Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn VIỆT NAM chi nhánh tỉnh GIA LAI

118 28 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:41

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ HIỀN HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ HIỀN HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phan Thị Hiền MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NHTM 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm, mục đích, đặc điểm cho vay trung dài hạn 1.1.2 Phân loại cho vay trung dài hạn 1.1.3 Rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn NHTM 10 1.2 THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NHTM 13 1.2.1 Khái niệm 13 1.2.2 Mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu phương pháp thẩm định tín dụng cho vay trung dài hạn 13 1.2.3 Tổ chức công tác thẩm định 16 1.2.4 Nội dung thẩm định .16 1.2.5 Các tiêu phản ánh kết cơng tác thẩm định tín dụng cho vay trung dài hạn 29 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác TĐTD cho vay trung dài hạn 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG 35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI 36 2.1 KHÁI QUÁT VỀ AGRIBANK TỈNH GIA LAI 36 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển Agribank Gia Lai 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức nguồn lực chi nhánh 37 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Gia Lai năm 20132015 42 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO TRUNG DÀI HẠN TẠI AGRIBANK TỈNH GIA LAI 44 2.2.1 Tình hình cho vay trung dài hạn Agribank Gia Lai 44 2.2.2.Thực trạng cơng tác tổ chức thẩm định tín dụng cho vay trung dài hạn Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai 50 2.2.3 Tình hình thực nội dung thẩm định cho vay dự án đầu tư Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai 54 2.2.4 Thực trạng kết cơng tác thẩm định tín dụng cho vay trung dài hạn 64 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI AGRIBANK GIA LAI 69 2.3.1 Kết đạt 69 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI AGRIBANK GIA LAI 82 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI 82 3.1.1 Định hướng phát triển chung Agribank Việt Nam 82 3.1.2 Định hướng phát triển Agribank CN Gia Lai .83 3.1.3 Định hướng hồn thiện cơng tác thẩm định tín dụng cho vay trung dài hạn .84 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI AGRIBANK GIA LAI 85 3.2.1 Hoàn thiện công tác tổ chức phận thẩm định 86 3.2.2 Hồn thiện quy trình thẩm định 87 3.2.3 Xây dựng nội dung cần trọng thẩm định lực tài khách hàng vay vốn……………………………… 89 3.2.4 Nâng cao tính xác nội dung thẩm định dự án đầu tư: 91 3.2.5 Hồn thiện cơng tác thẩm định tài sản đảm bảo 92 3.2.6 Hồn thiện cơng tác chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng vay vốn 93 3.2.7 Thường xuyên hệ thống hóa văn luật, quy định, quy chế ngành cải tiến công tác triển khai văn bản, đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán thẩm định .95 3.2.8 Tổ chức khai thác tốt hệ thống cung cấp thông tin thẩm định 96 3.2.9 Tăng cường ứng dụng CNTT vào trình thẩm định: 99 3.3 KIẾN NGHỊ 100 3.3.1 Đối với Ngân hàng nhà nước 100 3.3.2 Đối với Agribank Việt Nam 101 KẾT LUẬN CHƢƠNG 103 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIÊU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Agribank Nghĩa Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Agribank Gia Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Lai Chi nhánh Gia Lai BCTĐ Báo cáo thẩm định BCTC Báo cáo tài BHXH Bảo hiểm xã hội CB Cán CBTD Cán tín dụng CBTĐ Cán thẩm định CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước CN Chi nhánh CP Cổ phần Cty Công ty DA Dự án DAĐT Dự án đầu tư DN Doanh nghiệp DNNN DNNQD Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp quốc doanh DNTN Doanh nghiệp tư nhân IPCAS The modernization of Interbank Payment and Customer Accounting System - Hệ thống toán kế toán khách hàng KH KHCB Khách hàng Khấu hao KQSXKD Kết sản xuất kinh doanh HĐKD Hoạt động kinh doanh LNST Lợi nhuận sau thuế NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NVL Nguyên vật liệu MMTB Máy móc thiết bị PAV QTRRTD RRTD RRTDDN Phương án vay Quản trị rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng doanh nghiệp SP Sản phẩm SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng TDH Trung dài hạnThẩm định TĐTD Thẩm định tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSBĐ Tài sản bảo đảm TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động VAMC Công ty quản lý tài sản hay Công ty mua bán nợ Việt Nam WB XLRR Ngân hàng giới Xử lý rủi ro DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Tình hình nhân làm cơng tác tín dụng kiểm sốt tín dụng Agribank Gia Lai năm 2015 41 2.2 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Gia lai 2013-2015 42 2.3 Số lượng khách hàng vay vốn TDH Agribank Gia Lai 47 2.4 Cơ cấu dư nợ cho vay dự án đầu tư theo thành phần kinh tế 49 2.5 Bảng kết công tác thẩm định cho vay trung dài hạn 65 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai 37 2.2 Sơ đồ tóm tắt quy trình thẩm định lần đầu cho vay dự án đầu tư Agribank CN Gia Lai 51 92 xác khoản thu hồi thời điểm cuối dự án, thẩm định dòng tiền DA lãi suất chiết khấu Đối với việc thẩm định dòng tiền DA, CN cần tính tốn chi phí hội, giá trị thu hồi từ TSCĐ, VLĐ ròng để xác định dòng tiền quy hồi xác định lãi suất chiết khấu, CBTD cần tính tốn theo chi phí bình qn tất nguồn vốn tham gia xác định lãi suất NH cộng với tỷ lệ điều chỉnh phù hợp, thực tế nguồn vốn tham gia đầu tư DA từ nhiều nguồn khác lãi suất biến đổi khó lường Vì vậy, cần tính lãi suất chiết khấu hợp lý để phòng ngừa rủi ro lãi suất Đối với công suất DA, cần xác định công suất khả dụng phù hợp với thời gian hoạt động DA Khi triển khai DA xác định công suất thấp, năm tăng dần đến năm thứ tư, thứ năm ổn định cơng suất mức hợp lý đó, tránh trường hợp xác định công suất qua năm dẫn đến việc xác định dòng tiền khơng xác Về thời gian cho vay, CBTĐ không nên cứng nhắc rập khn thời gian cho vay KH muốn vay vốn từ NH nên sẵn sàng chấp nhận điều kiện trả nợ chưa hợp lý Số tiền phải trả lớn nguồn thu nhập hàng kỳ dẫn đến dần khả trả nợ chủ đầu tư có ý thức trả nợ Do đó, CBTĐ cần vào thời gian thực DA, kiểm tra xác định nguồn thu nhập trả nợ, chứng minh thỏa thuận hay đề xuất thời gian vay chủ đầu tư có phù hợp với thực tiễn để xác định xác thời hạn cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho trình thực DAĐT Giải pháp góp phần hạn chế tỷ lệ nợ q hạn, nợ khó đòi CN 3.2.5 Hồn thiện công tác thẩm định tài sản đảm bảo Tài sản bảo đảm thơng thường tài sản hình thành từ vốn vay, việc đánh giá xác chất lượng tính khoản TSBĐ hạn chế rủi ro hoạt động cho vay, giảm tỷ lệ nợ xấu nợ hạn Để thực tốt công tác thẩm định TSĐB, CN cần trọng phân tích đánh 93 giá giá trị dự tốn, thơng tin luận chứng kinh tế kỹ thuật, kết hợp so sánh với giá thị trường để xác định giá trị tài sản xác nhằm hạn chế việc định giá TSĐB cao giá trị thực tế Thẩm định giá trị tài sản cần loại trừ phần giá trị tài sản phi vật chất liên quan đến DA chi phí đào tạo, chuyển giao cơng nghệ, chi phí chun gia, chi phí tham quan khảo sát…vì phần chi phí khơng có giá trị lý tài sản Khi thẩm định tài sản hình thành, cần vào hóa đơn, chứng từ liên quan để định giá lại giá trị tài sản xác, trường hợp giá trị tài sản định giá thấp khơng đảm bảo an tồn khoản vay, sớm tìm biện pháp bảo đảm bổ sung Đối với tài sản phức tạp, kỹ thuật cao, tài sản hình thành KH chậm tốn hồ sơ cần th chun gia thẩm định giá có uy tín để thẩm định tài sản cách có khoa học, phản ánh giá trị thực tài sản Ngoài ra, CN cần quan tâm phân tích, đánh giá tính khoản khả phát tài sản Đối với tài sản có khấu hao vơ hình cao máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, bất động sản cần phân tích kỹ đặc điểm kỹ thuật, nguồn gốc xuất sứ tài sản, bất động sản trọng đến khu đất có tài sản, lợi thương mại…Bên cạnh đó, CN cần xem xét điều kiện an toàn để yêu cầu KH mua bảo hiểm TSĐB 3.2.6 Hoàn thiện cơng tác chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng vay vốn Việc nhận diện hạn chế rủi ro từ đầu KH không đủ lực tốt phát sau giải ngân Vì vậy, cần xem trọng cơng tác chấm điểm xếp hạng tín dụng KH trước định cho vay Để có kết phân loại KH xác, Agribank Gia Lai cần thực nghiêm túc việc xếp hạng KH theo quy định Sổ tay tín dụng Agribank ứng dụng kết việc đánh giá chất lượng tín dụng theo đối tượng KH cụ thể để làm sở cho việc xét duyệt cấp tín dụng, quản lý chất lượng tín dụng xây dựng 94 sách dự phòng rủi ro phù hợp Đây phải xem quan trọng, đáng tin cậy việc đánh giá rủi ro cho vay DAĐT Việc chấm điểm khách hàng chương trình RMS có sai lệch định người chấm điểm khơng có đầy đủ, chưa cập nhật đầy đủ thông tin cần thiết từ khách hàng Do đó, để xếp hạng tín dụng KH cách xác chất lượng nguồn thơng tin vơ quan trọng Ngồi việc u cầu KH vay cung cấp thông tin cho NH đầy đủ, trung thực chi tiết NH cần phải tổng hợp, xác minh chọn lọc nguồn thơng tin Do đó, CN cần có quy định cụ thể việc sử dụng thơng tin bên ngồi BCTC, thơng tin khác đăng tải website KH, phương tiện thông tin đại chúng, báo, tạp chí tài liệu thức để chấm điểm xếp loại KH đơi NH cập nhật thơng tin KH chưa đầy đủ, xác có thay đổi thông tin KH chưa cung cấp kịp thời cho NH hay lý đó, việc sử dụng nguồn thơng tin hữu hiệu để đánh giá thực trạng KH Đối với việc thẩm định hệ thống điểm số, CN phải ln cập nhật tiêu chí phù hợp với thực tế thị trường, phù hợp với thay đổi tình hình kinh doanh KH để xây dựng mơ hình tính điểm tín dụng phù hợp với nhóm KH Việc chấm điểm, xếp hạng khách hàng hệ thống RMS không nên phân giao cho CBTD trực tiếp quản lý khách hàng thực Vì để CBTD xếp hạng đề xuất cho vay có nhiều yếu tố thiếu khách quan, dẫn đến nhiều hệ lụy cho vay Để tạo phối hợp chặt chẽ việc thực hiện, kiểm sốt cơng tác chấm điểm khách hàng với công tác thẩm định nhằm nâng cao chất lượng định hướng phát triển tín dụng, nên giao trách nhiệm kiểm soát giám sát công tác chấm điểm, xếp hạng khách hàng cho phận thẩm định Bên cạnh đó, để nâng cao tinh thần trách nhiệm cán thực 95 cơng tác chấm điểm xếp hạng tín dụng KH, CN cần phải có quy định, chế tài nghiêm khắc để buộc cá nhân có trách nhiệm thực phải tuân thủ quy trình chấm điểm, đảm bảo tính khách quan, trung thực, khơng để cảm tính cá nhân chi phối, tránh trường hợp muốn cho vay chấm điểm cao ngược lại chấm điểm thấp 3.2.7 Thƣờng xuyên hệ thống hóa văn luật, quy định, quy chế ngành cải tiến công tác triển khai văn bản, đào tạo bồi dƣỡng nâng cao kiến thức cho cán thẩm định Hoạt động tín dụng có liên quan đến nhiều lĩnh vực chịu ảnh hưởng tất rủi ro môi trường pháp lý, quản lý, phân phối tài Để cơng tác TĐ hiệu quả, có chất lượng nhằm hạn chế rủi ro cơng cụ hỗ trợ hữu hiệu hệ thống văn đầy đủ, sẵn sàng cho việc tra cứu thời điểm nào, lĩnh vực ngành Các loại văn phải cập nhật kịp thời, hệ thống hoá cách khoa học theo lĩnh vực, chủ đề; có hướng dẫn tra cứu dễ sử dụng Công việc phải phân giao cho cán chun trách thuộc phòng tín dụng có quy trách nhiệm cụ thể Để nâng cao ý thức CBTĐ việc nghiên cứu văn bản, tránh sai lầm vơ tình nhận thức khác cán bộ, không với đạo người ban hành văn bản, CN cần xây dựng kế hoạch triển khai, tập huấn văn thường xuyên Chi nhánh cần coi trọng công tác đào tạo, bổ sung kiến thức kinh nghiệm cho cán đương chức cán tuyển dụng Trên sở tiêu chuẩn hóa cán bộ, ngân hàng nên có hướng đào tạo, đào tạo lại, tuyển chọn sử dụng phù hợp với yêu cầu sau: + Có lực, trình độ chun mơn để phân tích, tổng hợp vấn đề nêu hồ sơ dự án, nhận thức rõ ảnh hưởng yếu tố bên 96 bên tới việc thực dự án đầu tư theo kế hoạch xác định để xác định mức độ khả thi dự án + Biết thu thập, xử lý thông tin cần thiết phục vụ cho công tác đánh giá, thẩm định + Nắm vững chủ trương, sách phát triển kinh tế - xã hội đất nước, ngành, địa phương có liên quan đến dự án + Có lĩnh, có đạo đức, tinh thần trách nhiệm việc thẩm định dự án,phong cách làm việc khẩn trương, khoa học Có tinh thần học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ thẩm định, trình độ ngoại ngữ, tin học Việc thẩm định cho vay dự án việc làm nhạy cảm, nhân viên thẩm định khơng có đạo đức nghề nghiệp tốt lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn để trục lợi cá nhân gây rủi ro cho tổ chức cố tình gây khó khăn cho khách hàng Do vậy, giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp vấn đề cần tăng cương trì thường xuyên, giảm thiểu rủi ro đạo đức nghề nghiệp hoạt động Chi nhánh Ngoài tham gia lớp tập huấn Agribank tổ chức, CN tự tổ chức lớp nâng cao nghiệp vụ TĐ, mời chuyên gia, giáo sư trường đại học tham gia giảng bài, trao đổi để gắn lý thuyết với thực tế Bên cạnh đó, CN cần tổ chức kỳ sát hạch, kiểm tra trình độ, kỹ năng, kiến thức CBTĐ để đánh giá khả thẩm định cán bộ, bố trí cơng việc cho phù hợp Ngồi ra, CN cần có sách ưu tiên, chế độ khen thưởng thỏa đáng với CBTD giỏi, làm việc có hiệu vật chất tinh thần, đồng thời kỷ luật nghiêm minh CB có hành vi tiêu cực 3.2.8 Tổ chức khai thác tốt hệ thống cung cấp thông tin thẩm định Thông tin yếu tố quan trọng trình thẩm định DAĐT Nếu thông tin đưa vào thẩm định thiếu xác làm cho 97 khoản vay bị méo mó, biến dạng gây rủi ro cho hoạt động NH Hiện nay, nguồn thông tin thị trường đa dạng phong phú, CBTD sử dụng thông tin phục vụ cho công tác TĐ khơng nên sử dụng chiều mà phải có đối chiếu, so sánh, khai thác từ nhiều nguồn khác Ngồi thơng tin từ KH cung cấp, CBTD nên thu thập thơng tin từ bên ngồi thơng tin lưu trữ ngân hàng, thông tin từ TCTD khác mà KH có quan hệ tín dụng, từ cơng ty kiểm tốn, chun gia kỹ thuật, Sở ban ngành có liên quan Để nâng cao chất lượng thơng tin thu thập, Agribank Gia Lai cần hồn thiện số vấn đề sau: a Cần hoàn thiện hệ thống tra cứu thông tin nội IPCAS hệ thống lưu trữ liệu Agribank, cho phép cán NH tra cứu thông tin nội KH, DAĐT thông tin liên quan Do đó, để phục vụ cơng tác thẩm định có hiệu quả, CN cần trọng cập nhật thông tin KH vay vốn, DAĐT vào hệ thống liệu IPCAS cách đầy đủ, xác, kịp thời chi tiết theo lĩnh vực, ngành nghề kinh tế khác Ngồi hệ thống thơng tin IPCAS tồn ngành, CN cần xây dựng hệ thống liệu thông tin riêng phục vụ cho công tác TĐTD cho vay DAĐT Các thông tin cần xây dựng, bao gồm: - Thông tin khách hàng: thông tin tình hình SXKD, lực tài chính, khả cạnh tranh - Thông tin kỹ thuật: tiêu định mức kinh tế kỹ thuật ngành, tình hình phát triển khoa học cơng nghệ ngành đó, tình hình SXKD ngành, địa trang web đáng tin để thông số kỹ thuật số máy móc, thiết bị … - Thơng tin thị trường: thị trường đầu vào, đầu số sản phẩm phổ biến DAĐT địa bàn 98 - Thông tin kinh tế vĩ mô: sách ưu đãi hạn chế phát triển nhà nước, định hướng phát triển ngành, tình hình tăng trưởng kinh tế, tỷ giá, lạm phát… - Thông tin DAĐT cho vay hay từ chối cho vay: sau DA, CN cần tổng hợp, đánh giá lại chất lượng TĐ, tiến hành lưu trữ thông tin cách khoa học, hệ thống để tạo nguồn phân tích, đối chiếu thẩm định DA b Xây dựng hệ thống thơng tin thu thập từ bên ngồi: Nguồn thơng tin bên ngồi nguồn thơng tin thu thập từ Trung tâm thơng tin tín dụng CIC NHNN, từ NHTM khác, từ quan chức năng, từ cơng ty kiểm tốn, từ chun gia, đối tác KH, cổ đơng góp vốn, từ sách báo, Internet…Nguồn thơng tin đóng vai trò quan trọng phục vụ cho cơng tác TĐ Do đó, CN cần xây dựng mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ, lâu dài qua lại với tổ chức, cá nhân liên quan để cập nhật thu thập thông tin hữu ích làm sở thẩm định dự án Giám đốc cần tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu hội thao, văn nghệ để tạo mối quan hệ với NHNN, Sở ban ngành nhằm tạo điều kiện cho cán tiếp xúc, xây dựng mối quan hệ quen biết để thuận lợi cần phối hợp việc thu thập, kiểm tra xác minh thông tin Làm việc với Ban lãnh đạo đơn vị có liên quan để thỏa thuận điều kiện phối hợp, hỗ trợ cho CN khai thác, kiểm tra thông tin có liên quan đến KH vay vốn DAĐT Hoặc thường xuyên tổ chức hội nghị KH để tạo điều kiện trao đổi thơng tin, tìm hiểu thêm KH, dự án vấn đề quan tâm Trong số trường hợp cần thiết, thực mua bán thông tin qua tổ chức, cá nhân để đảm bảo nâng cao chất lượng TĐ Thực khai thác thơng tin tín dụng từ Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) thuộc NHNN CIC kênh thơng tin đóng vai trò vơ quan trọng việc cung cấp thơng tin tình hình hoạt động, vay vốn KH địa 99 bàn, giúp cho ngân hàng hạn chế rủi ro, kiểm soát số nợ xấu thành phần kinh tế địa bàn Đối với số DA phức tạp, mang tính kỹ thuật cơng nghệ cao CN cần tham khảo ý kiến chuyên gia kỹ thuật để hỗ trợ thẩm định khía cạnh kỹ thuật cơng nghệ DA, từ đưa nhận xét đánh giá xác, nâng cao hiệu cho việc thẩm định DA Ngoài ra, CN cần ban hành quy định bắt buộc công tác thu thập thông tin KH DAĐT rõ ràng, hướng dẫn chi tiết nội dung thông tin yêu cầu thu thập thẩm định hướng dẫn phương pháp sử dụng việc thu thập xử lý thông tin khách hàng dự án 3.2.9 Tăng cƣờng ứng dụng CNTT vào q trình thẩm định: Cơng nghệ thơng tin yếu tố góp phần khơng nhỏ vào trình thẩm định Vì thế, CN cần đầu tư thích đáng yếu tố cơng nghệ thiết bị phục vụ cơng tác thẩm định Ngồi việc xây dựng hệ thống sở hạ tầng, công nghệ tin học đại cho phòng nghiệp vụ CN nâng cấp đường truyền, trang bị đầy đủ máy tính, máy in, máy fax loại MMTB khác CN cần thường xuyên nâng cấp phần cứng đầu tư phần mềm chuyên dụng phục vụ trình thẩm định ngân hàng lớn giới sử dụng phân tích mơ Monte Carlo, phần mềm Crystall Ball, @ Risk, Comfar…hoặc thuê chuyên gia viết phần mềm phù hợp với đặc điểm CN để rút ngắn thời gian xử lý thông tin thẩm định bảo đảm tính xác, nâng cao hiệu thẩm định, khắc phục tình trạng thẩm định thủ cơng Bên cạnh đó, CN cần xây dựng mạng thông tin nội với sở liệu phong phú cập nhật thường xuyên, quản lý khoa học để thực tốt việc phối hợp, hỗ trợ phòng ban với phòng tín dụng lấy thơng tin khách hàng thơng qua quan hệ tài KH với phận khác 100 phòng kế tốn, phòng tốn quốc tế, phòng dịch vụ & Marketing Ngồi ra, CN cần xây dựng phần mềm liệu thông tin KH vay vốn, kết nối cập nhật tự động với chương trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng nội kết đánh giá xác KH Như vậy, để hạn chế nhân tố chủ quan người chấm điểm sử dụng thông tin bất đối xứng làm nguy hại đến việc định cho vay 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Ngân hàng nhà nƣớc Ngân hàng Nhà nước quan quản lý trực tiếp hoạt động NHTM, để chất lượng hoạt động NHTM tốt hơn, NHNN cần có biện pháp hỗ trợ NHTM, nâng cao hoạt động quản lý mình, cụ thể: - Hồn thiện Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) với kỹ thuật cao, thường xuyên cập nhập thông tin KH cho biết tình trạng nợ KH tổ chức tín dụng Chấm dứt xử lý trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, che dấu thông tin TCTD Để Trung tâm CIC hoạt động có hiệu cho việc hỗ trợ NHTM khai thác phục vụ thẩm định, cần có chế tài nhằm nâng cao trách nhiệm NHTM việc cung cấp thông tin KH đầy đủ, kịp thời xác Bên cạnh đó, cần triển khai kỹ thuật để NHTM tra cứu trực tiếp thông tin KH nước trang website thông tin CIC cách nhanh chóng, hiệu NHNN cần xây dựng mức phí cố định năm phù hợp với quy mơ NHTM nhằm khuyến khích NHTM cung cấp khai thác thông tin Ngành - Tổ chức kiểm tra định kỳ thông qua đối chiếu tổng dư nợ kho liệu trung tâm với NHTM Định kỳ quý có nhận xét thơng báo tồn ngành tình hình chấp hành quy chế thơng tin tín dụng, xử phạt hành NHTM vi phạm quy chế, quy định NHTM phải bù đắp thiệt hại cho NHTM khác sử dụng nguồn thơng tin thiếu xác cung cấp, 101 đồng thời khen thưởng cho NHTM chấp hành tốt quy chế hoạt động CIC, nhằm động viên khuyến khích NHTM nâng cao chất lượng thơng tin - Xây dựng quy trình thẩm định cho vay dự án đầu tư thống nhất, hướng dẫn chi tiết cụ thể cho NHTM với tiêu chí đánh giá chất lượng cơng tác thẩm định, phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam thơng lệ quốc tế cho tồn hệ thống ngân hàng - Tổ chức buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm thẩm định cho vay dự án TCTD, lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm định cho vay dự án đầu tư, trao đổi thông tin khách hàng vay NHTM địa bàn 3.3.2 Đối với Agribank Việt Nam Nhằm góp phần nâng cao chất lượng thẩm định cho vay nói chung cho vay DAĐT nói riêng tồn hệ thống, vừa đảm bảo tăng trưởng tín dụng, vừa ngăn ngừa, hạn chế rủi ro cho vay DAĐT Agribank Việt Nam cần trọng đến số vấn đề sau: - Agribank cần sớm hồn thiện quy trình thẩm định cho vay DAĐT, có hướng dẫn chi tiết cụ thể cho phù hợp với dự án, tính chất độ phức tạp dự án Trong đó, quy định rõ thời gian thẩm định dự án để bố trí thời gian thẩm định phù hợp, giải phóng nhanh chóng hồ sơ cho KH, tránh tình trạng ách tắc, chậm trễ cho KH Quy trình cần quy định rõ trách nhiệm thành viên, phận tham gia thẩm định để đảm bảo cơng tác thẩm định mang tính minh bạch, khách quan có hiệu - Tiếp tục đại hóa hệ thống khoa học cơng nghệ cho tồn hệ thống, hỗ trợ cho công tác truyền tin cập nhật thông tin cần thiết, giúp cho CN hệ thống có cơng cụ hỗ trợ thẩm định cách tốt Cần hoàn thiện hệ thống IPCAS cập nhật đầy đủ thông tin KH vay vốn, thông tin kinh tế, định mức kinh tế, kỹ thuật theo ngành nghề, thông tin thị trường, dự báo số sản phẩm có tỷ trọng cho vay lớn liên 102 quan đến nhiều dự án cho vay Agribank, thông tin DAĐT cho vay hay từ chối cho vay … nhằm hỗ trợ việc thu thập thông tin phục vụ cho cơng tác thẩm định hiệu - Hồn thiện tiêu chí đánh giá, chấm điểm tín dụng cho KH vay vốn, DAĐT cách chi tiết, cụ thể, phù hợp với tình hình SXKD loại KH vay vốn để công tác chấm điểm, xếp hạng tín dụng cho KH thực cơng cụ, khoa học để phục vụ cho công tác thẩm định cho vay Từng bước xây dựng chương trình chấm điểm tự động số tiêu đánh giá quan hệ tín dụng, tiền gửi NH KH; Hồ sơ chấm điểm, xếp hạng khách hàng cần có quy định cho phép sử dụng BCTC, thông tin khác đăng tải website, khai thác từ phương tiện thông tin đại chúng mà CN Agribank chứng minh nguồn gốc khai thác - Cần trọng công tác tra, kiểm tra giám sát nhằm chấn chỉnh sai sót, chủ động phòng ngừa rủi ro Agribank nên thường xuyên thành lập đoàn kiểm tra giám sát hỗ trợ hoạt động thẩm định CN khu vực, cử cán thẩm định có kinh nghiệm lâu năm, chuyên gia thuộc trung tâm đào tạo Agribank VN đến tham tán, kiểm tra đóng góp xây dựng ý kiến cho cơng tác thẩm định CN - Tăng cường chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ, viên chức toàn hệ thống kiến thức pháp luật, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ kết hợp với việc giáo dục tư tưởng, đạo đức kinh doanh cho CBTĐ hàng năm; tiêu chuẩn hóa kiến thức chức danh, vị trí cơng việc để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp; có chế phù hợp cán nhằm gắn trách nhiệm với quyền lợi; thực khốn tài chính, động viên, khuyến khích kịp thời cán bộ, CBTD kiểm tra kiểm soát nội Hàng năm, tổ chức đánh giá kiểm tra trình độ cán theo mảng nghiệp vụ kết hợp với kiến thức bổ trợ, đặc biệt CBTD để phân loại, xếp phù hợp 103 KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ kết nghiên cứu lý luận, thực trạng Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai, định hướng thời gian tới cơng tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư, luận văn mạnh dạn đề xuất hệ thống giải pháp tương đối đồng Để giải pháp có tính khả thi, luận văn kiến nghị với Ngân hàng nhà nước kiến nghị với Agribank Việt Nam số nội dung nhằm góp phần nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai thời gian tới góp phần giúp hồn thiện cơng tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai 104 KẾT LUẬN Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu nghiên cứu thực phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành giả thuyết nghiên cứu đề ra, cụ thể: - Làm rõ hệ thống hóa lý luận công tác TĐTD cho vay trung dài hạn nói chung cho vay DAĐT nói riêng NHTM - Trên sở hệ thống lý luận, tác giả sâu đánh giá thực trạng công tác thẩm định tín dụng cho vay DAĐT Agribank Gia Lai giai đoạn 2013-2015 Qua đánh giá mặt được, vấn đề tồn Từ đó, đưa nguyên nhân bao gồm bên ngồi bên chi nhánh làm cho cơng tác thẩm định cho vay DAĐT chưa hoàn thiện - Luận văn đưa giải pháp xuất phát từ thực tiễn, tồn hạn chế qua phân tích Trong giải pháp đưa ra, có giải pháp triển khai ngày được, có giải pháp mang tính đề xuất, cần nghiên cứu sâu để đề chiến lược cụ thể Bên cạnh đó, luận văn đề xuất kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác TĐTD cho vay DAĐT Agribank Gia Lai năm tới Đề tài viết sở kết hợp lý thuyết TĐTD cho vay NH với kinh nghiệm thực tiễn cơng tác tín dụng tác giả Tuy nhiên, hạn chế mặt kiến thức lý thuyết thực tiễn môi trường kinh doanh nay, nên đề tài nghiên cứu không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế, mong đóng góp ý kiến thầy, cô Qua đây, xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Hòa Nhân, người tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn này./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt [1] Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai (2013, 2014, 2015), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán [2] Agribank (2013-2015), Hệ thống toán kế toán khách hàng IPCAS [3] PGS.TS Võ Thị Thúy Anh (2009), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Tài chính, Hà Nội [4] PGS.TS Lâm Chí Dũng (2011), Bài giảng môn Quản trị Ngân hàng thương mại, Đà Nẵng [5] TS Hồ Diệu (2005), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh [6] Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 16/6/2010 [7] TS Nguyễn Minh Kiều (2007), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài chính, Tp Hồ Chí Minh [8] PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân (2013), Giáo trình tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội [9] TS Hồ Hữu Tiến (2011), Bài giảng mơn Phân tích tín dụng, Đà Nẵng [10] Thơng tư số 02/2013/TT-NHNN Ngân hàng nhà nước ban hành ngày 21/01/2013 [11] Sổ tay tín dụng Agribank Agribankban hành năm 2014 [12] Quyết định số 66/QĐ-HĐTV-KHDN Agribank ngày 22/01/2014, việc "ban hành Quy định cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam” [13] Quyết định số 766/QĐ-HĐTV-KHDN Agribank ngày 01/8/2014, việc “ban hành Quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam” [14] UBND tỉnh Gia Lai, Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 20132015 II Tiếng Anh [15] A.Saunder H.Lange (2012), Financial Institutions Management - A Modern Perpective [16] Shelagh Hefferman (2005), Modern Banking, John Wiley & Sons Publication III Trang Web [17] www.agribank.com.vn [18] www.thongtinphapluatdansu.edu.vn [19] http://www.gialai.gov.vn [20] http://www.baogialai.com.vn [21] https://www.bis.org/bcbs [22] www.baomoi.com [23] www.baodautu.vn ... động cho vay trung dài hạn Agribank Gia Lai, tác giả chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác thẩm định tín dụng cho vay trung dài hạn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh. .. VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ HIỀN HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI. .. tiễn công tác thẩm định tín dụng cho vay trung dài hạn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Gia Lai - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Công tác TĐTD lần đầu cho vay
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn VIỆT NAM chi nhánh tỉnh GIA LAI , Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn VIỆT NAM chi nhánh tỉnh GIA LAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn