Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính dài hạn của các công ty sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

109 29 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ NGỌC DIỆP PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ NGỌC DIỆP PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐƢỜNG NGUYỄN HƢNG Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Thị Ngọc Diệp MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc luận văn Các nghiên cứu trƣớc liên quan đến đề tài nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNHCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .13 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 13 1.1.1 Khái niệm hiệu 13 1.1.2 Khái niệm hiệu tài doanh nghiệp 14 1.1.3 Chỉ tiêu đo lƣờng hiệu tài 15 1.2 CÁC NHÂN TỔ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 18 1.2.1 Nhân tố thuộc doanh nghiệp 19 1.2.2 Nhân tố thuộc môi trƣờng hoạt động 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 31 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG TẠI VIỆT NAM 31 2.2 HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG TRONG MẪU NGHIÊN CỨU TỪ NĂM 2012 – 2014 35 KẾT LUẬN CHƢƠNG 42 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU MƠ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG 43 3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG MƠ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG 43 3.2 GIẢ THUYẾT VỀ MỐI TƢƠNG QUAN GIỮA HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG 44 3.2.1 Hiệu tài Quy mơ doanh nghiệp 44 3.2.2 Hiệu tài Tốc độ tăng trƣởng 44 3.2.3 Hiệu tài Cơ cấu tài sản 45 3.2.4 Hiệu tài Cơ cấu vốn .46 3.2.6 Hiệu tài Tỷ suất chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 47 3.3 ĐO LƢỜNG CÁC BIẾN .48 3.3.1 Đối với biến phụ thuộc 48 3.3.2 Đối với biến độc lập 50 3.4 CHỌN MẪU NGHIÊN CỨU 51 3.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 53 3.5.1 Mô tả thống kê 53 3.5.2 Phân tích tƣơng quan đa cộng tuyến 53 3.5.3 Phân tích hồi quy 55 3.5.4 Kiểm định phù hợp mơ hình 59 KẾT LUẬN CHƢƠNG 60 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC HÀM Ý RÚT RA TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 61 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 61 4.1.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 61 4.1.2 Phân tích tƣơng quan 64 4.1.3 Phân tích hồi quy 66 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ .75 4.2.1 Tăng cƣờng, mở rộng quy mô doanh nghiệp 76 4.2.2 Xây dựng cấu vốn hợp lý .79 4.2.3 Nâng cao số vòng quay tài sản 83 4.2.4 Xây dựng cấu chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp hợp lý 86 KẾT LUẬN CHƢƠNG 88 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp VND Việt Nam Đồng TSCĐ Tài sản cố định VCSH Vốn chủ sở hữu SIZE Quy mô doanh nghiệp GROWTH Tốc độ tăng trƣởng doanh thu TANG Tỷ lệ tài sản cố định tổng tài sản D/E Tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu TURN Vòng quay tài sản SAE Tỷ lệ chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp tổng chi phí TTCK Thị trƣờng chứng khốn DN Doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Bảng giá trị tốc độ tăng giảm vốn chủ sở hữu từ năm 2011- 2014 36 2.2 Lợi nhuận trƣớc thuế tốc độ tăng giảm qua năm 2011-2014 37 2.3 Giá trị ROE trung bình ngành tốc độ tăng giảm qua năm 2012 – 2014 38 2.4 Giá trị ROE nhóm nhỏ ngành sản xuất hàng tiêu dùng qua năm 2012 – 2014 39 3.1 Giả thuyết nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tài cơng ty sản xuất 50 hàng tiêu dùng 3.2 Bảng phân bổ danh sách công ty chọn mẫu theo nhóm ngành nhỏ 52 4.1 Bảng thống kê mô tả biến 61 4.2 Ma trận tƣơng quan biến có mơ hình 64 4.3 Kết hồi quy tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) biến độc lập phƣơng 66 pháp hồi quy FEM REM 4.4 Bảng so sánh kết giả thuyết nghiên cứu 75 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình Tên hình 2.1 Biểu đồ thể hàng tiêu dùng 2.2 Tỷ lệ tăng trƣởng doanh năm 2014 so với 2012 2.3 Trang tỷ trọng vốn hóa ngành 31 thu nhóm ngành 33 Tỷ lệ tăng trƣởng tài sản nhóm ngành niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam năm 2014 so 34 với 2012 2.4 Tỷ suất ROE nhóm ngành hàng tiêu dùng qua năm 2012 – 2014 sản xuất 40 4.1 Biểu đồ kiểm tra phụ thuộc biến 69 4.2 Biểu đồ kiểm tra mức độ phù hợp mơ hình phân phối chuẩn 69 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiệu tài hiệu liên quan đến khả sinh lời đồng vốn chủ sở hữu Hiệu tài cao tức lợi nhuận sinh từ việc sử dụng nguồn VCSH cao Đó mối quan tâm ngƣời chủ sở hữu tổ chức tăng trƣởng qua thời gian nhƣ tiêu chí hƣớng đến cuối nhà đầu tƣ Nâng cao hiệu tài ln mối quan tâm hàng đầu công ty, nhà đầu tƣ kinh tế nói chung Vì thế, việc nghiên cứu ảnh hƣởng nhân tố đến hiệu tài doanh nghiệp thu hút đƣợc quan tâm nhiều nhà nghiên cứu thời gian vừa qua Nhiều nhà kinh tế tiến hành nghiên cứu thực nghiệm hiệu tài cơng ty số nƣớc xác định nhân tố ảnh hƣởng Tuy nhiên, kết từ nghiên cứu đƣa đơi trái ngƣợc nhau, thƣớc đo hiệu tài tác giả khác đặc điểm kinh tế nƣớc không giống Sau gần 30 năm đổi mới, với thành tựu đạt đƣợc lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đất nƣớc, góp phần cải thiện mặt đời sống ngƣời dân, làm nảy sinh nhu cầu hƣởng thụ giá trị vật chất tinh thần ngày cao Bên cạnh đó, tình hình khu vực có chuyển biến tích cực, trở thành mắc xích quan trọng hệ thống kinh tế giới Chính điều mở hội lớn cho ngành sản xuất hàng tiêu dùng Việt Nam việc tìm kiếm mở rộng thị trƣờng, khai thác cách có hiệu tiềm lợi ngành Tại Việt Nam, ngành sản xuất hàng tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn nhóm ngành, có nhiều lợi tiềm phát triển Tuy nhiên, phát triển ngành chịu ảnh hƣởng nhiều yêu cầu khắt khe chất lƣợng nhƣ sức ép cạnh tranh với nƣớc giới Thực tế 86 đồng thời có kế hoạch điều phối tài sản cố định khơng có nhiệm vụ sản xuất cho nơi khác sử dụng 4.2.4 Xây dựng cấu chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp hợp lý Tỷ lệ chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp khoản chi phí phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Theo kết hồi quy, tỷ lệ khoản chi phí có tác động thuận đến tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Khi bắt tay vào xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh có điều vô quan trọng mà không công ty đƣợc phép bỏ qua phải tính đến việc chi phí đƣợc quản lý sử dụng nhƣ Việc quản lý chi phí ảnh hƣởng lớn tới tồn tại, tăng trƣởng thành cơng doanh nghiệp Quản lý chi phí giúp tối ƣu hóa việc sử dụng nguồn lực có sẵn nhƣ: nhân lực, nguyên vật liệu, máy móc, Do đó, việc quản lý chi phí tốt tạo điều kiện việc chuẩn bị kế hoạch phát triển, mở rộng mang lại thành công cho doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, ngồi chi phí trực tiếp tạo nên giá thành sản phẩm việc quản lý sử dụng chi phí kinh doanh (gồm chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp) cách có hiệu góp phần làm tăng hiệu tài doanh nghiệp Do doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng cần phải xây dựng cấu chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp hợp lý để tránh tình trạng gây lãng phí làm giảm hiệu tài doanh nghiệp Trƣớc hết, doanh nghiệp phải lập định mức cho khoản chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp, cụ thể định mức cho khoản chi phí theo tiêu chuẩn gắn với trƣờng hợp cụ thể sở phân tích hoạt động doanh nghiệp Nhƣ vậy, doanh nghiệp phải nghiên cứu liệu trƣớc đây, đƣa so sánh chuẩn nhƣ vào diễn biến giá thị trƣờng chiến lƣợc phát triển công ty Bƣớc thu thập thơng tin chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp thực tế Công việc 87 không trách nhiệm phòng kế tốn, mà phải đƣợc tham gia phòng, ban khác để doanh nghiệp chủ động việc xử lý thông tin chi phí Các chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp phải đƣợc phân bổ thành loại cụ thể Ngồi ra, doanh nghiệp phải phân tích biến động giá thị trƣờng theo định kỳ, dựa thơng tin chi phí thực tế so sánh với định mức thiết lập để dễ dàng xác định khác biệt chi phí thực tế với định mức, đồng thời khoanh vùng nơi phát sinh chi phí biến động Sau điều tra biết đƣợc nguyên nhân biến động chi phí, doanh nghiệp xác định chi phí kiểm sốt đƣợc phận nhân viên Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải thƣờng xuyên đánh giá, phân tích báo cáo chi phí nhƣ có cách ứng xử thích hợp với nhân viên việc kiểm soát khoản chi phí kinh doanh này, đƣa chế độ thƣởng phạt hợp lý 88 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng đƣợc chia thành nhóm nội dung nhƣ sau: Nhóm nội dung thứ đƣa kết nghiên cứu phần mềm SPSS Với nội dung này, tác giả thực chạy phần mềm theo mơ hình nghiên cứu đƣợc thiết lập chƣơng đƣa kết mô tả thống kê, phân tích tƣơng quan phân tích hồi qui Đề tài kiểm chứng lại giả thuyết đƣa chƣơng với số liệu đƣợc thu thập từ báo cáo kể hoạt động kinh doanh bảng cân đối kế toán đƣợc kiểm toán 64 doanh nghiệp với hỗ trợ phần mềm SPSS excel để thực phân tích hồi quy hai phƣơng pháp: REM FEM Từ tác giả đƣa đƣợc mơ hình nghiên cứu cuối kiểm định mơ hình, xác định mơ hình khơng có lỗi đa cộng tuyến mơ hình có phân phối chuẩn Kết thực nghiệm nghiên cứu có nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tài cơng ty ngành sản xuất hàng tiêu dùng là: Quy mơ doanh nghiệp, tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu, vòng quay tài sản tỷ lệ chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Với kết thu nhận đƣợc, tác giả đánh giá kết nghiên cứu liên hệ với đặc điểm ngành Nhóm nội dung thứ hai, dựa vào mơ hình nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tài nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng, tác giả đƣa số kiến nghị đề xuất số giải pháp để doanh nghiệp tham khảo vận dụng trình đƣa định nhằm nâng cao hiệu tài doanh nghiệp 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Những kết đạt đƣợc hạn chế đề tài Kết đạt đƣợc ý nghĩa thực tiễn: Về nghiên cứu lý thuyết, đề tài xác định khái niệm nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tài doanh nghiệp Từ đó, nhà quản trị đƣa định nhằm nâng cao hiệu tài doanh nghiệp dựa vào đặc điểm ngành Đề tài khảo sát thực trạng hiệu tài cơng ty sản xuất hàng tiêu dùng đƣợc niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam, đƣa đƣợc chứng thực nghiệp nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tài doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng đƣợc niêm yết thị trƣờng chứng khoán giúp doanh nghiệp hiểuhiệu tài nhƣ nhân tố tác động đến hiệu tài doanh nghiệp mình, từ đƣa định nhằm nâng cao hiệu tài doanh nghiệp Kết nghiên cứu có nhân tố tác động đến hiệu tài cơng ty ngành sản xuất hàng tiêu dùng Đó Quy mơ doanh nghiệp, tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu, vòng quay tài sản tỷ lệ chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Hạn chế: Đề tài số hạn chế khách quan chủ quan làm ảnh hƣởng đến kết nghiên cứu nhƣ thời gian tiến hành đề tài ngắn nên tác giả khơng thu thập đƣợc nhiều số liệu nhƣ mở rộng đa dạng nhân tố khác có tác động đến hiệu tài doanh nghiệp, từ ảnh hƣởng tới kết kiểm định Hƣớng nghiên cứu phát triển sau hoàn thành đề tài Xác định thêm nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tài doanh nghiệp để đƣa thêm biến vào mơ hình nhằm tối ƣu hóa mơ hình nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Đoàn Ngọc Phi Anh (2010), “Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài hiệu tài chính: tiếp cận theo phương pháp phân tích đường dẫn”, Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số 5(40), 14-22 [2] Chƣơng trình Giảng dạy kinh tế Fullbright (2010-2012), Chương 16: Các mô hình hồi quy liệu bảng [3] Nguyễn Văn Cơng, Phạm Thị Gái, Nguyễn Năng Phúc, Nguyễn Minh Phƣơng (2004), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, Nxb Thống Kê, Hà Nội [4] Nguyễn Văn Duy, Đào Trung Kiên, Nguyễn Thị Hằng, Đào Thị Hƣơng (2014), “Ảnh hưởng cấu trúc vốn, quy mô, tăng trưởng doanh thu tới hiệu hoạt động công ty thủy sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam”, ICECH2014 Hội thảo quốc tế doanh nghiệp vƣợt qua thử thách – Quản lý, đổi sáng tạo doanh nghiệp vừa nhỏ [5] Trần Thị Hòa (2006), “Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại địa bàn thành phố Đà Nẵng, Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [6] Vũ Việt Hùng (2002), Giáo trình Quản lý tài chính, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội [7] Phạm Thị Kim Liên (2010), “ Phân tích hiệu tài doanh nghiệp dệt may địa bàn thành phố Đà Nẵng, Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [8] Trƣơng Đông Lộc Trần Văn Tâm (2013), “Phân tích hiệu tài công ty lương thực khu vực đồng sơng cửu long”, Tạp chí Khoa học, Trƣờng Đại học Cần Thơ, Số 27, 61-67 [9] Trần Đình Khơi Nguyên, Hoàng Tùng, Đoàn Ngọc Phi Anh, Phạm Hoài Hƣơng (2007), Nguyên lý kế toán, Nxb Giáo dục, Đà Nẵng [10] Quang Minh Nhựt Lý Thị Phƣơng Thảo (2014), “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu doanh nghiệp bất động sản niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam”, Tạp chí khoa học, Trƣờng Đại học Cần Thơ, Số 33, 65-71 [11] Nguyễn Quốc Nghi Mai Văn Nam (2011), “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Cần Thơ”, Tạp chí Khoa học 2011:19b 122-129, Trƣờng Đại học Cần Thơ [12] Trƣơng Bá Thanh Trần Đình Khơi Ngun (2001), Phân tích hoạt động kinh doanh II, Nxb Giáo dục, Đà Nẵng [13] Trần Ngọc Thơ (2004), Giáo trình Tài doanh nghiệp đại, Nxb Thống Kê [14] Bied-Charreton (1920), Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp, Nxb Hà Nội [15] Josette Peyrard (1997), Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp, Nxb TPHCM [16] Josette Peyrard (2005), Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp, Nxb Hà Nội Tiếng Anh [17]Agiomirgiannakis, George, Asteriou, Dimitrios and Papathoma, K.(2006), “The Determinants of Foreign Direct Investment: A Panel Data Study for the OECD Countries, City University, Department of Economics”, Discussion Paper Series, No.03/06 [18] Dimitris Margaritis, Maria Psillaki (2007), “Capital structure, equity ownership and firm performance” [19] Hu, Y & Izumida, S 2008, “Ownership Concentration and Corporate Performance: A Causal Analysis with Japanese Panel Data”, Corporate Governance: An International Review, vol 16, no 4, pp 342-58 [20] Le, TV & Buck, T 2011, “State ownership and listed firm performance: a universally negative governance relationship?”, Journal of Management & Governance, vol 15, no 2, pp 227-48 [21] LI, T, Sun, L & Zou, L 2009, “State ownership and corporate performance: A quantile regression analysis of Chinese listed companies”, China Economic Review, vol 20, pp 703-16 [22] Marian Siminica, Daniel Circiumaru, Dalia Simion (2011), “Determinants of Profitability: What factors play a role when assessing a firm’s return on assets ?” [23] Ming, TC & Gee, CS 2008, “The influence of ownership structure on the corporate performance of Malaysian public listed companies”, ASEAN Economic Bulletin, vol 25, no 2, p 195 [24] Modigliani, Franco, and Merton H.Miller (1958), “The cost of capital, corporation, finance, and the theory of investerment, American Economic Review” [25] Modigliani, F and Miller, M (1963) “ Corporate income taxes and the cost of capital: A correction American economic Review” [26] Onaolapo aand Kajola (2010), “Capital structure and Firm performance: Evidence from Nigeria” [27] Ongore, VO 2011, “The relationship between ownership structure and firm performance: An empirical analysis of listed companies in Kenya”, African Journal of Business Management, vol 5, no 6, pp 2120-8 [28] Shah, SZA, Butt, SA & Saeed, MM 2011, “Ownership structure and performance of firms: Empirical evidence from an emerging market”, African Journal of Business Management, vol 5, no 2, pp 515-23 [29] Tian, L & Estrin, S 2008, “Retained state shareholding in Chinese PLCs: Does government ownership always reduce corporate value?”, Journal of Comparative Economics, vol 36, no 1, pp 74-89 [30] Wang, K & Xiao, X 2011, “Controlling shareholders’ tunneling and executive compensation: Evidence from China”, Journal of Accounting and Public Policy, vol 30, no 1, pp 89-100 [31] Weixu (2005), “An empirical study on relationship between corporation performance and capital structure” Website [32] http://en.wikipedia.org, http://s.cafef.vn, http://www.vietrade.gov.vn [33] http://www.ejbss.com/data/sites/1/vol2no9december2013/ejbss-1320-13theimpactofmacroeconomicvariables.pdf [34] https://luattaichinh.wordpress.com/2009/05/04/c%C6%A1-c %E1%BA%A5u-v%E1%BB%91n-v-hi%E1%BB%87u-qu %E1%BA%A3-ho%E1%BA%A1t-d%E1%BB%99ng-doanhnghi%E1%BB%87p-c%E1%BB%A7a-cc-cng-ty-nim-y %E1%BA%BFt-trn-sgdck-tphcm/ [35] http://www.quantri.vn/tai-lieu/bang-tong-hop-thue-suat-thue-tndn-quacac-nam [36] http://www.saigondautu.com.vn/pages/20150121/thoat-bat-on-vi-mochua-thoat-tri-tre.aspx PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách 64 công ty chọn mẫu nghiên cứu NET Công ty Cổ phần Bột giặt Net AAM Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong BBC Công ty Cổ phần Bibica BHS Cơng ty Cổ phần Đƣờng Biên Hồ CAN Cơng ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long DQC Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang DRC Cơng ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng GMC Công ty Cổ phần Sản xuất Thƣơng mại May Sài Gòn GDT Cơng ty cổ phần Cơng trình Giao thơng Đồng Nai 10 HHC Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 11 HNM Công ty cổ phần sữa Hà Nội 12 KDC Công ty Cổ phần Kinh Đô 13 KTS Công ty cổ phần Đƣờng Kon Tum 14 LIX Công ty Cổ phần Bột giặt Lix 15 LSS Công ty Cổ phần Mía đƣờng Lam Sơn 16 CPC Cơng ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ 17 DAG Cơng ty Cổ phần Tập đồn Nhựa Đơng Á 18 NHS Cơng ty Cổ phần Đƣờng Ninh Hòa 19 NPS Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè 20 PNJ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 21 RAL Cơng ty Cổ phần Bóng đèn Phích nƣớc Rạng Đơng 22 SBT Cơng ty cổ phần Mía đƣờng Thành Thành Cơng Tây Ninh 23 SRC Cơng ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng 24 TAC Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tƣờng An 25 TET Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc 26 TMT Cơng ty Cổ phần Ơ TMT 27 VCF Cơng ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa 28 VTL Công ty Cổ phần Vang Thăng Long 29 VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 30 DHC Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre 31 BDB Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Bình Định 32 BED Công ty Cổ phần Sách Thiết bị trƣờng học Đà Nẵng 33 DBT Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Bến Tre 34 DCL Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Cửu Long 35 DHG Công ty Cổ phần Dƣợc Hậu Giang 36 DHT Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Hà Tây 37 LDP Công ty Cổ phần Dƣợc Lâm Đồng 38 OPC Công ty cổ phần Dƣợc phẩm OPC 39 PMC Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Dƣợc liệu Pharmedic 40 PPP Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Phong Phú 41 SPM Công ty Cổ phần S.P.M 42 VMD Công ty cổ phần Y Dƣợc phẩm Vimedimex 43 POT Công ty Cổ phần Thiết bị Bƣu điện 44 ACC Công ty cổ phần Bê tông Becamex 45 BCC Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 46 BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 47 BTS Cơng ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn 48 CTB Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dƣơng 49 CYC Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih 50 DNP Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 51 DPC Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng 52 ASM Công ty Cổ phần Tập đồn Sao Mai 53 FMC Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 54 HAT Công ty Cổ phần Thƣơng mại Bia Hà Nội 55 HTL Công ty Cổ phần Kỹ thuật Ơ Trƣờng Long 56 NDF CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất Nam Định 57 NGC Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất Ngô Quyền 58 SAF Công ty Cổ phần Lƣơng thực Thực phẩm Safoco 59 SCD Công ty Cổ phần Nƣớc giải khát Chƣơng Dƣơng 60 VKC Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh 61 VLF Công ty Cổ phần Lƣơng thực Thực phẩm Vĩnh Long 62 VTF Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng 63 HAD Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dƣơng 64 MCP Công ty cổ phần In Bao bì Mỹ Châu Phụ lục 2: Bảng phân tích hồi qui bội theo mơ hình nhân tố ảnh hƣởng cố định nhân tố ảnh hƣởng ngẫu nhiên đến hiệu tài doanh nghiệp a Mơ hình nhân tố ảnh hƣởng cố định Dependent Variable: ROE_0 Method: Panel Least Squares Date: 06/20/16 Time: 19:07 Sample: 2012 2014 Periods included: Cross-sections included: 64 Total panel (balanced) observations: 192 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -6.579288 1.410563 -4.664300 0.0000 GROWTH TURN TANG SAE D/E SIZE -0.033399 1.396729 0.030575 0.620655 -0.273095 0.189752 0.045708 0.198303 0.172914 0.263689 0.116342 0.049140 -0.730709 7.043415 0.176824 2.353735 -2.347342 3.861444 0.4664 0.0000 0.8599 0.0202 0.0205 0.0002 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.869883 0.796293 0.063660 0.494424 299.9022 11.82057 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.185579 0.141048 -2.394814 -1.207186 -1.913816 2.746829 a Mơ hình nhân tố ảnh hƣởng ngẫu nhiên Dependent Variable: ROE_0 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 06/20/16 Time: 19:09 Sample: 2012 2014 Periods included: Cross-sections included: 64 Total panel (balanced) observations: 192 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C GROWTH TURN TANG SAE D/E SIZE -1.510291 0.134112 0.566614 -0.021862 0.372347 -0.141830 0.036927 0.318392 0.034981 0.084079 0.066909 0.118575 0.049109 0.008996 -4.743494 3.833840 6.739077 -0.326744 3.140174 -2.888064 4.104730 0.0000 0.0002 0.0000 0.7442 0.0020 0.0043 0.0001 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.085488 0.063660 Rho 0.6433 0.3567 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.354747 0.333820 0.069356 16.95155 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.073299 0.084975 0.889906 1.899176 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.384644 Mean dependent var 2.338258 Durbin-Watson stat 0.185579 0.722798 c Kiểm định Hausman Test Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Cross-section random Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f 40.586156 Prob 0.0000 ... HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG 43 3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG MƠ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY SẢN XUẤT... sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 3 - Xây dựng kiểm định mơ hình nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tài cơng ty sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt. .. tố ảnh hƣởng đến hiệu tài cơng ty sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết thị trƣờng chứng khốn Việt Nam Từ đƣa hàm ý nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tài cơng ty sản xuất hàng tiêu dùng Việt Nam Về mặt thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính dài hạn của các công ty sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính dài hạn của các công ty sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn