Hoàn thiện công tác huy động tiền gửi tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh đăk nông

101 17 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:42

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ KIM CÚC HỒN THIỆN CƠNG TÁC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ KIM CÚC HỒN THIỆN CƠNG TÁC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NÔNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phan Thị Kim Cúc MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Các câu hỏi nghiên cứu .2 Phư ng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 NGUỒN VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Vốn CSH .7 1.1.2 Vốn huy động NHTM 1.1.3 Vốn nhận ủy thác đầu tư nguồn vốn khác .10 1.2 HOẠT ĐỘNG HĐTG CỦA NHTM 11 1.2.1 Khái niệm hoạt động HĐTG NHTM 11 1.2.2 Các hình thức HĐTG NHTM .11 1.2.3 Vai trò công tác HĐTG .14 1.2.4 Rủi ro hoạt động nhận tiền gửi 15 1.2.5 Nội dung công tác HĐTG 17 1.2.6 Những biện pháp mà NHTM thực nhằm đạt mục tiêu HĐTG .19 1.2.7 Tiêu chí đánh giá kết hoạt động nhận tiền gửi NHTM 23 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC HĐTG CỦA NHTM 27 1.3.1 Những nhân tố bên NH 28 1.3.2 Những nhân tố bên NH 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH ĐĂK NÔNG 35 2.1 TỔNG QUAN VỀ AGRIBANK ĐĂK NÔNG 35 2.1.1 Giới thiệu Agribank 35 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 37 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HĐTG TẠI AGRIBANK ĐĂK NƠNG 49 2.2.1 Bối cảnh mơi trường ảnh hưởng đến công tác HĐTG Agribank Đăk Nông 49 2.2.2 Thực trạng công tác HĐTG Agribank Đăk Nông 53 2.2.3 Những giải pháp mà NH thực nhằm đạt mục tiêu HĐTG Agribank Đăk Nông thời gian qua 55 2.2.4 Kết công tác HĐTG Agribank Đăk Nông giai đoạn 2013 2015 60 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HĐTG TẠI AGRIBANK ĐĂK NÔNG 69 2.3.1 Những mặt thành công 69 2.3.2 Một số hạn chế cần khắc phục 69 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH ĐĂK NÔNG 73 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 73 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Agribank Đăk Nông thời gian tới 73 3.1.2 Định hướng HĐTG Agribank Đăk Nơng 73 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CÔNG TÁC HĐTG TẠI AGRIBANK ĐĂK NÔNG 74 3.2.1 Hồn thiện sách KH 74 3.2.2 Hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ liên quan đến công tác HĐTG 78 3.2.3 Tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp lý 78 3.2.4 Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá đến người dân vùng nông thôn công tác HĐTG 79 3.2.5 Vận dụng sách lãi suất linh hoạt .80 3.2.6 Các giải pháp hỗ trợ 80 3.3 KIẾN NGHỊ 81 3.3.1 Với Chính phủ bộ, ngành liên quan .81 3.3.2 Kiến nghị NHNN 82 3.3.3 Kiến nghị Agribank 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG 85 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT Ý NGHĨA Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Đăk Nông Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Đăk Nông NHTM Ngân hàng thư ng mại TMCP Thư ng mại cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà Nước TCTD Tổ chức tín dụng NH Ngân hàng KH Khách hàng CN Chi nhánh CBCNV Cán công nhân viên HĐTG Huy động tiền gửi NHTW Ngân hàng Trung ng ĐVT Đ n vị tính CSH Chủ sở hữu PGD Phòng giao dịch VNĐ Việt Nam đồng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động tiền gửi Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Đắk Nơng 41 2.2 Tình hình cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Đắk Nông 43 2.3 Kết thu nhập từ hoạt động dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Đắk Nông 47 2.4 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Đắk Nông 48 2.5 Thị phần vốn huy động chỗ tổ chức tín dụng địa bàn 61 2.6 Số lượng khách hàng gửi tiền Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Đắk Nông 62 2.7 C cấu huy động tiền gửi theo kỳ hạn 63 2.8 C cấu huy động tiền gửi theo đối tượng 64 2.9 C cấu huy động tiền gửi theo loại tiền 65 2.10 C cấu huy động tiền gửi theo mục đích gửi tiền 65 2.11 Lãi suất bình quân đầu ra, đầu vào từ năm 2013 - 2015 66 2.12 Một số rủi ro tác nghiệp công tác huy động tiền gửi 67 2.13 Nguồn vốn huy động tiền gửi bình quân nhân viên 68 bảng DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ, biểu đồ Trang Bộ máy tổ chức hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Đắk Nông 40 sơ đồ 2.1 2.2 Biểu đồ diễn biến thị phần huy động vốn chỗ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh 42 Đắk Nông giai đoạn 2013 - 2015 2.3 Diễn biến thị phần dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Đắk Nông (2013 - 44 2015) 2.4 Tình hình cho vay theo đối tượng khách hàng 44 2.5 Tình hình cho vay theo thời hạn 45 2.6 Tình hình cho vay theo loại tiền 46 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, NH giữ vai trò quan trọng định tới thịnh vượng hay suy thoái kinh tế Ngày nay, kinh tế ngày phát triển, NH không thực nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ mà thực nhiều dịch vụ khác như: Thanh toán, ký gửi…, hoạt động NH khơng bó hẹp quốc gia mà ngày quốc tế hoá Cũng nhiều tổ chức kinh doanh khác, nguồn vốn đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh NH, nguồn vốn huy động có ý nghĩa định, c sở để NH tiến hành hoạt động cho vay, đầu tư, dự trữ… mang lại lợi nhuận cho NH Để có nguồn vốn NH cần phải tiến hành hoạt động huy động vốn, HĐTG chiếm vai trò đặc biệt quan trọng Tuy nhiên việc HĐTG NH gặp nhiều khó khăn chịu nhiều cạnh tranh từ chủ thể khác kinh tế tiến hành hoạt động HĐTG: Các NH khác, công ty bảo hiểm, bưu điện, định chế tài khác… Việc nghiên cứu, tìm hiểu trình HĐTG, tìm hiểu q trình kinh doanh để có phư ng án HĐTG linh hoạt, mang tính cạnh tranh cần thiết Xuất phát từ thực tiễn trên, tác giả chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác huy động tiền gửi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Đăk Nông” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa, tổng hợp, phân tích vấn đề lý luận cơng tác HĐTG NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác HĐTG Agribank Đăk Nông khác KH 77 + Xem xét miễn giảm phí sử dụng số dịch vụ NH xác nhận số dư, phí dịch vụ NH điện tử hàng tháng… * Đối với KH thông thường: + Áp dụng lãi suất chung, không thực đàm phán lãi suất với KH + Thăm hỏi, tặng quà vào ngày lễ lớn năm + Ln tìm kiếm số trường hợp nhóm có tầm ảnh hưởng lớn đến sử dụng dịch vụ NH để ch ý chăm sóc riêng biệt * Đối với KH tiềm năng: + Dựa thông tin thu thập được, cử cán tiếp cận trực tiếp để giới thiệu sản phẩm Agribank Đăk Nông + Giới thiệu sản phẩm khác để KH tiếp cận qua thư điện tử, tin nhắn + Xem xét chư ng trình quà tặng để thu h t KH c Đổ mớ ổ ,q ý ệ q Trong c quan khâu tổ chức quan trọng Các phận, phòng ban c quan phận c thể Vấn đề đặt làm để phận phối hợp hoạt động cách nhịp nhàng, cân đối, đạt hiệu cao chi phí thấp Agribank Đăk Nơng cần phải thực hiện: - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt tất phòng ban, phận - Việc xét tuyển, đề cử CBCNV phải dựa c sở thực Những người đề cử phải qua kiểm tra trình độ, kinh nghiệm trình kiểm tra phải công khai, công - Bộ máy quản lý phải xếp có tính khoa học Nói chung, NH đại tư ng lai phải có máy gọn nhẹ, xếp có tính khoa học cao, Agribank Đăk Nơng nên lấy tiêu chí việc tổ chức, quản lý, hoạt động 78 3.2.2 Hoàn thiện nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ liên quan đến công tác HĐTG Để công tác HĐTG Agribank Đăk Nông ngày nâng cao chất lượng lẫn số lượng, thời gian tới Agribank Đăk Nông cần tiếp tục thực biện pháp đồng sau: - Bổ sung tiện ích máy ATM như: KH gửi, r t tiền gửi, nộp tiền mặt vào tài khoản - Bổ sung chức dịch vụ NH điện tử: R t, tất toán tiền gửi gửi quầy giao dịch - Cung cấp sản phẩm phục vụ nhà HĐTG, chuyển tiền với số lượng lớn - Xây dựng quy trình chi trả kiều hối nhà - Cung cấp sản phẩm “Thấu chi tài khoản” cho KH cá nhân đảm bảo sổ tiết kiệm - Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống ATM, điểm chấp nhận thẻ POS 3.2.3 Tiếp tục mở rộng mạng lƣới hợp lý Trước xu cạnh tranh thị trường ngày gay gắt, mạng lưới PGD CN đóng vai trò quan trọng việc phát triển hoạt động kinh doanh Các PGD xem kênh phân phối hiệu NH Agribank Đăk Nông nên mở rộng mạng lưới giao dịch việc thành lập thêm PGD Với 05 PGD địa bàn chưa đáp ứng nhu cầu cần thiết lượng KH đông, nhiều người gửi tiền người r t tiền phải chờ đợi lâu họ đến NH có tiền gửi, đến hạn r t mà họ hành chính, NH làm việc thời gian quy định Chính nhiều PGD đông khách không đáp ứng tốt nhu cầu KH NH cần mở thêm PGD n i đơng dân cư 79 huyện có tiềm tỉnh chưa có PGD Trong việc quy hoạch mạng lưới PGD cần nhanh chóng, kịp thời việc lựa chọn địa điểm, tránh chồng chéo cạnh tranh KH PGD - Thành lập thêm PGD, lựa chọn địa điểm phù hợp để phát triển - Thường xuyên cải tạo, nâng cấp c sở vật chất, đảm bảo PGD khang trang, - Xây dựng dịch vụ giao dịch lưu động - Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dư ng kỹ chăm sóc KH, kiến thức KH cơng tác KH cho tồn thể đội ngũ CBCNV Agribank Đăk Nông 3.2.4 Tăng cƣờng công tác truyền thông, quảng bá đến ngƣời dân vùng nông thôn công tác HĐTG Trên địa bàn tỉnh nguồn thu chủ yếu hộ dân trồng cà phê, cao su nên thường tập trung xa trung tâm huyện lỵ, việc tiếp x c với kênh huy động hạn chế tiền nhàn rỗi dân nhiều, người dân chủ yếu cất tiền hình thức giữ tiền mặt nhà hay mua vàng cất gửi nên NH cần quảng cáo sản phẩm huy động đến người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa hình thức sau: Cử cán đến nhà phát tờ r i, hướng dẫn KH làm thủ tục gửi tiền, tư vấn lợi ích KH gửi tiền, đăng ký tin đài phát phường, xã, thôn, tài trợ trực tiếp chư ng trình xã hội, tham gia cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó… Những việc làm vừa tạo dựng hình ảnh, uy tín NH người dân vừa huy động nguồn tiền nhàn rỗi dân Tổ chức kiện hội nghị KH, hội thảo sản phẩm, cần có kế hoạch tổ chức kiện lớn nhằm tạo tiếng vang, mang thư ng hiệu đặc điểm riêng Agribank Đăk Nông đến gần với cơng ch ng 80 3.2.5 Vận dụng sách lãi suất linh hoạt Mỗi NH có chiến lược kinh doanh riêng, chiến lược lãi suất chiến lược quan trọng, đặc biệt điều kiện nay, tài NH Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều thay đổi tình hình tài tiền tệ quốc tế Khi đất nước hoà nhập kinh tế giới, bắt buộc phải điều chỉnh theo thăng trầm kinh tế giới Lãi suất yếu tố cấu thành phần lớn thu nhập chi phí Vì vậy, biến động lãi suất ảnh hưởng trực tiếp tới kết hoạt động kinh doanh NH Do tầm quan trọng nên việc xây dựng sách lãi suất phù hợp với thời kỳ phát triển kinh tế thật vấn đề cần thiết NH, đặc biệt cơng tác HĐTG Trên c sở sách lãi suất chung Agribank phân cấp thẩm quyền định lãi suất CN, cần vận dụng linh hoạt hiệu h n lãi suất HĐTG c sở có phân biệt lãi suất theo: Kỳ hạn, mức độ quan hệ, tính chất sản phẩm, quy mơ tiền gửi…nhằm phối hợp tốt với sách KH Thường xuyên thu thập thông tin lãi suất NH địa bàn để định mức lãi suất cạnh tranh, phù hợp với xu hướng thị trường, đảm bảo mức quy định NHNN Agribank 3.2.6 Các giải pháp hỗ trợ Nâ ă ự độ ũ Giao dịch viên nâng cao phong cách, thái độ giao dịch, nên chủ động tư vấn, giới thiệu sản phẩm với KH, vui vẻ, thao tác giao dịch nhanh, xác Đánh giá, xếp đội ngũ bán hàng theo quý phù hợp với yêu cầu thực tiễn, lực cá nhân Thực kỷ cư ng điều hành, chế độ khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh 81 b H ệ ệ NH Xây dựng hệ thống quản lý thông tin KH phư ng pháp phân tích KH c sở thực rà sốt phân đoạn KH dễ dàng, nhanh chóng h n Hồn thiện nâng cao cơng nghệ qua việc phát triển phần mềm tiện ích, có phần mềm phục vụ báo cáo công tác huy động phân đoạn KH, sản phẩm huy động… Kết nối internet máy tính sảnh cho KH sử dụng, KH đến giao dịch quầy giao dịch viên đơng q sử dụng chuyển tiền internet để tiết kiệm thời gian, lễ tân sảnh hỗ trợ KH thực c Nâ ượ â ự Xây dựng kế hoạch đào tạo CBCNV từ tuyển dụng, ch trọng đào tạo chuyên môn đạo đức để xây dựng đội ngũ cán có phẩm chất tốt, tinh thông nghề nghiệp Tổ chức học tập tôn NHNN Việt Nam để người hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi nghĩa vụ NH Đào tạo chuyên sâu theo yêu cầu công việc, tích cực áp dụng cơng nghệ thơng tin để đào tạo từ xa, tăng cường huấn luyện đào tạo chỗ, khuyến khích tự học để nâng cao trình độ nghiệp vụ CBCNV hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng lao động có kinh nghiệm trình độ chun mơn đáp ứng u cầu NH đại, tâm huyết với phát triển lên NH 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Với Chính phủ bộ, ngành liên quan Để hoạt động HĐTG hệ thống NHTM Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định hiệu quả, Chính phủ Bộ ngành cần tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động phát triển ngày mang lại nhiều lợi ích cho tồn xã hội: - Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định yếu tố quan trọng hoạt 82 động kinh doanh NHTM Do vậy, Nhà nước phải đưa định hướng, chiến lược phát triển kinh tế thời gian dài, tạo môi trường kinh tế ổn định, kiềm chế đẩy lùi lạm phát, ổn định sức mua đồng tiền, giá cả, khuyến khích đầu tư ngồi nước Từ mở rộng quan hệ tín dụng kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động NHTM - Từng bước hồn thiện, củng cố mơi trường pháp lý lành mạnh, xây dựng đồng luật, đảm bảo quyền lợi đáng cho người đầu tư, cho doanh nghiệp NH, hướng dẫn tầng lớp dân cư tiêu dùng tiết kiệm, khuyến khích đầu tư nước ngồi nước - Nhà nước quan tâm đến lợi ích NH, khuyến khích NHTM huy động nguồn vốn trung dài hạn nguồn vốn quan trọng, tạo c sở vật chất cho nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, thực giảm thuế lợi tức cho NHTM 3.3.2 Kiến nghị NHNN Thực tốt chức quản lý nhà nước, tăng cường hoạt động tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi, biểu sai trái làm thất thoát vốn nhà nước, nhân dân, đưa hoạt động NHTM vào nề nếp, có hiệu quả, phục vụ tốt cho chư ng trình, mục tiêu phát triển kinh tế đất nước khơng ngừng nâng cao uy tín hệ thống NH kinh tế - Xây dựng hệ thống NH TCTD đủ mạnh nguồn vốn, vững máy tổ chức, đại công nghệ, mạng lưới hoạt động rộng khắp Từng bước thực cải tiến mở rộng hình thức toán, tuyên truyền vận động tầng lớp dân cư thực toán chi trả hàng hoá dịch vụ qua tài khoản tiền gửi NH Thường xuyên quan tâm, nâng cao hiệu dịch vụ NH, củng cố sức mua đồng tiền, ổn định giá tỷ giá hối đoái, nâng cao tính hiệu hoạt động kinh doanh NH 83 TCTD, tạo lập củng cố uy tín hệ thống NH - Hồn thiện thị trường tiền tệ, thiết lập củng cố mở rộng quan hệ tín dụng NH KH, đòi hỏi NH phải không ngừng đổi hoạt động, mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động - Đưa cơng cụ phư ng tiện tốn thuận tiện phục vụ KH, nâng cao chất lượng hoạt động thị trường liên NH, đảm bảo điều hoà kịp thời n i thừa n i thiếu vốn - Mở rộng quan hệ đối ngoại với tổ chức tài nước ngồi, tranh thủ gi p đ tài trợ nguồn vốn với lãi suất thấp, mở rộng quan hệ tín dụng, đa dạng hố hoạt động ngoại tệ, tham gia hoạt động thị trường ngoại tệ liên NH, điều hành tỷ giá đồng Việt Nam cách linh hoạt phù hợp với tình hình hoạt động thị trường - Lành mạnh hố hệ thống NH, đề cao trách nhiệm NHTM việc định cho vay, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước thiết lập đồng c chế phòng ngừa rủi ro, bảo đảm lành mạnh, an tồn hệ thống NH Lành mạnh hố hệ thống NH không mục tiêu phấn đấu thân ngành NH mà bao quát trận địa rộng phức tạp, cần phối hợp đồng ngành chức Nhà nước, từ lập pháp đến hành pháp tư pháp việc vận hành sách tiền tệ quốc gia đ ng qui định luật NHNN luật TCTD 3.3.3 Kiến nghị Agribank Là c quan quản lý, điều hành toàn hệ thống, Agribank có trách nhiệm việc hoạch định sách, xây dựng quy chế kế hoạch phát triển toàn hệ thống, làm c sở cho việc xây dựng kế hoạch kinh doanh có kế hoạch phát triển nguồn vốn CN hệ thống Để cho giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác HĐTG Agribank Đăk Nơng cần thiết phải có hỗ trợ, tác động, gi p đ 84 Agribank - Bổ sung lao động đảm bảo đủ biên chế để hồn thành cơng việc tạo điều kiện thời gian cho CBCNV học tập nâng cao trình độ chuyên môn - Tăng cường c sở vật chất, đảm bảo đủ mặt giao dịch theo hướng đại hoá trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động kinh doanh - Hỗ trợ công tác đào tạo đào tạo lại kể nước nước, đặc biệt nghiệp vụ kinh doanh NH đại, kịp thời có văn làm pháp lý c sở nghiệp vụ để mở rộng sản phẩm, dịch vụ dịch vụ thẻ toán điện tử, séc du lịch … Bên cạnh Agribank cần phải thể vai trò quản lý, đạo toàn hệ thống qua việc làm sau: - Thường xuyên tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm hoạt động CN, thu thập ý kiến đóng góp kiến nghị từ c sở góp phần đề văn phù hợp với thực tế nay, quy trình nghiệp vụ thực - Xây dựng định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp với thực tế, điều kiện môi trường địa phư ng - Tăng cường đầu tư trang thiết bị, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thơng tin để bước đại hố cơng nghệ NH đảm bảo tính thống nhất, đồng vận hành tốt, đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội - Hồn thiện c chế khốn tài CN, động lực quan th c đẩy hoạt động kinh doanh phát triển C chế khốn tài vấn đề nhạy cảm, đảm bảo phân phối cơng th c đẩy phát triển 85 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chư ng luận văn giải vấn đề sau: - Dựa c sở lý luận chư ng thực phân tích, đánh giá thực trạng HĐTG chư ng 2, chư ng luận văn đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác HĐTG để thực tốt h n thời gian tới - Các giải pháp đưa mang tính thực tiễn cao, gắn liền với thực trạng HĐTG Agribank Đăk Nơng, góp phần giải vấn đề vướng mắc công tác HĐTG thời gian qua - Luận văn đề xuất kiến nghị với Chính phủ, NHNN Agribank Các kiến nghị nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực giải pháp đề xuất 86 KẾT LUẬN Căn mục tiêu nghiên cứu đề ra, nội dung luận văn hoàn thành nhiệm vụ c sau đây: - Hệ thống hóa c sở lý luận nguồn vốn, nội dung cơng tác HĐTG, tiêu chí đánh giá cơng tác HĐTG nhân tố ảnh hưởng đến công tác HĐTG NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác HĐTG Agribank Đăk Nông hoạt động triển khai nhằm đạt mục tiêu HĐTG CN, kết hoạt động qua nêu lên hạn chế nguyên nhân hạn chế Trên c sở định hướng hoạt động kinh doanh, định hướng HĐTG Agribank Đăk Nông, luận văn đưa giải pháp c nhằm hồn thiện cơng tác HĐTG, giải pháp sau đây: - Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ HĐTG phù hợp với đặc thù địa bàn; - Phối hợp linh hoạt sách lãi suất biện pháp khuyến mãi; - Phát triển sản phẩm dịch vụ toán dịch vụ hỗ trợ khác cho hoạt động HĐTG; - Tăng cường hoạt động truyền thông, cổ động, củng cố thư ng hiệu phù hợp h n với đặc thù địa bàn hoạt động; - Tăng cường huy động vốn trung, dài hạn biện pháp thích hợp; - Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ đổi cơng tác chăm sóc khách hàng; - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện c chế động viên; Ngoài ra, để thực tốt giải pháp trên, luận văn nêu lên 87 kiến nghị Chính phủ, với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Agribank Hy vọng với giải pháp c trên, hoạt động HĐTG Agribank Đăk Nông cải thiện quy mô, c cấu, kỳ hạn để phục vụ tốt h n cho hoạt động kinh doanh CN Xin chân thành cảm n đến qúy thầy, cô hướng dẫn, tạo điều kiện gi p đ tơi q trình học tập nghiên cứu, đặc biệt PGS.TS Hoàng Tùng người hướng dẫn khoa học tận tình dẫn suốt thời gian thực hoàn thành luận văn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Luật Tổ chức Tín dụng (năm 2010) [2] Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (năm 2010) [3] Các báo cáo tổng kết tháng, báo cáo năm NHNN chi nhánh tỉnh ăk Nông giai đo n 2013 - 2015 [4] Báo cáo chuyên đề, báo cáo t ng kết năm (2013-2014-2015) [5] Báo cáo tra, giám sát ngân hàng định kỳ báo cáo tổng kết hàng năm NHNN CN tỉnh Đăk Nông [6] Nguyễn Thị Phượng (2012), “Giải pháp tăng cường huy đ ng vốn t i Ngân hàng TMCP Ngo i thư ng Việt Nam CN Quy Nh n”, luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [7] Ngô Thị Thanh Hà (2013), “Tăng cường huy đ ng vốn t i Ngân hàng u tư phát triển Việt Nam - CN Ph Tài”, luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [8] Nguyễn Văn Huy (2014), “Huy đ ng ti n g i t i NHTM c ph n u tư Phát triển Việt Nam - CN ăk Lăk”, luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [9] Nguyễn Bạch Hồng (2014), “Hoàn thiện ho t đ ng huy đ ng ti n g i tiết kiệm t i NHTM c ph n u tư Phát triển Việt Nam - CN Nẵng”, luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [10].Trần Đức Huấn (2014), “Giải pháp Marketing huy đ ng ti n g i t i NHTM c ph n Công thư ng Việt Nam - CN Quảng Bình”, luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [11] Bùi Thị Thùy Trang (2014) “Phân t ch tình hình huy đ ng ti n g i cá nhân t i NHTM c ph n Ngo i thư ng Việt Nam, CN ăk Lăk”, luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng Website www.agribank.com.vn www.sbv.gov.vn www.economy.com.vn www.tapchikinhte.com www.laisuat.vn www.thoibaonganhang.vn www.daknong.gov.vn ... Tình hình huy động tiền gửi Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Đắk Nơng 41 2.2 Tình hình cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Đắk Nông 43 2.3... từ hoạt động dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Đắk Nông 47 2.4 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Đắk Nông 48 2.5... VIẾT TẮT Ý NGHĨA Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Đăk Nông Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Đăk Nông NHTM Ngân hàng thư ng mại TMCP Thư
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác huy động tiền gửi tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh đăk nông , Hoàn thiện công tác huy động tiền gửi tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh đăk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn