Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

111 52 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THANH MAI NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC NẮM GIỮ TIỀN MẶT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH DƯỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THANH MAI NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC NẮM GIỮ TIỀN MẶT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH DƯỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thanh Mai MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .3 Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .7 1.1 CÁC HỌC THUYẾT VỀ NẮM GIỮ TIỀN MẶT 1.1.1 Lý thuyết đánh đổi (Trade-off theory) 1.1.2 Lý thuyết trật tự phân hạng (The pecking order theory) .8 1.1.3 Lý thuyết dòng tiền tự (Free Cash Flow Theory) 1.2 CÁC ĐỘNG CƠ NẮM GIỮ TIỀN MẶT .11 1.2.1 Động giao dịch .11 1.2.2 Động phòng ngừa 15 1.2.3 Động thuế .17 1.2.4 Động đại diện 17 1.3 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRƯỚC ĐÂY VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC NẮM GIỮ TIỀN MẶT .18 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC NẮM GIỮ TIỀN MẶT 31 1.4.1 Quy mô công ty (Size) 31 1.4.2 Vốn lưu động ròng (Net Working Capital) 33 1.4.3 Dòng tiền (Cash flow) 34 1.4.4 Đòn bẩy tài (Financial Leverage) 34 1.4.5 Nợ đến hạn (Debtm) 35 1.4.6 Cơ hội đầu tư (Growth) .36 1.4.7 Chi trả cổ tức (Dividend) 36 1.4.8 Chi tiêu vốn (Capex) 37 1.4.9 Nợ ngân hàng (Bankdebt) 37 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 41 2.1 GIỚI THIỆU CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH DƯỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN TTCK VIỆT NAM .41 2.1.1 Giới thiệu khái quát ngành Dược phẩm Việt Nam .41 2.1.2 Giới thiệu doanh nghiệp thuộc nhóm ngành Dược phẩm niêm yết TTCK Việt Nam .43 2.2 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 44 2.2.1 Nguồn liệu nghiên cứu 44 2.2.2 Phương pháp xử lý liệu 45 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 48 2.3.1 Vấn đề nội sinh biến .48 2.3.2 Các phương pháp ước lượng liệu bảng 49 2.4 XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT 53 2.5 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .59 2.6 MÔ TẢ CÁC BIẾN TRONG MÔ HÌNH 59 2.6.1 Biến phụ thuộc (CASH) – Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt .59 2.6.2 Các biến độc lập 60 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 66 3.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .66 3.1.1 Thống kê mô tả 66 3.1.2 Kiểm tra vi phạm giả thiết mơ hình 67 3.1.3 Kết hồi quy fixed effect model (FEM), random effect model (REM) 72 3.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 77 3.3 KIẾN NGHỊ 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bảo sao) PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt TP HCM TTCK HSX HNX EMU REITs CEO NPV CASH SIZE CF NWC Tiếng Anh Ho Chi Minh Stock Exchange Ha Noi Stock Exchange European Monetary Union Real estate investment trusts Chief Executive Officer Net Present Value Firm size Cash Flow Net Working Capital LEV Leverage ROA Return on Asset DEBTM Debt maturity DIV Dividend payment CAPEX Capital Expenditure BANKDEBT Bank debt EVIEWS Econometric Views OLS Ordinary Least Squares FEM Fixed Effect Model REM Random Effect Model VIF Variance Inflation Factor Tiếng Việt Thành phố Hồ Chí Minh Thị trường chứng khốn Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Liên minh tiền tệ châu Âu Quỹ tín thác đầu tư bất động sản Mỹ Giám đốc điều hành Giá trị Tỷ lệ tiền mặt Quy mơ cơng ty Dòng tiền Vốn lưu động ròng Đòn bẩy tài Tỷ suất sinh lời tổng tài sản Nợ đến hạn Chi trả cổ tức Chi tiêu vốn Nợ ngân hàng Phần mềm phân tích thống kê Bình phương bé Mơ hình hiệu ứng cố định Mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên Hệ số phóng đại phương sai DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 1.1 Tương quan dự kiến biến theo học thuyết 10 1.2 Tổng hợp nghiên cứu trước nhân tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt 26 1.3 Tổng hợp mối tương quan nhân tố ảnh hưởng nắm giữ tiền mặt qua nghiên cứu thực nghiệm 38 1.4 Tổng hợp kỳ vọng dấu hệ số hồi quy biến giải thích 40 2.1 Tổng hợp biến cách tính biến mơ hình 65 3.1 Thống kê mơ tả biến 66 3.2 Kết kiểm định chuỗi dừng biến độc lập 68 3.3 Ma trận hệ số tương quan biến 69 3.4 Kết kiểm định tự tương quan chuỗi bậc 70 3.5 Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi 70 3.6 Kết kiểm định phân phối chuẩn tính dừng phần dư 72 3.7 Kết hồi quy mơ hình (2) với phương pháp khác 72 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Chi phí giữ tiền 12 1.2 Mơ hình baumol 13 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Vì nhiều cơng ty hoạt động kinh doanh sổ sách có lãi lại lâm vào phá sản? Ở Việt Nam, trường hợp thấy Đó doanh nghiệp khơng có đủ dòng tiền mặt để tốn cho khoản nợ đến hạn nên phải phá sản Như biết, dòng tiền mặt quan trọng doanh nghiệp Tiền khoản tương đương tiền loại tài sản ngắn hạn có tính khoản cao Nó cơng cụ giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro khoản có biến động tài xảy Đồng thời, số nhà quản lý doanh nghiệp lại thích nắm giữ tiền mặt nhiều nhằm phục vụ lợi ích, quyền hành mình, dễ dàng đầu tư vào dự án mà không cần phải thông qua cổ đơng, hay khơng phải huy động nguồn vốn bên ngồi Vì thế, việc nắm giữ nhiều hay tiền mặt đơi có xung đột lợi ích cổ đơng nhà quản lý doanh nghiệp Vì nhiều cơng ty thích nắm giữ nhiều tiền mặt? Có nhiều lời giải thích đưa khuyến khích doanh nghiệp nên nắm giữ nhiều tiền mặt nghiên cứu thực nghiệm kiểm tra xác định nhân tố định đến việc nắm giữ tiền mặt Nhưng nắm giữ nhiều tiền mặt chưa tốt Vì nắm giữ tiền mặt nhiều gây ứ đọng vốn hiệu kinh doanh thấp đi, ngược lại nắm giữ tiền mặt ảnh hưởng đến khả toán doanh nghiệp Vậy nắm giữ tiền mặt để đạt hiệu cao nhất? Việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt giúp cho doanh nghiệp Dược phẩm Việt Nam nhận biết nhân tố ảnh hưởng giúp cho doanh nghiệp chủ động việc nắm giữ lượng tiền mặt để mang lại hiệu cao Bảng 3.1 Thống kê mô tả biến CASH SIZE NWC CF LEV DEBTM GROWTH Mean 0.105288 26.73018 0.662636 0.037528 0.474855 0.101433 0.106061 0.617857 0.669877 0.305642 Median 0.059350 27.00978 0.662849 0.033743 0.424031 0.034076 0.037523 1.000000 0.453683 0.276574 Maximum 0.618252 29.40028 0.971447 0.223944 0.893755 0.903425 7.218100 1.000000 0.976672 0.824236 Minimum 0.000325 23.58328 -0.005673 -0.207114 0.025535 -0.879507 0.000000 0.004490 0.000000 Std Dev 0.121842 1.406256 0.171709 0.038098 0.222567 0.171398 0.623766 0.486781 0.703996 0.260412 Skewness 2.003306 -0.528581 -0.540096 -0.445587 0.535892 2.536061 7.136942 -0.485097 2.995923 0.338303 Kurtosis 6.840801 2.768279 3.460608 13.01805 2.811474 9.234728 71.63213 1.235320 17.30082 1.710308 Jarque-Bera 359.3880 13.66503 16.08802 1180.148 13.81643 753.6464 57331.32 47.31271 2804.849 24.74619 Probability 0.000000 0.001078 0.000321 0.000000 0.001000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000004 Sum 29.48073 7484.449 185.5381 10.50778 132.9595 28.40130 29.69716 173.0000 187.5656 85.57967 Sum Sq Dev 4.141854 551.7381 8.226023 0.404951 13.82056 8.196279 108.5545 66.11071 138.2755 18.92023 Observations 280 280 280 280 280 280 280 -0.059501 DIV 280 CAPEX 280 BANKDEBT 280 Bảng 3.2 Kết kiểm định chuỗi dừng biến độc lập Series UNIT ROOT TEST Prob (ADF – Fisher Chi square) CASH 0.0000 SIZE 0.0983 NWC 0.0076 CF 0.0006 LEV 0.0043 DEBTM 0.0000 GROWTH 0.0000 DIV 0.0138 CAPEX 0.0000 BANKDEBT 0.0132 DSIZE 0.0000 Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process) Kết cho thấy P_value ADF – Fissher Chi square < 5% nên kết luận biến dừng mức ý nghĩa 5% Tuy nhiên biến SIZE lại khơng có tính dừng Sai phân bậc chuỗi (DSIZE) có tính dừng mức ý nghĩa 1% Do đó, sai phân bậc chuỗi sử dụng mơ hình  Biến CASH Null Hypothesis: CASH has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=15) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.767104 0.0000 Test critical values: -3.453910 -2.871806 -2.572313 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(CASH) Method: Least Squares Date: 06/02/16 Time: 23:38 Sample (adjusted): 280 Included observations: 276 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob CASH(-1) -0.103375 0.037358 -2.767104 0.0060 D(CASH(-1)) D(CASH(-2)) D(CASH(-3)) C -0.336411 -0.247257 -0.161122 0.010299 0.064750 0.064789 0.060923 0.005341 -5.195546 -3.816337 -2.644694 1.928177 0.0000 0.0002 0.0087 0.0549 R-squared 0.181248 Mean dependent var Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.169163 0.063604 1.096305 371.2998 14.99793 0.000000 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.000226 0.069779 -2.654347 -2.588760 -2.628028 1.934189  Biến DSIZE Null Hypothesis: DSIZE has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=15) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -16.79078 0.0000 Test critical values: -3.453737 -2.871731 -2.572273 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DSIZE) Method: Least Squares Date: 06/02/16 Time: 23:39 Sample (adjusted): 280 Included observations: 278 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DSIZE(-1) -1.010687 0.060193 -16.79078 0.0000 C -0.006939 0.025251 -0.274799 0.7837 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.505314 Mean dependent var 0.503522 0.420953 48.90750 -152.9260 281.9302 0.000000 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.000142 0.597425 1.114575 1.140673 1.125046 1.999973  Biến NWC Null Hypothesis: NWC has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=15) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.540989 0.0076 Test critical values: -3.453737 -2.871731 -2.572273 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(NWC) Method: Least Squares Date: 06/03/16 Time: 00:20 Sample (adjusted): 280 Included observations: 278 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob NWC(-1) -0.106438 0.030059 -3.540989 0.0005 D(NWC(-1)) C -0.161513 0.070759 0.059537 0.020523 -2.712837 3.447732 0.0071 0.0007 R-squared 0.087803 Mean dependent var Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.081168 0.083366 1.911228 297.7377 13.23490 0.000003 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.000202 0.086970 -2.120415 -2.081268 -2.104710 1.995084  Biến CF Null Hypothesis: CF has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=15) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.287852 0.0006 Test critical values: -3.453823 -2.871768 -2.572293 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(CF) Method: Least Squares Date: 06/05/16 Time: 22:09 Sample (adjusted): 280 Included observations: 277 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob CF(-1) -0.229694 0.053569 -4.287852 0.0000 D(CF(-1)) D(CF(-2)) C -0.282783 -0.195616 0.008659 0.065658 0.059827 0.002604 -4.306895 -3.269713 3.325139 0.0000 0.0012 0.0010 R-squared 0.234898 Mean dependent var Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.226490 0.028373 0.219772 595.7309 27.93838 0.000000 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.000142 0.032261 -4.272425 -4.220093 -4.251428 2.016530  Biến LEV Null Hypothesis: LEV has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=15) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.716519 0.0043 Test critical values: -3.453652 -2.871693 -2.572253 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LEV) Method: Least Squares Date: 06/03/16 Time: 00:19 Sample (adjusted): 280 Included observations: 279 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LEV(-1) -0.095327 0.025650 -3.716519 0.0002 C 0.045117 0.013460 3.352008 0.0009 R-squared 0.047496 Mean dependent var -0.000189 Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.044058 0.095310 2.516261 260.9432 13.81251 0.000244 0.097481 -1.856224 -1.830193 -1.845782 2.080717 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat  Biến DEBTM Null Hypothesis: DEBTM has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=15) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.341826 0.0000 Test critical values: -3.453652 -2.871693 -2.572253 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DEBTM) Method: Least Squares Date: 06/02/16 Time: 23:38 Sample (adjusted): 280 Included observations: 279 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DEBTM(-1) -0.187373 0.035077 -5.341826 0.0000 C 0.018615 0.006989 2.663417 0.0082 R-squared 0.093394 Mean dependent var -0.000459 Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.090121 0.100358 2.789878 246.5435 28.53511 0.000000 0.105211 -1.753000 -1.726970 -1.742558 1.971355 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat  Biến GROWTH Null Hypothesis: GROWTH has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=15) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -21.17322 0.0000 Test critical values: -3.453652 -2.871693 -2.572253 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(GROWTH) Method: Least Squares Date: 06/02/16 Time: 23:51 Sample (adjusted): 280 Included observations: 279 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob GROWTH(-1) -1.235661 0.058360 -21.17322 0.0000 C 0.132289 0.036926 3.582527 0.0004 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.618092 Mean dependent var 0.616713 0.608043 102.4116 -256.0753 448.3053 0.000000 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.001109 0.982138 1.850002 1.876032 1.860444 2.048218  Biến DIV Null Hypothesis: DIV has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=15) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.345805 0.0138 Test critical values: -3.453910 -2.871806 -2.572313 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DIV) Method: Least Squares Date: 06/02/16 Time: 23:39 Sample (adjusted): 280 Included observations: 276 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DIV(-1) -0.222303 0.066442 -3.345805 0.0009 D(DIV(-1)) D(DIV(-2)) D(DIV(-3)) C -0.542288 -0.479478 -0.376391 0.141060 0.072282 0.067168 0.055444 0.047255 -7.502345 -7.138527 -6.788618 2.985102 0.0000 0.0000 0.0000 0.0031 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.435939 Mean dependent var 0.427613 0.392459 41.74053 -130.9549 52.36108 0.000000 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.000000 0.518740 0.985181 1.050768 1.011500 1.940365  Biến CAPEX Null Hypothesis: CAPEX has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=15) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.858038 0.0000 Test critical values: -3.453737 -2.871731 -2.572273 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(CAPEX) Method: Least Squares Date: 06/02/16 Time: 23:37 Sample (adjusted): 280 Included observations: 278 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob CAPEX(-1) -0.304346 0.051954 -5.858038 0.0000 D(CAPEX(-1)) C -0.220232 0.204780 0.058814 0.047945 -3.744539 4.271178 0.0002 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.234216 Mean dependent var 0.228647 0.547689 82.48980 -225.5874 42.05464 0.000000 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.000138 0.623602 1.644513 1.683660 1.660219 2.046272  Biến BANKDEBT Null Hypothesis: BANKDEBT has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=15) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.360832 0.0132 Test critical values: -3.453737 -2.871731 -2.572273 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(BANKDEBT) Method: Least Squares Date: 06/02/16 Time: 23:28 Sample (adjusted): 280 Included observations: 278 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob BANKDEBT(-1) -0.101736 0.030271 -3.360832 0.0009 D(BANKDEBT(-1)) C -0.225084 0.031074 0.058807 0.012020 -3.827506 2.585280 0.0002 0.0102 R-squared 0.112834 Mean dependent var -0.000155 Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.106382 0.126665 4.412073 181.4505 17.48788 0.000000 0.133992 -1.283817 -1.244670 -1.268111 2.057381 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Bảng 3.3 Ma trận hệ số tương quan biến CASH DSIZE NWC CF LEV DEBTM GROWTH DIV CAPEX BANKDEBT CASH 0.182394 0.015131 0.558742 -0.303446 -0.126293 -0.003787 0.158138 -0.186097 -0.450261 DSIZE 0.182394 0.027658 0.180385 0.076905 0.004785 0.050524 0.102527 -0.161779 -0.150184 NWC 0.015131 0.027658 0.105055 0.630959 -0.518363 -0.07919 0.267492 -0.614118 0.040604 CF 0.558742 0.180385 0.105055 -0.363092 -0.365666 0.095157 0.346535 -0.318657 -0.311765 LEV -0.303446 0.076905 0.630959 -0.363092 -0.099695 -0.065702 -0.015364 -0.318981 0.215046 DEBTM -0.126293 0.004785 -0.518363 -0.365666 -0.099695 0.006158 -0.249404 0.427361 -0.160395 GROWTH -0.003787 0.050524 -0.07919 0.095157 -0.065702 0.006158 0.075089 -0.108039 -0.054725 DIV 0.158138 0.102527 0.267492 0.346535 -0.015364 -0.249404 0.075089 -0.183955 -0.174602 CAPEX -0.186097 -0.161779 -0.614118 -0.318657 -0.318981 0.427361 -0.108039 -0.183955 0.06286 BANKDEBT -0.450261 -0.150184 0.040604 -0.311765 0.215046 -0.160395 -0.054725 -0.174602 0.06286 Bảng 3.4 Kết kiểm định tự tương quan chuỗi bậc Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 3.594603 Prob F(1,266) 3.706676 Prob Chi-Square(1) 0.0591 0.0542 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/04/15 Time: 15:15 Sample: 280 Included observations: 278 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.000927 0.032032 0.028952 0.9769 DSIZE -0.001552 0.010713 -0.144876 0.8849 NWC 0.000868 0.046409 0.018705 0.9851 CF -0.012321 0.158967 -0.077506 0.9383 LEV -0.001233 0.031035 -0.039737 0.9683 DEBTM -0.004618 0.033456 -0.138043 0.8903 GROWTH -0.000626 0.007182 -0.087222 0.9306 DIV 9.26E-05 0.009957 0.009302 0.9926 CAPEX 0.001037 0.008454 0.122694 0.9024 BANKDEBT -0.002305 0.018587 -0.123983 0.9014 U1 0.108739 0.075692 1.436601 0.1520 RESID(-1) -0.182127 0.096061 -1.895944 0.0591 R-squared Adjusted R-squared 0.013333 Mean dependent var -4.01E-17 -0.027469 S.D dependent var 0.070640 S.E of regression 0.071604 Akaike info criterion -2.393138 Sum squared resid 1.363800 Schwarz criterion -2.236550 Log likelihood 344.6462 Hannan-Quinn criter -2.330316 F-statistic 0.326782 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.979505 1.985346 Bảng 3.5 Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.014616 0.009205 1.587800 0.1136 DSIZE 0.064163 0.016384 3.916295 0.0001 NWC -0.009715 0.013499 -0.719661 0.4724 CF 0.051438 0.044781 1.148655 0.2518 LEV -0.000103 0.009143 -0.011277 0.9910 DEBTM 0.001797 0.009630 0.186649 0.8521 GROWTH -0.000353 0.002024 -0.174176 0.8619 DIV -0.000738 0.002839 -0.260076 0.7950 CAPEX 0.000436 0.002395 0.182218 0.8556 BANKDEBT -0.010728 0.005371 -1.997240 0.0469 Trị số LM = 30.81211; Dựa vào mô hình Thống kê Chi bình phương hồi quy phụ trên, ta đặt = 14.68366 giả thuyết: H0: α2 = α3 = α4 = α5 = α6 = α7 = α8 = α9 = α10 = (khơng có phương sai sai số thay đổi) H1: có α khác (có phương sai sai số thay đổi) Kết cho thấy LM>Chi bình phương nên bác bỏ H 0, tức có tượng phương sai sai số thay đổi mơ hình ban đầu Bảng 3.6 Kết kiểm định phân phối chuẩn tính dừng phần dư Phương trình (2) Histogram-Normality test Prob (Jarque-Bera) 0.0000 Skewness 3.68 Kurtosis 20.50 ADF Unit root test Prob (ADF test) 0.000 Bảng 3.7 Kết hồi quy mơ hình (2) với phương pháp khác Biến C PLS 0.134347*** (3.093941) 0.120093 DSIZE (1.553955) 0.041634 NWC (0.653853) 1.234131*** CF (5.842537) -0.092363** LEV (-2.14165) -0.002996 DEBTM (-0.065962) -0.013589 GROWTH (-1.423018) -0.015893 DIV (-1.186589) -0.011038 CAPEX (-0.977101) -0.137507*** BANKDEBT (-5.427261) 0.420433 R 0.400058 R hiệu chỉnh Redundant Fixed Effects Test Statistic F 15.652541 Chi-bình phương 161.818431 Hausman Test Statistic Cross-section 68.056884 random FEM 0.020394 (0.356035) 0.12412** (2.070912) 0.028722 (0.481268) 0.483282** (2.249471) 0.215316*** (2.595226) -0.072445* (-1.785391) -0.008988 (-1.203005) -0.000162 (-0.012826) -0.013057 (-1.360959) -0.130484*** (-2.789831) 0.684569 0.656011 REM 0.154659*** (5.073813) 0.177705*** (3.307737) 0.043623 (0.984074) 0.737369*** (4.816146) -0.10169*** (-3.208967) -0.062828** (-1.996876) -0.013377** (-2.091593) -0.004189 (-0.441275) -0.002261 (-0.298534) -0.150048*** (-7.847162) 0.630818 0.615500 d.f (13,243) 13 Prob 0.0000 0.0000 d.f 10 Prob 0.0000 Trị thống kê t phương pháp FEM trị thống kê z phương pháp REM trình bày dấu ngoặc đơn, hệ số hồi quy *,**,*** có ý nghĩa thống kê mức 10%, 5%, 1%  Kết hồi quy mơ hình (2) theo phương pháp PLS Dependent Variable: CASH Method: Panel Least Squares Date: 10/01/15 Time: 23:32 Sample (adjusted): 2010Q2 2014Q4 Periods included: 19 Cross-sections included: 14 Total panel (balanced) observations: 266 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.134347 0.043423 3.093941 0.0022 DSIZE NWC CF LEV DEBTM GROWTH DIV CAPEX BANKDEBT 0.120093 0.041634 1.234131 -0.092363 -0.002996 -0.013589 -0.015893 -0.011038 -0.137507 0.077282 0.063675 0.211232 0.043127 0.045424 0.009549 0.013394 0.011297 0.025336 1.553955 0.653853 5.842537 -2.141650 -0.065962 -1.423018 -1.186589 -0.977101 -5.427261 0.1214 0.5138 0.0000 0.0332 0.9475 0.1559 0.2365 0.3294 0.0000 R-squared 0.420433 Mean dependent var Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.400058 0.094272 2.275116 255.8372 20.63438 0.000000 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.106059 0.121710 -1.848400 -1.713682 -1.794279 0.662000  Kết hồi quy mơ hình (2) theo phương pháp FEM Dependent Variable: CASH Method: Panel Least Squares Date: 10/05/15 Time: 21:51 Sample: 2010Q2 2014Q4 Periods included: 19 Cross-sections included: 14 Total panel (balanced) observations: 266 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.020394 0.057281 0.356035 0.7221 DSIZE NWC CF LEV DEBTM GROWTH DIV CAPEX BANKDEBT 0.124120 0.028722 0.483282 0.215316 -0.072445 -0.008988 -0.000162 -0.013057 -0.130484 0.059935 0.059679 0.214842 0.082966 0.040576 0.007471 0.012604 0.009594 0.046771 2.070912 0.481268 2.249471 2.595226 -1.785391 -1.203005 -0.012826 -1.360959 -2.789831 0.0394 0.6308 0.0254 0.0100 0.0754 0.2301 0.9898 0.1748 0.0057 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.684569 0.656011 0.071384 1.238240 336.7465 23.97155 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.106059 0.121710 -2.358996 -2.049145 -2.234517 0.832395  Kết hồi quy mơ hình (2) theo phương pháp REM Dependent Variable: CASH Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 10/05/15 Time: 22:14 Sample (adjusted): 2010Q3 2014Q4 Periods included: 18 Cross-sections included: 14 Total panel (balanced) observations: 252 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.154659 0.030482 5.073813 0.0000 DSIZE NWC CF LEV DEBTM GROWTH DIV CAPEX BANKDEBT UHAT 0.177705 0.043623 0.737369 -0.101690 -0.062828 -0.013377 -0.004189 -0.002261 -0.150048 0.679831 0.053724 0.044329 0.153104 0.031689 0.031463 0.006396 0.009493 0.007575 0.019121 0.047393 3.307737 0.984074 4.816146 -3.208967 -1.996876 -2.091593 -0.441275 -0.298534 -7.847162 14.34449 0.0011 0.3261 0.0000 0.0015 0.0470 0.0375 0.6594 0.7656 0.0000 0.0000 Effects Specification S.D Rho Cross-section random 0.008992 0.0210 Idiosyncratic random 0.061382 0.9790 Weighted Statistics R-squared 0.630818 Mean dependent var 0.091212 Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.615500 S.D dependent var 0.068377 Sum squared resid 41.17954 Durbin-Watson stat 0.000000 0.110271 1.126782 2.152751 Unweighted Statistics R-squared 0.685538 Mean dependent var 0.107393 Sum squared resid 1.173941 Durbin-Watson stat 2.066272 ... NGUYỄN THANH MAI NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC NẮM GIỮ TIỀN MẶT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH DƯỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành : Tài – Ngân... cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt doanh nghiệp thuộc nhóm ngành Dược phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Vấn đề nắm giữ tiền mặt đề cập đến số đề... ty việc nắm giữ tiền mặt Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng lên việc nắm giữ tiền mặt doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết TTCK Việt Nam - Phạm vi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn