Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại nhà khách cục quản trị t 26

145 15 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VŨ THANH NHÀN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI NHÀ KHÁCH CỤC QUẢN TRỊ T.26 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VŨ THANH NHÀN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI NHÀ KHÁCH CỤC QUẢN TRỊ T.26 Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Vũ Thanh Nhân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài: Tổng quan tài liệu nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 1.1 ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC HỌC THUYẾT, MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 1.1.1 Định nghĩa động lực làm việc: 1.1.2 Nhu cầu 10 1.1.3 Tạo động lực lao động 11 1.1.4 Các học thuyết mơ hình nghiên cứu động lực làm việc 12 1.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 21 1.2.1 Mơ hình mười yếu tố động viên Kovach (1987) 21 1.2.2 Các nghiên cứu ứng dụng mơ hình mười yếu tố Kovach .23 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 27 1.3.1 Điều kiện làm việc 27 1.3.2 Thu nhập phúc lợi 28 1.3.3 Sự hỗ trợ cấp 29 1.3.4 Mối quan hệ với đồng nghiệp 29 1.3.5 Cơ hội học tập thăng tiến 30 1.3.6 Công việc thú vị thử thách 30 1.3.7 Cảm giác thể 31 1.3.8 Sự tự hào tổ chức 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ NHÀ KHÁCH CỤC QUẢN TRỊ T.26 34 2.1.1 Giới thiệu Nhà khách Cục Quản trị T.26 34 2.1.2 Quy mô, sản phẩm – dịch vụ nhà khách Cục Quản trị T.26 36 2.1.3 Bộ máy quảnNhà khách Cục Quản trị T.26 37 2.1.4 Nguồn nhân lực Nhà khách 41 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh Nhà khách 42 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 44 2.2.1 Qui trình nghiên cứu 44 2.2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thiết…… 46 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu……………………………………… 46 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 56 3.1 THU THẬP DỮ LIỆU 56 3.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ 56 3.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ 58 3.3.1 Phân tích EFA biến số ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên 59 3.3.2 Phân tích EFA biến số động lực làm việc nhân viên 62 3.4 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 63 3.4.1 Các thang đo thuộc yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 63 3.4.2 Thang đo động lực làm việc 66 3.5 HIỆU CHỈNH MÔ HÌNH SAU PHÂN TÍCH EFA VÀ CRONBACH’S ALPHA 66 3.6 MƠ HÌNH HỒI QUY VÀ KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT 68 3.6.1 Thống kê tượng tự tương quan đa cộng tuyến mơ hình 69 3.6.2 Mơ hình hồi quy bội kiểm định độ phù hợp mô hình 69 3.6.3 Kiểm định giả thuyết mơ hình hồi quy bội 72 3.7 PHÂN TÍCH MƠ TẢ CÁC THANG ĐO TRONG MƠ HÌNH HỒI QUY 74 3.7.1 Thu nhập phúc lợi 75 3.7.2 Sự hỗ trợ cấp 76 3.7.3 Cơ hội học tập thăng tiến 77 3.7.4 Công việc thú vị thử thách 78 3.7.5 Cảm giác thể 79 3.7.6 Sự tự hào tổ chức 80 3.7.7 Thang đo động lực làm việc 81 3.8 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC NHÂN TỐ ĐỘNG LỰC CỦA NHÂN VIÊN THEO ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ HỌC 81 3.8.1 Yếu tố giới tính với nhân tố động lực nhân viên 82 3.8.2 Yếu tố độ tuổi với nhân tố động lực nhân viên 82 3.8.3 Yếu tố trình độ học vấn với nhân tố động lực nhân viên 83 3.9.4 Yếu tố thời gian làm việc với nhân tố động lực nhân viên 83 3.8.5 Yếu tố vị trí cơng việc với nhân tố động lực nhân viên 86 3.8.6 Yếu tố thu nhập với nhân tố động lực nhân viên 87 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 90 4.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ, Ý NGHĨA VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 90 4.1.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 90 4.1.2 Ý nghĩa đóng góp nghiên cứu 91 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO LAO ĐỘNG TẠI NHÀ KHÁCH CỤC QUẢN TRỊ T.26 93 4.2.1 Chú trọng cải thiện yếu tố thuộc thang đo công việc 93 4.2.2 Hồn thiện sách tiền lương, thưởng phúc lợi 94 4.2.3 Nâng cao tự hào tổ chức cho nhân viên 97 4.2.4 Nâng cao tính tự chủ sáng tạo công việc nhân viên 97 4.2.5 Cải thiện yếu tố cấp 98 4.2.6 Hoàn thiện sách đào tạo phát triển 99 4.3 TÍNH MỚI CỦA NGHIÊN CỨU 101 4.3.1 So sánh với mơ hình mười yếu tố động viên Kovach (1987) 101 4.3.2 So sánh với cơng trình nghiên cứu Lê Thị Thùy Uyên (2007) 102 4.3.3 So sánh với cơng trình nghiên cứu Nguyễn Ngọc Lan Vy (2010) 103 KẾT LUẬN 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực Nhà khách 41 2.2 Kết hoạt động kinh doanh Nhà khách 42 2.3 Thang đo nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 47 2.4 Mã hóa thơng tin cá nhân 49 3.1 Thơng tin mẫu nghiên cứu 56 3.2 Kết phân tích EFA biến số ảnh hưởng đến động lực ệc Nhà khách Cục Quản trị T.26 60 3.3 Hệ số KMO thành phần động lực làm việc 62 3.4 Bảng hệ số Factor loading thành phần động lực làm việc 62 3.5 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo ảnh hưởng đến động lực làm việc 64 3.6 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo động lực làm việc 66 3.7 Hệ số phù hợp mơ hình hồi quy bội 70 3.8 Phân tích ANOVA phù hợp phân tích hồi quy 71 3.9 Hệ số hồi quy thống kê đa cộng tuyến 71 3.10 Kết kiểm định giả thuyết thống kê mức độ ảnh hưởng nhân tố tới động lực làm việc 73 3.11 Giá trị trung bình thang đo thu nhập phúc lợi 76 3.12 Giá trị trung bình thang đo hỗ trợ cấp 77 3.13 Giá trị trung bình thang đo hội học tập thăng tiến 78 3.14 Giá trị trung bình thang đo công việc thú vị thử thách 79 3.15 Giá trị trung bình thang đo cảm giác thể 80 3.16 Giá trị trung bình thang đo tự hào tổ chức 80 3.17 Giá trị trung bình thang đo động lực làm việc 81 3.18 Kết phân tích ANOVA thời gian làm việc thu nhập phúc lợi 84 3.19 Kết phân tích ANOVA thời gian làm việc hội học – thăng tiến 85 3.20 Kết phân tích ANOVA thu nhập cơng việc 88 4.1 Mức độ ảnh hưởng nhân tố 91 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Các bậc nhu cầu Maslow 13 1.2 Mơ hình đo lường động lực làm việc Herzberg 18 1.3 Thuyết kỳ vọng Victor Vroom 20 1.4 Mơ hình mười yếu tố động viên nhân viên Kenneth S Kovach 22 2.1 Quy trình nghiên cứu 44 3.1 Mơ hình nghiên cứu sau phân tích điều tra 67 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Component Total Variance % 8.461 23.502 23.502 3.606 10.017 33.519 % of Cumulative % of Cumulative Total Variance % Total Variance % 8.461 23.502 23.502 3.678 10.218 10.218 3.606 10.017 33.519 3.527 9.798 20.016 2.930 2.700 8.139 7.499 41.658 49.158 2.930 2.700 8.139 7.499 41.658 49.158 3.184 3.097 8.844 8.602 28.860 37.462 10 2.543 1.398 1.291 1.179 966 895 7.063 3.884 3.587 3.274 2.543 1.398 1.291 1.179 7.063 3.884 3.587 3.274 56.220 60.105 63.691 66.966 3.060 2.739 2.667 2.155 8.501 7.608 7.407 5.987 45.963 53.571 60.979 66.966 2.683 2.486 56.220 60.105 63.691 66.966 69.649 72.135 11 12 13 14 15 820 781 734 704 635 2.279 2.171 2.038 1.955 1.765 74.414 76.584 78.622 80.578 82.342 16 17 18 19 554 510 449 447 1.538 1.416 1.247 1.241 83.881 85.297 86.544 87.785 20 21 431 401 1.196 1.113 88.981 90.094 22 23 24 25 26 383 334 325 315 300 1.065 928 904 875 833 91.159 92.087 92.991 93.865 94.698 27 28 29 30 31 275 258 226 221 190 763 716 629 615 529 95.462 96.177 96.806 97.421 97.950 32 33 180 159 499 442 98.449 98.891 34 35 36 149 146 104 415 406 288 99.306 99.712 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix Component DK1 DK2 DK3 DK4 TNPL1 TNPL2 710 722 TNPL3 TNPL4 TNPL5 791 788 738 CT1 CT2 607 743 CT3 CT4 CT5 CT6 CGTH1 817 705 628 735 CGTH2 CGTH3 CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 DN1 DN2 DN3 DN4 HTTT1 HTTT2 HTTT3 HTTT4 HTTT5 TH1 a 685 807 738 703 779 738 633 700 781 737 698 719 739 661 820 511 786 860 877 877 865 TH2 TH3 TH4 910 776 870 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations  EFA Lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig Initial Eigenvalues 822 3551.713 595 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Component % of Cumulative Total Variance % 8.426 24.073 24.073 3.605 34.374 10.301 2.929 8.369 42.743 2.700 7.713 50.456 2.510 7.170 57.626 % of Cumulative % of Cumulative Total Variance % Total Variance % 8.426 24.073 24.073 3.744 10.696 10.696 3.605 10.301 34.374 3.456 9.873 20.569 2.929 8.369 42.743 3.169 9.055 29.625 2.700 7.713 50.456 3.097 8.848 38.472 2.510 7.170 57.626 3.058 8.738 47.211 1.386 1.233 3.960 3.523 61.587 65.109 1.386 1.233 3.960 3.523 61.587 2.707 65.109 2.567 7.733 7.335 54.944 62.279 10 11 1.148 965 822 796 3.281 2.757 2.348 2.274 68.390 71.147 73.494 75.769 1.148 3.281 68.390 2.139 6.111 68.390 12 13 738 706 2.109 2.017 77.877 79.894 14 15 16 17 18 644 561 512 449 447 1.840 1.604 1.464 1.283 1.278 81.734 83.338 84.802 86.085 87.362 19 20 432 401 1.235 1.145 88.598 89.742 21 22 384 339 1.098 968 90.840 91.808 23 24 326 316 932 902 92.741 93.642 25 26 27 28 303 277 258 226 865 791 736 647 94.507 95.298 96.034 96.681 29 30 222 193 635 553 97.315 97.868 31 32 33 34 186 160 151 146 530 456 432 418 98.398 98.854 99.286 99.704 35 104 296 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix Component DK1 DK2 DK3 DK4 TNPL1 TNPL2 TNPL3 716 746 812 TNPL4 797 TNPL5 CT1 CT2 763 CT3 CT4 CT5 CT6 CGTH1 CGTH2 CGTH3 a 692 812 747 701 607 744 817 705 627 735 776 736 651 CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 689 799 754 735 744 DN1 DN2 DN3 DN4 HTTT1 HTTT2 HTTT3 HTTT4 TH1 TH2 TH3 TH4 739 639 835 781 861 880 878 865 910 776 869 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations  EFA lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .818 3551.713 595 000 Initial Eigenvalues` Component Total % of Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative Total 8.194 3.587 2.921 2.699 Variance 24.099 10.550 8.591 7.940 2.475 1.362 1.232 1.128 7.280 4.007 3.625 3.318 58.459 62.467 66.091 69.409 10 11 12 13 14 15 891 817 792 736 652 563 515 2.621 2.404 2.328 2.165 1.918 1.656 1.515 72.030 74.434 76.762 78.927 80.845 82.502 84.016 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 468 447 444 404 391 370 336 322 303 281 267 1.376 1.316 1.305 1.188 1.150 1.089 989 948 891 827 784 85.392 86.708 88.013 89.201 90.351 91.440 92.430 93.377 94.269 95.095 95.880 27 28 29 30 31 228 225 194 188 160 670 661 570 552 469 96.550 97.211 97.781 98.333 98.802 32 33 156 146 460 430 99.262 99.692 34 105 308 100.000 % of % 24.099 34.648 43.239 51.179 8.194 3.587 2.921 2.699 Variance 24.099 10.550 8.591 7.940 2.475 1.362 1.232 1.128 7.280 4.007 3.625 3.318 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative Total % 24.099 34.648 43.239 51.179 58.459 62.467 66.091 69.409 % of Cumulative 3.820 3.423 3.168 3.094 Variance 11.235 10.068 9.317 9.099 % 11.235 21.302 30.619 39.718 3.058 2.737 2.153 2.148 8.993 8.049 6.331 6.319 48.711 56.760 63.091 69.409  EFA Động lực làm việc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig Component 779 202.319 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 2.473 61.832 61.832 2.473 61.832 61.832 598 14.959 76.791 505 12.618 89.409 424 10.591 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component DL1 783 DL2 798 DL3 808 DL4 755 Phân tích CROBACH’S ALPHA Reliability Statistics Cronbach's Cronbach' Alpha Based on N of Items s Alpha Standardized Items 829 829 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted DK1 DK2 DK3 DK4 10.27 10.32 10.26 10.45 Scale Corrected Squared Cronbach's Variance if Alpha if Item-Total Multiple Item Item Correlation Correlation Deleted Deleted 6.343 580 355 817 5.994 696 486 766 5.914 690 496 768 5.990 658 461 783 Reliability Statistics Cronbach's Cronbach' Alpha Based on N of Items s Alpha Standardized Items 874 873 Item-Total Statistics TNPL1 TNPL2 TNPL3 TNPL4 TNPL5 Scale Scale Cronbach's Mean if Variance if Corrected Squared Alpha if Item Item Item-Total Multiple Item Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted 12.96 12.263 730 555 840 12.70 13.616 586 377 874 12.87 12.011 771 642 830 12.75 12.796 716 537 844 12.70 12.493 709 524 846 Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's Alpha Based on N of Items Alpha Standardized Items 803 802 Item-Total Statistics Scale Mean CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 Scale Corrected Squared Cronbach's Variance if if Item Item-Total Multiple Alpha if Item Deleted Correlation Correlation Item Deleted Deleted 18.77 6.032 461 247 794 18.68 5.760 595 430 767 18.59 4.951 686 536 741 18.59 5.682 546 375 776 18.64 5.873 474 235 792 18.53 5.352 607 444 762 Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's Alpha Based on N of Items Alpha Standardized Items 787 788 Item-Total Statistics CGTH1 CGTH2 CGTH3 Scale Scale Corrected Squared Cronbach' Mean if Variance if Item-Total Multiple s Alpha if Item Item Correlatio Correlatio Item Deleted Deleted n n Deleted 7.06 3.413 677 465 659 6.78 3.444 636 426 702 6.77 3.582 572 331 771 Reliability Statistics Cronbach's Cronbach' Alpha Based on N of s Alpha Standardized Items Items 892 893 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Squared Cronbach's if Item Variance if Item-Total Multiple Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Correlation Item Deleted 13.40 12.073 688 519 879 13.42 12.459 774 609 861 13.50 11.903 790 664 855 13.43 12.561 660 496 885 13.60 11.759 774 624 859 CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's Alpha Based on N of Items Alpha Standardized Items 822 822 Item-Total Statistics Scale Corrected Squared Cronbach's Variance if Item-Total Multiple Alpha if if Item Item Item Deleted Correlation Correlation Deleted Deleted 7.09 3.637 658 448 774 7.04 3.768 645 429 786 7.04 3.487 729 532 701 Scale Mean DN1 DN2 DN3 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's Alpha Based on N of Items Alpha Standardized Items 891 892 Item-Total Statistics HTTT1 HTTT2 HTTT3 HTTT4 Scale Scale Corrected Squared Cronbach' Mean if Variance if Item-Total Multiple s Alpha if Item Item Correlatio Correlatio Item Deleted Deleted n n Deleted 9.60 6.747 697 493 886 9.56 6.787 784 623 852 9.45 6.900 765 608 859 9.42 6.538 803 647 844 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items N of Items 886 885 Item-Total Statistics TH1 TH2 TH3 TH4 Scale Scale Cronbach's Mean if Variance if Corrected Squared Alpha if Item Item Item-Total Multiple Item Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted 10.12 4.306 772 632 846 10.21 3.839 827 701 823 9.94 4.710 656 435 887 10.15 4.237 755 576 852 Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's Alpha Based on N of Items Alpha Standardized Items 793 794 Item Statistics Mean DL1 DL2 DL3 DL4 Std Deviation 980 881 998 922 3.15 3.23 3.32 3.25 Scale Mean if Item Deleted DL1 DL2 DL3 DL4 9.80 9.72 9.63 9.71 N 179 179 179 179 Item-Total Statistics Scale Corrected Squared Cronbach's Variance if Item-Total Multiple Alpha if Item Item Correlation Correlation Deleted Deleted 5.203 599 377 744 5.506 619 386 736 635 406 726 5.009 5.544 564 333 761 Phân tích hồi quy Model Summaryb Model R R Adjusted Std Error DurbinSquare R Square of the Watson Estimate a 779 768 38401 1.707 883 a Predictors: (Constant), TH, DN, CT, HTTT, DK, CGTH, TNPL, CV b Dependent Variable: DL ANOVAa Model Sum of df Mean F Sig Squares Square Regression 88.294 11.037 74.843 000b Residual 25.069 170 147 Total 113.363 178 a Dependent Variable: DL b Predictors: (Constant), TH, DN, CT, HTTT, DK, CGTH, TNPL, CV a Model (Constant) DK TNPL CT Unstandardized Coefficients B Std Error -.501 200 050 219 100 190 CGTH CV 216 DN 053 HTTT 118 TH 205 a Dependent Variable: DL Coefficients Standardized Coefficients Beta t 2.501 951 4.006 2.407 3.572 Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF 013 052 055 042 053 050 217 113 183 343 000 017 000 475 444 585 495 2.107 2.253 1.709 2.022 054 060 049 061 222 4.008 000 036 873 384 120 2.412 017 186 3.363 001 423 765 522 424 2.364 1.307 1.915 2.360 * Lần Model Summaryb Mod el R R Adjusted Square R Square Std Error Durbinof the Watson Estimate a 777 769 38357 1.748 881 a Predictors: (Constant), TH, CT, HTTT, CV, CGTH, TNPL b Dependent Variable: DL ANOVAa Model Sum of df Mean F Sig Squares Square Regression 88.057 14.676 99.751 000b Residual 25.306 172 147 Total 113.363 178 a Dependent Variable: DL b Predictors: (Constant), TH, CT, HTTT, CV, CGTH, TNPL a Model (Constant) Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Beta Error -.373 154 TNPL 218 CT 114 CGTH 194 CV 243 HTTT 120 TH 221 a Dependent Variable: DL t 2.417 216 4.029 129 2.862 187 3.710 250 4.904 123 2.477 200 3.714 054 040 052 050 049 059 Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF 017 000 005 000 000 014 000 451 634 511 500 525 446 2.218 1.576 1.959 2.000 1.904 2.244 Thống kê mô tả Descriptive Statistics Minimum Maximum N DK1 DK2 DK3 DK4 TNPL1 TNPL2 TNPL3 TNPL4 TNPL5 179 179 179 179 179 179 179 179 179 1 1 1 1 5 5 5 5 Mean 3.50 3.45 3.50 3.32 3.03 3.01 3.12 3.25 3.30 Std Deviation 985 961 985 997 1.106 1.031 1.105 1.031 1.090 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CGTH1 CGTH2 CGTH3 CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 DN1 DN2 DN3 DN4 HTTT1 HTTT2 HTTT3 HTTT4 HTTT5 TH1 TH2 TH3 TH4 DL1 DL2 DL3 DL4 Valid N (listwise) 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3.59 3.68 3.77 3.77 3.72 3.83 3.25 3.53 3.53 3.44 3.41 3.34 3.41 3.24 3.49 3.55 3.55 3.46 3.08 3.12 3.23 3.25 3.34 3.35 3.26 3.53 3.32 3.15 3.23 3.32 3.25 606 585 743 643 645 691 1.036 1.062 1.077 1.091 940 1.017 1.036 1.056 1.078 1.050 1.061 1.012 1.036 950 941 988 749 760 850 729 790 980 881 998 922 ... thái làm việc th t động, nhi t tình Làm điều Nhà khách Cục Quản trị T. 26 t o dựng hình ảnh t t đẹp m t khách hàng t o lợi cạnh tranh cho Chính đề t i: Nghiên cứu nhân t ảnh hưởng đến động lực làm. .. mục tiêu sau: - Hệ thống hóa sở lý luận động lực làm việc cho nhân viên - T m hiểu nhân t ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Nhà khách Cục Quản trị T. 26 - Phân t ch nhân t ảnh hưởng đến. .. mức độ ảnh hưởng nhân t ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Nhà khách Cục Quản trị T. 26, t nhà quản lý Nhà khách xây dựng sách phù hợp nhằm t o động lực làm việc cho nhân viên Nhà khách
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại nhà khách cục quản trị t 26 , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại nhà khách cục quản trị t 26

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn