Nghiên cứu về mối quan hệ giữa nhân cách và việc sử dụng mạng xã hội facebook của sinh viên trường đại học quảng nam

145 38 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:42

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ TẤN ĐẠT NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA NHÂN CÁCH ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG MẠNG HỘI FACEBOOK CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ TẤN ĐẠT NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA NHÂN CÁCH ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG MẠNG HỘI FACEBOOK CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hồ Tấn Đạt MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 11 1.1 ĐỊNH NGHĨA NHÂN CÁCH, CÁC LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU VỀ NHÂN CÁCH MƠ HÌNH NHÂN TỐ FFM .11 1.1.1 Định nghĩa nhân cách 11 1.1.2 Các lý thuyết nghiên cứu nhân cách .12 1.1.3 So sánh lý thuyết nhân cách 17 1.1.4 Đánh giá nhân cách 18 1.1.5 Mơ hình nhân tố FFM 25 1.2 MẠNG HỘI FACEBOOK 28 1.3 MÔ HÌNH NHÂN TỐ FFM VIỆC SỬ DỤNG FACEBOOK .29 1.4 GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM .31 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 33 2.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 33 2.1.1 Mô hình nghiên cứu 33 2.1.2 Giả thuyết nghiên cứu 52 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 53 2.2.1 Nghiên cứu .53 2.2.2 Nghiên cứu thức 54 2.2.3 Quy trình nghiên cứu 55 2.2.4 Lựa chọn thang đo .56 2.2.5 Phương pháp xử lý số liệu 57 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BÀN LUẬN 64 3.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 64 3.1.1 Thống kê mẫu nghiên cứu 64 3.1.2 Kiểm tra độ tin cậy phù hợp thang đo 66 3.1.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 69 3.1.4 Phân tích hồi quy .79 3.1.5 Kiểm định giả định mơ hình hồi quy 99 3.1.6 Phân tích kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 103 3.2 BÀN LUẬN 107 3.2.1 Hạn chế hướng nghiên cứu tương lai 108 3.2.2 Hàm ý 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số Tên bảng Trang 2.1 Các nhân tố hướng tác động mơ hình Ross cộng 33 2.2 Các nhân tố hướng tác động mơ hình Amichai Vinitzky 35 2.3 Các nhân tố hướng tác động mơ hình Muscanell Guadagno 36 2.4 Các nhân tố hướng tác động mơ hình Hughes cộng 37 2.5 Các nhân tố hướng tác động mơ hình Ryan Xenos 38 2.6 Các nhân tố hướng tác động mơ hình Moore cộng 39 2.7 Các nhân tố hướng tác động mơ hình Jenkins cộng 41 2.8 Các nhân tố hướng tác động mơ hình Kuo Tang 41 2.9 Các nhân tố hướng tác động mơ hình Yen-chun cộng 42 2.10 Các nhân tố hướng tác động mô hình Lonnquvist GroBe 43 2.11 Tổng hợp nhân tố hướng tác động nhân cách 46 hiệu mơ hình FFM đến việc sử dụng mạng hội Facebook 2.12 Tổng hợp nhân tố hướng tác động nhân cách 50 hẹp đến việc sử dụng mạng hội Facebook 2.13 Hệ số tải nhân tố kích thước mẫu 59 3.1 64 Đặc điểm mẫu nghiên cứu Số Tên bảng Trang hiệu 3.2 Giá trị trung bình độ lệch chuẩn mẫu nghiên cứu 65 3.3 Độ tin cậy Cronbach Alpha thang đo nhân cách 67 3.4 Độ tin cậy Cronbach Alpha thang đo tần suất sử dụng 68 3.5 Độ tin cậy Cronbach Alpha thang đo cập nhật thông tin 68 3.6 Hệ số KMO kiểm định Bartlett 69 3.7 Kết phân tích nhân tố sau xoay 70 3.8 Biến sau phân tích nhân tố 74 3.9 Ma trận hệ số tương quan 79 3.10 Model Summary với biến phụ thuộc số lượng bạn bè 81 3.11 ANOVA với biến phụ thuộc số lượng bạn bè 82 3.12 Coefficients với biến phụ thuộc số lượng bạn bè 83 3.13 Model Summary với biến phụ thuộc số nhóm tham gia 84 3.14 ANOVA với biến phụ thuộc số nhóm tham gia 85 3.15 Coefficients với biến phụ thuộc số lượng nhóm tham gia 85 3.16 Model Summary với biến phụ thuộc tần suất sử dụng 87 3.17 ANOVA với biến phụ thuộc tần suất sử dụng 87 Số Tên bảng Trang hiệu 3.18 Coefficients với biến phụ thuộc tần suất sử dụng 88 3.19 Model Summary với biến phụ thuộc thời gian sử dụng 90 3.20 ANOVA với biến phụ thuộc thời gian sử dụng 90 3.21 Coefficients với biến phụ thuộc thời gian sử dụng 91 3.22 Model Summary với biến phụ thuộc cập nhật thông tin 93 3.23 ANOVA với biến phụ thuộc cập nhật thông tin 93 3.24 Coefficients với biến phụ thuộc cập nhật thông tin 94 3.25 Tông hợp kết hồi quy 97 3.26 Hệ số VIF mơ hình hồi quy 99 3.27 Hệ số Durbin-Watson 100 3.28 Tương quan Spearman biến độc lập phần dư 101 3.29 Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 106 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 2.1 Mơ hình Ross cộng 33 2.2 Mơ hình Amichai Hamburger Vinitzky 34 2.3 Mơ hình Muscanell Guadagno 35 2.4 Mơ hình Hughes cộng 37 2.5 Mơ hình Ryan Xenos 38 2.6 Mơ hình Moore cộng 39 2.7 Mơ hình Jenkins-Guarnieri cộng 40 2.8 Mơ hình Kuo Tang 41 2.9 Mơ hình Yen-Chun cộng 42 2.10 Mơ hình Lonnqvist GroBe Deters 42 2.11 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 52 2.12 Quy trình nghiên cứu 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trên giới, Facebook mạng hội phổ biến với khoảng 1.55 tỷ người sử dụng tháng (Facebook, 2015) Ở Việt Nam, theo thống kê có khoảng 35 triệu người sử dụng Facebook tháng, chiếm khoảng 74% số người sử dụng Internet (Internet World Stats, 2015) Kết nghiên cứu Đức Thái (2014) mạng hội nói chung tiến hành khảo sát sinh viên thành phố lớn cho thấy 99% sinh viên sử dụng mạng hội, số sử dụng mạng hội có đến 86.6% sử dụng Facebook Như vậy, nói mạng hội Facebook trở nên phổ biến giới Việt Nam, đặc biệt giới sinh viên Với việc Facebook mạng hội chiếm ưu tuyệt đối số người sử dụng năm qua Cùng với đó, hoạt động marketing thông qua mạng hội ngày phổ biến thể hiệu Chính điều tạo nên quan tâm lớn tạo động lực cho nhà nghiên cứu giới thực nghiên cứu giải thích tượng Các nhân tố thuộc tâm lý nhân tố đa số nhà nghiên cứu sử dụng để nghiên cứu lý giải việc sử dụng mạng hội Facebook Trong nhân tố đó, nhân tố nhân cách nhân tố trọng tâm Chẳng hạn, nghiên cứu Ross cộng sự, 2009; Amichai Hamburger Vinitzky, 2010; Ryan Xenos, 2011; Moore cộng sự, 2012; Hughes cộng sự, 2012; Muscanell Guadagno, 2012, Jenkins-Guarnieri cộng sự, 2013; Nikolina cộng sự, 2013; Gloria Yoav, 2014; Eunsun cộng sự, 2014; Kuo Tang, 2014; YenChun cộng sự, 2015; Lonnqvist GroBe Deters, 2016 Như đề cập báo An (2013), Việt Nam nghiên cứu vấn đề liên quan đến mạng hội Facebook chưa _31 Is sometimes shy, inhibited _32 Is considerate and kind to _33 _38 Makes plans and follows through with them almost everyone _39 Does things efficiently _40 Likes to reflect, play with ideas _34 Remains calm in tense Gets nervous easily _41 Has few artistic interests situations _42 Likes to cooperate with others _35 Prefers work that is routine _43 Is easily distracted _36 Is out going, sociable _44 Is sophisticated in art, music, _37 Is sometimes rude to others or literature Scoring BFI scale scoring (“R” denotes reverse-scored items): Extraversion: 1, 6R, 11, 16, 21R, 26, 31R, 36 Agreeableness: 2R, 7, 12R, 17, 22, 27R, 32, 37R, 42 Conscientiousness: 3, 8R, 13, 18R, 23R, 28, 33, 38, 43R Neuroticism: 4, 9R, 14, 19, 24R, 29, 34R, 39 Openness: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35R, 40, 41R, 44 Phụ lục 3: Thang đo việc sử dụng Facebook On average, approximately how many minutes per day you spend on Facebook? 10 or less 10-30 31-60 1-2 h How often you comment on other’s photos? More Once or Once Twice Once than daily more weekly monthly monthly once times daily weekly 2-3 h 3+ h Less than once monthly A few times per year Less than once per year Less than once monthly A few times per year Less than once per year Less than once monthly A few times per year Less than once per year How often you post on other people’s Walls? More Once or Once Twice Once than daily more weekly monthly monthly once times daily weekly How often you check your own Wall? More Once or Once Twice Once than daily more weekly monthly monthly once times daily weekly How many Facebook Groups you belong to? -Approximately how many friends are on your Facebook Friends list? -Approximately how long have you had your Facebook profile? months year 1.5 years years 2.5 years 3+ years I use Facebook to find and spread information Strongly Disagree Disagree Neither Agree disagree somewhat agree nor somewhat disaggree I use Facebook to keep abreast of current events Strongly Disagree Disagree Neither Agree disagree somewhat agree nor somewhat disaggree Facebook is primarily for information Strongly Disagree Disagree Neither Agree disagree somewhat agree nor somewhat disaggree Agree Strongly agree Agree Strongly agree Agree Strongly agree Phụ lục 4: Kiểm định Cronbach’s Alpha Thang đo nhân cách a Cởi mở Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 875 10 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Scale Variance if Item Deleted 32.96 33.13 32.46 33.37 33.37 32.95 33.03 33.21 32.92 33.02 Corrected ItemTotal Correlation 52.532 52.317 59.824 53.525 52.726 58.880 52.057 53.599 68.044 67.537 845 834 533 717 791 541 861 790 016 041 Cronbach's Alpha if Item Deleted 842 843 868 853 846 867 841 847 900 900  Sau loại O9, O10 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 931 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 25.47 25.64 24.97 25.88 25.88 25.46 25.54 25.72 Scale Variance if Item Deleted 49.393 49.429 56.715 50.565 49.923 55.647 48.960 50.793 Corrected ItemTotal Correlation 878 850 553 735 801 569 892 800 Cronbach's Alpha if Item Deleted 913 915 935 924 919 935 911 919 b Có ý chí phấn đấu Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 784 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted C2 C3 C4 C1 C6 C7 C8 C9 C5 Scale Variance if Item Deleted 30.27 29.36 29.69 29.99 29.85 29.58 30.01 30.68 29.47 Corrected ItemTotal Correlation 30.203 29.536 28.278 30.644 28.546 30.252 31.095 34.969 28.783 437 584 633 356 622 582 422 050 721 Cronbach's Alpha if Item Deleted 769 749 740 782 742 751 770 825 732  Sau loại C9 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 825 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted C2 C3 C4 C1 C6 C7 C8 C5 Scale Variance if Item Deleted 27.34 26.43 26.76 27.06 26.92 26.65 27.09 26.55 28.136 27.277 26.094 28.381 26.538 28.007 28.589 26.507 c Hướng ngoại Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 899 Corrected ItemTotal Correlation 432 602 647 366 618 598 457 747 Cronbach's Alpha if Item Deleted 822 798 791 834 795 800 817 781 Scale Mean if Item Deleted E1 E2 E7 E4 E5 E6 E3 E8 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation 25.46 25.32 25.39 25.67 25.68 25.62 25.87 25.86 44.027 42.691 42.017 45.719 42.949 41.729 50.398 47.877 728 828 861 642 746 889 301 515 Cronbach's Alpha if Item Deleted 881 872 869 889 880 866 920 900 d Dễ chấp nhận Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 701 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Scale Variance if Item Deleted 28.34 27.51 28.11 27.30 28.10 28.02 27.83 27.52 27.71 Corrected ItemTotal Correlation 32.884 33.595 27.109 27.278 24.892 26.690 25.815 27.981 33.723 064 035 510 518 588 505 627 527 029 Cronbach's Alpha if Item Deleted 733 732 648 648 626 648 623 649 732  Sau loại A1, A2, A9 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 817 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted A3 A4 A5 A6 A7 A8 17.76 16.95 17.75 17.66 17.48 17.17 Scale Variance if Item Deleted 21.734 21.815 19.690 21.529 20.499 22.497 Corrected ItemTotal Correlation 545 562 625 521 672 571 Cronbach's Alpha if Item Deleted 795 792 778 801 768 791 e Nhiễu tâm Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 860 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 Scale Variance if Item Deleted 22.00 21.50 20.97 21.12 21.58 21.27 21.83 21.46 Corrected ItemTotal Correlation 40.305 38.233 39.626 40.690 39.904 37.192 42.131 38.806 Cronbach's Alpha if Item Deleted 505 703 651 489 570 778 498 674 855 831 838 857 847 822 854 835 Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Thang đo việc sử dụng Facebook a Tần suất sử dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 798 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Frequency1 Frquency2 Frquency3 Scale Variance if Item Deleted 5.61 5.99 5.72 7.351 6.801 6.875 625 630 671 741 737 693 b Mục đích sử dụng để cập nhật thơng tin Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha FBinfo1 FBinfo2 FBinfo3 / 634 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted 8.67 8.77 8.75 2.234 2.034 2.167 Corrected ItemTotal Correlation 411 459 462 Cronbach's Alpha if Item Deleted 580 514 512 Phụ lục 5: Phân tích nhân tố khám phá Thang đo nhân cách KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity Df Sig Initial Eigenvalues Component Total 841 11101.514 703 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % 6.052 5.343 4.508 3.461 3.002 959 15.925 14.060 11.862 9.109 7.900 2.524 15.925 29.985 41.847 50.956 58.856 61.380 901 2.371 63.751 879 2.312 66.063 853 2.244 68.307 10 816 2.146 70.453 11 777 2.046 72.499 12 13 757 702 1.993 1.848 74.492 76.340 14 694 1.827 78.167 15 669 1.759 79.926 16 647 1.704 81.630 17 572 1.506 83.136 18 553 1.456 84.592 19 513 1.350 85.942 20 499 1.313 87.255 21 475 1.250 88.505 22 464 1.222 89.727 23 434 1.143 90.869 24 398 1.047 91.916 25 397 1.045 92.961 26 369 972 93.932 27 321 844 94.776 28 303 797 95.573 29 295 775 96.348 30 262 689 97.037 31 233 612 97.649 Total 6.052 5.343 4.508 3.461 3.002 % of Variance Cumulative % 15.925 14.060 11.862 9.109 7.900 15.925 29.985 41.847 50.956 58.856 Rotation Sums of Squared Loadings Total 5.906 5.203 4.150 3.883 3.224 % of Variance 15.541 13.692 10.921 10.218 8.484 Cumulative % 15.541 29.234 40.154 50.372 58.856 Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Component Total % of Cumulative Variance % 32 33 212 202 558 532 98.207 98.739 34 164 432 99.171 35 125 328 99.499 36 098 258 99.757 37 051 133 99.890 38 042 110 100.000 Total % of Variance Cumulative % Extraction Method: Principal Component Analysis a Rotated Component Matrix O7 O1 O2 O5 O8 O4 E3 O6 O3 E6 E7 E2 E5 E1 E4 E8 C1 N6 N2 N8 N3 N5 N4 N7 N1 C5 C4 C6 C3 C7 C8 C2 A7 A5 A8 A4 Component 924 910 896 854 851 796 696 642 618 927 922 900 835 828 688 585 532 862 802 777 753 668 603 601 594 851 763 736 729 725 564 555 787 760 714 697 Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Component A3 A6 685 670 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Thang đo việc sử dụng Facebook a Tần suất sử dụng KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity Df Sig Component 707 424.108 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 2.137 71.243 71.243 2.137 71.243 71.243 469 15.629 86.872 394 13.128 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis b Mục đích sử dụng để cập nhật thơng tin KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 647 168.220 Df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 1.734 675 57.805 22.505 57.805 80.311 591 19.689 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 1.734 % of Variance 57.805 Cumulative % 57.805 Phụ lục 6: Kết hồi quy a Với biến phụ thuộc số lượng bạn bè FRIEND c Model R R Square Model Summary Adjusted Std Error of R Square the Estimate R Square Change Change Statistics F df1 df2 Change Sig F Change a 033 028 459.811 033 7.701 456 001 181 b 171 158 428.059 138 15.032 451 000 413 a Predictors: (Constant), Gender, FBexperience b Predictors: (Constant), Gender, FBexperience, Neuroticism, Agreeableness, Openness, Extraversion, DurbinWatson 1.934 Conscientiousness c Dependent Variable: FRIEND ANOVA Model Regression Sum of Squares 3256340.358 a Df Mean Square 1628170.179 Residual Total 96410399.20 99666739.56 456 458 211426.314 Regression 17027986.74 2432569.534 Residual Total 82638752.82 99666739.56 451 458 183234.485 F 7.701 Sig .001 13.276 b 000 c a Dependent Variable: FRIEND b Predictors: (Constant), Gender, FBexperience c Predictors: (Constant), Gender, FBexperience, Neuroticism, Agreeableness, Openness, Extraversion, Conscientiousness a Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) Fbexperience 603.984 35.497 93.923 15.639 105 6.431 000 2.270 024 985 1.015 Gender 125.780 43.393 135 2.899 004 985 1.015 (Constant) Fbexperience 113.357 41.272 204.793 14.734 122 554 580 2.801 005 962 1.040 70.787 43.277 076 1.636 103 858 1.165 Openness -13.480 20.262 -.029 -.665 506 969 1.031 Extraversion Conscientiousness 179.201 19.736 21.222 27.975 372 032 8.444 000 705 481 945 883 1.058 1.133 Agreeableness -23.654 22.451 -.046 -1.054 293 966 1.035 Neuroticism -18.386 22.785 -.035 -.807 420 972 1.028 Gender Std Error t a Dependent Variable: FRIEND b Với biến phụ thuộc số lượng nhóm tham gia GROUP c Model R R Square Model Summary Adjusted Std Error of R Square the Estimate R Square Change Change Statistics F df1 df2 Change Sig F Change a 022 017 5.656 022 5.024 456 007 147 b 325 314 4.724 303 40.503 451 000 570 a Predictors: (Constant), Gender, FBexperience b Predictors: (Constant), Gender, FBexperience, Neuroticism, Agreeableness, Openness, Extraversion, DurbinWatson 1.873 Conscientiousness c Dependent Variable: GROUP ANOVA Model Regression Sum of Squares 321.413 Residual Total Residual Total Mean Square 160.706 14585.807 14907.220 456 458 31.986 4841.334 691.619 10065.886 14907.220 451 458 22.319 Regression Df a F 5.024 30.988 Sig .007 b 000 c a Dependent Variable: GROUP b Predictors: (Constant), Gender, FBexperience c Predictors: (Constant), Gender, FBexperience, Neuroticism, Agreeableness, Openness, Extraversion, Conscientiousness a Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B (Constant) FBexperience Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 11.389 -.029 1.155 192 -.007 9.858 -.153 000 879 985 1.015 Gender 1.687 534 148 3.161 002 985 1.015 (Constant) FBexperience 2.924 035 2.260 163 009 1.294 218 196 828 962 1.040 335 478 029 701 484 858 1.165 Openness -.470 224 -.083 -2.102 036 969 1.031 Extraversion Conscientiousness 3.266 -.311 234 309 555 -.041 13.944 -1.006 000 315 945 883 1.058 1.133 Agreeableness 095 248 015 384 701 966 1.035 Neuroticism 257 251 040 1.021 308 972 1.028 Gender Std Error t a Dependent Variable: GROUP c Với biến phụ thuộc tần suất sử dụng FREQ c Model R R Square Model Summary Adjusted Std Error of Change Statistics R Square the Estimate R Square F df1 df2 Change Change Sig F Change 445 a 198 195 1.32 198 56.357 456 000 719 b 517 510 883 319 56.569 451 000 DurbinWatson 1.844 a Predictors: (Constant), Gender, FBexperience b Predictors: (Constant), Gender, FBexperience, Neuroticism, Agreeableness, Openness, Extraversion, Conscientiousness c Dependent Variable: FREQ ANOVA Model Regression Residual Total Sum of Squares 144.437 584.338 728.776 Regression Residual Total 376.851 351.924 728.776 a df 456 458 Mean Square 72.219 1.281 F 56.357 53.836 780 69.992 451 458 Sig b 000 000 c a Dependent Variable: FREQ b Predictors: (Constant), Gender, FBexperience c Predictors: (Constant), Gender, FBexperience, Neuroticism, Agreeableness, Openness, Extraversion, Conscientiousness a Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model a (Constant) FBexperience B 791 104 Std Error 231 039 Gender 1.053 107 (Constant) 5.462 423 FBexperience Gender Openness Extraversion Conscientiousness Agreeableness Neuroticism 056 665 082 -.144 -.959 049 -.028 030 089 042 044 058 046 047 Dependent Variable: FREQ t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 114 3.422 001 2.702 007 985 1.015 417 9.858 000 985 1.015 962 858 969 945 883 966 972 1.040 1.165 1.031 1.058 1.133 1.035 1.028 12.925 000 062 263 065 -.111 -.578 035 -.020 1.852 7.445 1.962 -3.296 -16.608 1.057 -.591 065 000 050 001 000 291 555 d Với biến phụ thuộc thời gian sử dụng TIMESPENT c Model R R Square Model Summary Adjusted Std Error of Change Statistics R Square the Estimate R Square F df1 df2 Change Change Sig F Change a 203 200 1.125 203 58.213 456 000 451 b 521 513 877 317 59.765 451 000 722 a Predictors: (Constant), Gender, FBexperience b Predictors: (Constant), Gender, FBexperience, Neuroticism, Agreeableness, Openness, Extraversion, DurbinWatson 1.842 Conscientiousness c Dependent Variable: TIMESPENT ANOVA Model Regression Sum of Squares 147.330 a Df Mean Square 73.665 Residual Total 577.040 724.369 456 458 1.265 Regression 377.295 53.899 Residual Total 347.074 724.369 451 458 770 F 58.213 70.039 Sig .000 b 000 c a Dependent Variable: TIMESPENT b Predictors: (Constant), Gender, FBexperience c Predictors: (Constant), Gender, FBexperience, Neuroticism, Agreeableness, Openness, Extraversion, Conscientiousness a Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model (Constant) FBexperience B 738 118 Std Error 230 038 Gender (Constant) FBexperience 1.049 5.406 072 106 420 030 416 Gender Openness Extraversion Conscientiousness Agreeableness Neuroticism 658 067 -.133 -.958 051 -.026 089 042 043 057 046 047 261 053 -.103 -.580 037 -.019 a Dependent Variable: TIMESPENT t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance 130 079 3.210 001 3.084 002 9.883 000 12.881 000 2.373 018 7.423 1.602 -3.066 -16.707 1.112 -.567 000 110 002 000 267 571 VIF 985 1.015 985 1.015 962 1.040 858 969 945 883 966 972 1.165 1.031 1.058 1.133 1.035 1.028 e Với biến phụ thuộc mục đích sử dụng để cập nhật thơng tin c Model R R Square Model Summary Adjusted Std Error of R Square the Estimate R Square Change Change Statistics F df1 df2 Change Sig F Change DurbinWatson a 017 013 669 017 3.906 456 021 130 b 193 181 609 176 19.724 451 000 440 a Predictors: (Constant), Gender, FBexperience b Predictors: (Constant), Gender, FBexperience, Neuroticism, Agreeableness, Openness, Extraversion, 1.891 Conscientiousness c Dependent Variable: FBINFO ANOVA Model Regression Sum of Squares 3.497 Residual Total Regression Residual Total a df Mean Square 1.749 204.166 207.664 456 458 448 40.132 5.733 167.532 207.664 451 458 371 F 3.905 Sig .021 15.434 b 000 c a Dependent Variable: FBINFO b Predictors: (Constant), Gender, FBexperience c Predictors: (Constant), Gender, FBexperience, Neuroticism, Agreeableness, Openness, Extraversion, Conscientiousness a Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B 4.078 004 Std Error 137 023 173 063 (Constant) 2.885 292 FBexperience Gender Openness Extraversion Conscientiousness Agreeableness Neuroticism 008 073 -.008 282 003 -.023 003 021 062 029 030 040 032 032 (Constant) FBexperience Gender a Dependent Variable: FBINFO t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 009 29.838 187 000 852 985 1.015 128 2.744 006 985 1.015 9.893 000 360 1.185 -.268 9.320 066 -.711 3.940 719 236 789 000 947 478 000 962 858 969 945 883 966 972 1.040 1.165 1.031 1.058 1.133 1.035 1.028 016 054 -.012 405 003 -.031 169 ... Nghiên cứu Kuo Tang (2014) Nghiên cứu Kuo Tang nghiên cứu mối quan hệ nhân cách, việc sử dụng mạng xã hội Facebook hoạt động giải trí sinh viên trường đại học Đài Loan Mẫu nghiên cứu gồm 500 sinh viên. .. Vinitzky (2010) Nghiên cứu nghiên cứu tác động nhân cách đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook Mẫu nghiên cứu 237 sinh viên trường đại học Israel Cũng nghiên cứu trước, mơ hình nhân tố nhân cách FFM... lớn nghiên cứu Nghĩa Phước, 2014 - nghiên cứu mối quan hệ việc sử dụng Facebook vốn xã hội số nhóm niên TP HCM Các nghiên cứu tác động nhân cách đên việc sử dụng mạng xã hội Facebook chưa có nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu về mối quan hệ giữa nhân cách và việc sử dụng mạng xã hội facebook của sinh viên trường đại học quảng nam , Nghiên cứu về mối quan hệ giữa nhân cách và việc sử dụng mạng xã hội facebook của sinh viên trường đại học quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn