Phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương chi nhánh kon tum

150 41 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NGUYÊN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG CHI NHÁNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NGUYÊN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG CHI NHÁNH KON TUM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Kon Tum” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực, khách quan, khoa học chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Ngƣời cam đoan Nguyễn Thị Ngun MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 6CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm đặc điểm NHTM 1.1.2 Khái niệm đặc điểm DN 1.1.3 Cho vay DN NHTM .9 1.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 23 1.2.1 Mục tiêu phân tích hoạt động cho vay DN NHTM 23 1.2.2 Nội dung tiêu chí phân tích hoạt động cho vay DN NHTM 24 1.2.3 Phƣơng pháp phân tích 32 1.2.4 Nguồn liệu phân tích .32 KẾT LUẬN CHƢƠNG .34 CHƢƠNG 35PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP 35TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM 35 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển VCB - CN Kon Tum 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý VCB – CN Kon Tum .37 2.1.3 Kết hoạt động VCB - CN Kon Tum .40 2.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM .47 2.2.1 Phân tích mơi trƣờng cho vay DN đặc điểm DN vay vốn VCB - CN Kon Tum 47 2.2.2 Phân tích mục tiêu hoạt động cho vay DN mà VCB - CN Kon Tum đề thời gian qua 52 2.2.3 Phân tích tổ chức máy quản lý hoạt động cho vay DN VCB - CN Kon Tum 55 2.2.4 Phân tích hoạt động VCB - CN Kon Tum thực để triển khai cho vay DN 57 2.2.5 Phân tích kết hoạt động cho vay DN VCB - CN Kon Tum 65 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM .80 2.3.1 Những thành công .80 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG .85 CHƢƠNG 86GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG 86CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM 86 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 86 3.1.1 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội nhu cầu vay vốn DN địa bàn tỉnh Kon Tum .86 3.1.2 Định hƣớng hoạt động cho vay DN VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2016-2020 .87 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM 90 3.2.1 Hoạch định cụ thể mục tiêu cho vay DN 90 3.2.2 Củng cố, trì khách hàng có đẩy mạnh phát triển khách hàng .93 3.2.3 Vận dụng sách cho vay phù hợp với đặc thù khách hàng DN địa bàn .96 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng cơng tác thẩm định tín dụng 99 3.2.5 Chú trọng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng 104 3.2.6 Tăng cƣờng hoạt động quảng bá truyền thông 107 3.2.7 Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng 109 3.2.8 Hồn thiện sở vật chất hệ thống cơng nghệ thông tin 111 3.3 KIẾN NGHỊ 112 3.2.1 Kiến nghị với Chính phủ 112 3.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 115 3.2.3 Kiến nghị với VCB 116 KẾT LUẬN 118 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Chú giải ACB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam AMC Công ty quản lý nợ khai thác tài sản của ngân hàng thƣơng mại ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á BC Báo cáo BIDV Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam BQ Bình quân CB QHKH Cán quan hệ khách hàng CB QLN Cán quản lý nợ CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam CN Công nghiệp CSDL Cơ sở liệu CTCP Công ty cổ phần CTTNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nƣớc DNTN Doanh nghiệp tƣ nhân DongAbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Á GDP Tổng sản phẩm quốc nội GĐ Giám đốc GHTD Giới hạn tín dụng GTVT Giao thơng vận tải HDBank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh KH Khách hàng LS Lãi suất NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại P.DVKH Phòng dịch vụ khách hàng PGD Phòng giao dịch P.KH Phòng khách hàng P.NQ Phòng ngân quỹ P.QLN Phòng quản lý nợ Sacombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần VAMC Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam VCB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại Thƣơng Việt Nam Vietcombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại Thƣơng Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam VND Việt Nam đồng XLRR Xử lý rủi ro DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015 41 2.2 Tình hình cho vay VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015 44 2.3 Kết tài VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015 45 2.4 Số lƣợng khách hàng DN vay vốn VCB - CN Kon Tum phân chia theo loại hình giai đoạn 2013-2015 51 2.5 Lãi suất cho vay DN NHTM địa bàn tỉnh Kon Tum thời điểm 31/12/2015 58 2.6 Tỷ trọng DN vay vốn so với tổng số khách hàng DN giao dịch VCB - CN Kon Tum số lƣợng DN 65 địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2015 2.7 Tổng dƣ nợ cho vay DN VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015 66 2.8 Dƣ nợ cho vay bình quân DN VCB - CN Kon Tumgiai đoạn 2013-2015 67 2.9 Dƣ nợ cho vay DN phân theo thời hạn cho vay VCB CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015 69 2.10 Dƣ nợ cho vay DN phân theo ngành nghề VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015 71 2.11 Dƣ nợ cho vay DN phân theo loại hình DN VCB CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015 71 2.12 Dƣ nợ cho vay DN có tài sản bảo đảm VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015 72 2.13 Dƣ nợ cho vay DN phân theo tiền tệ VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015 73 2.14 Dƣ nợ cho vay DN phân theo mức độ rủi ro VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015 74 2.15 Tỷ lệ nợ xấu cho vay DN VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015 75 2.16 Tỷ lệ dự phòng XLRR cụ thể cho vay DN VCB CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015 76 2.17 Thu nhập lãi từ hoạt động cho vay DN VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015 78 2.18 Chênh lệch thu nhập lãi cho vay DN chi phí mua vốn từ Hội sở VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015 79 Phụ lục Thẩm quyền phê duyệt tín dụng VCB ĐVT: Tỷ đồng Các nhóm chi nhánh Thẩm quyền phê duyệt GHTD/01 lần/Tổng cấp tín dụng vốn lƣu động Thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng 01 Dự án đầu tƣ HĐTD sở Giám đốc Chi nhánh HĐTD sở Giám đốc Chi nhánh Nhóm 150 70 50 35 Nhóm 120 60 45 30 Nhóm 100 50 40 25 Nhóm 80 40 35 20 Nhóm 60 30 30 15 Nhóm 50 25 25 10 Nhóm 40 20 20 Nhóm 30 15 15 Nhóm 20 10 10 Nhóm 10 10 (Nguồn: Quy định thẩm quyền phê duyệt tín dụng ban hành theo Quyết định số 245/QĐ-NHNT.CSTD ngày 22/07/2008 Tổng giám đốc VCB) Phụ lục Thời hạn cho vay tối đa dự án đầu tƣ VCB ĐVT: Năm Nhóm Loại dự án Phát triển sở hạ tầng (cầu, đƣờng, cảng biển, cảng sông, sân bay, đƣờng sắt, hạ tầng khu CN) Thời hạn cho vay tối đa 15 Xây dựng/phát triển khách sạn; tổ hợp gồm chung cƣ, văn phòng cho thuê, trung tâm thƣơng mại; trụ sở hoạt động, nhà xƣởng phục vụ sản xuất; đầu tƣ hạ tầng khu CN Xây dựng/phát triển nhà máy phát điện; mạng truyền tải điện 12 Xây dựng/phát triển nhà máy lọc dầu, xây dựng đƣờng ống dẫn dầu/khí, đầu tƣ hạ tầng khai thác dầu/khí Dự án mua tàu biển, máy bay Sản xuất, chế tạo nguyên vật liệu đầu vào: sắt thép, xi măng, phân bón Dự án sản xuất hàng điện tử tiêu dùng; điện tử văn phòng, thiết bị điện tử 10 Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao, vật liệu Các dự án thuộc lĩnh vực khác (Nguồn: Quy định thẩm quyền phê duyệt tín dụng ban hành theo Quyết định số 245/QĐ-NHNT.CSTD ngày 22/07/2008 Tổng giám đốc VCB) Phụ lục Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa VND số lĩnh vực, ngành kinh tế NHNN giai đoạn 2013 - 2015 ĐVT: %/năm Ngày ban STT Số văn hành Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa VND (%/năm) Thông tƣ số 33/2012/TT-NHNN 21/12/2012 12 Thông tƣ số 10/2013/TT-NHNN 10/05/2013 10 Thông tƣ số 16/2013/TT-NHNN 27/06/2013 Quyết định 499/QĐ-NHNN ban hành kèm theo Thông tƣ số 08/2014/TT17/03/2014 NHNN ngày 17/03/2014 Quyết định 2174/QĐ-NHNN ban hành kèm theo Thông tƣ số 28/10/2014 08/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014 (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Các lĩnh vực, ngành kinh tế đƣợc hƣởng ƣu đãi lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa VND Thông tƣ Quyết định bao gồm: - Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn -Thực phƣơng án, dự án SXKD hàng xuất theo quy định Luật Thƣơng mại - Phục vụ SXKD DN nhỏ vừa theo quy định Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 Chính phủ trợ giúp phát triển DN nhỏ vừa - Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 Thủ tƣớng Chính phủ sách phát triển số ngành cơng nghiệp hỗ trợ - Phục vụ SXKD DN ứng dụng công nghệ cao theo quy định Luật Công nghệ cao quy định pháp luật có liên quan Phụ lục Quy trình tín dụng khách hàng tổ chức (Ban hành theo Quyết định số 246 /QĐ-NHNT.CSTD ngày 22/7/2008 Tổng giám đốc VCB) Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn đánh giá ban đầu Khi tiếp nhận yêu cầu vay vốn KH, CB QHKH thu thập thông tin hồ sơ tài liệu trực tiếp từ khách hàng từ nguồn khác, xem xét tối thiểu nội dung sau: - Tính đầy đủ hợp lệ hồ sơ - Thông tin cập nhật thay đổi quan trọng khách hàng so với thời điểm đƣợc xác định GHTD (nếu có) - Thơng tin liên quan đến nhu cầu tín dụng cụ thể đề cập; phƣơng án SXKD, nguồn trả nợ, khả thực nghĩa vụ cam kết biện pháp bảo đảm tiền vay - Sự phù hợp nhu cầu tín dụng sách tín dụng, GHTD điều kiện đƣợc duyệt Bước 2: Thẩm định đề xuất tín dụng Sau tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn đánh giá ban đầu, CB QHKH thực hiện: - Thẩm định, đánh giá rủi ro tín dụng khách hàng - Cho điểm xếp hạng tín nhiệm khách hàng - Trên sở kết thẩm định, đánh giá rủi ro tín dụng kết chấm điểm, xếp hạng tín nhiệm khách hàng, nhận thấy thiết lập mới, tiếp tục quan hệ tín dụng với khách hàng, CB QHKH lập báo cáo thẩm định đề xuất GHTD, báo cáo phải: + Cung cấp đầy đủ, trung thực rõ ràng thông tin khách hàng tổng hợp đƣợc đồng thời phân tích rủi ro việc cấp tín dụng cho khách hàng + Kết luận rõ: • Định hƣớng quan hệ với khách hàng: thiết lập mới, tăng cƣờng, giảm, trì nhƣ tại… • Trị giá GHTD đề xuất, cấu GHTD theo sản phẩm tín dụng, mức GHTD cam kết với khách hàng; điều kiện sử dụng GHTD (mục đích sử dụng, thời hạn hiệu lực GHTD, điều kiện sử dụng tín dụng, cách thức rút vốn vay, biện pháp bảo đảm…) Bước 3: Phê duyệt tín dụng Sau thẩm định đề xuất GHTD, Hồ sơ liên quan đƣợc CB QHKH tập hợp thành hồ sơ báo cáo đề xuất GHTD để trình Ban GĐ/Cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt theo thẩm quyền Căn nội dung thẩm định đề xuất cho vay, Ban GĐ/cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt vào Báo cáo thẩm định đề xuất cấp tín dụng, ý kiến phê duyệt tín dụng phải thể rõ ràng Báo cáo thẩm định đề xuất tín dụng, kết luận rõ đồng ý/không đồng ý/đồng ý nhƣng bổ sung thêm điều kiện Bước 4: Ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng chấp, cầm cố Hợp đồng liên quan Căn nội dung tín dụng đƣợc duyệt, CB QHKH: - Chọn mẫu hợp đồng phù hợp để soạn thảo hợp đồng ký với khách hàng gửi khách hàng xem xét ký, đảm bảo thông tin hợp đồng khớp với thông tin khoản cấp tín dụng đƣợc duyệt - Tổ chức ký hợp đồng với khách hàng theo nguyên tắc nhƣ sau: Đảm bảo chữ ký hợp đồng phải ngƣời đại diện hợp pháp khách hàng theo quy định pháp luật; Nội dung hợp đồng tuân thủ điều kiện tín dụng đƣợc duyệt; Đại diện NHNT ký kết loại hợp đồng theo quy định phân cấp ủy quyền - Đối với hợp đồng chấp, cầm cố, sau đƣợc ký kết nhận hồ sơ gốc từ khách hàng phải thực đăng ký giao dịch bảo đảm công chứng/chứng thực theo quy định pháp luật - Căn ý kiến phê duyệt tín dụng hợp đồng ký, CB QHKH lập thơng báo mở hợp đồng tín dụng Việc lập thơng báo thực sau tín dụng đƣợc duyệt trƣớc khách hàng rút vốn lần đầu Bước 5: Giải ngân vốn vay Mọi hồ sơ liên quan sau ký kết đƣợc CB QHKH gửi đến P.QLN để cập nhật thông tin, quản lý, lƣu giữ hồ sơ giải ngân theo quy định CB QLN thực việc: - Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ hồ sơ - Kiểm tra tính khớp thơng tin thơng báo mở hợp đồng tín dụng với nội dung tín dụng đƣợc phê duyệt - Mở hợp đồng tín dụng hệ thống công nghệ thông tin để quản lý kiểm sốt vay, đảm bảo nội dung thơng tin nhập vào hệ thống khớp với nội dung tín dụng phê duyệt - Gửi gốc giấy tờ cần thiết đến P.DVKH hạch toán, lƣu giải ngân, đảm bảo tuân thủ yêu cầu quy chế lƣu giữ chứng từ theo quy định hành Bước 6: Lưu trữ hồ sơ P.QLN gửi Phòng Ngân quỹ để lƣu giữ an toàn giấy tờ liên quan đến tài sản chấp, cầm cố nhƣ gốc Hợp đồng chấp, cầm cố; loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu khách hàng tài sản bảo đảm có liên quan gốc Biên giao nhận hồ sơ tài sản bảo đảm khách hàng ngân hàng Các hồ sơ lại P.QLN quản lý cung cấp có yêu cầu phận khác Bước 7: Kiểm tra giám sát tín dụng Căn vào đặc điểm kinh doanh khách hàng, CB QHKH chủ động có kế hoạch kiểm tra, giám sát tín dụng, xác định lịch kiểm tra, phƣơng thức kiểm tra văn bản, giấy tờ cần kiểm tra Trƣờng hợp phát có dấu hiệu bất thƣờng rủi ro, CB QHKH đề xuất kiểm tra đột xuất Nội dung kiểm tra bao gồm: - Sự phù hợp việc khách hàng sử dụng vốn vay với mục đích cấp tín dụng chi nhánh - Tình hình khách hàng thực quy định/cam kết nêu hợp đồng tín dụng - Tình trạng tài sản hình thành từ vốn vay - Cân đối giá trị tài sản hình thành từ vốn vay với dƣ nợ - Các dấu hiệu bất thƣờng liên quan đến tình hình tài phi tài khách hàng - Các ý kiến đề xuất (nếu có) Trƣờng hợp phát có dấu hiệu rủi ro, CB QHKH chủ động đề xuất biện pháp cần thực để phòng ngừa rủi ro, trình Trƣởng phòng khách hàng xem xét cho ý kiến cần thiết, trình tiếp GĐ Bước 8: Thu nợ xử lý nợ hạn *Thu nợ Chậm 10 ngày trƣớc ngày đến hạn nợ, P.QLN liệt kê khoản nợ đến hạn để chuyển P.KH để đôn đốc nhắc nợ Trƣờng hợp KH khơng có khả trả nợ hạn, tùy thuộc vào nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng nguyên nhân khách quan, CB QHKH đề xuất biện pháp thích hợp để cấp thẩm quyền định: - Sửa đổi tín dụng - Áp dụng biện pháp khoản vay có dấu hiệu rủi ro *Xử lý nợ hạn Khi khoản vay bị chuyển thành nợ hạn, P.QLN thông báo P.KH để tiếp tục nhắc nợ khách hàng đề xuất biện pháp thích hợp Ngồi việc kiểm sốt đặc biệt khoản vay hạn, P.KH chủ động rà sốt, phân tích ngun nhân nợ q hạn, thực xếp hạng lại khách hàng (nếu có), đề xuất thay đổi sách áp dụng (tạm thời ngừng cho vay mới, thực quản lý tài khoản tiền gửi chặt chẽ hơn…) đề xuất biện pháp cần thiết nhằm mục tiêu thu hồi nợ mức tối đa Bước 9: Thanh lý hợp đồng giải chấp tài sản đảm bảo/đảm bảo bổ sung Sau toàn nợ thuộc Hợp đồng tín dụng đƣợc thu hồi đầy đủ, P.QLN lập thơng báo đóng hồ sơ vay/hồ sơ bảo lãnh/giải chấp TSBĐ để gửi P.KH CB QHKH ký xác nhận Thơng báo đóng hồ sơ vay/giải chấp TSBĐ gửi lại CB QLN lƣu hồ sơ CB QLN lấy hồ sơ tài sản lƣu trữ Phòng ngân quỹ, chuẩn bị Biên giao nhận hồ sơ tài sản chấp, cầm cố, bảo lãnh ký giao nhận với P.KH Sau đó, CB QHKH tiến hành bàn giao TSBĐ hƣớng dẫn khách hàng thủ tục giải chấp Phụ lục Thị phần cho vay DN (theo dƣ nợ cho vay) NHTM địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2015 ĐVT: % Ngân hàng 2013 2014 2015 Agribank 49,07 45,65 42,22 BIDV 13,81 12,51 12,10 Vietinbank 14,07 15,45 17,85 Vietcombank 16,05 17,28 18,90 Sacombank 3,85 5,76 6,23 ACB 1,30 1,50 1,43 1,85 1,85 0,86 0,00 0,00 0,41 100 100 100 DongABank HDBank Tổng cộng (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước tỉnh Kon Tum) Phụ lục Bảng điều tra khảo sát chất lƣợng dịch vụ cho vay DN VCB - CN Kon Tum Khơng Khơng Yếu tố Tiêu chí Ngân hàng quan tâm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách hàng Thủ tục vay vốn nhanh chóng, đơn giản Phƣơng thức cho vay đa dạng Điều kiện cho vay linh hoạt, phù hợp Thời gian xét duyệt hồ sơ, giải ngân 1.Khả nhanh chóng, kịp thời Ngân hàng cập nhật công đáp nghệ thông tin trang thiết bị ứng Ngân hàng ln thể quan tâm có hoạt động chăm sóc khách hàng thƣờng xuyên Ngân hàng lƣu ý đáp ứng mối quan tâm đặc biệt khác khách hàng Ngân hàng uy tín trả lời khách hàng, cung cấp dịch vụ cách hẹn Địa điểm giao dịch thuận tiện Cơ sở vật chất khang trang, hấp dẫn Trang thiết bị đại, hoạt 2.Phƣơng động tốt, ổn định tiện hữu Nhân viên có trang phục gọn gàng, lịch hình Tác phong nhân viên chuyên nghiệp Giờ làm việc ngân hàng thuận tiện cho khách hàng Thái độ nhân viên lịch nhã nhặn Nhân viên ln có đủ kiến thức để Năng trả lời câu hỏi nhiệt tình giải lực phục đáp thắc mắc khách hàng vụ Khách hàng tin tƣởng vào đội ngũ nhân viên ngân hàng, cảm thấy an toàn hài lòng thực giao dịch Rất tán Tán thành thành có ý kiến tán thành Hồn tồn phản đối Phụ lục Kết khảo sát chất lƣợng dịch vụ cho vay DN VCB - CN Kon Tum Tiêu chí Điểm trung bình Ngân hàng ln quan tâm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách hàng 3,7743 Thủ tục vay vốn nhanh chóng, đơn giản Phƣơng thức cho vay đa dạng Điều kiện cho vay linh hoạt, phù hợp Thời gian xét duyệt hồ sơ, giải ngân nhanh chóng, kịp thời 3,5117 3,6820 3,6052 3,7322 Ngân hàng cập nhật công nghệ thông tin trang thiết bị 3.8109 Ngân hàng thể quan tâm có hoạt động chăm sóc khách hàng thƣờng xun 3,6612 Ngân hàng ln lƣu ý đáp ứng mối quan tâm đặc biệt khác khách hàng 3,6905 Ngân hàng uy tín trả lời khách hàng, cung cấp dịch vụ cách hẹn 3,8512 2.Phƣơng tiện hữu hình Địa điểm giao dịch thuận tiện Cơ sở vật chất khang trang, hấp dẫn Trang thiết bị đại, hoạt động tốt, ổn định Nhân viên có trang phục gọn gàng, lịch Tác phong nhân viên chuyên nghiệp Giờ làm việc ngân hàng thuận tiện cho khách hàng 3,9578 3,6322 3,8514 4,0115 3,9913 4,1021 Năng Thái độ nhân viên lịch nhã nhặn Nhân viên ln có đủ kiến thức để trả lời câu hỏi, nhiệt tình giải đáp thắc mắc khách hàng 3,7655 3,8012 Khách hàng tin tƣởng vào đội ngũ nhân viên ngân hàng, cảm thấy an tồn hài lòng thực giao dịch 3,7948 Yếu tố 1.Khả đáp ứng lực phục vụ Phụ lục Dự kiến sản phẩm chủ yếu CN chế biến nông - lâm sản tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2025 Sản phẩm Đơn vị tính 2016-2020 2021-2025 Cao su mủ khô Tấn 25.000 40.000 Cà phê nhân XK Tấn 25.000 30.000 Tinh bột sắn Tấn 136.000 150.000 Đƣờng kết tinh Tấn 22.000 25.000 Bột giấy 200.000 200.000 Cồn Ngàn lít 40.000 50.000 Gỗ xẻ xây dựng 1.000 m3 47 50 Ván dăm gỗ ép (MDF) 1.000 m3 30 60 (Nguồn: Quy hoạch Tổng thể phát triển ngành công thương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2025) Phụ lục 10 Tổng hợp khu, cụm CN địa bàn tỉnh Kon Tum theo kế hoạch đến năm 2020 *Khu CN: TT Tên khu CN Khu CN Hồ Bình Vị trí, địa Diện tích điểm (ha) Thành phố Kon Tum 130 (giai đoạn I: Vốn đầu tƣ (tỷ đồng) Giai đoạn đầu tƣ 260 2005-2015 300 2010-2020 59,22 ha) Khu CN Sao Mai Thành phố Kon Tum 150 (giai đoạn I: 79 ha) Khu CN Đăk Tô Huyện Đăk Tô 150 300 2005-2020 Các khu, cụm CN Bờ Y Khu kinh tế cửa Bờ 120 240 2005-2020 550 1.100 Y Tổng *Cụm CN - Cụm CN Đăkla (101 ha) đầu tƣ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, có số nhà máy đƣợc xây dựng - Cụm CN Ngọc Hồi (đã đƣợc UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 12 ha) - Cụm CN tiểu thủ CN Măng Đen, thuộc huyện Kon Plong, quy mô thiết kế 55 đƣợc UBND Tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch - Cụm CN Đăk Tô lập quy hoạch, quy mô khảo sát 250 ha, nhiệm vụ khảo sát địa hình đƣợc phê duyệt, cơng tác khảo sát địa hình hoàn thành - Ngoài ra, UBND tỉnh Kon Tum có kế hoạch xây dựng tiếp cụm CN Sa Thầy (50 ha), Sa Bình (25 ha), Kon Rẫy (25 ha) để đến năm 2020 phát triển lên 10 khu, cụm CN toàn tỉnh (Nguồn: Quy hoạch Tổng thể phát triển ngành công thương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2025) ... nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay DN VCB - CN Kon Tum 6 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI... tài Phân tích hoạt động cho vay DN ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Kon Tum , tác giả tham khảo tìm hiểu số luận văn sau: Nguyễn Hữu Mạnh Cƣờng (2015), Phân tích tình hình cho vay. .. THỊ NGUYÊN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG CHI NHÁNH KON TUM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương chi nhánh kon tum , Phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương chi nhánh kon tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn