Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty thuộc nhóm nghành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán VIỆT NAM

137 28 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG THỊ NGỌC MAI PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY THUỘC NHĨM NGÀNH DẦU KHÍ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng- Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG THỊ NGỌC MAI PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY THUỘC NHĨM NGÀNH DẦU KHÍ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Hồi Hương Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn ký ghi rõ họ tên Hoàng Thị Ngọc Mai MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .2 Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNHCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP .11 1.1 TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 11 1.1.1 Khái niệm 11 1.1.2 Các tiêu phản ánh cấu trúc tài doanh nghiệp .12 1.1.3 Khái niệm phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp .13 1.1.4 Ý nghĩa, vai trò phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp 14 1.2 CÁC LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH 17 1.2.1 Theo quan điểm truyền thống 17 1.2.2 Theo quan điểm đại 17 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 25 1.3.1 Hiệu sử dụng vốn 26 1.3.2 Cấu trúc tài sản 28 1.3.3 Quy mô doanh nghiệp 29 1.3.4 Thời gian hoạt động 31 1.3.5 Sự tăng trƣởng doanh nghiệp 31 1.3.6 Rủi ro kinh doanh 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 35 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA MẪU NGHIÊN CỨU 35 2.1.1 Xem xét ảnh hƣởng yếu tố ngành đến cấu trúc tài doanh nghiệp thuộc nhóm ngành dầu khí 35 2.1.2 Đặc điểm cấu trúc tài doanh nghiệp nhóm ngành dầu khí niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 38 2.2 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 42 2.2.1 Câu hỏi nghiên cứu 42 2.2.2 Giả thuyết nghiên cứu 42 2.3 ĐO LƢỜNG BIẾN PHỤ THUỘC VÀ BIẾN ĐỘC LẬP .47 2.3.1 Đo lƣờng biến phụ thuộc 47 2.3.2 Đo lƣờng biến độc lập 48 2.4 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH .50 2.4.1 Mơ hình hồi quy liệu bảng 50 2.4.2 Ƣớc lƣợng mơ hình 51 2.4.3 Lựa chọn mơ hình 53 2.4.4 Phân tích tƣơng quan đa cộng tuyến 54 2.4.5 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 56 KẾT LUẬN CHƢƠNG 58 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 59 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ NGHIÊN CỨU 59 3.2 KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THIẾT CỦA MƠ HÌNH 62 3.2.1 Ma trận tƣơng quan đa cộng tuyến .62 3.2.2 Kiểm tra liệu phân phối chuẩn 65 3.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NHĨM NGÀNH DẦU KHÍ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM 66 3.3.1 Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến tỷ lệ nợ doanh nghiệp nhóm ngành dầu khí 66 3.3.2 Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến tỷ lệ nợ ngắn hạn doanh nghiệp nhóm ngành dầu khí 70 3.3.3 Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến tỷ lệ nợ dài hạn doanh nghiệp nhóm ngành dầu khí 74 KẾT LUẬN CHƢƠNG 79 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KẾT LUẬN 80 4.1 KẾT LUẬN 80 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 83 4.2.1 Đối với doanh nghiệp 83 4.2.2 Đối với nhà đầu .87 4.2.3 Đối với quản lý Nhà nƣớc 90 KẾT LUẬN CHƢƠNG 93 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp FEM Fixed Effects Model (Mơ hình tác động cố định) REM Random Effects Model (Mơ hình tác động ngẫu nhiên) ROA Tỷ suất sinh lời tài sản TLNDH Tỷ lệ nợ dài hạn TLNNH Tỷ lệ nợ ngắn hạn TLNO Tỷ lệ nợ TSCĐ Tài sản cố định TTCK Thị trƣờng chứng khoán VCSH Vốn chủ sở hữu DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Các doanh nghiệp nhóm ngành dầu khí phân theo ngành 35 2.2 Kiểm định phƣơng sai theo ngành biến tỷ lệ nợ, tỷ lệ nợ ngắn hạn, tỷ lệ nợ dài hạn 37 2.3 Kiểm định ANOVA theo ngành biến tỷ lệ nợ, tỷ lệ nợ ngắn hạn, tỷ lệ nợ dài hạn 37 2.4 Tỷ trọng TSCĐ hữu hình/Tổng tài sản Tỷ trọng TSCĐ hữu hình/VCSH doanh nghiệp nhóm 39 ngành dầu khí 2.5 Cấu trúc nguồn vốn doanh nghiệp nhóm ngành dầu khí 40 2.6 Thực trạng cấu trúc tài doanh nghiệp nhóm ngành dầu khí 41 2.7 Giả thuyết nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp nhóm 47 ngành dầu khí 3.1 Thống kê mơ tả biến 59 3.2 Ma trận tƣơng quan biến độc lập biến phụ thuộc 62 3.3 Ma trận tƣợng quan biến độc lập mơ hình 63 3.4 Kết hồi quy tỷ lệ nợ biến độc lập theo phƣơng pháp hồi quy FEM REM 66 3.5 Kết hồi quy tỷ lệ nợ ngắn hạn biến độc lập theo phƣơng pháp hồi quy FEM REM 71 3.6 Kết hồi quy tỷ lệ nợ dài hạn biến độc lập theo phƣơng pháp hồi quy FEM REM 75 4.1 Bảng tổng hợp kết nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp nhóm ngành dầu khí niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2012-2014 80 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Số hiệu hình 1.1 Tên hình Các nguồn vốn huy động Trang 12 PHỤ LỤC BIỂU ĐỒ HISTOGRAM WITH CURVE CỦA CÁC BIẾN Phụ lục 3.1 Biểu đồ Histogram with curve biến phụ thuộc biến độc lập Phụ lục 3.2 Biểu đồ Histogram with curve biến TLNDH, TANGI, AGE, SIZE, RISK sau log PHỤ LỤC Kết hồi quy tỷ lệ nợ biến độc lập phƣơng pháp hồi quy FEM REM kiểm định Hausman cho mơ hình tỷ lệ nợ Phụ lục 4.1 Phƣơng pháp hồi quy theo FEM cho mơ hình tỷ lệ nợ Dependent Variable: TLNO Method: Panel Least Squares Date: 05/20/16 Time: 16:29 Sample: 2012 2014 Periods included: Cross-sections included: 32 Total panel (balanced) observations: 96 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C EFFI LOG_TANGI LOG_SIZE LOG_AGE GROW LOG_RISK -0.204778 -0.758471 -0.030034 0.004003 0.594737 0.086254 -0.031487 0.445229 0.213022 0.041327 0.049406 0.318512 0.061341 0.023310 -0.459938 -3.560531 -0.726736 0.081015 1.867240 1.406151 -1.350833 0.6473 0.0007 0.4703 0.0357 0.0669 0.0450 0.1820 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.910561 0.853504 0.101938 0.602696 107.1751 15.95903 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.587334 0.266332 -1.441147 -0.426093 -1.030846 1.822919 Phụ lục 4.2 Phƣơng pháp hồi quy theo REM cho mơ hình tỷ lệ nợ Dependent Variable: TLNO Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/20/16 Time: 21:54 Sample: 2012 2014 Periods included: Cross-sections included: 32 Total panel (balanced) observations: 96 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C EFFI LOG_TANGI LOG_SIZE LOG_AGE GROW LOG_RISK -0.038085 -1.194349 -0.032775 0.052319 0.184923 0.118290 -0.035603 0.198661 0.177459 0.030072 0.028139 0.117278 0.058357 0.021628 -0.191709 -6.730274 -1.089881 1.859331 1.576785 2.026985 -1.646124 0.8484 0.0000 0.2787 0.0663 0.1184 0.0457 0.1033 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.152101 0.101938 Rho 0.6901 0.3099 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.323029 0.277390 0.110798 7.077992 0.000003 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.211949 0.130341 1.092584 1.190583 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.415200 Mean dependent var 3.940734 Durbin-Watson stat 0.587334 0.330094 Phụ lục 4.3 Kiểm định Hausman cho mơ hình tỷ lệ nợ Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f 22.144034 Cross-section random Prob 0.0011 Cross-section random effects test comparisons: Variable EFFI LOG_TANGI LOG_SIZE LOG_AGE GROW LOG_RISK Fixed -0.758471 -0.030034 0.004003 0.594737 0.086254 -0.031487 Random Var(Diff.) Prob -1.194349 -0.032775 0.052319 0.184923 0.118290 -0.035603 0.013887 0.000804 0.001649 0.087695 0.000357 0.000076 0.0002 0.9230 0.2341 0.1664 0.0900 0.6359 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: TLNO Method: Panel Least Squares Date: 05/21/16 Time: 01:32 Sample: 2012 2014 Periods included: Cross-sections included: 32 Total panel (balanced) observations: 96 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C EFFI LOG_TANGI LOG_SIZE LOG_AGE GROW LOG_RISK -0.204778 -0.758471 -0.030034 0.004003 0.594737 0.086254 -0.031487 0.445229 0.213022 0.041327 0.049406 0.318512 0.061341 0.023310 -0.459938 -3.560531 -0.726736 0.081015 1.867240 1.406151 -1.350833 0.6473 0.0007 0.4703 0.9357 0.0669 0.1650 0.1820 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.910561 0.853504 0.101938 0.602696 107.1751 15.95903 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.587334 0.266332 -1.441147 -0.426093 -1.030846 1.822919 PHỤ LỤC Kết hồi quy tỷ lệ nợ biến độc lập phƣơng pháp hồi quy FEM REM kiểm định Hausman cho mơ hình tỷ lệ nợ ngắn hạn Phụ lục 5.1 Phƣơng pháp hồi quy theo FEM cho mơ hình tỷ lệ nợ ngắn hạn Dependent Variable: TLNNH Method: Panel Least Squares Date: 06/19/16 Time: 00:52 Sample: 2012 2014 Periods included: Cross-sections included: 32 Total panel (balanced) observations: 96 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C EFFI LOG_TANGI LOG_SIZE LOG_AGE GROW LOG_RISK -0.961606 -0.619380 -0.014838 0.023274 1.113280 0.092968 -0.035624 0.541182 0.258931 0.050234 0.060053 0.387155 0.074560 0.028333 -1.776863 -2.392069 -0.295383 0.387550 2.875543 1.246881 -1.257322 0.0808 0.0200 0.7688 0.0498 0.0056 0.2175 0.2137 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.881079 0.805215 0.123907 0.890465 88.43918 11.61399 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.501023 0.280748 -1.050816 -0.035762 -0.640515 2.099913 Phụ lục 5.2 Phƣơng pháp hồi quy theo REM cho mơ hình tỷ lệ nợ ngắn hạn Dependent Variable: TLNNH Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 06/19/16 Time: 00:49 Sample: 2012 2014 Periods included: Cross-sections included: 32 Total panel (balanced) observations: 96 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C EFFI LOG_TANGI LOG_SIZE LOG_AGE GROW LOG_RISK -0.265760 -1.228980 -0.059834 0.057568 0.244724 0.135181 -0.039944 0.216408 0.206190 0.033954 0.030723 0.124425 0.070236 0.025778 -1.228048 -5.960430 -1.762222 1.873748 1.966840 1.924677 -1.549552 0.2227 0.0000 0.0015 0.0642 0.0523 0.0575 0.1248 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.152426 0.123907 Rho 0.6021 0.3979 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.275528 0.226687 0.137853 5.641340 0.000053 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.212865 0.156761 1.691306 1.366612 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.382466 Mean dependent var 4.623999 Durbin-Watson stat 0.501023 0.499862 Phụ lục 5.3 Kiểm định Hausman cho mơ hình tỷ lệ nợ ngắn hạn Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f 27.162393 Cross-section random Prob 0.0001 Cross-section random effects test comparisons: Variable EFFI LOG_TANGI LOG_SIZE LOG_AGE GROW LOG_RISK Fixed -0.619380 -0.014838 0.023274 1.113280 0.092968 -0.035624 Random Var(Diff.) Prob -1.228980 -0.059834 0.057568 0.244724 0.135181 -0.039944 0.024531 0.001371 0.002662 0.134407 0.000626 0.000138 0.0001 0.2242 0.5063 0.0178 0.0916 0.7133 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: TLNNH Method: Panel Least Squares Date: 06/19/16 Time: 01:01 Sample: 2012 2014 Periods included: Cross-sections included: 32 Total panel (balanced) observations: 96 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C EFFI LOG_TANGI LOG_SIZE LOG_AGE GROW LOG_RISK -0.961606 -0.619380 -0.014838 0.023274 1.113280 0.092968 -0.035624 0.541182 0.258931 0.050234 0.060053 0.387155 0.074560 0.028333 -1.776863 -2.392069 -0.295383 0.387550 2.875543 1.246881 -1.257322 0.0808 0.0200 0.7688 0.6998 0.0056 0.2175 0.2137 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.881079 0.805215 0.123907 0.890465 88.43918 11.61399 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.501023 0.280748 -1.050816 -0.035762 -0.640515 2.099913 PHỤ LỤC Kết hồi quy tỷ lệ nợ biến độc lập phƣơng pháp hồi quy FEM REM kiểm định Hausman cho mơ hình tỷ lệ nợ ngắn hạn Phụ lục 6.1 Phƣơng pháp hồi quy theo FEM cho mơ hình tỷ lệ nợ dài hạn Dependent Variable: LOG_TLNDH Method: Panel Least Squares Date: 06/19/16 Time: 01:05 Sample: 2012 2014 Periods included: Cross-sections included: 32 Total panel (balanced) observations: 96 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C EFFI LOG_TANGI LOG_SIZE LOG_AGE GROW LOG_RISK -4.935073 0.977928 0.219310 0.186445 3.608729 -0.100462 0.387125 2.656700 1.271109 0.246602 0.294806 1.900571 0.366022 0.139089 -1.857595 0.769350 0.889329 0.632432 1.898760 -0.274470 2.783287 0.0683 0.4448 0.3775 0.5296 0.0626 0.7847 0.0073 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.814767 Mean dependent var 0.696600 0.608266 21.45931 -64.30499 6.895094 0.000000 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -1.125021 1.104298 2.131354 3.146409 2.541656 2.347504 Phụ lục 6.2 Phƣơng pháp hồi quy theo REM cho mơ hình tỷ lệ nợ dài hạn Dependent Variable: LOG_TLNDH Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 06/19/16 Time: 01:12 Sample: 2012 2014 Periods included: Cross-sections included: 32 Total panel (balanced) observations: 96 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C EFFI LOG_TANGI LOG_SIZE LOG_AGE GROW LOG_RISK 0.554541 0.678536 0.211476 -0.179507 0.398315 0.134907 0.345264 1.186537 1.059291 0.179548 0.168056 0.700628 0.348248 0.129077 0.467361 0.640557 1.177829 -1.068134 0.568511 0.387387 2.674869 0.6414 0.5235 0.2420 0.0368 0.5711 0.0494 0.0089 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.909102 0.608266 Rho 0.6908 0.3092 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.094629 0.033592 0.616250 1.550368 0.001162 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat -0.405395 0.626869 33.79898 1.659757 Mean dependent var Durbin-Watson stat -1.125021 0.535657 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.096008 104.7275 Phụ lục 6.3 Kiểm định Hausman cho mơ hình tỷ lệ nợ dài hạn Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f 8.351539 Cross-section random Prob 0.2135 Cross-section random effects test comparisons: Variable EFFI LOG_TANGI LOG_SIZE LOG_AGE GROW LOG_RISK Fixed 0.977928 0.219310 0.186445 3.608729 -0.100462 0.387125 Random Var(Diff.) Prob 0.678536 0.211476 -0.179507 0.398315 0.134907 0.345264 0.493622 0.028575 0.058668 3.121289 0.012695 0.002685 0.6700 0.9630 0.1308 0.0692 0.0367 0.4192 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: LOG_TLNDH Method: Panel Least Squares Date: 06/19/16 Time: 01:17 Sample: 2012 2014 Periods included: Cross-sections included: 32 Total panel (balanced) observations: 96 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C EFFI LOG_TANGI LOG_SIZE LOG_AGE GROW LOG_RISK -4.935073 0.977928 0.219310 0.186445 3.608729 -0.100462 0.387125 2.656700 1.271109 0.246602 0.294806 1.900571 0.366022 0.139089 -1.857595 0.769350 0.889329 0.632432 1.898760 -0.274470 2.783287 0.0683 0.4448 0.3775 0.5296 0.0626 0.7847 0.0073 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.814767 0.696600 0.608266 21.45931 -64.30499 6.895094 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -1.125021 1.104298 2.131354 3.146409 2.541656 2.347504 ... ĐÀ NẴNG HỒNG THỊ NGỌC MAI PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY THUỘC NHĨM NGÀNH DẦU KHÍ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Kế tốn Mã số:... đến cấu trúc tài cơng ty thuộc nhóm ngành dầu khí niêm yết thị trƣờng chứng khốn Việt Nam để làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Xác định nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc tài cơng ty thuộc. .. cơng ty thuộc nhóm ngành dầu khí niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Về lý thuyết: đề tài kiểm chứng lý thuyết nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc tài chính, đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty thuộc nhóm nghành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán VIỆT NAM , Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty thuộc nhóm nghành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn