Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phục vụ quản trị chi phí tại công ty TNHH MTV cao su ea hleo

857 27 0
  • Loading ...
1/857 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:41

B GIÁO DC ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG ðNG CHÍ SƠN HỒN THI N K TỐN CHI PHÍ S N XUT TÍNH GIÁ THÀNH PH CV QU N TR CHI PHÍ TI CƠNG TY TNHH MTV CAO SU EA H’LEO, HUY N EA H’LEO, T NH ð KL K LU ᄂ N VĂN THC S K TOÁN ðÀ NNG - NĂM 2016 B GIÁO DC ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG ðNG CHÍ SƠN HỒN THI N K TỐN CHI PHÍ S N XUT TÍNH GIÁ THÀNH PH CV QU N TR CHI PHÍ TI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU EA H’LEO, HUY N EA H’LEO, T NH ð KL K Chuyên ngành: K toán Mã s: 60.34.03.01 LU ᄂ N VĂN THC S K TOÁN Ng ᄂ i h ng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN CÔNG PHƯƠNG ðÀ NNG - NĂM 2016 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c công b b t kinh doanh, NXB Giáo dc [3] Ph ᄂ m Văn D c, “Giáo trình K tốn Qu n tr”, Tr =ng ð ᄂ i hMc Kinh t TP HCM [4] Võ NL H ᄂ nh Nhân, “Hồn thin phương pháp tính giá thành phc v qu n tr chi phí ti cơng ty c ph)n Sơn Trà” Lun văn th ᄂ c sĩ [5] Trương Th# Trinh NL (2011), “Hoàn thin k tốn qu n tr chi phí ti Cơng ty dch v hàng không sân bay ðà N*ng” Lun văn th ᄂ c sĩ [6] Trương Bá Thanh (Ch biên), “Giáo trình K tốn Qu n tr”, Tr =ng ð ᄂ i hMc Kinh t ðà NWng [7] Hoàng Tùng (2012), “Qu n tr chi phí hot đ ᄉ ng theo phuơng pháp chi phí mc tiêu”, T ᄂ p chi K toán, S tháng 06/2012, tr17-25 [8] Truơng Bá Thanh, Bài gi ng K tốn chi phí theo phuơng pháp “Chi phí mc tiêu”, Tru=ng ð ᄂ i hMc Kinh t ðà NWng [9] http://voer.edu.vn/m/tinh-gia-thanh-trong-doanh-nghiep/08b7063e PH L C PH LC 01 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH.C HI/N K HOCH TÀI CHÍNH SN XUT, KINH DOANH NĂM 2013, 2014, 2015 TT I II CH} TIÊU S n l ng Din tích cao su khai thác 2014 2015 Bình quân năm 3.341,64 3.272,44 3.104,28 3.239,45 tn 5.181,843 5.521,747 5.713,200 5.472,263 tn/ha 1,551 1,687 1,840 1,693 S n l ng cao su thu mua S n l ng cao su ch bin nhp kho - Cao su t khai thác tn 74,046 64,149 65,503 67,899 tn 5.383,642 5.571,469 5.829,525 5.594,879 tn 5.287,828 5.507,969 5.750,924 5.515,574 - Cao su thu mua tn 95,814 63,500 78,601 79,305 S n l ng cao su tiêu th - Xut khu trc tip - +y thác xut khu tn 5.187,534 5.751,266 5.801,313 5.580,038 - N ᄉ i tiêu tn 5.187,534 5.109,266 5.801,313 5.366,038 tn 626,830 447,033 475,245 516,369 ñ/tn 48.009.996 35.416.854 28.376.977 37.267.942 ñ/tn ñ/tn 34.935.080 31.849.069 27.251.931 24.398.117 23.770.033 20.472.323 28.652.348 25.573.169 ñ/tn ñ/tn 3.086.012 2.853.814 2.550.180 2.830.002 ñ/tn 40.399.108 32.270.205 27.002.150 33.223.821 ñHng 209.571.745.941 185.594.531.078 156.647.924.784 183.938.067.268 S n l ng cao su khai thác Năng sut cao su khai thác S n l ng cao su thành ph!m tHn kho Tài chính, giá thành Giá thành bình qn SP cao su tHn kho đ-u năm Giá thành b/quân SP cao su s n xut năm - Giá thành khai thác m n c - Giá thành sơ ch cao su 2013 - Giá thành m thu mua ðVT Giá thành b/quân SP cao su tiêu th năm Tng Z, SP cao su tiêu th năm tn tn 642 214 Giá bán bình quân SP cao su tiêu th năm - Giá bán xut khu trc tip - Giá bán +y thác xut khu ñ/tn ñ/tn ñ/tn 47.131.508 30.822.215 34.890.055 27.215.423 35.056.382 11.630.018 ñ/tn 47.131.508 30.311.074 27.215.423 34.886.002 ñHng 244.496.300.000 177.266.755.016 157.885.186.360 193.216.080.459 Tng doanh thu bán m cao su Trong đó: kim ngch Xut khu Tng doanh thu Hð kinh doanh khác Tng chi phí Hð kinh doanh khác đHng đHng 8.800.136.986 8.870.529.275 6.178.655.877 6.296.257.499 1.735.924.750 2.066.406.143 5.571.572.538 5.744.397.639 Doanh thu ho ᄂ t đ0ng tài đHng 11.182.299.326 311.742.255 1.057.476.109 4.183.839.230 10 Chi phí tài đHng 17.303.854.454 12.185.519.469 6.571.004.007 12.020.125.977 11 Chi phí bán hàng đHng 2.362.775.993 3.017.506.560 1.589.590.036 2.323.290.863 12 Chi phí QLDN đHng 22.579.366.297 20.098.305.526 16.668.379.679 19.782.017.167 13 14 Li nhun tN HðKD (6+7+9-4-810-11-12) Thu nhp khác ñHng ñHng 28.732.606.642 18.522.545.153 (20.319.154.898) 24.590.531.334 (4.606.747.715) 8.347.593.253 1.268.901.343 17.153.556.580 15 Trong ñó: TN lý v n cao su Chi phí khác đHng đHng 7.109.441.044 14.197.389.867 7.400.062.000 3.232.936.262 6.595.000.000 3.355.314.445 7.034.834.348 6.928.546.858 16 Trong đó: CP lý v n cao su Li nhun khác ñHng ñHng 860.790.009 4.325.155.286 809.669.581 21.357.595.072 2.122.125.411 4.992.278.808 1.264.195.000 10.225.009.722 17 Trong đó: LN lý v n cao su Tng li nhun thc hin (13+16) ñHng ñHng 6.248.651.035 33.057.761.928 6.590.392.419 1.038.440.174 4.472.874.589 385.531.093 5.770.639.348 11.493.911.065 ñHng 12.447.365.763 9.710.394.973 8.306.925.332 10.154.895.356 Các kho n ph i n0p Ngân Sách Thu GTGT ñHng 3.557.311.113 4.100.737.927 6.171.526.552 4.609.858.531 Thu TNDN ñHng 8.184.550.602 3.425.636.923 Ti ᄂ n thuê ñt ñHng 582.609.274 2.114.870.180 1.786.503.888 1.494.661.114 Thu Khác ñHng 122.894.774 69.149.943 348.894.892 180.313.203 ñHng 3.823.224.856 1.744.437.149 1.560.866.764 2.376.176.256 ñHng 2.421.546.012 1.744.437.149 1.560.866.764 1.908.949.975 Các kho n ph i n0p Tp đồn Phí qu n lý đồn Li nhun chia theo NN đ-u tư t ᄂ i Cơng ty QuZ nghiên cu khoa hMc ñào t ᄂ o trung QuZ khen th 1ng phúc li trung QuZ d phòng tài trung đHng - Giá bán n ᄉ i tiêu III IV USD ñHng ñHng ñHng 3.870.062.508 746.161.370 655.517.474 248.720.457 218.505.825 - PH L C 02 GIÁ THÀNH KHAI THÁC M N C NĂM 2015 STT KHON MC CHI PHÍ K HOCH TH.C HI/N % TH/KH Chi phí nguyên vt liu trc tip 4.501.025.000 4.592.292.631 102,03 1.1 Phân bón 4.501.025.000 4.592.292.631 102,03 1.2 Vt liu ph Chi phí nhân cơng trc tip 70.226.738.400 71.276.259.238 101,49 2.1 Ti ᄂ n lương + ph cp 60.124.440.200 59.935.071.174 99,69 2.2 B o hi"m xã h0i B o hi"m y t B o hi"m tht nghip 4.148.845.300 4.825.247.899 116,30 606.818.200 808.563.700 133,25 126.272.500 267.066.861 211,50 2.5 Kinh phí cơng đồn 1.031.788.100 1.003.964.604 97,30 2.6 Ti ᄂ n ăn giLa ca 4.188.574.100 4.436.345.000 105,92 46.088.338.900 41.093.923.242 89,16 2.778.101.000 3.580.263.446 128,87 2.171.473.600 2.871.650.578 132,24 -B o hi"m xã h0i -B o hi"m y t -B o hi"m tht nghip -Kinh phí cơng đồn 370.448.800 431.792.804 116,56 51.378.200 72.222.586 140,57 16.239.200 23.929.325 147,36 31.254.100 52.058.153 166,56 -Ti ᄂ n ăn giLa ca 137.307.100 128.610.000 93,67 14.713.277.000 12.223.000.811 83,07 949.998.500 463.619.960 48,80 17.783.370.900 16.777.682.834 94,34 9.225.079.300 9.880.422.993 107,10 2.3 2.4 3.1 Chi phí s n xut chung Chi phí nhân viên nơng tr =ng -Ti ᄂ n lương + ph cp 3.2 Chi phí vt liu 3.3 Chi phí dng c s n xut Chi phí khu hao TSCð 3.4 -Khu hao v =n cao su -Khu hao TSCð khác 80,59 8.558.291.600 6.897.259.841 Chi phí bEng ti ᄂ n khác 9.863.591.500 8.049.356.191 81,61 -Ti ᄂ n thuê ñt 1.772.500.200 1.786.503.888 100,79 -Chi phí chuy"n, sO dng máy 1.896.090.900 1.338.275.262 70,58 -Chi phí khác 6.195.000.400 4.924.577.041 79,49 120.816.102.300 116.962.475.111 96,81 22.795.491 20.472.323 89,81 3.5 Chi phí d#ch v mua ngồi 3.6 A B C0ng chi phí s n xut (1+2+3) Chi phí s n xut cho tn s n ph!m PH L C 03 GIÁ THÀNH M SƠ CH NĂM 2015 KHON MC CHI PHÍ K ho ᄂ ch Thc hin % TH/KH 1.Chi phí vt liu trc tip 123.659.680.896 121.478.100.664 102,15 1.1 Nguyên liu m khai thác 1.2 Nguyên liu m thu mua 1.3 Nhiên liu, ñ0ng lc 120.816.087.204 117.898.168.074 97,58 - Xăng, d-u ch bin - ðin 1.4 Vt liu ph 1.201.863.439 2.843.593.692 2.378.069.151 83,63 2.116.800.000 1.605.133.961 75,83 726.791.400 772.935.190 106,35 - 2.Chi phí nhân công trc tip 2.369.088.000 2.121.335.964 89,54 2.1 Ti ᄂ n lương + ph cp 1.835.875.800 1.564.879.473 85,24 2.2 B o hi"m xã h0i 2.3 B o hi"m Yt 2.4 B o hi"m tht nghip 2.5 Kinh phí cơng đồn 305.062.200 327.243.096 107,27 46.191.600 54.721.867 118,47 14.461.200 18.138.435 125,43 34.430.400 26.213.093 76,13 2.6 Ti ᄂ n ăn giLa ca 133.066.800 130.140.000 97,80 10.915.635.600 10.366.935.204 94,97 436.136.400 460.035.417 105,48 - Ti ᄂ n lương + ph cp 340.529.400 360.686.112 105,92 -B o hi"m xã h0i -B o hi"m Yt -B o hi"m tht nghip - Kinh phí cơng đồn 60.566.400 67.139.068 110,85 8.299.800 11.227.046 135,27 2.597.400 3.721.385 143,27 5.778.000 6.041.806 104,57 - Ti ᄂ n ăn giLa ca 18.365.400 11.220.000 61,09 Chi phí s n xut chung 3.1 Chi phí nhân viên nhà máy 3.2 Chi phí vt liu 849.997.800 779.070.832 3.4 Chi phí dng c s n xut 3.5 Chi phí khu hao TSCð 585.241.200 178.075.911 91,66 2.092.122.000 2.057.838.575 98,36 Trong : - Khu hao thit b# ch bin nhà máy 2.092.122.000 2.057.838.575 98,36 - Khu hao TSCð khác 3.6 Chi phí d#ch v mua ngồi 6.002.137.800 6.064.316.160 101,04 950.000.400 827.598.309 87,12 16.128.317.292 14.866.340.319 92,18 16.128.317.292 14.866.340.319 92,18 2.986.725 2.550.180 85,38 136.944.404.496 133.966.371.832 97,83 136.645.731.953 132.564.061.664 97,01 298.672.542 1.402.310.168 469,51 5.400 5.829,525 107,95 3.7 Chi phí bEng ti ᄂ n khác A C0ng chi phí ch bin : (1.3+1.4+2+3) A.1 TrN C.P ch bin gia công cho khách hàng B Tng CP ch bin c a ñ n v# (A-A.1) C Chi phí ch bin cho tn s n ph!m D Tng giá thành m sơ ch (B+1.1+1.2) Tng Z m sơ ch tN NL khai thác Tng Z m sơ ch tN NL thu mua E S n l ng cao su ch bin (tn) (E.1+E.2+E.3) PH L C 04 BNG T)NG H&P CHI PHÍ SN XUT CHUNG (TK 627) NĂM 2015 KHON MC CHI PHÍ T)NG TH.C HI/N PHÂN B) CHI PHÍ Ho ᄂ t ñ0ng cao su Kinh doanh Phân vi sinh XDCB Chi phí nhân viên phân x 1ng 4.400.151.743 4.040.298.863 104.160.557 255.692.323 - Ti ᄂ n lương ph cp 3.541.524.315 3.232.336.690 91.467.725 217.719.900 - BHXH 535.308.052 498.931.872 12.374.667 24.001.513 - BHYT 89.514.700 83.449.632 2.051.512 4.013.556 -B o hi"m tht nghip 29.671.062 27.650.710 689.996 1.330.356 - KPCð 59.323.614 58.099.959 (2.423.343) 3.646.998 144.810.000 139.830.000 4.980.000 14.324.614.069 13.002.071.643 1.322.542.426 756.121.682 641.695.871 19.173.337.976 18.835.521.409 9.880.422.993 9.880.422.993 - Ti ᄂ n ăn giLa ca Chi phí vt liu Chi phí dng c s n xut Chi phí KH TSCð - Khu hao v =n câu cao su - Khu hao nhà cOa, vt kin trúc 1.304.511 113.121.300 337.816.567 9.049.166.619 9.049.166.619 859.192.794 859.192.794 2.642.053.974 2.642.053.974 15.421.661.326 14.941.270.660 223.711.546 256.679.120 - Chi phí bEng ti ᄂ n khác 6.232.566.016 5.752.175.350 223.711.546 256.679.120 - Thu sO dng đt Nơng nghip 1.786.503.888 1.786.503.888 - Chi phí chuy"n, sO dng máy 1.338.275.262 1.338.275.262 - Chi phí th gia cơng ch bin m 6.064.316.160 6.064.316.160 54.075.886.796 51.460.858.446 329.176.614 2.285.851.736 - Khu hao thit b# Nhà máy - Khu hao khác Chi phí d#ch v mua ngồi C0ng Ghi : Chi phí S n xu t chung phân b theo ti,n lương trc tip ca công nhân s n xu t Lương trc tip kinh doanh Lương trc tip KTCB 59.935.071.174 4.144.209.834 93,53% 6,47% ... TỐN CHI PHÍ S N XUT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PHM PH CV QU N TR CHI PHÍ 1.1 VAI TRỊ CA K TỐN CHI PHÍ SN XUT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SN PHM ð-I VI QUN TR CHI PHÍ 1.1.1 B n ch t chc c a chi phí. .. 64 CHƯƠNG HOÀN THI N K TỐN CHI PHÍ S GIÁ THÀNH S N PHM ðÁP N XUT VÀ TÍNH NG QU N TR CHI PHÍ CƠNG TY TNHH MTV CAO SU EA H’LEO 65 3.1 TĂNG C 4NG CÔNG TÁC QUN TR CHI PHÍ SN XUT VÀ U C+U... phí s n xu t tính giá thành s n ph!m 18 Kt lun Chương 29 CHƯƠNG K TỐN CHI PHÍ S S N PHM PH CV QU N TR N XUT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CHI PHÍ TI CƠNG TY TNHH MTV CAO SU EA H’LEO
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phục vụ quản trị chi phí tại công ty TNHH MTV cao su ea hleo , Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phục vụ quản trị chi phí tại công ty TNHH MTV cao su ea hleo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn