Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP ngoại thương – chi nhánh kontum

99 31 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM GIA NAM PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KONTUM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM GIA NAM PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KONTUM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Đà Nẵng - Năm 2016 L I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phạm Gia Nam MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY HỘ KINH DOANHPHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY HKD CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Tín dụng Ngân hàng 1.1.2 Tổng quan cho vay HKD 20 1.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay HKD NHTM 25 1.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 31 1.2.1 Mục tiêu phân tích hoạt động cho vay HKD NHTM 31 1.2.2 Nội dung, tiêu chí phƣơng pháp phân tích hoạt động cho vay HKD NHTM 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG .37 CHƢƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KONTUM 38 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH KONTUM 38 2.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam 38 2.1.2 Khái quát Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - chi nhánh Kontum .40 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu VCB KonTum .43 2.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HKD TẠI VCB KONTUM 44 2.2.1 Bối cảnh chung hoạt động cho vay HKD NHTM năm qua 44 2.2.2 Tổ chức thực quy trình cho vay hộ kinh doanh 46 2.2.3 Phân tích hoạt động Chi nhánh thực cho vay hộ kinh doanh thời gian qua .48 2.2.4 Phân tích kết hoạt động cho vay HKD VCB Kontum 54 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HKD TẠI VCB KONTUM .62 2.3.1 Những thành công đạt đƣợc hoạt động cho vay HKD 62 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 62 KẾT LUẬN CHƢƠNG .66 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KONTUM 67 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 67 3.1.1 Định hƣớng chung VCB thời gian tới 67 3.1.2 Định hƣớng cho vay HKD VCB Kontum bối cảnh thị trƣờng .68 3.1.3 Xuất phát từ kết phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh VCB Kontum thời gian qua 69 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HKD TẠI VCB KONTUM 70 3.2.1 Triển khai mạnh mẽ biện pháp cạnh tranh, trọng hoạt động truyền thông, cổ động, tiếp cận khách hàng phù hợp với đặc điểm thị trƣờng mục tiêu 70 3.2.2 Vận dụng linh hoạt công cụ lãi suất, bảo đảm khả cạnh tranh lãi suất với TCTD địa bàn 72 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng cung ứng dịch vụ cho vay HKD thông qua khắc phục điểm hạn chế, bất cập 73 3.2.4 Tăng tỷ trọng cho vay phi nông nghiệp, nâng cao tỷ trọng cho vay trung dài hạn đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay .74 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay HKD .75 3.2.6 Các biện pháp bổ trợ 79 3.3 KIẾN NGHỊ 82 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 82 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 84 3.3.3 Kiến nghị với Viecombank .85 KẾT LUẬN CHƢƠNG .87 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN : Chi nhánh DNTN : Doanh nghiệp tƣ nhân GL : Gia Lai GSTX : Giám sát từ xa HĐQT : Hội đ ng quản trị HĐTD : Hợp đ ng tín dụng KSNB : Kiểm soát nội NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHTW : Ngân hàng trung ƣơng SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TTGS : Thanh tra, giám sát TTNH : Thanh tra ngân hàng TTTC : Thanh tra chỗ DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Một số tiêu kết kinh doanh VCB Kontum qua năm 2013 2015 43 2.2 Tỷ trọng dƣ nợ cho vay hộ kinh doanh Vietombank Kontum 54 2.3 Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch dƣ nợ cho vay hộ KD 55 2.4 Số lƣợng khách hàng dƣ nợ bình quân /KH 55 2.5 Cơ cấu dƣ nợ cho vay hộ KD theo kỳ hạn 56 2.6 Cơ cấu cho vay hộ kinh doanh theo hình thức đảm bảo tiền vay 57 2.7 Tỷ trọng dƣ nợ cho vay hộ kinh doanh theo ngành nghề 58 2.8 Thị phần cho vay hộ KD Vietcombank Kontum địa bàn 59 2.9 Tình hình rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Vietcombank Kontum thời gian qua 60 2.10 Thu nhập từ hoạt động cho vay hộ KD 61 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN, với nhiều hinh thức sở hữu khác t n phát triển, thành phần kinh tế nhà nƣớc, liên doanh liên kết, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa nhỏ thành phần kinh tế hộ nƣớc ta giữ vai trò quan trọng Kinh tế hộ hoạt động tất lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, có mặt tất địa bàn từ thành phố đến nông thôn, miền núi đóng góp khơng nhỏ cho GDP hàng năm đảm bảo an sinh xã hội Tuy nhiên hộ sản xuất kinh doanh nƣớc ta nói chung, KonTum nói riêng thiếu vốn, ngân hàng nhắm đến đối tƣợng vay nhằm mục tiêu giúp cho hộ phát triển sản xuất kinh doanh mở rộng hoạt động tăng thu nhập cho ngân hàng Tại VCB Kontum, tỷ lệ cho vay hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn, góp phần đáng kể vào việc tăng thu nhập chi nhánh Trong năm vừa qua, hoạt động có mức tăng trƣởng khá, đạt đƣợc nhiều thành cơng nhƣng t n điểm bất cập, hạn chế cần tìm giải pháp khắc phục Xuất phát từ nhu cầu nghiên cứu trên, học viên chọn đề tài "Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Chi nhánh Kontum" làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thƣơng mại - Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTMCP Ngoại thƣơng - CN Kontum để có nhận định thành cơng hạn chế nhƣ nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay Hộ kinh doanh - Trên sở kết phân tích, đề xuất khuyến nghị giải pháp nhằm đạt đƣợc mục tiêu cho vay hộ kinh doanhchi nhánh Vietcombank Kontum đề cho thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng: Những vấn đề lý luận hoạt động cho vay HKD NHTM thực tiễn cho vay HKD NHTMCP Ngoại thƣơng Việt nam - CN Kon Tum - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Nghiên cứu hoạt động cho vay hộ kinh doanh VCB Kon Tum + Về thời gian: Luận văn giới hạn phân tích thực trạng hoạt động cho vay hộ kinh doanh phạm vi thời gian từ năm 2013 đến năm 2015 Câu hỏi nghiên cứu - Đặc điểm cho vay HKD gì? Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM? Nội dung, phƣơng pháp tiêu chí phân tích hoạt động cho vay Hộ kinh doanh gì? - Kết tình hình diễn biến hoạt động cho vay HKD VCB Kontum thời gian qua sao? Những thành cơng đạt đƣợc? Những vấn đề hạn chế nguyên nhân hạn chế trình cho vay HKD VCB Kontum gì? - Trên sở phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh, thời gian tới nhằm đạt đƣợc mục tiêu đề hoạt động cho vay HKD VCB Kontum Chi nhánh cần thực giải pháp nào? Phƣơng pháp nghiên cứu - Cách tiếp cận đề tài dựa việc thu thập số liệu thứ cấp từ báo Ngân hàng nhƣ liệu định tính khác, kết hợp với nghiên cứu thực tế, tham khảo ý kiến ngƣời công tác thực tế lãnh đạo 76 + Tăng cƣờng công tác đào tạo đạo tạo lại nhân viên Cơng tác đóng vai trò quan trọng việc nâng cao chất lƣợng thẩm định Bỏi cơng tác thẩm định đòi hỏi cán ngân hàng khơng phải giỏi nghiệp vụ mà phải có hiểu biết rộng rãi, sâu sắc nhiều lĩnh vực, am hiểu thực tế nhiều ngành nghề, nhìn nhận đánh giá thực tế khách hàng vay Ngồi cán tín dụng phải thơng hiểu nắm vững đầy đủ Bộ luật nhƣ quy định thể Nhà nƣớc, địa phƣơng + Thƣờng xuyên thu thập thông tin môi trƣờng vĩ mô nhƣ biến động thị trƣờng, thông tin mặt đời sống xã hội, diễn biến ngành sản xuất kinh doanh để phổ biến lại cho cán nhân viên ngân hàng thông qua trang web nội bộ, tin nội hàng ngày nhằm trang bị cho cán nhân viên thông tin cần thiết thẩm định cho vay + Tăng cƣờng công tác kiểm tra giám sát nội khâu thẩm định, đảm bảo khâu trình thẩm định cho vay tuân thủ quy trình, quy chế Vietcombank NHNN Thông qua công tác kiểm tra giám sát nội kịp thời phát sai sót nhƣ bất cập để từ đƣa giải pháp, kiến nghị khắc phục, góp phần nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định Tập trung vào việc xây dựng sở liệu khách hàng hữu nhƣ khách hàng tiềm Xây dựng quy trình nhận diện RRTD tổ chức thực tốt cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng, lĩnh vực, ngành, khâu công việc có khả phát sinh rủi ro tín dụng Để làm đƣợc điều này, cần phải phân biệt hiểu nội dung công việc so với công việc đo lƣờng rủi ro tín dụng mục đích, phƣơng pháp, công cụ tiến hành Mặt khác, việc nhận diện RRTD phải đƣợc tiến hành tảng thu thập liệu thống kê thu thập qua nhiều năm Vì vậy, từ 77 Chi nhánh phải bắt tay vào hệ thống hóa, thu thập thơng tin bổ sung để có sở liệu thống kê đầy đủ hơn, qua tiến hành phân tích có nhằm nhận diện RRTD Hạn chế chi nhánh dựa nhiều vào bảo đảm tài sản nên cán tín dụng có xu hƣớng tập trung chủ yếu vào thơng tin tài sản bảo đảm nên việc thu thập thơng tin tồn diện ngƣời vay có tính hình thức Do đó, biện pháp trƣớc hết cần thay đổi nhận thức cán tín dụng Chi nhánh cần có biện pháp kiểm sốt độ tin cậy thông tin cách đối chiếu, so sánh từ nhiều ngu n Hiện nay, bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn cộng thêm đặc thù địa bàn nên việc cung cấp thông tin khách hàng cho ngân hàng có chất lƣợng khơng cao, độ trung thực nhiều bất cập Vì vây, NH cần phải kiểm chứng thơng tin từ nhiều ngu n khác: nhƣ từ đối tác khách hàng; từ quan quản lý nhà nƣớc nhƣ: thuế, quản lý thị trƣờng, quan tƣ pháp Đ ng thời với biện pháp trên, cần tổ chức tốt hệ thống xử lý thông tin, áp dụng phần mềm xử lý thông tin đại, coi trọng công tác lƣu trữ thông tin khoa học, bảo mật tốt truy xuất, cập nhật đễ dàng Thực đa dạng hóa danh mục cho vay HKD theo địa bàn, ngành nghề nhằm giảm rủi ro tín dụng đặc thù Kiểm tra định giá lại tài sản đảm bảo theo định kỳ nhằm theo dõi kịp thời biến động tài sản bảo đảm để có điều chỉnh kịp thời Tăng cƣờng kiểm sốt sau cho vay Các phận cho vay khách hàng hộ kinh doanh cần thiết lập kế hoạch kiểm tra theo qui định với đầy đủ nội dung nhƣ: + Sự phù hợp mục đích khách hàng sử dụng vốn vay + Tình hình hực cam kết theo hợp đ ng tín dụng + Tình trạng tài sản hình thành từ vốn vay, cân đối tài sản 78 với dƣ nợ vay, dấu hiệu bất thƣờng liên quan đến tình hình tài phi tài khách hàng Những nội dung quan trọng nhằm đánh giá khả sử dụng vốn thiện chí trả nợ khách hàng Chi nhánh cần có biện pháp kiểm tra tính trung thực, đạo đức cán nghiệp vụ, ngăn chặn biểu trục lợi, có chế tài thật nghiêm khắc cán có vi phạm Đ ng thời, cần thƣờng xuyên trọng nâng cao kiến thức, kỹ cán tín dụng để tránh sai sót hạn chế trình độ, lực Cần phải đặc biệt quan tâm đến rủi ro đạo đức cán qúa trình tác nghiệp Để hạn chế tối đa rủi ro đạo đức cán bộ, cần tăng cƣờng kiểm sốt chặt chẽ cơng tác nhân sự, phát vấn đề bất thƣờng để có biện pháp xử lý kịp thời Cần điều chỉnh sách mở rộng dƣ nợ để tránh tình trạng gây áp lực lớn cho cán tín dụng dẫn đến nới lỏng khoản cho vay dƣới chuẩn dẫn tới gia tăng rủi ro tin dụng Kiểm tra, kiểm soát thƣờng xuyên, liên tục tính tuân thủ nghiệp vụ cán Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra kiểm sốt quy trình nghiệp vụ cán tác nghiệp nhằm hạn chế rủi ro xảy Thƣờng xuyên đào tạo lớp học nâng cao nghiệp vụ chuyển môn cán Phối, kết hợp tốt với quan thẩm quyền xử lý khoản nợ xấu Tích cực xử lý khoản nợ có vấn đề Áp dụng biện pháp cấu lại nợ sở đánh giá khả thiện chí trả nợ tăng cƣờng biện pháp giám sát Vận dụng biện pháp quản lý tích cực, linh hoạt kiên để gắn trách nhiệm quyền lợi cán tín dụng với việc thu h i nợ xấu nợ xử lý rủi ro Tránh tâm lý ỷ lại vào xử lý từ dự phòng rủi ro tín dụng Song song với xử lý nợ xấu phải có biện pháp xử lý ngƣời có liên quan gây nợ xấu Tùy vào nguyên nhân dẫn đến nợ xấu, cần phải phân định 79 rõ ràng trách nhiệm, mức độ sai phạm, hậu kinh tế - xã hội để có hình thức xử lý thỏa đáng Điều giúp ngăn ngừa nợ xấu phát sinh, giải pháp quan trọng để mở rộng tín dụng an tồn, hiệu Tổ chức tốt cơng tác lý, phát tài sản bảo đảm để thu h i nợ có vấn đề, chủ động xử lý tài sản bảo đảm nợ vay Kết hợp với quan thẩm quyền việc xử lý tài sản bảo đảm khoản vay Nghiên cứu áp dụng hình thức bảo hiểm tín dụng thích hợp, đó, biện pháp yêu cầu ngƣời vay tham gia vào hợp đ ng bảo hiểm phù hợp 3.2.6 Các biện pháp bổ trợ - Tăng cƣờng đầu tƣ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ, hạ tầng công nghệ thông tin Xây dựng hệ thống sở vật chất kỹ thuật đóng vai trò quan trọng chiến lƣợc Marketing Ngân hàng Trụ sở ngân hàng tạo ấn tƣợng khách hàng ngân hàng mức độ an tồn, khả tài chính, khả cho vay dự án lớn, mức độ đa dạng sản phẩm dịch vụ mà Ngân hàng cung ứng nhƣ tiện ích mà Ngân hàng mang lại cho khách hàng hết mức độ hài lòng khách hàng việc sử dụng sản phẩm Ngân hàng Do đó, ngồi việc đầy tƣ xây dựng trụ sở khang trang, sách đẹp cần đầu tƣ vào hệ thống thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động Ngân hàng nhằm tăng suất rút ngắn thời gian thực công việc Ngân hàng cần tiến hành trang bị thêm máy móc thiết bị đại nâng cấp chƣơng trình phần mềm, xác lập hệ thống thơng tin nội bộ, hồn chỉnh đ ng để phục vụ kinh doanh, nâng cao độ xác, an tồn, hiệu quả, thuận lợi cung cấp thơng tin kịp thời xác giúp cho công tác đạo điều hành hoạt động Ngân hàng cách tốt - Hoàn thiện chế động viên, khen thƣởng chế tài trách nhiệm cho tạo đƣợc động lực thúc đẩy nâng cao suất, chất lƣợng công tác 80 nhân viên hạn chế tiêu cực, khuyến khích cán làm cơng tác cho vay khách hàng hộ kinh doanh thông qua việc không ngừng chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho ngƣời lao động Có sách hấp dẫn tuyển dụng, đào tạo, sách khuyến khích động lực để giữ cán có chất lƣợng Chú trọng khâu tuyển dụng đào tạo huấn luyện nhân viên để có đƣợc đội ngũ nhân có chất lƣợng làm cơng tác cho vay khách hàng hộ KD Nhân yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động lĩnh vực Đối với hoạt động cho vay khách hàng hộ kinh doanh yếu tố ngƣời lại đóng vai trò quan trọng, định đến quy mơ chất lƣợng tín dụng, chất lƣợng cung ứng dịch vụ ngân hàng Bởi vậy, cần trọng việc hƣớng dẫn tổ chức tập huấn, b i dƣỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, trọng nghiệp vụ marketing, kỹ bán hàng, thƣơng thảo hợp đ ng văn hóa kinh doanh Đ ng thời phải thực tiêu chuẩn hóa nhân viên tín dụng kiên loại bỏ nhân viên yếu tƣ cách đạo đức, thiếu trung thực, cán tín dụng thiếu kiến thức chuyên môn Nâng cao chất lƣợng phục vụ nhân viên làm công tác cho vay hộ kinh doanh Trong cảm nhận khách hàng nhân viên tín dụng hình ảnh ngân hàng Nếu nhân viên tín dụng có tác phong làm việc nhanh nhẹn, có lực, trình độ nghiệp vụ vững vàng thái độ phục vụ tốt giữ đƣợc khách hàng ngày thu hút đƣợc nhiều khách hàng Trong điều kiện nay, thị trƣờng cạnh tranh ngày gay gắt nhƣ nay, sản phẩm ngân hàng gần nhƣ tƣơng đ ng với phân biệt ngân hàng với ngân hàng khác lại phong cách phục vụ thái độ khách hàng nhân viên tín dụng nói riêng nhân viên ngân hàng nói chung 81 Để nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân viên làm công tác cho vay hộ kinh doanh, cần phải thực biện pháp sau: - Tổ chức thiết kế thƣờng xuyên triển khai chƣơng trình đào tạo kỹ cho công việc cụ thể chuyên môn cho tất cán làm công tác quan hệ khách hàng hộ kinh doanh + Tăng cƣờng đào tạo kiến thức sản phẩm tín dụng bán lẻ, kỹ Marketing cho cán quan hệ khách hàng hộ kinh doanh để trực tiếp giới thiệu tƣ vấn cho khách hàng lựa chọn sử dụng sản phẩm cho vay phù hợp, đặc biệt khách hàng thân thiết quan trọng + Gắn kết đào tạo với việc bố trí sử dụng cán theo ngƣời, việc, thực luân chuyển cán để xếp công việc phù hợp với lực chuyên môn, phát huy tinh thần sáng tạo cán + Tổ chức đào tạo thƣờng xuyên sản phẩm dịch vụ ngân hàng, quy trình tác nghiệp cho cán quan hệ khách hàng Kết hợp công tác đào tạo với công tác khảo sát đánh giá hiệu hoạt động cho vay hộ kinh doanh, thấy đƣợc khó khăn, vƣớng mắc việc triển khai sản phẩm, nhằm có khắc phục, chỉnh sửa kịp thời Về phía tự đào tạo, r n luyện nhân viên tín dụng, ngân hàng cần có u cầu cụ thể có biện pháp khen thƣởng thúc đẩy, động viên nhằm làm cho nhân viên có động lực để thƣờng xuyên tu dƣỡng, r n luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng tác phong làm việc nhanh nhẹn, khoa học, nghiêm túc, không vụ lợi, không lợi dụng khách hàng Mặc dù thực tế Vietcombank tiêu chuẩn để tuyển dụng đƣợc đào tạo quy trƣờng đại học, nhiên tuổi đời trẻ nên kiến thức thực tế nhƣ kỹ ngân hàng thiếu nhiều Để đáp ứng đƣợc đòi hỏi thực tế cấp thiết cơng tác, nhân viên tín dụng ln phải không ngừng tự r n luyện, học tập để khơng ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn 82 - Tăng cƣờng quan hệ hỗ trợ, hợp tác với quan chức năng, quyền sở; tổ chức đoàn thể; đối tác tƣ vấn, giới thiệu khách hàng cho ngân hàng Xây dựng chế hỗ trợ, hợp tác với quan quyền cấp; tổ chức đồn thể; đối tác tƣ vấn, giới thiệu khách hàng cho ngân hàng Cần áp dụng sách phù hợp có tính cạnh tranh đối tác liên kết nhƣ: sách hoa h ng; sách chăm sóc đối tác liên kết tƣơng tự nhƣ chính sách chăm sóc khách hàng; thƣờng xun theo dõi cập nhật thông tin biện pháp đối thủ cạnh tranh; hổ trợ đối tác dịch vụ chuyên biệt NH để làm cho quan hệ có tính bền vừng Cần có sách đặc biệt cơng tác chăm sóc Ban lãnh đạo đơn vị liên kết nhân ngày lễ, sinh nhất, tết Tổ chức buổi giao lƣu, sinh hoạt Ngân hàng đơn vị liên kết để thắt chặt mối quan hệ Ngân hàng cần có chế tài đặc thù để có chế độ khuyến khích vật chất thich hợp hiệu cho đơn vị liên kết tạo đƣợc hiệu cao cho ngân hàng Tƣơng tự riêng cá nhân có hợp tác tốt với ngân hàng 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Chính phủ ban nghành đứng đầu có trách nhiệm định hƣớng, hỗ trợ hoạt động tín dụng phát triển an tồn hiệu hành động cụ thể hơn: giữ vững ổn định môi trƣờng vĩ mô kinh tế, ổn định giá cả, trì tỷ lệ lạm phát mức hợp lý, thực sách kích cầu đầu tƣ tiêu dùng cần đƣợc trọng thực hợp lý Khi Nhà nƣớc tạo đƣợc mơi trƣờng kinh tế - trị - xã hội ổn định lành mạnh tạo điều kiện cho trình phát triển kinh tế, chất lƣợng đời sống dân cƣ đƣợc cải thiện, khả tiêu dùng đƣợc cải thiện, đẩy mạnh nhu cầu hàng hóa, dịch 83 vụ kinh, tạo động lực cho hoạt động sản xuất - kinh doanh Hơn nữa, việc có đƣợc mơi trƣờng ổn định giúp cho HDK an tâm tiến hành đầu tƣ trang thiết bị, sở vật chất giúp hoạt động sản xuất kinh doanh đƣợc phát triển, đáp ứng nhu cầu đa dạng, phong phú hàng hoá dịch vụ tiêu dùng dân cƣ Đó điều kiện cần thiết để phát triển hoạt động cho vay HKD Tiếp tục thực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện lực công tác cán địa phƣơng, đội ngũ cán bọ xã, phƣờng Giúp KH dễ dàng hồn tất thủ tục, giấy tờ cần thiết để giao dịch với NH Tạo điều kiện cho TCTD việc tiếp xúc thông tin, việc phối hợp quan chức trình hoạt động chia sẻ thông tin giúp cho việc giải thủ tục hành đƣợc nhanh gọn, giảm chi phí giao dịch KH Ngân hàng Hiện tại, hoạt động đăng ký giao dịch đảm bảo thiếu liên kết thông tin thái độ bất hợp tác số cán thừa hành làm nản lòng khơng KH Vì vậy, quan hữu quan cần có chế phối hợp cung cấp thơng tin để việc đánh giá, định tín dụng ngân hàng đƣợc xác, tránh lựa chọn ngƣợc ảnh hƣởng xấu đến hoạt động ngân hàng Các quan tƣ pháp cần xử lý vấn đề liên quan thủ tục hành tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng việc quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu h i nợ, đ ng thời có biện pháp cần thiết để đảm bảo việc thực thi trách nhiệm dân khách hàng việc thi hành định án liên quan đến hoạt động vay vốn với Ngân hàng Cần đƣa biện pháp nhằm tạo lành mạnh thị trƣờng bất động sản, tránh để tái diễn tƣợng bong bóng bất động sản gây khó khăn cho ngân hàng việc định giá nhà - đất chấp để thẩm định cho 84 vay khách hàng dẫn đến ngân hàng định giá tài sản không so với giá trị thực chúng, gây rủi ro giá trị tài sản tƣơng lai, ảnh hƣởng đến khả thu h i nợ vay khách hàng Chú trọng tăng cƣờng hợp tác với NHNN việc ban hành định hƣớng phù hợp việc xử lý nợ xấu t n đọng trích lập dự phòng rủi ro Qua tạo đ ng có hiệu cao cho hoạt động phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Vai trò NHNN quan trọng việc định hƣớng phát triển ngành Ngân hàng Do NHNN cần nâng cao tính tự chủ độc lập kinh doanh NHTM, hỗ trợ NHTM việc phát triển hoạt động kinh doanh theo định hƣớng Chính phủ nhƣ NHNN đặt Tăng cƣờng phối hợp với Chính Phủ, Bộ nhằm hỗ trợ cho hoạt động cho vay nói chung cho vay HKD nói riêng phát triển, tạo hành lang pháp lý thơng thống, đơn giản, sửa đổi hạn chế số luật liên quan đến hoạt động tín dụng nhƣ luật dân sự, luật TCTD,luật đất đai … nhằm tạo khuôn khổ pháp lý giải vấn đề sinh, tranh chấp trình giải cho vay ngân hàng, góp phần hồn thiện môi trƣờng pháp lý Đẩy nhanh tiến độ đại hoá hệ thống ngân hàng nghiệp vụ toán tự động qua ngân hàng, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, xác Phát triển mạnh cơng cụ dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt với doanh nghiệp dân cƣ Đ ng thời ban hành sách nhằm khuyến khích tốn khơng dùng tiền mặt nhƣ thu phí rút tiền, giảm thuế tiêu thụ hàng hóa có giá trị lớn, xa xỉ phẩm, NHNN cần tăng cƣờng công tác tra kiểm tra, giám sát có chế tài xử phạt nghiêm khắc ngân hàng vi phạm quy định cho vay NHNN, góp phần làm cho phát triển hoạt động cho vay NH vào 85 khuôn khổ, tránh tƣợng tiêu cực, diễn biến ảnh hƣởng xấu đếnh hoạt động cho vay NHTM nhƣ ảnh hƣởng đến kinh tế vĩ mô Nâng cao hiệu phạm vi hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN (CIC) Để trung tâm CIC hoạt động có hiệu quả, NHNN đƣa chế tài nhằm nâng cao trách nhiệm ngân hàng việc cung cấp thơng tin khách hàng có quan hệ tín dụng cách kịp thời, đầy đủ xác để NHTM khai thác thông tin, làm sở đánh giá lực uy tín khách hàng họ có nhu cầu vay vốn.Thơng tin thu thập đƣợc cần phải phân loại, xếp, phân tích trƣớc đƣa vào hệ thống lƣu trữ, nhằm minh bạch hố thơng tin khách hàng với tổ chức tín dụng, chấm dứt trƣờng hợp cạnh tranh không lành mạnh, che dấu thông tin khách hàng, đảm bảo giảm thiểu rủi ro đến mức thấp cho tổ chức tín dụng Thƣờng xuyên tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ, đội ngũ lãnh đạo NHTM, định hƣớng mục tiêu NHNN nhƣ Chính Phủ Giúp cán nhận thức đƣợc cần phải r n luyện, trau d i kỹ năng, nâng cao trình độ để đáp ứng đƣợc nhu cầu Hội nhập Tạo đƣợc kết nối NHTM với Giữa NHTM với TCTD, định chế tài phi ngân hàng khác, nhằm giúp NH thu thập đƣợc thơng tin khách hàng đƣợc thuận thiện, dễ dàng xác Thống số nghiệp vụ cho vay hay sách tín dụng, lãi suất nhằm giảm bớt cạnh tranh không lành mạnh NTHM, TCTD thị trƣờng tài tiền tệ, tạo niềm tin, an tâm cho KH đến với TCTD 3.3.3 Kiến nghị với Viecombank - Yếu tố nhân lực phải đƣợc phát triển nâng cao chất lƣợng ngu n Nhân lực Cần trọng vào khâu đào tạo nhân lực Hiện lớp tập huấn b i dƣỡng nghiệp vụ dẫn đến tiếp 86 thu áp dụng quy định VCB nhiều hạn chế Điều làm ảnh hƣởng nhiều đến chất lƣợng công việc đội ngũ nhân viên VCB, đặc biệt đội ngũ nhân viên Chi nhánh, Phòng giao dịch vùng sâu, vùng xa - Hoàn thiện hệ thống văn hƣớng dẫn thủ tục vay vốn chặt chẽ, chi tiết hơn, đặc biệt lƣu ý đến quy chế xử lý nợ hạn, xử lý tài sản đảm bảo - Cải thiện hệ thống thủ tục vay vốn theo hƣớng đơn giản, gọn nhẹ, đáp ứng nhanh nhu cầu doanh nghiệp - Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát hoạt động chi nhánh, nghiệp vụ cụ thể phải thực chế kiểm tra, giảm sát, kịp thời đƣa báo cáo sai phạm, phòng ngừa từ tiềm ẩn nhằm đem lại kết qua cao cho ngân hàng - Tích cực đẩy mạnh áp dụng công nghệ công việc Hiện VCB triển khai nhiều chƣơng trình, phần mềm bổ trợ cho công việc tốt Thực tốt mục tiêu tắt - đón đầu việc ứng cụng Công nghệ, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đại Thế Giới nƣớc cách phù hợp vào hoạt động kinh doanh Ngân hàng nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩm sức cạnh tranh VCB với TCTD khác thị trƣờng Tài 87 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong Chƣơng 3, luận văn giải nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Phân tích đề xuất giải pháp - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng hộ kinh doanh Vietcombank - Kontum - Luận văn đề xuất kiến nghị với Chính phù, Ngân hàng Nhà nƣớc; với hội sở Vietcombank - Kontum Các kiến nghị nhằm tạo sở thuận lợi cho việc triển khai thực giải pháp đề xuất 88 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, Luận văn đạt đƣợc số kết nghiên cứu chủ yếu sau - Hệ thống hoá vấn đề lý luận hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM - Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thƣơng mại - Luận giải vấn đề liên quan đến nội dung phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thƣơng mại - Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Kontum thời gian qua Qua rút nhận định mặt thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay hộ kinh doanh chi nhánh - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng hộ kinh doanh Vietcombank Kontum g m giải pháp giải pháp bổ trợ - Đề xuất kiến nghị với Chính phù, Ngân hàng Nhà nƣớc; với hội sở Vietcombank Các kiến nghị nhằm tạo sở thuận lợi cho việc triển khai thực giải pháp đề xuất DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê Văn Ánh “Giải pháp phát triển sản phẩm bán lẻ ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, (2013), Học viện ngân hàng Hà Nội [2] Báo cáo tổng kết năm 2013, 2014, 2015 VCB Kontum [3] Báo cáo Chuyên đề tín dụng VCB Kontum [4].Trần Thị Thu Hiền, “Phát triển cho vay HKD Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thơn Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế”, Luận văn Thạc sỹ, (2011), Đại học Đà Nẵng [5] Nguyễn Thị Ngọc Huệ, “Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT huyện Đak Min, tỉnh Đak Nông” Luận văn Thạc sỹ, (2014), Đại học Đà Nẵng [6] Luật tổ chức tín dụng (2010) [7] Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2010) [8] Niên giám thống kê năm 2013, 2014, 2015 tỉnh Kontum [9] Phan Thị Bích Phƣơng, “Mở rộng cho vay hộ kinh doanh NHTMCP Đại chúng Việt Nam CN Binh Định”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [10] Lê Quang Vinh, “Mở rộng cho vay kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng.”, Luận văn Thạc sỹ (2011), Đại học Đà Nẵng [11] Các tài liệu Internet ... Cơ sở lý luận cho vay hộ kinh doanh phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM - Chƣơng 2: Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng VN - Chi nhánh Kontum - Chƣơng... dụng vào hoạt động cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh Đ ng thời để Chi nhánh ngân hàng khác có điều kiện, bối cảnh hoạt động tham khảo nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh chi nhánh NH... VỀ CHO VAY HỘ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY HKD CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Tín dụng Ngân hàng a Khái niệm Tín dụng Tín dụng Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP ngoại thương – chi nhánh kontum , Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP ngoại thương – chi nhánh kontum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn