Nghiên cứu hành động quản trị lợi nhuận khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chứng (IPO) trường hợp tổng công ty hàng không việt nam

126 34 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN VIỆT HÙNG NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN KHI PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG (IPO): TRƢỜNG HỢP TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN VIỆT HÙNG NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN KHI PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG (IPO): TRƢỜNG HỢP TỔNG CÔNG TY HÀNG KHƠNG VIỆT NAM Chun ngành: KẾ TỐN Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN CÔNG PHƢƠNG Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn trực tiếp T guy n ông hư ng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn PHAN VIỆT HÙNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN 1.1.1 Định nghĩa quản trị lợi nhuận 1.1.2 Mục đích động quản trị lợi nhuận 1.1.3 Kế tốn dồn tích: Cơ sở hành động quản trị lợi nhuận 13 1.2 CÁC CÁCH THỨC THỰC HIỆN QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN CỦA NHÀ QUẢN LÝ 14 1.2.1 Quản trị lợi nhuận th ng qua lựa chọn phƣơng pháp kế toán 15 1.2.2 Quản trị lợi nhuận th ng qua lựa chọn thời điểm vận ụng phƣơng pháp kế tốn thực ƣớc tính kế tốn 18 1.2.3 Quản trị lợi nhuận th ng qua định kinh oanh thời điểm thực nghiệp vụ kinh tế 21 1.3 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN 23 1.3.1 Mơ hình Healy (1985) 23 1.3.2 Mơ hình DeAngelo (1986) 24 1.3.3 Mơ hình Friedlan (1994) 26 1.3.4 Mơ hình Jones (1991) 26 1.3.5 Biến thể mơ hình Jones (The Modified Jones Model, 1995) 28 1.3.6 Mơ hình ngành D chow Sloan In ustry Mo l 1991 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 30 CHƢƠNG IPO CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 31 2.1 NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ IPO Ở VIỆT NAM 31 2.1.1 Quy trình IPO 31 2.1.2 Điều kiện IPO 36 2.2 IPO CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 37 2.3 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 39 KẾT LUẬN CHƢƠNG 41 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 3.1 LỰA CHỌN MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 43 3.2 QUY ƢỚC THỜI ĐIỂM NGHIÊN CỨU 46 3.3 THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 47 3.3.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 47 3.3.2 Phƣơng pháp xử lý số liệu 48 KẾT LUẬN CHƢƠNG 49 CHƢƠNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ HÀM Ý 50 4.1 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 50 4.1.1 Thống kê mô tả 50 4.1.2 Xác định biến kế tốn dồn tích kiểm định giả thuyết 51 4.2 HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 70 4.2.1 Nâng cao chất lƣợng kiểm toán BCTC 71 4.2.2 Nâng cao công tác quản lý nhà nƣớc 80 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài BTC : Bộ tài BCLCTT : Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ CCDC : Công cụ dụng cụ CTCP : Công ty cổ phần DN : Doanh nghiệp DAt : Biến kế tốn dồn tích điều chỉnh năm t HĐKD : Hoạt động kinh doanh IPO : Chào bán chứng khốn lần cơng chúng KTV : Kiểm toán viên LNST : Lợi MCK : Mã chứng khốn NDAt : Biến kế tốn dồn tích khơng thể điều chỉnh năm t STT : Số thứ tự TAt : Tổng biến kế tốn dồn tích năm t TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TTCK : Thị trƣờng chứng khoán TSCĐ : Tài sản cố định TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh VAS : Chuẩn mực kế toán Việt Nam nhuận sau thuế DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 4.1 Biến động doanh thu, lợi nhuận sau thuế dòng tiền năm trƣớc IPO: 2011-2013 4.2 Trang 50 Giá trị kế toán tổng tài sản cuối năm 2012 c ng ty đƣợc sử dụng để ƣớc tính tham số mơ hình nghiên cứu (Ai2012) 4.3 52 Biến kế tốn ồn tích năm 2013 c ng ty đƣợc sử dụng để ƣớc tính tham số mơ hình nghiên cứu (TAi2013) 4.4 55 Biến động doanh thu năm 2013 so với 2012 c ng ty đƣợc sử dụng để ƣớc tính tham số mơ hình nghiên cứu ∆REVi2013) 4.5 58 Tổng hợp biến th o m hình ƣớc lƣợng c ng ty đƣợc sử dụng để ƣớc tính tham số mơ hình nghiên cứu ∆REVi2013) 4.6 Bảng tổng hợp kết biến kế tốn dồn tích điều chỉnh 4.7 62 67 Mẫu bảng tổng hợp thay đổi sách ƣớc tính kế tốn 74 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ biểu đồ Trang 2.1 Quy trình IPO 31 3.1 Thời gian quy ƣớc 46 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khủng hoảng kinh tế kéo dài ảnh hƣởng xấu đến kinh tế giới nói chung có kinh tế Việt Nam Khủng hoảng làm nhu cầu thị trƣờng giảm xuống, cạnh tranh ngày gay gắt kinh oanh khó khăn làm ăn thua lỗ, nhiều doanh nghiệp uộc phải giải thể Để tồn tại, doanh nghiệp uộc phải không ngừng nâng cao lực cạnh tranh Nền kinh tế Việt Nam với đặc điểm tồn doanh nghiệp Nhà nƣớc nên nhiều nƣớc không công nhận kinh tế thị trƣờng Với xu hội nhập, tham gia vào tổ chức thƣơng mại giới (WTO), việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nƣớc cần thiết Đối thủ cạnh tranh Việt Nam Airlines VietJet Air cho biết hãng lên kế hoạch niêm yết Singapor Hong Kong năm 2015 Trƣớc tình hình ngày 10/09/2014 Thủ tƣớng Chính phủ đồng ý phê duyệt việc chuyển Tổng công ty Hàng không Việt Nam từ 100% vốn cổ phần nhà nƣớc thành công ty cổ phần Về hình thức cổ phần hóa, giữ ngun vốn nhà nƣớc có doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Ngày 14/11/2014, Vietnam Airlines tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu cơng chúng Việc cổ phần hóa Tổng cơng ty Hàng kh ng đƣợc kỳ vọng giúp doanh nghiệp tái cấu Điều giúp hạn chế can thiệp Nhà nƣớc vào hoạt động c ng ty nhƣ làm giảm chi phí quản lý đồng thời nâng cao hiệu quản lý Bên cạnh đó, hành động giúp Tổng cơng ty thu hút thêm nguồn lực từ nhà đầu tƣ ngồi nƣớc nhà nƣớc nhờ thu khoản tài lớn từ việc bán bớt cổ phần mình, tiền thu đƣợc dùng vào mục đích kinh tế xã hội khác 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 DL1 DXP HCT HHG HMH MAC MAS MNC PGT PJC PRC SSG TCT TJC TTZ VFR VGP VNF VNT WCS CNH DDM DNL NBS NOS PSP PTT SGS 22.230.927.550 238.147.912.805 25.279.547.252 259.476.025.925 71.665.621.693 30.898.273.661 59.941.337.453 398.777.780.930 57.388.318.288 147.467.530.502 30.983.176.376 331.656.660.468 59.850.056.719 268.705.417.825 8.597.762.781 750.070.673.391 33.845.313.199 13.112.263.426 36.041.191.741 31.691.321.151 113.974.958.232 1.149.551.656.421 36.492.654.558 27.053.562.037 3.436.683.352.354 324.306.008.634 185.915.444.456 293.569.533.390 31.916.467.916 - 26.962.855.342 22.230.927.550 238.147.912.805 25.279.547.252 291.392.493.841 71.665.621.693 30.898.273.661 59.941.337.453 398.777.780.930 57.388.318.288 147.467.530.502 30.983.176.376 331.656.660.468 59.850.056.719 268.705.417.825 8.597.762.781 750.070.673.391 33.845.313.199 13.112.263.426 36.041.191.741 31.691.321.151 113.974.958.232 1.149.551.656.421 36.492.654.558 27.053.562.037 3.436.683.352.354 324.306.008.634 185.915.444.456 320.532.388.732 54 55 56 57 58 59 60 61 STS SWC VFC VIN VSG VTX WTC VNA 64.484.909.091 330.325.639.410 215.201.326.854 34.640.830.892 557.981.627.332 492.918.159.668 551.842.085.414 8.676.306.673.721 8.045.140.182 32.003.684.402.154 1.768.311.187 29.019.583.102 2.947.206.946 64.484.909.091 332.093.950.597 215.201.326.854 34.640.830.892 587.001.210.434 500.963.299.850 551.842.085.414 40.682.938.282.821 PHỤ LỤC 5: ẢNG TÍNH TAit t=2011 CLL 82.248.521.634 t=2013 DÒNG TIỀN THUẦN TỪ HĐKDt 132.407.045.488 DVP 196.993.996.006 249.956.799.419 (52.962.803.413) 188.054.786.012 225.677.124.854 GMD 203.951.864.256 312.300.818.083 (108.348.953.827) 114.501.716.327 122.224.213.256 (7.722.496.929) 14.703.645.289 (96.679.474.894) 111.383.120.183 GSP 54.996.613.544 8.967.613.401 46.029.000.143 50.804.006.440 119.377.794.863 (68.573.788.423) 48.376.468.836 14.885.714.336 33.490.754.500 STT MCK LNSTt TAit (50.158.523.854) 66.222.192.988 t=2012 DÒNG TIỀN THUẦN TỪ HĐKDt 115.870.239.352 (49.648.046.364) LNSTt 50.705.615.946 DÒNG TIỀN THUẦN TỪ HĐKDt 70.739.908.839 (20.034.292.893) (37.622.338.842) 151.613.829.681 208.157.964.704 (56.544.135.023) TAit LNSTt TAit GTT 702.930.690 (6.282.219.573) 6.985.150.263 1.160.740.283 (20.331.349.827) 21.492.090.110 1.121.318.370 18.112.314.051 (16.990.995.681) HTV 28.018.723.278 (15.702.749.922) 43.721.473.200 39.724.610.112 (26.960.393.794) 66.685.003.906 23.112.844.456 (67.782.472.448) 90.895.316.904 MHC 18.851.473.434 14.046.031.299 4.805.442.135 5.675.079.423 (3.790.619.392) 9.465.698.815 1.102.556.379 11.152.859.968 (10.050.303.589) NCT 247.504.386.838 193.344.815.557 54.159.571.281 175.762.388.002 149.149.778.026 26.612.609.976 155.433.385.822 150.833.371.573 4.600.014.249 PDN 44.885.853.099 65.936.736.993 (21.050.883.894) 44.508.844.240 30.334.105.744 14.174.738.496 33.686.542.530 14.883.597.199 18.802.945.331 10 PJT 11.242.604.976 6.448.577.823 4.794.027.153 15.383.419.706 32.193.384.834 (16.809.965.128) 12.556.543.118 11.649.517.547 907.025.571 11 PVT 313.773.175.860 700.951.937.692 (387.178.761.832) 7.580.155.066 612.418.344.487 (604.838.189.421) 43.271.658.125 232.663.241.694 (189.391.583.569) 12 SFI 35.297.330.931 (20.167.497.965) 55.464.828.896 99.642.185.786 (1.147.641.678) 100.789.827.464 31.168.853.701 28.759.029.028 2.409.824.673 13 SKG 55.676.740.453 40.901.548.618 14.775.191.835 58.572.079.400 62.438.284.893 (3.866.205.493) 39.009.015.796 44.584.547.352 (5.575.531.556) 14 STG 24.061.424.659 28.931.672.202 (4.870.247.543) 24.800.177.972 19.505.536.491 5.294.641.481 24.025.433.074 22.688.414.942 1.337.018.132 15 STT (17.781.894.251) (5.366.354.924) (12.415.539.327) (21.638.909.755) (6.395.766.189) (15.243.143.566) 3.099.843.308 3.493.418.737 (393.575.429) 16 TCL 87.735.005.912 137.302.378.158 (49.567.372.246) 80.627.366.289 177.960.210.462 (97.332.844.173) 108.331.610.200 84.613.166.151 23.718.444.049 17 TCO 24.506.892.886 18.257.737.703 6.249.155.183 19.431.595.653 26.694.491.793 (7.262.896.140) 12.470.633.509 13.848.724.497 (1.378.090.988) 18 TMS 97.058.146.545 13.306.473.431 83.751.673.114 67.312.666.580 50.846.627.908 16.466.038.672 50.846.627.908 46.003.840.538 4.842.787.370 19 VIP 138.730.751.103 269.552.515.675 (130.821.764.572) 52.843.304.720 250.830.219.927 (197.986.915.207) 54.074.156.450 390.929.584.823 (336.855.428.373) 20 VNA (107.894.901.770) 6.425.457.439 (114.320.359.209) (28.291.261.274) (4.647.298.758) (23.643.962.516) 32.342.062.604 955.810.917.696 (923.468.855.092) 21 VNL 26.519.170.525 (1.035.293.062) 27.554.463.587 26.225.647.057 14.323.443.481 11.902.203.576 26.942.992.611 8.073.049.557 18.869.943.054 22 VNS 224.455.631.852 512.522.355.098 (288.066.723.246) 151.486.001.452 421.986.397.614 (270.500.396.162) 132.880.213.185 230.698.783.084 (97.818.569.899) 23 VOS (190.325.411.495) 168.437.889.708 (358.763.301.203) (33.178.137.398) 148.095.783.294 (181.273.920.692) 1.105.205.214 5.609.620.470 6.714.825.684 24 VSC 240.460.994.911 239.695.619.467 765.375.444 228.628.955.159 119.321.636.619 109.307.318.540 191.000.029.167 83.083.987.383 107.916.041.784 25 VTO 44.963.632.603 210.857.054.096 (165.893.421.493) 49.292.489.941 364.300.348.127 (315.007.858.186) 65.997.890.541 451.823.107.750 (385.825.217.209) 26 DL1 2.754.040.627 546.882.196 2.207.158.431 4.371.848.920 5.753.069.546 (1.381.220.626) 6.202.068.530 7.825.765.979 (1.623.697.449) 27 DXP 54.135.116.458 61.309.101.731 (7.173.985.273) 78.407.244.194 91.720.514.663 (13.313.270.469) 49.037.159.895 59.175.313.051 (10.138.153.156) 28 HCT 1.473.947.832 720.545.689 753.402.143 2.723.699.722 1.860.930.494 29 HHG 1.975.633.491 17.906.895.675 (15.931.262.184) (10.418.805.298) 3.381.747.631 862.769.228 2.522.399.956 3.543.686.407 (1.021.286.451) (13.800.552.929) (2.934.449.154) (59.809.279) (2.874.639.875) 30 HMH 39.273.644.458 10.993.510.876 28.280.133.582 39.707.343.421 11.964.228.822 27.743.114.599 40.256.226.764 29.239.646.443 11.016.580.321 31 MAC 1.914.901.500 10.865.073.494 (8.950.171.994) 1.169.125.704 153.473.000 1.015.652.704 642.569.663 3.074.884.958 (2.432.315.295) 32 MAS 22.812.936.342 25.911.305.505 (3.098.369.163) 9.728.011.790 21.721.450.638 (11.993.438.848) 4.639.035.196 11.374.867.832 (6.735.832.636) 33 MNC 14.126.133.118 64.880.440.955 (50.754.307.837) 2.551.445.952 79.339.675.365 (76.788.229.413) 7.373.693.123 49.497.596.579 (42.123.903.456) 34 PGT (21.079.750.668) 1.973.668.570 (23.053.419.238) (991.236.054) 4.556.931.621 (5.548.167.675) 5.918.925.446 (21.933.241.336) 27.852.166.782 35 PJC 7.980.446.934 20.008.504.530 (12.028.057.596) 10.929.579.372 22.717.683.586 (11.788.104.214) 11.005.145.677 21.407.692.928 (10.402.547.251) 36 PRC 1.017.440.984 2.787.510.371 (1.770.069.387) 1.187.071.463 1.772.416.782 (585.345.319) 966.398.014 (670.819.970) 1.637.217.984 37 SSG (34.685.977.907) 2.003.001.948 (36.688.979.855) (1.863.493.335) 16.055.935.745 (17.919.429.080) - 17.417.279.173 (17.417.279.173) 38 TCT 47.568.715.679 49.359.451.181 (1.790.735.502) 53.462.060.562 30.688.887.561 22.773.173.001 47.759.107.921 30.800.364.268 16.958.743.653 39 TJC 2.986.468.121 25.354.200.867 (22.367.732.746) (9.407.065.023) (5.409.633.877) (3.997.431.146) 400.246.097 27.157.393.031 (26.757.146.934) 40 TTZ 97.397.309 (6.646.190.393) 6.743.587.702 384.582.453 4.296.408.878 (3.911.826.425) 1.882.733.184 (22.083.469.786) 23.966.202.970 41 VFR 11.499.467.323 1.491.447.378 10.008.019.945 10.176.938.353 24.228.921.692 (14.051.983.339) 83.749.242.407 (42.739.246.651) 126.488.489.058 42 VGP 19.155.379.878 (79.455.688.072) 98.611.067.950 19.486.033.470 59.060.719.937 (39.574.686.467) 22.771.786.521 (24.862.503.779) 47.634.290.300 43 VNF 35.671.526.957 25.569.768.175 10.101.758.782 6.348.316.711 (2.222.449.305) 8.570.766.016 29.638.846.941 37.678.393.234 (8.039.546.293) 44 VNT 27.040.609.727 24.802.921.020 2.237.688.707 27.177.182.291 7.411.044.577 19.766.137.714 22.185.101.156 24.872.004.064 (2.686.902.908) 45 WCS 26.972.264.663 18.061.273.486 8.910.991.177 24.900.907.353 25.442.868.086 (541.960.733) 18.504.469.415 15.139.153.225 3.365.316.190 46 CNH 752.059.516 (4.283.881.687) 5.035.941.203 2.246.063.891 (1.864.267.956) 4.110.331.847 1.880.928.985 6.135.810.611 (4.254.881.626) 47 DDM (176.479.870.970) 25.397.658.251 (201.877.529.221) (69.141.374.563) 37.341.823.895 (106.483.198.458) 183.898.444 120.573.940.583 (120.390.042.139) 48 DNL 1.355.953.425 5.262.933.407 (3.906.979.982) 471.405.535 3.153.456.745 (2.682.051.210) 2.598.660 1.446.569.840 (1.443.971.180) 49 NBS 24.425.590.488 20.087.276.253 4.338.314.235 21.003.704.640 20.890.378.061 113.326.579 21.789.686.086 20.549.611.872 1.240.074.214 50 NOS (957.800.583.551) (17.320.386.078) (940.480.197.473) (321.201.677.913) 35.928.889.350 (357.130.567.263) (1.166.429.373) 196.349.388.028 (197.515.817.401) 51 PSP 11.149.405.195 48.390.611.130 16.697.101.615 (23.510.124.724) (15.041.357.625) (8.468.767.099) (37.241.205.935) 1.087.491.502 (15.609.610.113) 52 PTT 255.265.556 16.063.298.130 (15.808.032.574) 62.889.945 4.953.719.645 (4.890.829.700) (7.833.307.453) 31.491.384.799 (39.324.692.252) 53 SGS 3.314.668.875 76.460.455.072 (73.145.786.197) (15.310.011.314) 1.978.649.678 (17.288.660.992) (23.767.387.638) 1.560.110.598 (25.327.498.236) 54 STS 3.258.222.322 15.725.072.157 (12.466.849.835) 252.974.374 2.081.604.630 (1.828.630.256) 7.159.001.247 (1.630.656.750) 8.789.657.997 55 SWC 37.221.378.601 (28.793.107.776) 66.014.486.377 25.293.761.392 236.559.450.504 (211.265.689.112) 51.316.762.714 70.481.654.396 (19.164.891.682) 56 VFC 20.996.552.723 26.278.163 20.970.274.560 1.528.892.803 57 VIN 26.687.101.587 37.790.321.671 (11.103.220.084) 29.535.944.626 15.573.851.392 (14.044.958.589) 39.518.032.310 (10.393.692.306) 49.911.724.616 (14.815.546.000) 44.351.490.626 28.225.149.110 109.681.737.435 (81.456.588.325) 58 VSG (70.471.337.091) 1.457.152.804 (71.928.489.895) (58.778.565.091) 7.981.795.428 (66.760.360.519) (37.617.244.539) 11.072.472.886 (48.689.717.425) 59 VTX 1.953.959.751 15.222.583.880 (13.268.624.129) 107.485.567 29.092.722.333 (28.985.236.766) 10.877.448.883 16.984.679.680 (6.107.230.797) 60 WTC (24.570.634.057) 37.114.741.663 (61.685.375.720) (42.220.375.200) 20.059.342.116 (62.279.717.316) (52.355.038.781) (29.577.809.195) (22.777.229.586) 61 VNA 257.534.998.131 2.448.441.582.435 (2.190.906.584.304) 142.690.976.547 4.738.898.106.939 (4.596.207.130.392) 240.591.685.525 3.584.021.813.149 (3.343.430.127.624) PHỤ LỤC 6: ẢNG TÍNH CÁC IẾN HỒI QUY Trƣờng hợp: t =2013 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 MCK CLL DVP GMD GSP GTT HTV MHC NCT PDN PJT PVT SFI SKG STG STT TCL TCO TMS VIP VNA VNL VNS VOS VSC VTO DL1 DXP HCT HHG HMH MAC MAS MNC PGT PJC 1/Ait-1 2,06E-12 1,27E-12 1,47E-13 1,94E-12 6,42E-13 3,37E-12 4,26E-12 3,11E-12 2,98E-12 7,11E-12 1,26E-13 2,03E-12 4,69E-12 5,91E-12 9,77E-12 1,24E-12 4,14E-12 1,32E-12 5,11E-13 7,63E-13 5,48E-12 5,61E-13 1,97E-13 9,48E-13 3,86E-13 2,29E-11 3,81E-12 2,19E-11 3,49E-12 4,70E-12 9,28E-12 1,47E-11 2,37E-12 1,02E-11 6,86E-12 ∆REV/Ait-1 0,0619 0,0321 -0,0081 0,3412 -0,1549 0,1519 -0,2387 0,4621 0,1006 -0,0656 0,0631 0,2589 0,0972 0,3185 -0,0596 -0,3360 0,1385 0,1183 -0,1102 -0,1063 0,7764 0,2496 -0,0428 0,0118 -0,0297 -0,0033 -0,2256 0,0670 0,0139 -0,0606 0,0526 0,6685 0,0548 0,0282 0,5354 PPEit/Ait-1 1,0535 0,5073 0,5161 1,0705 0,6881 0,4962 0,2642 0,2800 0,9699 1,7067 0,8212 0,3324 0,9823 0,5814 0,5335 0,6211 0,8358 0,2993 1,1179 1,3438 0,1738 1,5347 1,3818 0,6567 1,3871 0,7174 1,0311 0,6398 1,0662 0,5555 0,3418 1,3758 1,0904 0,2463 1,2184 TAit/Ait-1 (0,1035) (0,0671) (0,0159) 0,0894 0,0045 0,1473 0,0205 0,1686 (0,0627) 0,0341 (0,0488) 0,1129 0,0692 (0,0288) (0,1213) (0,0614) 0,0259 0,1108 (0,0669) (0,0872) 0,1509 (0,1616) (0,0707) 0,0007 (0,0641) 0,0504 (0,0273) 0,0165 (0,0556) 0,1331 (0,0830) (0,0456) (0,1204) (0,2351) (0,0825) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 PRC SSG TCT TJC TTZ VFR VGP VNF VNT WCS CNH DDM DNL NBS NOS PSP PTT SGS STS SWC VFC VIN VSG VTX WTC VNA 1,88E-11 4,49E-12 5,64E-12 4,39E-12 2,36E-11 1,42E-12 4,79E-12 2,95E-12 3,80E-12 9,73E-12 9,45E-12 7,99E-13 2,59E-11 1,14E-11 2,99E-13 1,63E-12 4,68E-12 2,45E-12 1,82E-11 8,12E-13 1,61E-12 1,95E-12 2,28E-12 1,93E-12 1,96E-12 1,55E-14 -0,2314 -0,0826 0,1289 0,1910 0,3260 -0,1587 0,5228 0,8079 0,3031 0,0601 -0,0101 0,0014 -0,1079 0,1277 -0,0535 0,0876 0,9152 -0,0633 0,1070 0,2147 0,4377 0,1699 -0,0222 0,0637 -0,2596 0,0617 0,6069 1,4880 1,1651 1,0769 0,3706 0,9478 0,1597 0,0279 0,2216 0,3744 1,3110 0,9190 0,9354 0,3056 1,0111 0,6485 0,8589 0,6913 1,2112 0,1730 0,3737 0,0893 1,3242 0,8832 1,0265 0,8742 (0,0334) (0,1648) (0,0101) (0,0982) 0,1591 0,0142 0,4728 0,0298 0,0085 0,0867 0,0476 (0,1614) (0,1013) 0,0495 (0,2813) (0,0608) (0,0740) (0,1790) (0,2267) 0,0536 0,0338 (0,0216) (0,1639) (0,0256) (0,1207) (0,0339) Trƣờng hợp: t =2012 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 MCK CLL DVP GMD GSP GTT HTV MHC NCT PDN PJT PVT SFI SKG STG STT TCL TCO TMS VIP VNA VNL VNS VOS VSC VTO DL1 DXP HCT HHG HMH MAC MAS MNC PGT PJC PRC 1/Ait-1 1,88E-12 1,43E-12 1,46E-13 1,60E-12 7,14E-13 3,91E-12 4,02E-12 3,73E-12 3,61E-12 7,21E-12 1,25E-13 2,25E-12 6,62E-12 6,15E-12 8,36E-12 1,11E-12 4,43E-12 1,54E-12 4,67E-13 7,18E-13 5,96E-12 5,59E-13 1,90E-13 1,17E-12 3,50E-13 2,48E-11 4,56E-12 2,29E-11 3,43E-12 4,99E-12 9,39E-12 1,78E-11 2,41E-12 9,62E-12 7,50E-12 1,85E-11 ∆REV/Ait-1 0,0275 0,1039 0,0289 (0,0028) 0,0061 0,1526 (0,0257) 0,2949 0,1771 (0,1266) 0,0378 0,2719 0,2556 (0,0759) 0,0589 0,0795 0,0833 0,0427 (0,3332) (0,1465) 0,2202 0,2455 (0,1070) 0,1578 (0,0086) (0,0308) 0,3169 (0,0129) 0,0303 0,0127 (0,1290) 0,4895 0,0680 (1,8111) 0,6340 0,3877 PPEit/Ait-1 0,878254042 0,962626851 0,45315511 0,583392724 0,770818738 0,369293614 0,260182392 0,315183054 0,981639523 0,792291322 0,646818309 0,278397997 1,166842892 0,609281137 0,46933347 0,560567652 0,795454569 0,744333003 1,022959503 1,266078871 0,191079442 1,376477972 1,266622669 0,677302875 1,31751628 0,757501614 1,246238563 0,612005305 1,085841445 0,570237654 0,119451074 1,23934009 1,010572922 0,449022765 1,248889944 0,567683361 TAit/Ait-1 (0,0932) (0,0538) (0,0011) (0,1100) 0,0153 0,2605 0,0380 0,0993 0,0511 (0,1212) (0,0753) 0,2268 (0,0256) 0,0326 (0,1274) (0,1078) (0,0322) 0,0254 (0,0924) (0,0170) 0,0710 (0,1513) (0,0344) 0,1276 (0,1103) (0,0343) (0,0607) 0,0197 (0,0473) 0,1385 0,0095 (0,2129) (0,1847) (0,0533) (0,0884) (0,0108) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 SSG TCT TJC TTZ VFR VGP VNF VNT WCS CNH DDM DNL NBS NOS PSP PTT SGS STS SWC VFC VIN VSG VTX WTC VNA 4,50E-12 6,86E-12 4,02E-12 2,09E-11 1,30E-12 4,12E-12 4,00E-12 3,93E-12 1,17E-11 9,52E-12 7,66E-13 2,35E-11 1,25E-11 2,83E-13 1,65E-12 4,78E-12 2,37E-12 1,34E-11 7,91E-13 1,61E-12 2,07E-12 2,11E-12 1,80E-12 1,75E-12 1,77E-14 (0,0782) 0,0979 (0,0440) (0,4134) 0,0491 0,1390 1,2388 0,1055 0,2584 0,0452 (0,0454) 0,0876 0,0702 (0,0484) (0,0820) 0,1974 0,0202 (0,3344) (0,0058) (0,0270) 0,3689 (0,0621) 0,0008 (0,2001) 0,1489 1,491520541 0,412169194 1,079562325 0,15894607 0,925783502 0,139607465 0,055462695 0,152534819 0,386504657 1,098858469 1,141396529 0,975789618 0,34571925 0,957247665 0,639201811 0,900843992 0,949697508 0,849799658 0,256826861 0,372973604 0,085864903 1,230529167 0,874475986 0,976844244 0,89183377 (0,0806) 0,1563 (0,0161) (0,0818) (0,0183) (0,1632) 0,0343 0,0777 (0,0063) 0,0391 (0,0816) (0,0630) 0,0014 (0,1010) 0,0275 (0,0234) (0,0410) (0,0244) (0,1671) (0,0227) 0,0918 (0,1412) (0,0523) (0,1090) (0,0815) Trƣờng hợp: t =2011 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 MCK CLL DVP GMD GSP GTT HTV MHC NCT PDN PJT PVT SFI SKG STG STT TCL TCO TMS VIP VNA VNL VNS VOS VSC VTO DL1 DXP HCT HHG HMH MAC MAS MNC PGT PJC PRC 1/Ait-1 2,38E-12 1,98E-12 1,53E-13 1,85E-12 7,27E-13 4,04E-12 3,87E-12 3,80E-12 3,57E-12 6,70E-12 1,29E-13 2,51E-12 9,01E-12 5,91E-12 7,50E-12 1,63E-12 5,49E-12 1,66E-12 4,62E-13 8,45E-13 6,48E-12 5,68E-13 2,04E-13 1,23E-12 3,26E-13 2,60E-11 5,28E-12 2,34E-11 3,95E-12 5,71E-12 7,57E-12 1,67E-11 2,67E-12 9,11E-12 9,29E-12 1,89E-11 ∆REV/Ait-1 0,0875 0,1498 0,0359 0,5782 0,0718 0,0213 (0,0170) 0,3272 0,0984 0,4306 0,0801 0,0697 0,3347 (0,1655) (0,1115) 0,2131 0,0471 0,0682 0,1379 0,0728 0,3254 0,3580 0,0543 0,1179 0,1022 0,0396 (0,0315) 0,2849 0,1305 0,0832 0,2006 0,3443 0,1829 0,7246 2,9166 0,2711 PPEit/Ait-1 0,810072363 0,914642166 0,470298335 0,671782751 0,786990903 0,401112764 0,310298723 0,26096138 0,905597099 0,544605536 0,79609244 0,296324113 1,277025189 0,581815881 0,480899333 0,873890272 0,87786386 0,733274028 1,038827228 1,509377125 0,206616386 1,220322373 1,363746258 0,473161997 1,227741338 0,5774124 1,257360573 0,591638857 1,149840838 0,409016437 0,234053779 1,00156119 1,065729008 0,522592488 1,369852024 0,586762844 TAit/Ait-1 (0,0478) (0,1121) 0,0170 0,0621 (0,0124) 0,3675 (0,0389) 0,0175 0,0671 0,0061 (0,0244) 0,0061 (0,0502) 0,0079 (0,0030) 0,0387 (0,0076) 0,0081 (0,1556) (0,7808) 0,1223 (0,0555) 0,0011 0,1330 (0,1258) (0,0422) (0,0535) (0,0239) (0,0113) 0,0629 (0,0184) (0,1125) (0,1126) 0,2536 (0,0966) 0,0310 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 SSG TCT TJC TTZ VFR VGP VNF VNT WCS CNH DDM DNL NBS NOS PSP PTT SGS STS SWC VFC VIN VSG VTX WTC VNA 4,21E-12 9,11E-12 4,02E-12 1,28E-10 1,65E-12 4,82E-12 4,37E-12 4,71E-12 1,41E-11 9,55E-12 7,44E-13 2,57E-11 2,01E-11 2,39E-13 1,94E-12 4,22E-12 2,28E-12 1,12E-11 8,55E-13 1,70E-12 1,72E-12 2,01E-12 2,13E-12 1,66E-12 2,32E-14 (0,0975) 0,1512 0,0435 5,6127 0,0691 0,9153 (0,5455) 0,2616 0,1017 0,0969 0,0429 0,0720 0,1955 (0,0158) 0,1882 0,3516 0,0666 (0,1359) 0,1574 0,1750 0,3657 0,0273 0,6289 0,0327 0,2348 1,397830422 0,545106428 1,080337137 1,099249633 1,236174024 0,163033327 0,057245719 0,169662002 0,446738722 1,088906474 0,854938183 0,937860765 0,543508271 0,820749657 0,629603746 0,783970744 0,730851372 0,723413611 0,283847902 0,366818029 0,059559266 1,177487248 1,069505991 0,916990474 0,944867165 (0,0734) 0,1545 (0,1076) 3,0642 0,2085 0,2295 (0,0351) (0,0126) 0,0474 (0,0407) (0,0895) (0,0371) 0,0249 (0,0472) (0,0164) (0,1658) (0,0577) 0,0986 (0,0164) 0,0851 (0,1401) (0,0977) (0,0130) (0,0378) (0,0777) PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ HỒI QUY Trƣờng hợp: t = 2013 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,530207674 R Square 0,281120177 Adjusted R Square 0,242608758 Standard Error 0,103863069 Observations 60 ANOVA df Regression Residual Total Intercept 1/Ait-1 ∆REV/Ait-1 PPEit/Ait-1 56 59 SS 0,236235986 0,604102079 0,840338065 MS 0,078745329 0,010787537 F 7,29965772 Significance F 0,000324072 Coefficients 0,053917898 549601049,9 0,111056874 -0,11568743 Standard Error 0,033670463 2119605903 0,053617247 0,033370739 t Stat 1,601341138 0,25929398 2,071290107 -3,46673267 P-value 0,114928079 0,796359255 0,042951123 0,001019093 Lower 95% -0,013532145 -3696479802 0,003648621 -0,182537053 Upper 95% 0,12136794 4795681902 0,218465126 -0,048837807 Lower 95.0% -0,013532145 -3696479802 0,003648621 -0,182537053 Upper 95.0% 0,12136794 4795681902 0,218465126 -0,048837807 Trƣờng hợp: t = 2012 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,463477128 R Square 0,214811048 Adjusted R Square 0,172747355 Standard Error 0,085737163 Observations 60 ANOVA df Regression Residual Total Intercept 1/Ait-1 ∆REV/Ait-1 PPEit/Ait-1 56 59 SS 0,112618226 0,411648224 0,52426645 MS 0,037539409 0,007350861 F 5,106804202 Significance F 0,003406264 Coefficients 0,060193771 -1161578272 0,033979767 -0,109020077 Standard Error 0,027439227 1804106567 0,032792634 0,02933938 t Stat 2,193712326 -0,643852361 1,036201216 -3,715827584 P-value 0,032423248 0,522299484 0,30456216 0,000469252 Lower 95% 0,005226394 -4775638009 -0,031711772 -0,167793918 Upper 95% 0,115161148 2452481465 0,099671306 -0,050246237 Lower 95.0% 0,005226394 -4775638009 -0,031711772 -0,167793918 Upper 95.0% 0,115161148 2452481465 0,099671306 -0,050246237 Trƣờng hợp: t = 2011 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,910599302 R Square 0,829191089 Adjusted R Square 0,820040612 Standard Error 0,178953442 Observations 60 ANOVA df Regression Residual Total Intercept 1/Ait-1 ∆REV/Ait-1 PPEit/Ait-1 56 59 SS 8,705871253 1,793362723 10,49923398 MS 2,901957084 0,032024334 F 90,61724917 Significance F 1,79035E-21 Coefficients -0,019427222 15860336820 0,164172367 -0,150839893 Standard Error 0,053497581 2382140463 0,050344266 0,063700355 t Stat -0,363142064 6,65801915 3,260994347 -2,367960016 P-value 0,717865964 1,2693E-08 0,00189235 0,021364308 Lower 95% -0,126595755 11088336046 0,063320683 -0,278447037 Upper 95% 0,087741311 20632337593 0,26502405 -0,023232749 Lower 95.0% -0,126595755 11088336046 0,063320683 -0,278447037 Upper 95.0% 0,087741311 20632337593 0,26502405 -0,023232749 PHỤ LỤC 8: ẢNG TÍNH ∆RECit CỦA TỔNG CƠNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM MCK Phải thu KH 2013 Phải thu KH 2012 Phải thu KH 2011 Phải thu KH 2010 ∆RECi2013 ∆RECi2012 ∆RECi2011 VNA 3.274.250.910.804 3.297.408.333.648 3.460.109.425.195 2.869.155.295.441 (23.157.422.844) (162.701.091.547) 590.954.129.754 PHỤ LỤC 9: ẢNG TÍNH NDAit /Ait-1 CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM NDAit REVit  REC it PPE it  1  2  3 Ait 1 Ait 1 Ait 1 Ait 1 VNA t =2013 t =2012 t =2011 1/Ait-1 1,55E-14 1,77E-14 2,32E-14 (∆REV-∆REC)/Ait-1 0,0621 0,1518 0,1518 PPEit/Ait-1 0,8742 0,89183377 0,944867165 NDAit/Ait-1 (0,0942) (0,0921) (0,1059) PHỤ LỤC 10: ẢNG TÍNH DAit CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM DAit  VNA t=2013 t=2012 t=2011 NDAit/Ait-1 (0,0942) (0,0921) (0,1059) TAit/Ait-1 (0,0339) (0,0815) (0,0777) TAit NDAit  Ait 1 Ait 1 DAit 0,0604 0,0106 0,0282 ... trƣờng hợp Tổng công ty Hàng không Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đề tài nhằm đạt đƣợc mục tiêu sau: - Tìm kiếm chứng quản trị lợi nhuận Tổng công ty Hàng không Việt Nam phát hành cổ... ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN VIỆT HÙNG NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN KHI PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG (IPO): TRƢỜNG HỢP TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số:... không Việt Nam 3 - Phạm vi nghiên cứu: Năm 2014 năm Tổng công ty Hàng không Việt Nam IPO Nghiên cứu x m xét hành động quản trị lợi nhuận Tổng c ng ty năm kế trƣớc năm 2014 Phƣơng pháp nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hành động quản trị lợi nhuận khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chứng (IPO) trường hợp tổng công ty hàng không việt nam , Nghiên cứu hành động quản trị lợi nhuận khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chứng (IPO) trường hợp tổng công ty hàng không việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn