Hoàn thiện công tác kiểm soát chi các dự án chương trình mục tiêu quốc gia qua kho bạc nhà nước thành phố buôn ma thuột

106 24 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ KIM DUNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI CÁC DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ KIM DUNG HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI CÁC DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ BN MA THUỘT Chun ngành: Tài - Ngân hàng số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐẶNG TÙNG LÂM Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Người cam đoan Lê Thị Kim Dung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI CÁC DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 1.1 CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCCHI CTMTQG 1.1.1 Tổng quan chi NSNN 1.1.2 Chi dự án CTMTQG 14 1.2 KIỂM SOÁT CHI CÁC DỰ ÁN CTMTQG QUA KBNN 18 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ KBNN 18 1.2.2 Kiểm soát chi dự án CTMTQG qua KBNN 20 1.2.3 Nội dung cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG 23 1.2.4 Tiêu chí đánh giá cơng tác kiểm soát chi vốn CTMTQG .24 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI CTMTQG 26 1.3.1 Nhân tố bên 26 1.3.2 Nhân tố bên 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SỐT CHI CÁC DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 30 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KBNN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 30 2.1.1 Cơ cấu tổ chức máy KBNN Thành phố Buôn Ma Thuột .30 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn KBNN Thành phố Buôn Ma Thuột 30 2.1.3 Quá trình hình thành phát triển KBNN Thành phố Buôn Ma Thuột 32 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI CÁC DỰ ÁN CTMTQG QUA KBNN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 33 2.2.1 Cơ sở pháp lý chế quản lý CTMTQG, đối tượng kiểm soát, phân cấp kiểm soát chi CTMTQG 33 2.2.2 Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi dự án CTMTQG qua KBNN Thành phố Buôn Ma Thuột 38 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 58 2.3.1 Kết đạt 58 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI CÁC DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUA KBNN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 72 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 72 3.1.1 Định hướng, mục tiêu chung Hệ thống KBNN 72 3.1.2 Định hướng quan điểm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi dự án CTMTQG qua KBNN Thành phố Buôn Ma Thuột 75 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI CÁC DỰ ÁN CTMTQG QUA KBNN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 77 3.2.1 Hồn thiện nghiệp vụ kiểm sốt chi dự án CTMTQG KBNN thành phố Buôn Ma Thuột 77 3.2.2 Nâng cao lực chuyên môn đội ngũ cán làm cơng tác kiểm sốt chi KBNN thành phố Buôn Ma Thuột 82 3.2.3 Các giải pháp hỗ trợ khác 83 3.3 KIẾN NGHỊ 85 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài Bộ, ngành liên quan .85 3.3.2 Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước 88 3.3.3 Kiến nghị với quyền địa phương 90 3.3.4 Kiến nghị với chủ dự án 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG 91 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung đầy đủ CTMTQG Chương trình mục tiêu quốc gia ĐTKB-LAN Chương trình đầu tư Kho bạc chạy mạng LAN HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc Nhà nước KSC Kiểm soát chi KTNN Kế toán nhà nước NSĐP Ngân sách địa phương NSNN Ngân sách Nhà nước NSTW Ngân sách trung ương TABMIS Treasury And Budget Management Information System (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc) VĐT Vốn đầu tư UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Quy định mức tạm ứng nội dung Trang 46 toán 2.2 Tổng kế hoạch, dự toán nguồn vốn CTMTQG 55 2.3 Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn CTMTQG 56 2.4 Kết giải hồ sơ 57 2.5 Kết từ chối nguồn vốn toán CTMTQG 58 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ sơ đồ 2.1 Quy trình kiểm sốt chi dự án CTMTQG qua KBNN thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Trang 38 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, chế kiểm soát chi (bao gồm kiểm soát chi đầu tư kiểm soát chi thường xuyên) qua hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) có nhiều thay đổi, bước hồn thiện Cơ chế kiểm sốt chi thay đổi theo hướng đơn giản thủ tục hành chính, phân cấp cho chủ đầu tư đơn vị sử dụng ngân sách, qua tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư đơn vị sử dụng ngân sách việc giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước giao quản lý, có nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) Hiện nay, nguồn vốn đầu tư cho dự án CTMTQG lớn, từ 12 chương trình giai đoạn 2006 - 2010 tăng lên 16 chương trình giai đoạn 2012 2015 Vì vậy, việc tăng cường kiểm sốt chi ngân sách nhà nước đầu tư cơng nói chung chi CTMTQG nói riêng qua KBNN quan trọng, góp phần giám sát trình sử dụng nguồn lực tài nhà nước cách có hiệu quả, biện pháp hữu hiệu để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ổn định kinh tế vĩ mơ, kiềm chế lạm phát đảm bảo an sinh xã hội yêu cầu cấp thiết Qua thực tế cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG KBNN thành phố Bn Ma Thuột cho thấy bộc lộ nhiều tồn liên quan đến nguồn vốn này, cụ thể việc đầu tư cơng trình, dự án thuộc CTMTQG dàn trải, chồng chéo; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn CTMTQG thấp; chế, sách liên quan đến việc quản lý nguồn vốn CTMTQG chưa ổn định, có nhiều thay đổi, dẫn đến chủ đầu tư bị động việc triển khai CTMTQG, đồng thời dẫn tới việc kiểm sốt chi nguồn vốn có nhiều rủi ro, sai sót;… Xuất phát từ thực tiễn đòi hỏi trên, nhằm hồn thiện cơng tác kiểm 83 phải có sách hỗ trợ, khuyến khích cơng chức tham gia học lớp đào tạo trung ương, tỉnh trường đại học tổ chức - Với khối lượng cơng việc ngày tăng, bố trí thêm số lượng cơng chức làm nhiệm vụ kiểm sốt chi - Có chế khen thưởng, kỷ luật rõ ràng: Thực khen thưởng, động viên kịp thời vật chất lẫn tinh thần công chức hồn thành tốt nhiệm vụ giao có sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, quy trình kiểm sốt, tốn Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác đạo điều hành Lãnh đạo KBNN thành phố Buôn Ma Thuột, đảm bảo cho hoạt động KBNN thành phố triển khai kịp thời q trình thực ln thơng suốt, tập trung thống Cụ thể sau: - Chủ động phối hợp làm việc với quan địa phương có liên quan việc rà sốt, đối chiếu kế hoạch vốn dự toán dự án địa phương quản lý nhằm đạo điều hành quản lý vốn thống địa bàn thành phố - Chỉ đạo phận nghiệp vụ xây dựng quy chế phối hợp cụ thể trách nhiệm để giải vướng mắc phát sinh q trình thực cơng tác kiểm sốt chi - Tăng cường nâng cao việc xử lý văn có liên quan KBNN tỉnh, KBNN Việt Nam, Bộ Tài chính,… cơng tác kiểm sốt chi Tạo điều kiện cho đội ngũ cán kiểm soát chi học hỏi, bồi dưỡng, nghiên cứu cách đầy đủ vấn đề liên quan 3.2.3 Các giải pháp hỗ trợ khác Tiếp tục kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện văn nhà nước chi NSNN nói chung chi dự án CTMTQG nói riêng; đồng thời phải ý đến tính đồng kịp thời Luật, văn hướng dẫn 84 Luật nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, tính thống cao thuận lợi trình triển khai thực hiện; tạo điều kiện cho quan chức kiểm tra kiểm sốt việc thi hành Luật có xử lý xác vi phạm đưa phán đắn, nghiêm minh Tăng cường công tác tự kiểm tra nội đơn vị nhằm kịp thời phát tồn tại, sai sót để chấn chỉnh kịp thời Qua phát bất cập yếu tố rủi ro để đề xuất với lãnh đạo đơn vị, với cấp đạo điều hành, nhằm nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG Tăng cường công tác kiểm tra chủ dự án, đặc biệt chuẩn bị sẵn sàng điều kiện cần thiết cho việc triển khai tra chuyên ngành KBNN Triển khai nghiêm túc nội dung xử phạt vi phạm hành lĩnh vực KBNN theo quy định Nghị định số 192/2013/NĐ-CP Chính phủ Thông tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24/04/2014 Bộ Tài quy định chi tiết hướng dẫn thực việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Chính phủ Thực tốt việc cơng khai quy trình, thủ tục liên quan Thường xun rà sốt quy trình để kịp thời sửa đổi cho phù hợp với quy định Áp dung, triển khai tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO9001:2008 vào công việc, sử dụng kết đánh giá chất lượng ISO để phân tích, đánh giá khơng phù hợp, điểm khơng hợp lý quy trình để cải tiến, đồng thời thường xuyên tổ chức lấy ý kiến khách hàng để có sở đánh giá chất lượng cơng tác kiểm sốt chi, thái độ phục vụ khách hàng công chức kho bạc hài lòng khách hàng Phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan: Duy trì phối hợp tốt với Cơ quan Tài đồng cấp, UBND thành phố nhằm xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh Phối hợp tốt với chủ dự án việc giải ngân 85 nguồn vốn, nhằm tháo gỡ kịp thời vướng mắc nảy sinh, không để hồ sơ giải ngân bị tồn đọng Phối hợp với KBNN tỉnh, Sở Tài thống chế phân cấp kiểm sốt chi cho KBNN thành phố Thường xun có báo cáo, phản ánh, đề xuất với quyền địa phương liên quan đến kết giải ngân, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu nguồn vốn đầu tư cho CTMTQG Rà soát, xếp hồ sơ, chứng từ, tài liệu đầy đủ, khoa học theo dự án CTMTQG lần toán; kịp thời phối hợp với đơn vị, chủ dự án bổ sung, hoàn thiện tài liệu thiếu chưa đủ tính pháp lý Tuyệt đối không tự ý yêu cầu chủ dự án gửi thêm tài liệu quy trình kiểm sốt chi hành Tăng cường ứng dụng cơng nghệ thơng tin quản lý, kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG để nâng cao tính xác, kịp thời, hiệu minh bạch Thường xuyên cập nhật, nâng cấp phần mềm, chương trình Trung tâm cơng nghệ để phù hợp với u cầu kiểm sốt vốn dự án CTMTQG nói riêng khoản chi NSNN nói chung, hướng tới hình thành Kho bạc điện tử vào năm 2020 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài Bộ, ngành liên quan a Đối với Bộ Tài Sửa đổi chế điều hành CTMTQG theo hướng quy định rõ trách nhiệm quan quản lý chương trình Bộ, ngành địa phương việc thực mục tiêu quản lý kinh phí Thực tốt giải pháp để địa phương quan tâm, tăng cường đầu tư, bố trí vốn đối ứng nhằm đảm bảo nguồn lực triển khai CTMTQG địa bàn Tăng cường đạo Ủy ban nhân dân thành phố, xây dựng quy chế phối hợp, đồng thời phân định rõ quyền, trách nhiệm đơn vị, cá nhân việc quản lý, điều hành sử 86 dụng kinh phí CTMTQG từ khâu giao dự toán đến khâu toán Cụ thể sau: - Đối với việc quản lý, kiểm sốt vốn CTMTQG cần có đạo tích cực UBND thành phố, UBND tỉnh nhằm tăng cường phối hợp nhịp nhàng, thường xuyên quan quản lý chương trình Sở tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, KBNN đơn vị sử dụng NSNN để chương trình, dự án vốn vận hành thông suốt - Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm đơn vị có liên quan việc quản lý, điều hành sử dụng kinh phí Nhiệm vụ ban đạo địa phương cần xác định rõ ràng, bao gồm đạo phối hợp quan lập kế hoạch giao dự toán CTMTQG thành phố, thực công tác kiểm tra, giám sát, kiến nghị với bên liên quan vướng mắc, điều chỉnh cần thực Phòng Tài thành phố có trách nhiệm kiểm tra dự toán đơn vị thụ hưởng, chủ động bố trí nguồn đáp ứng nhu cầu chi đơn vị kịp thời, đầy đủ xác; KBNN thành phố Bn Ma Thuột thực kiểm tra, kiểm soát thực tốn kịp thời, xác đầy đủ cho đơn vị thụ hưởng, đảm bảo khoản chi phải có đủ điều kiện chi theo quy định; đơn vị thụ hưởng thực chi theo dự toán giao, chế dộ, tiết kiệm có hiệu - Về cơng tác bố trí kế hoạch vốn cấp có thẩm quyền: Kế hoạch vốn hàng năm bố trí cho dự án đủ điều kiện thủ tục thời gian theo quy định, tuyết đối khơng bố trí cho dự án khơng đủ điều kiện, đồng thời quan có thẩm quyền phải phân khai sớm để chủ đầu tư chủ động thực Mặt khác cần theo dõi sát tiến độ thực dự án có biện pháp điều chỉnh kế hoạch vốn kịp thời để bổ sung vốn cho dự án có khối lượng thực lớn từ dự án thực chậm khơng 87 thực được, tránh tình trạng “dự án chờ vốn, vốn chờ dự án” Tăng cường tính cơng khai, minh bạch phân bổ kinh phí dự án CTMTQG Rà sốt, hệ thống lại tồn quy trình kiểm sốt cho qua KBNN (quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư nước; quy trình kiểm sốt chi nguồn vốn ngồi nước; quy trình kiểm sốt chi thường xun; quy trình kiểm sốt chi nguồn vốn nghiệp có tính chất đầu tư; quy trình kiểm sốt chi nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; quy trình kiểm sốt chi nguồn vốn đầu tư ngân sách xã, phường, thị trấn,…) bảo đảm thống phù hợp với quy định hành, quy trình có nhiều nội dung quy định khác (chẳng hạn toán vốn đầu tư số mẫu biểu giải ngân nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách tỉnh ngân sách xã lại khác nhau, dẫn tới cơng trình đầu tư hai nguồn vốn gặp khó khăn thực hiện) quy trình chưa cập nhật quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Tham mưu đề xuất với cấp trên, với ngành liên quan bảo đảm ban hành chế, sách liên quan đến việc triển khai vốn CTMTQG cần có ổn định hơn, tránh thay đổi liên tục thời gian qua Phối hợp với ngành liên quan tham mưu Chính phủ xem xét giảm số CTMTQG, có nhiều chương trình, chương trình lại có nhiều dự án, nguồn lực hạn chế, dẫn đến đầu tư dàn trải, hiệu đầu tư thấp Bên cạnh đó, cần tăng cường cơng tác kiểm tốn nội ngành KBNN Hoạt động kiểm tra, kiểm soát cơng tác cần thiết q trình đạo, điều hành thực nhiệm vụ KBNN Tổ chức tốt cơng tác kiểm tra, kiểm sốt biện pháp quan trọng đảm bảo an toàn ngân quỹ, tài sản nhà nước kho bạc quản lý Thông qua 88 hoạt động kiểm tra, kiểm sốt phát sai sót cá nhân tập thể việc thực chế độ, sách tài nhà nước ngành đề để có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời Đồng thời, thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát phát vấn đề bất hợp lý, kẻ hở sách, quy trình nghiệp vụ, qua đề xuất với cấp có thẩm quyền điều chỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế nhằm làm cho chế độ ngành ngày hoàn thiện b Các Bộ quan ngang Bộ liên quan Về chế sách công tác đạo, điều hành đặc biệt dự án CTMTQG lĩnh vực XDCB, lĩnh vực liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành thường có nhiều thay đổi chế, sách, văn Bộ, ngành cần ban hành kịp thời, hướng dẫn đồng bộ, thống để địa phương chủ động thực Mặt khác để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn năm kế hoạch, đề nghị không nên cho kéo dài kế hoạch năm trước sang năm sau, thế, “vòng tuần hồn” giải ngân chậm tháng đầu năm kế hoạch lặp lại Đối với cấp có thẩm quyền tỉnh, thành phố cần tăng cường công tác đạo, kiểm tra, giám sát kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trình thực Khi ban hành định mức, tiêu chuẩn, quy định liên quan đến CTMTQG cần phải cụ thể rõ ràng, không chồng chéo đưa tình cụ thể để cấp hiểu áp dụng tốt Thường xuyên tổ chức tập huấn cho đơn vị thuộc, trực thuộc, chủ dự án quy định liên quan đến việc triển khai dự án CTMTQG 3.3.2 Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước Xây dựng hồn thiện hệ thống thể chế, sách, quy trình nghiệp vụ đầy đủ, đồng tạo mơi trường hành lang pháp lý để KBNN thực chức nhiệm vụ mình, như: Hồn thiện quy trình kiểm sốt chi phí quản lý dự án theo Thơng tư số 05/2014/TT-BTC Bộ Tài để thống 89 triển khai thực Cải tiến chương trình ĐTKB-LAN nhằm hỗ trợ tốt cho cơng tác kiểm soát chi thời gian tới, phù hợp với yêu cầu kiểm sốt chi dự án CTMTQG nói riêng khoản chi NSNN nói chung, với yêu cầu quản lý quyền địa phương Chính phủ Hồn thiện quy định liên quan việc triển khai công tác tra chuyên ngành KBNN, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu sử dụng nguồn vốn đầu tư cho dự án CTMTQG, thúc đẩy nâng cao chất lượng công tác kiểm sốt chi Phân cấp nhập thơng tin nhà cung cấp hệ thống Tabmis cho đội xử lý trung tâm KBNN tỉnh, bảo đảm thuận lợi, chủ động công việc Xây dựng áp dụng phương thức kiểm soát chi NSNN theo kết đầu ra: Quản lý, kiểm soát ngân sách theo kết đầu phương thức quản lý chi tiêu công dựa vận dụng phát triển khái niệm “Quản lý theo kết quả” từ khu vực tư sang khu vực cơng Hay nói cách khác kiểm sốt chi NSNN theo kết đầu việc Nhà nước bỏ khoản tiền định để mua Bộ, ngành đơn vị cung ứng cho xã hội dịch vụ công dịch vụ cấp giấy phép, y tế, giáo dục, cung cấp nước sạch,… theo số lượng, chất lượng, thời gian địa điểm cung cấp ấn định trước Xây dựng thí điểm mơ hình “Tập trung kiểm soát khoản chi NSNN theo mức độ rủi ro cao”: Với nguồn lực có hạn nên KBNN cần phải chuyển từ chế kiểm sốt chi tồn khoản chi NSNN sang kiểm soát theo mức độ rủi ro (rủi ro mức độ thất thốt, lãng phí NSNN) Việc kiểm sốt tạo điều kiện kiểm soát, toán nhanh khoản chi NSNN, tránh phiền hà cho đơn vị sử dụng ngân sách Đồng thời, tránh kiểm soát trùng lắp người chuẩn chi cán kiểm soát chi KBNN Thường xuyên tổ chức tập huấn công tác kiểm soát chi NSNN 90 hệ thống KBNN, có cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG, để đơn vị hệ thống KBNN triển khai đồng bộ, có hiệu phục vụ tốt cơng tác kiểm sốt chi 3.3.3 Kiến nghị với quyền địa phương Tăng cường việc phân cấp triển khai thực quy định liên quan đến dự án CTMTQG Chỉ đạo đơn vị thuộc địa phương quản lý tăng cường công tác tra, kiểm tra, nhằm bảo đảm việc sử dụng nguồn vốn giao mục đích, đối tượng Thường xun đơn đốc chủ dự án, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, sớm đưa dự án vào sử dụng, sớm hoàn thiện hồ sơ đến quan KBNN để giải ngân, tránh việc dồn hồ sơ vào cuối năm Có chế tài xử lý nghiêm trường hợp chậm triển khai, khơng hồn thành kế hoạch giao 3.3.4 Kiến nghị với chủ dự án Phải làm thủ tục toán nhanh dự án CTMTQG đủ điều kiện toán, tránh tình trạng dồn ép vào thời điểm cuối năm Trình độ, lực nhiều chủ dự án, ban quản lý dự án hạn chế, cần có chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kịp thời nâng cao cho chủ dự án, ban quản lý dự án thời gian tới Phối hợp chặt chẽ với quan KBNN trình giải ngân nguồn vốn CTMTQG để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn phát sinh, đặc biệt quan tâm thực tốt quy định liên quan đến thủ tục cam kết chi, việc toán tạm ứng,… nhằm triển khai tốt dự án, nhiệm vụ giao Có giải pháp tốt việc nâng cao trình độ cho đội ngũ tham mưu nhằm sử dụng nguồn vốn giao mục đích, hiệu quả, góp phần cơng xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế - xã hội 91 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương Luận văn đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG qua Kho bạc Nhà nước Thành phố Bn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Việc hồn thiện cơng tác kiểm soát chi vốn CTMTQG thuộc nguồn vốn NSNN KBNN cấp đòi hỏi phải thực đồng nhóm giải pháp kiến nghị sách chế độ, quy trình nghiệp vụ, cơng nghệ thơng tin, tổ chức máy, công tác tra, kiểm tra, giám sát cấp ngành để góp phần nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt chi dự án CTMTQG hạn chế thất thoát, lãng phí, tiêu cực hoạt động 92 KẾT LUẬN Trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đất nước, với phát triển nguồn thu, khoản chi NSNN tăng lên Các khoản chi NSNN tăng nhiều hay ln thực khn khổ Luật định Luật NSNN quy định chế, sách theo hướng thuận tiện giao quyền chủ động cho đơn vị sử dụng kinh phí Bên cạnh đó, với việc thực cải cách hành chính, tất khoản chi đơn vị thụ hưởng NSNN đòi hỏi phải đơn giản phải chế độ, định mức quy định, đặc biệt dự án CTMTQG đòi hỏi phải mục đích theo chương trình Từ nhiệm vụ kiểm sốt tốn khoản chi vốn CTMTQG KBNN khơng thể có quy định nằm ngồi quy định Trong điều kiện chung hệ thống KBNN, KBNN thành phố Buôn Ma Thuột ngày phát triển phát huy vai trò quản lý quỹ NSNN để đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội, việc hoàn thiện cơng tác KSC NSNN nói chung KSC dự án CTMTQG nói riêng qua KBNN yêu cầu cấp thiết trình đổi lành mạnh hóa tài Nhà nước địa phương Đây vấn đề phức tạp, có phạm vi rộng liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp trình quản lý, cấp phát sử dụng vốn chương trình mục tiêu nói riêng NSNN nói chung Kết nghiên cứu luận văn giải vấn đề theo yêu cầu đặt ra, thể nội dung sau: - Hệ thống hóa bổ sung vấn đề lý luận chi NSNN, chi dự án CTMTQG công tác kiểm soát chi qua KBNN - Trên sở khảo sát thực tế, phương pháp thống kê, tổng hợp phân tích, Luận văn đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt chi dự án CTMTQG Từ đó, Luận văn tổng hợp, đánh giá kết đạt được, tồn hạn chế công tác kiểm soát chi giai đoạn 2010 - 2014 93 Đồng thời, thơng qua Luận văn nghiên cứu đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi dự án CTMTQG qua KBNN thành phố Buôn Ma Thuột thời gian tới Tôi mạnh dạn đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát chi dự án CTMTQG qua KBNN, nhiên giải pháp đưa không tránh khỏi mặt hạn chế cần phải giải thấu đáo số vấn đề liên quan đến quy định chức năng, nhiệm vụ phận nghiệp vụ liên quan, công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo sử dụng cán bộ; cơng tác quản lý sử dụng chương trình Kết nhiên cứu luận văn giải quuyết vấn đề theo yêu cầu đặt ra, thể nội dung sau: - Trên sở chủ trương, sách Đảng Nhà nước, Luận văn đưa giải pháp mang tính định hướng; vấn đề cụ thể hoàn thiện quy trình nghiệp vụ KBNN; vấn đề liên quan đến tình hình sử dụng vốn CTMTQG đơn vị thụ hưởng NSNN Từ có biện pháp để giải bất cập trình thực chi dự án CTMTQG tại, đảm bảo cơng tác chi CTMTQG ngày mục đích mang lại hiệu cao - Kiểm soát chi dự án CTMTQG qua KBNN vấn đề rộng phức tạp, liên quan đến chế quản lý tài Nhà nước, q trình quản lý, điều hành Bộ, ngành địa phương Những vấn đề khái quát hóa sở lý luận giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác kiểm sốt khoản chi NSNN nói chung CTMTQG nói riêng qua KBNN Các giải pháp kiến nghị đề tài khơng mang tính lý luận, mang tính thực tiễn phát huy tác dụng có phối kết hợp chặt chẽ, có hiệu cấp, ngành quan có liên quan q trình tổ chức, thực 94 Mặc cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu thực tế cơng tác kiểm soát chi dự án CTMTQG qua KBNN thành phố Bn Ma Thuột Luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, hạn chế q trình nghiên cứu trình bày Đồng thời, kết nghiên cứu phạm vi thành phố thuộc tỉnh, chưa mang tính chất rộng, đẩy đủ hết nội dung chi; vậy, bước khởi đầu q trình tham gia việc hồn thiện chế quản lý kiểm soát chi dự án CTMTQG Bản thân tơi mong nhận tham gia đóng góp ý kiến thầy, giáo, bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài (2008), Chế độ ngân sách Nhà nước hoạt động nghiệp vụ KBNN, Hà Nội [2] Khoa kinh tế Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ chí Minh (2007), Tài cơng, NXB Đại học Quốc gia, TP Hồ Chí Minh [3] KBNN (2010), Hỏi đáp kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng thuộc ngân sách nhà nước, NXB Bách khoa, Hà Nội [4] KBNN (2010), KBNN Việt nam 20 năm xây dựng phát triển, Hà Nội [5] KBNN (2009), Quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng nước qua hệ thống KBNN, Hà Nội [6] Đoàn Kim Khun (2012), Hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng KBNN Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ Đại học Đà Nẵng [7] Đào Hồng Liên (2010), “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi ngân sách nhà nước qua KBNN tỉnh Quảng Bình”, Đại học Đà Nẵng [8] Nguyễn Xuân Quảng (2012), “Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước”, Đại học Quốc gia Hà Nội [9] Lương Ngọc Tuyền (2005), “Hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước”, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [10] Lê Minh Hồng (2008), “Tổng quan kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước”, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [11] Nguyễn Duy Thành (2009), “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước nay”, Đại học Kinh tế Quốc dân [12] Nguyễn Bá Thành (2015), “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia thuộc Ngân sách tỉnh Văn phòng Kho bạc Nhà nước Đắk Nơng”, Đại học Kinh tế Đà Nẵng ... DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 30 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KBNN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 30 2.1.1 Cơ cấu tổ chức máy KBNN Thành phố Buôn Ma Thuột. .. hướng quan điểm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi dự án CTMTQG qua KBNN Thành phố Buôn Ma Thuột 75 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI CÁC DỰ ÁN CTMTQG QUA KBNN THÀNH PHỐ BN MA THUỘT... giá thực trạng cơng tác kiểm sốt chi dự án CTMTQG qua KBNN thành phố Buôn Ma Thuột - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm soát chi dự án CTMTQG qua KBNN thành phố Buôn Ma Thuột Câu hỏi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi các dự án chương trình mục tiêu quốc gia qua kho bạc nhà nước thành phố buôn ma thuột , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi các dự án chương trình mục tiêu quốc gia qua kho bạc nhà nước thành phố buôn ma thuột

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn