Hoàn thiện công tác lập dự toán hoạt động tại công ty cổ phần vật tư và xây dựng đắk lắk

1,306 23 0
  • Loading ...
1/1,306 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:42

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH HN HỒN THI N CƠNG TÁC LP D TỐN HOT ð NG TI CƠNG TY C PH N VT TƯ VÀ XÂY D NG ð ᄂ K L ᄂ K LUN VĂN THC S K TOÁN ðà Nng, 05 - 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH HN HỒN THI N CƠNG TÁC LP D TỐN HOT ð NG TI CƠNG TY C PH N VT TƯ VÀ XÂY D NG ð ᄂ K L ᄂ K Chuyên ngành: K ᄂ toán Mã s ᄂ: 60.34.03.01 LUN VĂN THC S K TOÁN Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS Hoàng Tùng ðà Nng, 05 - 2016 LI CAM ðOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi Nguyn Th Huân MC LC Mð U 1 Tính cp thit ca đ tài M c tiêu nghiên cu ð it ng ph ᄂ m vi nghiên cu Phương pháp nghiên cu Ý nghĩa khoa hc thc tin ca ñê Kt cu lu ᄂ n văn Tng quan tài liu nghiên cu CHƯƠNG CƠ S LÝ LUN V- LP D TOÁN HOT ð NG TRONG DOANH NGHI P XÂY L ᄂ P 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG V CÔNG TÁC LP D TOÁN 1.1.1 Khái nim v l ᄂ p d toán 1.1.2 Ý nghĩa ca công tác l ᄂ p d toán 1.1.3 Phân lo ᄂ i d toán 10 1.1.4 Cơ s khoa hc xây dng d toán 13 1.2 QUY TRÌNH LP D TỐN VÀ PHƯƠNG PHÁP LP D TỐN 14 1.2.1 Quy trình l ᄂ p d toán 14 1.2.2 Các phương pháp l ᄂ p d toán 15 1.3 TRÌNH T LP CÁC LO-I D TOÁN 19 1.3.1 D toán tiêu th 20 1.3.2 D toán s n xut 22 1.3.3 D tốn chi phí s n xut 23 1.3.4 D tốn chi phí bán hàng 30 1.3.5 D tốn chi phí qu n lý doanh nghip 31 1.3.6 D tốn chi phí doanh thu ho ᄂ t đng tài 32 p v,i đ&c đi'm ca cơng ty, xây dng quy trình phương pháp d toán h p lý Qua vic nghiên cu s lý lu ᄂ n tìm hi'u thc tr ᄂ ng cơng tác l ᄂ p d tốn ho ᄂ t đng t ᄂ i cơng ty c ph5n V ᄂ t tư Xây dng ð)k L)k, tác gi nh ᄂ n thy Công tác l ᄂ p d tốn ho ᄂ t đng t ᄂ i cơng ty chưa đ5y đ bc l nhiu h ᄂ n ch Quy trình l ᄂ p d tốn chưa phù h p khoa hc nên báo cáo d tốn chưa đ5y đ chưa ph n ánh tình hình thc t t ᄂ i Cơng ty, thiu tính xác chưa kp th6i, chưa thc s giúp ích cho cơng tác qu n tr t ᄂ i đ v Vì v ᄂ y, Cơng ty c5n thit ph i hồn thin cơng tác l ᄂ p d toán b7ng cách thc hin mt cách ñ4ng b linh ho ᄂ t gi i pháp đ a t ᄂ o mơi tr 6ng l ᄂ p d tốn linh ho ᄂ t, la chn mơ hình l ᄂ p d toán t3 d ,i lên thay th cho mơ hình cũ đ' tit kim th6i gian, chi phí Hồn thin quy trình l ᄂ p d tốn b sung mt s d tốn quan trng đ' báo cáo d tốn đ m b o tính khóa hc, sát v,i thc t, ñem l ᄂ i l i ích cho Cơng ty ki'm sốt chi phí ñ' nhà qu n lý ñ a quyt đnh nhanh chóng, đ)n D tốn ho ᄂ t ñng Công ty xây dng mt ñ nghiên cu mang nhiu nét đ&c trưng, riêng có ca ngành xây dng, v,i nhiu đnh mc, quy đnh, tính tốn ñ&c thù cng v,i th6i gian nghiên cu h ᄂ n hcp nên lu ᄂ n văn nhiu đ c5n nghiên cu hồn thin Tuy nhiên, nh-ng 104 ni dung gi i pháp ñ a lu ᄂ n văn rt h-u ích cho công tác qu n lý ca doanh nghip nói chung doanh nghip ho ᄂ t đng thi cơng, xây l)p nói riêng DANH MC TÀI LI U THAM KHO [1] Stephen Brooksons (2007), Qun lý ngân sách, Nhà xut b n tng h p TP H4 Chí Minh [2] Các cơng văn ca s Xây Dng t;nh ð)k L)k v vic công b giá v ᄂ t tư, v ᄂ t liu xây dng hin hành ña bàn t;nh ð)k L)k [3] Nguyn Th Cúc (2011), “Hồn thin cơng tác lp d tốn t ᄃ i Vin thông Qung Nam”, Lu ᄂ n văn th ᄂ c sĩ Qu n tr kinh doanh, ð ᄂ i hc ðà N? ng [4] ðnh mc d tốn xây dng cơng trình ph5n xây dng kèm theo văn b n s 1776/2007/BXD-VP ngày 16/8/2007 ca B xây dng [5] Nguyn Ý Ngun Hân (2008),“Hồn thin cơng tác lp d tốn ngân sách t ᄃ i cơng ty phân bón Min Nam”, Lu ᄂ n văn th ᄂ c sĩ, ð ᄂ i hc Kinh t TP.H4 Chí Minh [6] Nguyn Ngc Quang, “K toán qun tr”, NXB ð ᄂ i hc Kinh t Qu c Dân – 2012 [7] Quyt ñnh 957/Qð-BXD ngày 29/9/2009 ca B xây dng v vic cơng b đnh mc chi phí qu n lý tư đ5u tư xây dng cơng trình [8] Quyt đnh s 52/2015/Qð-UBND ngày 17/12/2015 ca UBND t;nh ð)k L)k v/v cơng b đ n giá XDCT - Ph5n Xây dng [9] Trương Bá Thanh, “K toán qun tr” (2008), NXB Giáo d c [10] Hoàng Thy Thơ (2014), “Cơng tác lp d tốn t ᄃ i công ty TNHH mt thành viên Cng ðà Nng”,Lu ᄉ n văn th ᄉ c sĩ Qu n tr kinh doanh, ð ᄉ i hc ðà N?ng ... TRNG CƠNG TÁC LP D TỐN HOT ð NG TI CÔNG TY C PH N VT TƯ VÀ XÂY D NG ð ᄂ K L ᄂ K 36 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG V CÔNG TY C* PH+N VT TƯ VÀ XÂY DNG ð#L l#K 36 2.1.1 Gi,i thiu v Công ty ...PH N VT TƯ VÀ XÂY D NG ð ᄂ K L ᄂ K LUN VĂN THC S K TOÁN ðà Nng, 05 - 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH HUÂN HOÀN THI N CƠNG TÁC LP D TỐN HOT ð NG TI CÔNG TY C PH N VT TƯ VÀ XÂY D NG... tốn t ᄂ i cơng ty 45 2.2 THC TR-NG CÔNG TÁC LP D TỐN HO-T ð"NG T-I CƠNG TY C* PH+N VT TƯ VÀ XÂY DNG ð#K L#K 48 2.2.1 Tng quan v công tác l ᄂ p d tốn ho ᄂ t đng t ᄂ i cơng ty .48 2.2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập dự toán hoạt động tại công ty cổ phần vật tư và xây dựng đắk lắk , Hoàn thiện công tác lập dự toán hoạt động tại công ty cổ phần vật tư và xây dựng đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn