng th !ng 349.993.647 đ:ng, li nhun ch u thu ho ᄂ t ñ9ng phn mm 904.622.622 ñ:ng - Thu sut ho ᄂ t đ9ng ch u thu thơng th !ng 22% - Thu sut ho ᄂ t ñ9ng phn mm 10% - Thu TNDN ñ c gim theo ưu ñãi ñu tư 45.231.131 ñ:ng - Thu TNDN b sung 1.557.502 đ:ng 24 Cơng ty C phn Vin Thu sut ñ c áp d ᄂ ng: 22% thông VTC ... THÙY LINH NGHIÊN C U MI QUAN H GIA ðO L NG L I NHU N K ᄂ TOÁN VÀ THU NH P CHU THU ᄂ: TR NG H P CÁC CÔNG TY VIN THÔNG NIÊM Y ᄂ T TRÊN TH TR NG CH NG KHOÁN VI T NAM Chuyên ngành: K ᄂ toán Mã s...NG L I NHU N K ᄂ TOÁN VÀ THU NH P CHU THU ᄂ: TR NG H P CÁC CÔNG TY VIN THÔNG NIÊM Y ᄂ T TRÊN TH TR NG CH NG KHOÁN VI T NAM LU N VĂN THC SĨ K ᄂ TOÁN ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC... ᄂ T V MI LIÊN H L GIA ðO NG L I NHU N K ᄂ TOÁN VÀ THU NH P CHU THU ᄂ 1.1 MC TIÊU, YÊU CU CA K TOÁN VÀ THU 1.1.1 M ᄂ c tiêu c ak toán 1.1.2 Yêu cu thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mối quan hệ giữa đo lường lợi nhuận kế toán và thu nhập cjiuj thu truongf hợp các công ty viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu mối quan hệ giữa đo lường lợi nhuận kế toán và thu nhập cjiuj thu truongf hợp các công ty viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn