Nghiên cứu sự liên kết của các bên liên quan trong mạng lưới điểm đến đà nẵng

132 29 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ LÊ XUÂN SANG NGHIÊN CỨU SỰ LIÊN KẾT CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG MẠNG LƢỚI ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ LÊ XUÂN SANG NGHIÊN CỨU SỰ LIÊN KẾT CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG MẠNG LƢỚI ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY Đà Nẵng- Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn u n n MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài ả u 3 Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu 10 Đ tƣợng phạm vi nghiên cứu 10 P ƣơ g p áp g ê ứu 10 Cấu trúc luậ vă 11 Tổ g qua tà ệu g ê ứu 11 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ LIÊN KẾT GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUANMẠNG LƢỚI ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH 18 1.1 ĐI M Đ N U L CH 18 1.1.1 Đ g ĩa đ ể đế 1.1.2 Đặ đ ểm đ ể 1.2 C C u ch 18 đế u ch 18 N LI N QU N CỦ MỘT ĐI M Đ N U L CH 20 1.2.1 Các bên liên quan tổ chức 20 1.2.2 Cá ê ê qua để đế u 21 1.2.3 Các thuộc tính bên liên quan 23 1.3 S H P T C GI C C N LI N QU N TRONG QUẢN L TI P TH ĐI M Đ N 25 1.3.1 Quả 1.3.2 T ếp t ýđể đến 25 để đế 29 1.3.3 Sự cần thiết hợp tác tiếp th đ ể ê ê qua đ i với quảnđến 31 1.3.4 .Lợi ích ợp tá ê ê qua để đến du l ch 33 1.3.5 Nhữ g ă ê ết ợp tá bên liên quan 36 1.4 TI P C N MẠNG LƢỚI NGHI N CỨU S CỦ C C N LI N QU N LI N K T H P T C ĐI M Đ N U L CH 38 1.4.1 Khái niệm mạ g ƣới 40 1.4.2 Mạ g ƣớ 1.4.3.Cá p ƣơ g ê ê qua đ ể đế u 40 ện m i quan hệ bên liên quan mạ g ƣới 42 1.4.4 P t g ƣớ 43 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VỀ LIÊN KẾT GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUANĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG 50 2.1 MỤC TI U VÀ C U H I NGHI N CỨU 50 2.1.1 Mụ t g ê ứu 50 2.1.2 Các câu hỏi nghiên cứu 50 2.1.3 Phát triển giả thuyết nghiên cứu 50 2.2 TI N TR NH NGHI N CỨU 55 2.3 THI T K NGHI N CỨU 56 2.3.1 Nghiên cứu đ nh tính 56 2.3.2 Nghiên cứu đ ƣợng 57 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 61 K T QUẢ NGHI N CỨU Đ NH T NH 61 K T QUẢ NGHI N CỨU Đ NH LƢ NG 62 3.2.1 Mô tả mẫu khảo sát 62 3.2.2 Kết ạt độ g ợp tá ê ê qua để đế 63 3.2.3.Kết đặ đ ểm chung mạ g ƣới liên kết bên liên quan đ ể đế Đà Nẵng 75 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ CÁC HÀM Ý CHO QUẢN 89 NH NG K T LU N VÀ THẢO LU N V K T QUẢ NGHI N CỨU 89 HÀM CHO C NG T C QUẢN L 94 HẠN CH CỦ NGHI N CỨU VÀ Đ NH HƢỚNG NGHI N CỨU TRONG TƢƠNG L I 97 Hạ ế g ê Đề xuất ứu 97 g ê ứu tr g tƣơ g a 98 ẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CRM : Quảnquan hệ khách hàng DNNVV : DMOs : Tổ chức RST : Du l ch thể thao khu vực STD : P át tr ể SUT : Du l SMMEs : Doanh nghiệp SNA : Phân tích mạ g ƣớ x NA : Phân tích mạ g ƣớ UNWTO : Tổ chức Du l ch Thế giới VH-TT&DL : Vă WTO : Tổ chức Du l ch Thế giới a g ệp v a u đô t ỏ ý đ ể đến ề vữ g bền vững quy ô ội a t ể t a u ỏ trung bình DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Trang Tên bảng bảng 3.1 T g ês ƣợ g ĩ 3.2 Các hoạt động có hợp tác bên liên quan đ ể đế Đà Nẵng 63 3.3 Lý ợp tá 65 3.4 K ă tr g 3.5 T 3.6 T g ês thông 3.7 Lựa ƣa t ợp tá đ vớ u vự ô g – tƣ v ạt độ g u đ ể đế Đà Nẵ g 72 3.8 T g ê quan 73 3.9 Các 3.10 T 3.11 Cá Nẵ g 3.12 Kết 3.13 Cá tr g s đ ƣ ng tính trung tâm liên kết ĩ vự u 3.14 Đ ƣ g 3.15 C s p 3.16 Kết ƣớ t g ê ê vự t a ê qua ă g ô tả ýđể u g ƣ g đ 68 ê ợp tá ê qua ê 71 truyề ê ê đến cần hợp tác cải thiện 75 g ƣớ đ ể đế Đà g ả t ết H tổ g t ể a trậ p ụm t 71 74 g ƣớ u g ổ g ấu tr ụ 62 đế Đà Nẵng ợp tá qua ậ t ứ va tr ể để ợp tá g ữa ƣợ g tra đổ s đ ả sát ạt độ g ợp tá t ứ g ê ga 76 78 g ƣớ 79 g ƣớ 83 g ƣớ node 85 ê ê qua tr g g 88 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình 1.1 Cá yếu t 1.2 Mơ ục tiêu phát triển bền vững nhóm bên liên quan (WTO, 1993) 23 1.3 Mơ 26 1.4 Mơ tr g ểu t 1.5 ả đ ể ýđể đế Trang u đế ê ết tá ( g ƣớ u (N a ar s 20 ƣợ g ê ả g gầ g ê ê qua ) 41 ) ết đ và đ ột 46 đ 1.6 1.7 ểu t g ữa đ X Y 46 Between centrality mạng 47 1.8 tw tra ty stru tura 2.1 T ế tr 3.1 Sơ đ tổ g t ể ấu tr đ ể đế Đà Nẵ g 3.2 Sơ đ ấu tr gt ể ệ ứ độ tru g t (Degree centrality) t tru g t (centrality) 82 3.3 Sơ đ yp ƣớ u 87 g ê g ƣớ ứu ụ 48 56 g ƣớ ê ê ê qua ê qua tr g 77 g MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày ay đ s g vă tr g Cá u đ tr t a x ộ ữ g gà ợ ƣớ Về u ầu ặt a g t v ệ t ù g u tầ g g a tă g tổ g t u đ u ều ƣớ đ ều u đ tr t ột ô g g ệp p át tr ể ô gt ểp ủ vớ sả p ẩ ập tạ t ê ô g t ể t ếu đƣợ tr g tế tế qua tr g tế Để ột u ậ t ô g qua p át tr ể ô gă vệ ề ơs tế đế đƣợc coi sản phẩm du l ch tổng thể đƣợc cung cấp b i nhiều bên ê qua Tuy ê gà u ch nhiều qu c gia, nhiều vùng thực tế lại bao g m phân mảnh m i quan hệ kinh a Để cung cấp trải nghiệm giá tr , mang lại thỏa mãn cao cho du đ để ỏ ê ết p i hợp bên liên quan toàn đến Sự hợp tác ô g ty a tr g ĩ vực du l ch với doanh nghiệp du l ch với tổ chức khác yêu cầu ƣợc phát triển du l ch cho khu vực (Augustyn & Knowles, 2000; chiế Telfer, 2001; Tinsley & Lynch 2001) Sự hợp tác t n tạ đ ng th i với cạnh tranh tổ chức kinh doanh du l ch yếu t tạo nên t p át tr ể để ề vữ g ột đ ể đến u ô g Sự phát triển bền vững đến du l ch liên quan quan tr ng tham gia hữu hiệu tổ chức quản lý thuộc quyề N ƣớc việc quản lý tiếp th để đến (Presenza Cipollina, 2008; Rodolfo Baggio, 2008) Hợp tác ê ê qua đƣợ xá đ nh có lợi cho tất nhà cung cấp sản phẩm du l để tạo sáng kiến tiếp th a (Hwa g tg 2002; Leslie McAleenan, 1990; Morrison 1998), chia sẻ kiến thứ ự (T r gu ) p át tr ển sản phẩm mới, giảm chi phí xúc tiến, quảng bá, [68] S H ( 6) “N tw r app at ara t r st s tw r r v t ur s a a ys s t ur s st at s: T ur s Management, Vol 27 No 5, pp 1029–1039 [69] Simmel, G 1908 Soziologie Berlin: Dunker and Humblot [70] Stokowski, P A (1992) Social networks and tourist behavior American Behavioral Scientist, 36(2),212-221 [71] Susskind, L., & Cruikshank, J (1987) Breaking the impasse: Consensual approaches to resolving public disputes New York: Basic Books [72] Swarbrooke, J (1999) Sustainable tourism management London: CABI Publishing [73] Telfer, DJ (2001) Strategic alliances along the Niagara Wine Route Tourism Management, 22, 21-30 [74] Tianyu Ying (2010), Social networks in the tourism industry: An investigation of Charleston, South Carolina, Clemson University [75] Timur, S (2005), A network perspective of stakeholder relationships in the context of sustainable urban tourism, Doctoral Dissertation, University of Calgary [76] Timur, S., & Getz, D (2008), A network perspective on managing stakeholders for sustainable urban tourism, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20(4), 445-461 [77] T s y R Ly P ( destination developme t ) “S a t ur s I t r at a us J ur a ss tw r s a H sp ta ty Management, Vol 20 No 4, pp 367–378 [78] Tremblay, P (1998) The economic organization of tourism Annals of Tourism Research, 24(4), 837-859 [79] Tschiderer, F (1980) Ferienort planung [Resort Planning] Bern: Haupt [80] Ty r a rg g t ur s C ( p ) “T y tw r r t r st gr ups Curr t Issu s E g a ’s T ur s V Nos 2–4, pp 210–252 [81] Vellas, F & Bechamel, L.(1998) International Tourism London MacMillan.18(7),38-42 [82] Wa a S Cra p L J & R t fi L M ( 976) Tourism Marketing London: Tourism International Press [83] Wang, Y (2011) Destination marketing and management: Scope, definition and structures In Y Wang & A Pizam (Eds.), Destination marketing and management: Theories and applications (pp 1-20) Wallingford: CABI [84] Wang,Youcheng and Xiang, Zheng: Towards a theoretical framework of Collaborative Destination Marketing Journal of Travel Research: 2007; 46; 75 [85] Wasserman, S., & Faust, K (1994), Social network analysis: Methods and application, Cambridge University Press, Cambridge, UK [86] Watts, D J (2004) The "New" Science of Networks Annual Review of Sociology, 30, 243-270 [87] Wellman, B 2001 Computer Networks as Social Networks Science 293:2031-2034 [88] World Tourism Organization (2007) A practical guide to tourism destination management Madrid: World Tourism Organization Tiếng việt [89] Bộ Vă Th thao Du l c u c iệt am t ực trạng v giải p p p t tri n [90] Ken Atkinson (2015), Hợp tác công-tư v ả cạn tran m đến ngành du l ch, Diễn đ n oan ng iệp Việt Nam [91] Tô Ng c Th nh (2016), Đ ng quản tr chuỗi cung ứng du l ch, Tạp chí Du l ch Các trang w [92] http://vietnamfinance.vn/dien-dan-vnf/hop-tac-cong-tu-va-kha-nangcanh-tranh-diem-den-trong-nganh-du-lich-20151210230408193.htm [93] http://esrt.vn/default.aspx?portalid=1&tabid=454&docid=620&pageid=2636 [94] http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/19792 [95] http://www.baodanang.vn/channel/5404/201512/tren-5-trieu-luot-khachden-da-nang-nam-2016-2461646/ [96] http://faculty.ucr.edu/~hanneman/ PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 C C LĨNH VỰC DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG ĐƢ C X C ĐỊNH CHO PHỎNG VẤN Lĩnh vực í hiệu Các tổ chức cung cấp d ch vụ ƣu tr ( tr sạ g r s rt ) Các tổ chức cung cấp d ch vụ ă u g ( à g ar café, ) Công ty cung cấp d ch vụ vận chuyể ( áy ay t uê x áy ô tô, taxi ) Cá v a g ƣu ệ đặc sả đ a p ƣơ g L2 L3 L4 Công ty lữ hành Cá tổ L1 L5 ứ đầu tƣ/ a u vu g ả tr đ ể u L6 Cá v tổ chức kiện L7 H ệp ộ L8 Cá tổ u ch ứ đà tạ g ê ứu (trƣ ) Cơ qua ý ƣớ u g đạ vệ g ê ứu L9 L10 PHỤ LỤC 02 DANH S CH THAM GIA PHOẢNG VẤN CHU NS U ( NGHI N CỨU ĐỊNH T NH Tên đơn vị tham gia vấn K sạ M us Blue Ocean hotel N à g Ta u (N ật ả ) Lĩnh vực kinh oanh u ịch hoạt động L1 Quả ý L1 Quả ý L2 Quả ý C ủs N à g ể Ng L2 Tax ô g L3 g Tax Đà Nẵ g Trƣ V t a trav Công ty ữ V ệt Đà Nà L5 ữu gp g tà Quả L3 Cô g ty ữ Mart K u u Chức vụ vị trí c ng việc ngƣời vấn Quả ý ý kinh doanh L5 Quả ý L6 Quả ý 10 N át tu g Nguyễ H ể ĩ L6 11 ả tà g đ ắ C ă L6 P 12 H ệp ộ Đà Nẵ g L8 C ủt TP Đà Nẵ g L8 T L9 Trƣ g a u L9 Trƣ g a u u 13 H ệp ộ ữ 14 Trƣ Mạ 15 K ĐN g Ca Đẳ g T ƣơ g a u ĐH K 16 Tru g t tổ ứ ễ ộ Đà Nẵ g tế ĐN ệ 17 S vă a T ể t a u Đà Nẵ g Trƣ gp g ế g ệp ộ vê ệp ộ L10 Trƣ gp g L10 Trƣ gp g PHỤ LỤC 03 C C BẢNG ẾT QUẢ PH N T CH DỮ LIỆU TỪ PHẦN MỀM UCINET 6.0 h n m tả mạn lưới ết iểm đ nh mật đ ản iểm đ nh tư n qu n iữ m trận li n ết QAP MATRIX CORRELATION Bivariate Statistics 1.Pearson Correlation 2.Simple Matching 3.Jaccard Coefficient 4.GoodmanKruskal Gamma 5.Hamming Distance Value Signif Avg SD P(Large P(Smal 0.881 0.000 -0.000 0.038 0.000 1.000 0.959 0.000 0.878 0.018 0.000 1.000 0.920 0.000 0.033 0.020 0.000 1.000 1.000 0.000 -0.072 0.294 0.000 1.000 106.486 1.000 0.000 1060.00 0.000 3122.50 Ngu n: Kết phân tích từ d liệu s cấp thu thập nghiên cứu ản ết ph n t ch c m th o m trận thứ ậc tron mạn lưới PHỤ LỤC 04 PHIẾU HẢO S T SỰ LI N ẾT CỦA B N LI N QUAN TRONG MẠNG LƢỚI ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG Xin chào quý doanh nghiệp v ! Tôi tên Võ Lê Xuân Sang, hiệ tô đa g t ực hiệ đề tài “Nghiên cứu liên kết bên liên quan mạng ƣới điểm đến Đà Nẵng nhằm khảo sát hiệu hoạt động quản lý tiếp th mạng ƣới du l ch tạ đ ể đế Đà Nẵ g đề xuất giải pháp nhằ liên kết, hợp tác u cấp d ch vụ du l Để ê ê qua g ƣ nâng cao chất ƣợng cung tr g g đƣợc kết g p t g a tă gsự ƣớc đề tài, mong nhậ đƣợc hợp tác quý Doanh nghiệp (Đơ v ) việc tham gia trả l i phiếu khảo sát Thông tin Doanh nghiệp (Đơ v ) cung cấp, ch sử dụng cho mụ đ g ê dụng cho mụ đ ứu đề tài, ngồi ra, chúng tơi hồn tồn khơng sử Anh/Ch vui l n cho iết l nh vực u l ch mà c n t th m i hoạt đ n nh ch đ n inh o nh ằng cách khoanh tròn vào s tư n ứng: í Lĩnh vực hiệu Các tổ chức cung cấp d ch vụ ƣu tr ( tr sạ g r s rt ) Các tổ chức cung cấp d ch vụ ă u g ( à g ar café, ) Công ty cung cấp d ch vụ vận chuyể ( áy ay t uê x ô tô, taxi ) Cá v a g ƣu ệ đặc sả đ a p ƣơ g áy L1 L2 L3 L4 í Lĩnh vực hiệu Công ty lữ hành Cá tổ L5 ứ đầu tƣ/ a u vu g ả tr đ ể u L6 Cá v tổ chức kiện L7 H ệp ộ du l ch L8 Cá tổ ứ đà tạ g ê ứu (trƣ g đạ vệ g ê ứu ) Cơ qua ý nh h h ƣớ u n uồn inh ph hoạt nh h chủ ếu của:  N ƣớ L10 vui l n cho iết v n inh o nh h đ n củ đ n v L9  Tƣ nh h vui l n cho iết nhữn hoạt đ n mà đ n v m nh c th m i hợp t c với c c n li n qu n h c tron hoạt đ n u l ch Đà Nẵn : 1.Quy hoạ x y ự g sá Hợp tá tr g đầu tƣ p át tr ể Quả ýa 4.Tiếp th đ ể vớ t 5.Tiếp th sản phẩm du (đ 6.Cung cấp sản phẩ / P át tr ể sả p ẩ trƣ Cu g ấp t ô g t C a sẻ t ô g t C a sẻ ự ) u để u trƣ đ ể vớ t trƣ g tr g ƣớc/qu c tế) vụ u g tƣ vấ u xu ƣớ g t trợ gu u g tr g ƣớc/qu c tế) vụ u ch đế s hạ tầng dự án du l ch trật tự a t đế (đ P át tr ể t p át tr ể trƣ g u ự (quỹ t ề tệ ô g g ệ Lê ết tr g ạt độ g vậ Lê ết tr g ạt độ g ƣu trữ ế Hợp tá tr g uyể ạt độ g tà trợ Hợp tá tr g ảo hiểm hàng hóa vật chất, tài sả Đà tạ p át tr ể gu gƣ ự u 17.Các hoạt động khác (vui lòng cho biết cụ th )…… ron năm qu tổ chức củ làm việc với c c đ n v nh h c qu n hệ hợp t c h qu n hệ h c thu c nhữn l nh vực n u s u đ hoạt đ n hợp t c liệt c u Đà Nẵn h nhữn h n Nếu c vui l n cho iết mức đ hợp t c tron c c m i qu n hệ đ tr n v o n vui ng p ng n n o m An ựa c ọn oan ông ợp t c ng đ trống) Qua Qua Lĩ vực ệ ê tra đổ thông tin Qua ệ kinh doanh Qua đ ệ tá ( ê doanh) ệ đạ ệ /nhƣợ g quyề t ƣơ g Các tổ chức cung cấp 4 4 d ch vụ ƣu tr Các tổ chức cung cấp d ch vụ ă u ng Công ty cung cấp d ch vụ vận chuyển Đơ v kinh doanh hàng ƣu ệ đặc sả đ a p ƣơ g Công ty lữ hành Qua Qua Lĩ vực ệ ê tra đổ thông tin Qua Qua ệ kinh doanh đ ệ tá ( ê ệ đạ ệ /nhƣợ g quyề doanh) t ƣơ g Cá tổ ứ đầu tƣ/ a u vu tr đ ể u gả Cá v tổ chức kiện H ệp ộ Cá tổ g ê u ch ứ đà tạ ứu Cơ qua ý ƣớ u Nhữn điều s u đ nh 4 4 h cho l thực hợp t c với c c đ n v o mà đ n v củ m nh đ h c tron hoạt đ n Khai thác lợi tƣơ g đ i t u l ch: g đ i tác tài nguyên du l ch, v tr tr g g a t ƣơ g hạ tầ g s vật chất kỹ thuật ngu n lực khác Tă g u ất ƣợ g sả p ẩ tă g ệu p Giả t ếp t vụ g ả gát g t ƣơ g ệu g ả a đầu sả p ẩ t u p ạt độ g KD T ết ệ t g a vấ đề ễ g đƣợ g ả ợp tá tr g vấ đề p ứ tạp Hợp tá p át tr ể sả p ẩ u tạo m i liên kết việc xây dựng tour, tuyến thu hút khách du l ch Gả đƣợ u t uẫ g ữa tổ T ;t đẩy p trá đƣợ ữ g p v ệ g ả ứ tập ô g v ệ ế t ứ t ề đẩy sá g tạ ă g ự ỹ ă g ă g đ g ữa tá ê t a ga hợp tá Nhiều bên liên quan tham gia ợp tá t hội tă g sách tạ đ ể ệu t ự ệ đ đẩy chấp nhận xã vớ quy quy đ đến Tạ sứ tr g v ệ đề xuất ý ế để ả t ệ p ù ợp tr g t ự tế đƣa sá đƣợ ấp t đẩy trình hợp tác dân chủ hóa 10 Kết hợp ngu n lự kinh doanh Tra đổ gu ô gvệ Nắ a ế sá ều ậ g ảm thiểu đƣợc rủi ro gu t ô g t g ê ết g t ệu để t ê g tạ ữ g gu t ô g t ê tr g đƣợ t ô g t xu ƣớ g p át tr ể t ếu u Cơ ội lớ vệ t đẩy đạt đƣợ ụ t x ộ g a ợ p tế p át tr ể tế u vự ế ƣợ p át tr ể u ề vững K (vui lòng cho biết cụ th )……………………………………………………… hi t m đ n v để hợp tác, tổ chức Anh/Ch thư n th ch ph i hợp h n với đ i tượn ưới đ : Cá v N ƣớ Cá v tƣ h o nh h việc hợp t c với c c tổ chức h c Đà Nẵn tron hoạt đ n inh o nh quản l u l ch c mức đ qu n tr n ông quan trọng n t ường uan trọng ất quan trọng hi thực hợp t c với c c đ n v p nhữn K p Ngu h nh ch đ hăn ưới đ : tr g ợp tá ự Tr h c tổ chức củ ê ệ g ữa độ gu n nhân lự T độ p yếu ợp t ếu t T ô gt ê ê vớ ự ợp tá t ếu ê g ệ ê đ tr g ợp tá tá ế t ếu & ô gp ổ ế rộ g r T ếu quy tr p ứ tạp C ộ tr à sá a gả uyế N ữ g ặt ợp tá ý đ a p ƣơ g tổ ệu quả, mang tính hình thức u t uẫ tr g ợ ạnh tranh gay gắt g ữa tổ dẫ đến tình trạ g ợp tá ế T t g a để t t ể tự đ K ô g N ô gt g đẳ g g ữa t u g g ữa ữ gt vê vê u ch g ộc lộ nhiều yếu ạch ất g ả ậ vấ đề g ữa tổ Một s t ứ ột vấ đề ả t đƣợ đƣợ đ g t uậ t t ếu ứ tr g p át tr ển sản ợp tá ứ t ủ tụ N ƣớ 10 Công tác giám sát tổ chức thực hiệ tổ ẽ; quy đ ều ất ập Sự liên kết ƣa ết ệu ƣa đ g ộ phẩ ợp ý a ê t a ô gt a ứ v ê tr g ợp tá au đ đạt đƣợ ga g a đ g g p tr g ợp tá K (vui lòng cho biết cụ t ): u ƣ g ợ nh tru ền th n mà tổ chức củ đ nv nh h tr o đổi hợp t c với h c là: Hộ t ả Đ ệ t ộ g ( đ t a uậ độ g) T ƣ t đ ệ tử a ax Gặp gỡ tra đổ trự t ếp  Thông qua mạng xã hội 10 ổ chức củ nh h thư n hợp t c với c c đ n v h c th o h nh thức c t c ọn  h nh thức: n t ức vă ả ế ụ t ể đƣợ ý gá sát ể tra ết ợp tá  h n ch nh thức: ế 11 h o tra đổ g ữa á gẫu ê ô g t ứ nh h c n i tăn hợp tác giữ c c n li n q un để cải thiện việc thực chức năn quản l điểm đến ưới đ cho Đà Nẵn  Quy hoạ để  P át tr ể  Tiếp th đ ể  Tạ đến du l ch (phát triển chiế gu ự để ƣợc tầ để đế ) đế đến du l ch ô trƣ ng thích hợp cho phát triển du l ch (thuế, pháp luật quy đ nh, chế độ ấp p p ạt độ g )  Phát triển ngu n nhân lự  Quản lý hài g u ấp ẫ s g s g vớ v ệ p ất ƣợ g tƣ vấ tr độ a u (p át tr ển ết ợp đ ể đế ý đ ểm du l ày vớ vụ doanh nghiệp du l ch, ) Anh/ Ch có th vui lòng cho biết thêm thơng tin: au g a Tê ô g ty /C : V trí cơng việc Anh/Ch : S ă /Ch làm việc công ty:………………………………………………… in ch n thành c m n i p đỡ Anh/Ch ! ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ LÊ XUÂN SANG NGHIÊN CỨU SỰ LIÊN KẾT CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG MẠNG LƢỚI ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh... cứu liên kết bên liên quan mạn lưới điểm đến Đà Nẵng đề tà uậ vă t sĩ vớ cấp tổng hợp s lý thuyết qua g u đ g g p v ệ cung ệ liên kết bên liên quan tham gia mạ g ƣớ đ ể đến du l ch, ứng dụng nghiên. .. ể đế u 40 ện m i quan hệ bên liên quan mạ g ƣới 42 1.4.4 P t g ƣớ 43 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VỀ LIÊN KẾT GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUAN Ở ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG 50 2.1 MỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự liên kết của các bên liên quan trong mạng lưới điểm đến đà nẵng , Nghiên cứu sự liên kết của các bên liên quan trong mạng lưới điểm đến đà nẵng

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn